Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 24 juni 2022, nr. 4040514, houdende het aanwijzen van functies die een hoge mate van integriteit vereisen en waarvoor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag kan worden geweigerd op basis van politiegegevens (Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens)

De Minister van Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 35a, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

Besluit:

Artikel 1

Deze regeling voorziet in de aanwijzing van functies, bedoeld in artikel 35a, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Artikel 2

De aanwijzing van functies, bedoeld in artikel 1, geschiedt door de vermelding in de bijlage bij deze regeling van de volgende gegevens, voor zover van toepassing:

  • a. de organisatie waar de functie wordt uitgeoefend;

  • b. een nadere omschrijving van de functie;

  • c. de functiebenaming;

  • d. de functietitel; en

  • e. de criteria, bedoeld in artikel 35a, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, op basis waarvan de aanwijzing plaatsvindt.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2022.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2 VAN DE REGELING AANWIJZING FUNCTIES VOG POLITIEGEGEVENS

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Functie

Functiebenaming

Bevoegdheid geweld te gebruiken

(artikel 35a, tweede lid, onder a, Wjsg)

Het betreft functies die behoren tot de domeinen genoemd in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar en die worden vervuld door buitengewoon opsporingsambtenaren van wie op de akte van beëdiging is aangetekend dat zij ingevolge artikel 7, negende lid, Politiewet 2012 bevoegd zijn politiebevoegdheden uit te oefenen.

Buitengewoon opsporingsambtenaar

X

Dienst Justitiële Inrichtingen

Functiebenaming

Functietitel

Bevoegdheid geweld te gebruiken

(artikel 35a, tweede lid, onder a, Wjsg)

Toegang tot gevoelige informatie

(artikel 35a, tweede lid, onder b, Wjsg)

Inrichtingsbeveiliger

     
 

Complexbeveiliger

X

X

 

Transportgeleider

X

X

 

Ambtenaar inwendige dienst

X

X

 

Medewerker geïntegreerde beveiliging

X

X

 

Coördinator geïntegreerde beveiliging

X

X

 

Arrestantenverzorger

X

X

 

Badmeester

X

X

 

Detentie inrichtingsbeveiliger

X

X

 

Detentie inrichtingsbeveiliger receptie ingeslotenen

X

X

Inrichtingswerker

     
 

Penitentiair inrichtingswerker

X

X

 

Detentie inrichtingswerker

X

X

 

Detentie inrichtingswerker gezinsvervangende voorziening

X

X

Forensisch therapeutisch werker

     
 

Sociotherapeutisch medewerker

X

X

 

Sociotherapeut

X

X

 

Pedagogisch medewerker I

X

X

 

Pedagogisch medewerker II

X

X

 

Zorg/behandel inrichtingswerker

X

X

 

Verpleegkundig zorg/behandel inrichtingswerker

X

X

 

Groepsleider

X

X

Operationeel manager

     
 

Afdelingshoofd woonafdeling

X

X

 

Afdelingshoofd primair proces

X

X

 

Hoofd groepsleiding

X

X

 

Coördinerend sociotherapeut

X

X

 

Teamleider beveiliging

X

X

Manager

     
 

Vestigingsdirecteur

X

X

 

Plaatsvervangend vestigingsdirecteur

X

X

 

Vestigingsdirecteur vreemdelingenbewaring

X

X

 

Plaatsvervangend vestigingsdirecteur vreemdelingenbewaring

X

X

 

Locatiedirecteur Rijks-justitiële jeugdinrichting

X

X

 

Pedagogisch directeur Rijks-justitiële jeugdinrichting

X

X

 

Directeur forensisch psychiatrisch centrum

X

X

 

Directeur behandeling forensisch psychiatrisch centrum

X

X

Sociaal maatschappelijk werker

     
 

Casemanager

 

X

Medewerker verwerken en behandelen

     
 

Medewerker inlichtingen en veiligheid

 

X

Douane

   

Functiebenaming – functiefamilie ingedeeld naar functiereeks

Functietitel – omschrijving

Toegang tot gevoelige informatie

(artikel 35a, tweede lid, onder b, Wjsg)

Douanemedewerker Douane Landelijk Tactisch Centrum

   
 

Fiscaal

X

 

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu Uitvoer

x

 

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu Invoer

x

 

Profielbeheer

X

 

Data & Modellen

X

 

Accijns

X

 

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu Uitvoer en Vervoer

x

 

Ondersteuning intelligence

x

 

Passagiers

X

 

Cursisten

x

 

Douane Informatie Centrum

x

 

Antifraude Coördinatie Service

x

 

Fiscaal dossierhouders

x

Groepsfuncties op niveau B, C, E, F, I en niet regulier

   
 

Fysiek Toezicht Vaktechniek

x

 

Fysiek Toezicht Regie op toezicht regiekamer

x

 

Fysiek Toezicht Scan unit

x

 

Fysiek Toezicht Detectie

x

 

Fysiek Toezicht Binnenbrengen Uitgaan

x

 

Fysiek Toezicht Cursisten

x

 

Fysiek Toezicht Roosterbureau

x

 

Fysiek Toezicht Centraal Werkpunt

x

 

Fysiek Toezicht Technisch team

x

 

Centrale dienst voor In- en Uitvoer

x

Uitvoering

   

(Senior) Medewerker behandelen en ontwikkelen

Douane centrale processen

x

 

Informatiemanagement

x

 

Douane Landelijk Tactisch Centrum

x

Medewerker verwerken en behandelen

Douane centrale processen

x

 

Handhavingsbeleid

x

Senior Medewerker informatievoorziening

Bedrijfsvoering

x

 

Douane centrale processen

x

 

Informatiemanagement

x

 

Centrale dienst voor In- en Uitvoer

x

 

Datawerkorganisatie

x

Expert informatievoorziening

Bedrijfsvoering

x

 

Douane centrale processen

x

 

Informatiemanagement

x

 

Datawerkorganisatie

x

Toezicht

   

Coördinerend/specialistisch inspecteur

Handhavingsbeleid

x

Senior inspecteur

Kennis Infra Structuur

x

 

Douane Landelijk Tactisch Centrum

x

Inspecteur/medewerker toezicht

Fysiek toezicht

x

Lijnmanagement

   

Topmanager

Douane overkoepelend

x

Manager

Douane overkoepelend

x

Operationeel manager

Douane overkoepelend

x

Coördinerend/Specialistisch adviseur bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

x

 

Control

x

 

Informatiemanagement

x

 

Operaties

x

Medewerker ICT/techniek/inf.beh./div

Douane Landelijke Service Organisatie

x

(Senior) Adviseur bedrijfsvoering

Fysiek toezicht

x

 

Bedrijfsvoering

x

 

Staf

x

 

Bureau Directeursondersteuning

Douane

x

 

Control

x

 

Strategie & Ontwikkeling

x

 

Regie op relatie en dienstverlening (Douane Schiphol Passagiers)

x

 

Datawerkorganisatie

x

 

Douane centrale processen

x

 

Informatiemanagement

x

 

Douane Landelijke Service Organisatie

x

 

Douane Landelijk Tactisch Centrum

x

Medewerker administratie

Bedrijfsvoering

x

 

Staf

x

 

Bureau Directeursondersteuning

Douane

x

 

Strategie & Ontwikkeling

x

 

Laboratorium

x

 

Regie op relatie en dienstverlening (Douane Schiphol Passagiers)

x

 

Datawerkorganisatie

x

 

Douane centrale processen

x

 

Informatiemanagement

x

 

Douane Landelijke Service Organisatie

x

 

Fysiek toezicht

x

 

Handhavingsbeleid

x

Managementondersteuner

Bedrijfsvoering

x

 

Staf

x

 

Douane centrale processen

x

 

Informatiemanagement

x

 

Douane Landelijke Service Organisatie

x

 

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu in Rotterdam

x

 

Rotterdam Profielbeheer

x

 

Rotterdam Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu Dossierhouders

x

 

Schiphol Fiscaal Dossierhouders

x

 

Fysiek toezicht

x

 

Fysiek toezicht Roosterbureau

x

 

Fysiek toezicht Scan unit

x

 

Fysiek toezicht Onbekende subjecten en objecten Douane Toezicht ondersteuning

x

 

Fysiek toezicht Centraal werkpunt

x

 

Handhavingsbeleid

x

 

Operaties

x

Trainer

Fysiek toezicht

x

Medewerker communicatie

Douane Landelijke Service Organisatie

x

Advisering

   

Coördinerend/ specialistisch adviseur

Handhavingsbeleid

x

 

Staf

x

 

Bureau Directeursondersteuning

Douane

x

 

Boetefraude coördinatie

x

 

Datawerkorganisatie

x

 

Informatiemanagement

x

Strategisch adviseur

Handhavingsbeleid

x

 

Informatiemanagement

x

(Senior) Adviseur

Handhavingsbeleid

x

 

Douane centrale processen

x

 

Informatiemanagement

x

 

Operaties

x

Medewerker advisering

Handhavingsbeleid

x

Kennis en Onderzoek

   

(Senior) Wetenschappelijk medewerker

Locatie laboratorium

x

Onderzoeksondersteuner

Locatie laboratorium

x

Project-/ programmamanagement

   

Project-/programmadirecteur

Douane overkoepelend

x

Project-/programmamanager

Douane overkoepelend

x

Regionale Informatie- en Expertisecentra

Functie

Het betreft functies die worden vervuld door daartoe door de deelnemers en de Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland aangewezen medewerkers.

Toegang tot gevoelige informatie

(artikel 35a, tweede lid, onder b, Wjsg)

(plv.) Hoofd/directeur RIEC

X

Analist/ onderzoeker

X

Projectleider

X

Adviseur

X

Project- en casusondersteuner

X

Medewerker bedrijfsvoering

X

Medewerker ICT/expert informatievoorziening

X

Officemanager/ secretariaat

X

Manager

X

Landelijk Informatie en Expertisecentrum

Functie

Toegang tot gevoelige informatie

(artikel 35a, tweede lid, onder b, Wjsg)

(plv.) Hoofd LIEC

X

Coördinator

X

Adviseur Landelijke Fenomeentafel

X

Medewerker ICT/ expert informatievoorziening

X

Openbaar Ministerie

   

Functiebenaming – functiegebouw Rijk naam

Functietitel – functiegebouw Rijk titel aanvullend

Toegang tot gevoelige informatie

(artikel 35a, tweede lid, onder b, Wjsg)

Rechterlijke ambtenaren

   
 

Landelijk hoofdadvocaat-generaal ressortsparket

X

 

Hoofdadvocaten generaal ressortsparket en Parket-Generaal

X

 

Senior advocaten- generaal ressortsparket en Parket-Generaal

X

 

Advocaten-generaal ressortsparket en Parket-Generaal

X

 

Plaatsvervangende advocaten-generaal ressortsparket en Parket-Generaal

X

 

Senior officieren van justitie A

X

 

Senior officieren van justitie

X

 

Officieren van justitie

X

 

Substituut officieren van justitie

X

 

Plaatsvervangend officieren van justitie

X

 

Officieren enkelvoudige zittingen

X

 

Plaatsvervangend officieren enkelvoudige zittingen

X

 

Officieren in opleiding

X

Commissiesecretarissen

   
 

Parketsecretarissen

X

 

(Junior) secretarissen

X

 

Secretarissen+

X

 

Beoordelaars bij parket CVOM

X

 

Interventiejuristen

X

 

Onderzoeks-juristen

X

 

Adjunct-officieren

X

 

Commissiesecretarissen

X

Medewerker verwerken en behandelen

   
 

(Junior/senior) administratief (juridisch) medewerkers

X

 

Slachtoffercoördinatoren

X

 

Logistiek zaakmedewerker

X

 

Ketenproces coördinatoren

X

Medewerkers behandelen en ontwikkelen

   
 

Vermogenstraceerder

X

 

Beheerders conservatoir beslag

X

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling strekt tot uitvoering van artikel 35a van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), waarbij limitatief functies worden aangewezen, die middels een verklaring omtrent het gedrag met politiegegevens (VOG politiegegevens) worden gescreend.1 Relevante politiegegevens kunnen op grond van artikel 35a van de Wjsg een zelfstandige weigeringsgrond zijn bij de VOG-beoordeling indien het een functie betreft waarvoor een hoge mate van integriteit vereist is en waarin sprake is van: a. een bevoegdheid geweld te gebruiken; b. toegang tot gevoelige informatie bij de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van openbare orde en veiligheid of handhaving van de rechtsorde; of c. integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Dit is alleen mogelijk wanneer de VOG is aangevraagd voor het uitoefenen van een functie als aangewezen in de bijlage bij deze regeling.

Achtergrond wetswijziging

Politiegegevens kunnen zeer relevant zijn voor de beoordeling van een aanvraag van natuurlijke personen voor een VOG omdat deze gegevens zicht kunnen geven op de gedragingen van de aanvrager van de VOG die mogelijk risico’s vormen voor het naar behoren uitoefenen van een taak of functie. Functies komen alleen in aanmerking voor screening door middel van de VOG politiegegevens als de bestaande screeningsinstrumenten onvoldoende passen of onvoldoende toereikend zijn. Om dit te waarborgen zijn eisen gesteld met betrekking tot de proportionele toepassing van het instrument en de reikwijdte waarop het mag worden toegepast. Deze reikwijdte is in artikel 35a van de Wjsg vastgelegd.

In de bijlage bij de regeling is aangeduid of de daar genoemde functies zijn aangewezen om de reden van geweld (a) of de toegang tot informatie bij de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van wettelijke taken op het terrein van openbare orde en veiligheid of handhaving van de rechtsorde (b). Aanwijzing van functies in het kader van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is nog niet aan de orde.

Randvoorwaarden

Wat betreft de te doorlopen procedure voordat tot aanwijzing van functies bij ministeriële regeling wordt overgegaan geldt dat, zoals is beschreven in de nota naar aanleiding van het verslag over de wet VOG politiegegevens2, de sector zelf (en daarmee de verantwoordelijke vakminister) moet aangeven of het wenselijk is dat een functie in aanmerking komt voor deze zwaardere screening. De werkgever richt een verzoek aan de betreffende vakminister. In dit verzoek wordt gemotiveerd waarom de toepassing van de VOG politiegegevens proportioneel is voor de voorgedragen functies gelet op de risico’s die de organisatie ervaart bij de functies. De VOG politiegegevens kan enkel worden ingezet als sluitstuk van een breder integriteitsbeleid, waarbij eerst andere maatregelen moeten worden getroffen om risico’s te mitigeren. De werkgever geeft in het verzoek limitatief aan welke functies het betreft. Dit is van belang omdat alleen de sector waar het om gaat inzichtelijk kan maken welke functies in aanmerking zouden moeten komen voor screening door middel van de VOG politiegegevens.

Het verzoek wordt door de sector of organisatie voorgelegd aan de verantwoordelijk vakminister. Indien de vakminister het verzoek onderschrijft, kan het verzoek worden doorgeleid naar de Minister voor Rechtsbescherming. Deze zal aan de hand van de onderbouwing beoordelen of de functie voldoet aan de wettelijke criteria en de VOG politiegegevens een passende, proportionele én noodzakelijke vorm van is van screening voor de desbetreffende functie. Als dat het geval is, worden deze functies door hem vastgelegd in de bijlage bij onderhavige ministeriële regeling.

Deze regeling wordt in verband met een beheersbare invoering vanaf 2023 ten hoogste twee keer per jaar herzien indien daar aanleiding toe is. Bij ieder herzieningsmoment kunnen nieuwe functies worden toegevoegd die in aanmerking komen voor screening door middel van de VOG politiegegevens. Tevens kunnen bij een herzieningsmoment functies worden verwijderd indien deze niet langer opgenomen zouden moeten worden. Conform artikel 35a, vijfde lid, Wjsg treedt een wijziging van deze regeling niet eerder in werking dan vier weken na het moment waarop het ontwerp daarvan aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer is voorgelegd.

Regeldruk regeling en administratieve lasten

Bij het behandelen van aanvragen voor een VOG politiegegevens is geen sprake van additionele administratieve lasten voor de aanvrager van de VOG politiegegevens, omdat hetzelfde proces wordt doorlopen als bij een aanvraag van een reguliere VOG. De kosten voor de VOG politiegegevens worden in rekening gebracht bij de aanvrager. Daartoe zal de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden worden aangepast.

Uitvoering

Justis herkent de werkgevers, waar functionarissen werkzaam zijn die een VOG politiegegevens aanvragen, aan de hand van het KvK-nummer van de desbetreffende organisatie. Wat betreft de uitvoerbaarheid van deze regeling heeft Justis positief geoordeeld.

Artikelsgewijs

Artikel 2

In de bijlage is een categorie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aangewezen evenals bepaalde functies bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de douane, het RIEC en het LIEC en het Openbaar Ministerie (OM).

Boa’s

Vooralsnog zijn alleen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aangewezen bij wie op de akte van beëdiging is aangetekend dat zij ingevolge artikel 7, negende lid, Politiewet 2012 bevoegd zijn politiebevoegdheden uit te oefenen. Van boa’s met deze bevoegdheid wordt verwacht dat zij daar uiterst integer mee omgaan. In het genoemde artikel staat dat de Minister van Justitie en Veiligheid kan bepalen dat boa’s de bevoegdheden omschreven in artikel 7, eerste, derde en vierde lid, van de Politiewet 2012 kunnen uitoefenen. Wanneer ingevolge artikel 7, negende lid, Politiewet 2012 politiebevoegdheden worden toegekend maakt de bevoegdheid om geweld te gebruiken (artikel 7, eerste lid, Politiewet 2012) daar altijd onderdeel van uit. De toekenning van de politiebevoegdheid ex artikel 7, eerste lid, Politiewet 2012 gaat meestal eveneens gepaard met de toekenning van geweldsmiddelen. Onder geweldsmiddelen worden overeenkomstig de beleidsregels Boa verstaan: handboeien, wapenstok, pepperspray, vuurwapen en surveillancehond).

Met het oog op de uitvoerbaarheid van deze regeling is voor boa’s met geweldsbevoegdheid niet iedere functie benoemd die zij vervullen, dat zou namelijk tot grote administratieve lasten leiden. In de plaats daarvan is aangehaakt bij de politiebevoegdheden die aan hen zijn toegekend, of die aangevraagd worden bij een nieuwe boa-akte en het domein waarin zij werkzaam zijn, of zullen zijn. Ingevolge artikel 19 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar wordt een aantekening gemaakt op de akte van beëdiging indien de buitengewoon opsporingsambtenaar bevoegd is politiebevoegdheden uit te oefenen. Hieruit kan worden opgemaakt of een boa in aanmerking komt voor een VOG politiegegevens. Voor nieuwe boa’s geldt dat afhankelijk van de bevoegdheden die door de werkgever voor hen worden aangevraagd voor opname op de akte, een VOG of VOG politiegegevens moet worden overgelegd. Voor een akte met toekenning van één of meer van de politiebevoegdheden genoemd in artikel 7, negende lid, Politiewet 2012, is een VOG politiegegevens vereist. Dit geldt ook voor de boa’s die werkzaam zijn bij de douane.

DJI

De uitvoering van de taken door DJI vereist een hoge mate van integriteit van de medewerkers, omdat de veiligheid van de samenleving, de inrichting, het personeel van DJI en de gedetineerden in het geding kunnen zijn. Om die reden heeft DJI een scala aan maatregelen en voorzieningen om de integriteit van de organisatie en het personeel te waarborgen. Aandachtspunten zijn daarbij het voorkomen van voortgezet crimineel handelen en het bestrijden van terrorisme en extremisme in inrichtingen. Omdat de risico’s op beïnvloeding van medewerkers en eventuele misdragingen het grootst zijn als medewerkers een (directe) werkrelatie met justitiabelen hebben, wordt ingezet op een verdere aanscherping met de toevoeging van de VOG politiegegevens voor de screening van de functies waarin een (directe) werkrelatie met justitiabelen bestaat.

Voor DJI gaat het verder om functies als bedoeld in de onderdelen a en b van artikel 35a, tweede lid, van de Wjsg waarbij er een bevoegdheid is om geweld te gebruiken of er toegang is tot gevoelige informatie bij de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van openbare orde en veiligheid of handhaving van de rechtsorde van toepassing. Voornoemde geweldsbevoegdheden zijn opgenomen in de Beginselenwetten3.

Douane

Bij de Douane worden functies aangewezen die vallen onder het wettelijk criterium ‘toegang tot gevoelige informatie bij de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van openbare orde en veiligheid of handhaving van de rechtsorde’. Bij de Douane gaat het om ambtenaren voor zover deze de taak van inspecteur of ontvanger vervullen.4 Deze medewerkers beschikken voor de uitvoering van hun werkzaamheden over gevoelige operationele informatie, hebben toegang tot beveiligde terreinen en beschikken over bevoegdheden die potentieel interessant kunnen zijn voor mensen uit het criminele circuit zoals informatie over controles. Daarbij zijn de financiële belangen groot. Deze risico’s zijn direct gerelateerd aan de werkzaamheden binnen de Douane en ontstaan als gevolg van het beschikken over (vertrouwelijke) informatie waar functionarissen ter uitvoering van de wettelijke taak van de Douane (opsporing en handhaving van rechtsorde) toegang tot hebben. De uitvoering van deze taken vereist dan ook een hoge mate van integriteit van de medewerkers. De Douane heeft stappen gezet om de aanpak van corruptie en het borgen van de integriteit te versterken en verbreden, en probeert van een reactief systeem naar een proactief systeem te gaan in de aanpak van corruptie. Stevigere screening bij aanvang van het dienstverband is onderdeel van dit proactieve systeem.

RIEC en LIEC

Met deelname van partners (zoals politie, FIOD, NVWA, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en alle provincies en gemeenten) aan het RIEC maken zij zich hard voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De samenwerking tussen de partners is bekrachtigd in het Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

Vanwege de aard van de criminaliteit die het samenwerkingsverband bestrijdt en de omstandigheid dat deelnemers aan het RIEC, de Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en het LIEC toegang hebben tot gevoelige informatie bij de uitvoering van wettelijke taken over de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, vervullen de deelnemers functies die een hoge mate van integriteit vereisen. Zo beschikken ze over informatie over casussen, fenomenen, interventies en persoonsgegevens van subjecten.

Met betrekking tot het LIEC worden in de bijlage functies als bedoeld in artikel 35a, tweede lid, onder b, van de wet aangewezen. Het gaat hier om functies die worden vervuld bij de afdeling LIEC, onderdeel van de directie veiligheid en bestuur van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (artikel 40 Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid).

OM

Voor medewerkers bij het OM geldt dat zij toegang hebben tot gevoelige informatie bij de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van openbare orde en veiligheid of handhaving van de rechtsorde, namelijk de informatie aangaande opsporingsonderzoeken en lopende strafzaken. In de bijlage zijn functies opgenomen waarvan een hoge mate van integriteit wordt verwacht, niet zijnde de vertrouwensfuncties die reeds gescreend worden middels het veiligheidsonderzoek.

Vooralsnog zijn in de bijlage functies aangewezen van rechterlijk ambtenaar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 6°, 7° en 10°, van de Wet op de rechterlijke organisatie en bij het parket werkzame ambtenaren als bedoeld in artikel 126 Wet op de rechterlijke organisatie. Deze ambtenaren verrichten werkzaamheden die vallen onder het primaire proces van de parketten, bedoeld in artikel 134, eerste lid, onder b tot en met f van de Wet RO.

Ter toelichting is vermeldenswaard dat het OM conform de systematiek van het functiehuis Rijk generieke functienamen voor haar functies hanteert. Dat houdt in dat niet iedere functionaris met een nadere en concrete functietitel in het systeem staat. Uitgezonderd zijn functies waarvoor het OM ‘roepnamen’ hanteert voor een consistente en eenduidige werkwijze organisatie-breed. Voor de VOG politiegegevens betreft het zonder uitzondering alle functies die met elkaar gemeen hebben dat de functionaris daarin toegang heeft tot vertrouwelijke en gevoelige informatie. Binnen de functiefamilie Uitvoering betreft het commissiesecretarissen, soms met een aanvullende roepnaam als (junior) secretarissen, secretarissen+, beoordelaars bij het parket CVOM, interventiejuristen, onderzoeks-juristen en adjunct-officieren. Voor de groep medewerkers verwerken en behandelen zijn het administratieve functies belast met het ondersteunen van het primaire proces als (junior of senior) administratief (juridisch) medewerkers, slachtoffer-coördinatoren, logistiek zaaksmedewerkers en ketenprocescoördinatoren. Voorbeelden van functies binnen de groep medewerkers verwerken en ontwikkelen zijn de vermogenstraceerders en de beheerders conservatoir beslag.

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind


X Noot
1

Stb. 2021, 559 (nog niet in werking getreden).

X Noot
2

Kamerstukken II 2019/20, 35 355, nr. 6, p.9 en 10.

X Noot
3

Penitentiaire beginselenwet, Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

X Noot
4

Voor de Douane zijn functies opgenomen die taken uitvoeren in de zin van artikel 1:3 Algemene Douanewet en artikel 2, lid 3 van de Algemene Wet Rijksbelastingen.

Naar boven