Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juni 2022, nr. 2022-0000116471, over per 1 juli 2022 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, derde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

Deelt mede:

dat met ingang van 1 juli 2022 in de Algemene Kinderbijslagwet de bedragen zijn gewijzigd en als volgt luiden:

  • 1. Het basiskinderbijslagbedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, bedraagt: € 356,16.

  • 2. De kinderbijslagbedragen, genoemd in artikel 12, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, bedragen:

    • a. voor een kind dat jonger is dan 6 jaar: € 249,31;

    • b. voor een kind dat 6 jaar of ouder is, maar jonger is dan 12 jaar: € 302,74; en

    • c. voor een kind dat 12 jaar of ouder is, maar jonger is dan 18 jaar: € 356,16.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2022

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

TOELICHTING

Per 1 juli 2022 worden verschillende bedragen in de SZW-regelgeving herzien.1 In deze bekendmaking worden nieuwe bedragen voor de Algemene Kinderbijslagwet (hierna: AKW) bekendgemaakt. Deze mededeling volgt op de eerste verzamelmededeling, die is gepubliceerd op 7 juni 2022 (Stcrt. 2022, 14977).

Deze bekendmaking ziet op de indexering van het basiskinderbijslagbedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, AKW voor het tweede halfjaar van 2022.

Het basiskinderbijslagbedrag wordt op grond van artikel 13, derde lid, AKW twee keer per jaar (per 1 januari en per 1 juli) aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dit gebeurt per 1 juli 2022 aan de hand van de procentuele wijziging van de “consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleide reeks)” van april 2022 ten opzichte van oktober 2020. Het percentage waarmee het bedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, AKW, is geïndexeerd, bedraagt 8,07%.

Op grond van artikel 13, achtste lid, AKW worden de uit de toepassing van artikel 12, derde lid, voortvloeiende kinderbijslagbedragen voor kinderen jonger dan 6 jaar, voor kinderen van 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar en voor kinderen van 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar, eveneens samen met de dag waarop de wijziging ingaat, door of namens Onze Minister bekendgemaakt in de Staatscourant.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip


X Noot
1

Zie Stcrt. 2021, 50384 voor de bedragen die gelden sinds 1 januari 2022.

Naar boven