Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 2 juni 2022, nummer WBV 2022/13, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

De Staatssecretaris van justitie en veiligheid,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000;

Besluit:

ARTIKEL I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf C7/6 tot en met C7/35 Vreemdelingencirculaire 2000 en de onderliggende subonderdelen worden vernummerd tot paragraaf C7/7 tot en met C7/36.

B

Onder vernummering van paragraaf C7/6 Vreemdelingencirculaire 2000 tot en met C7/35 Vreemdelingencirculaire 2000 en de onderliggende subonderdelen wordt een nieuwe paragraaf C7/6 Vreemdelingencirculaire 2000 ingevoegd en komt te luiden:

6. Het asielbeleid ten aanzien van Belarus

6.1. Besluitmoratorium

Geen bijzonderheden.

6.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

Geen bijzonderheden.

6.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag

6.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

Geen bijzonderheden.

6.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc

De IND merkt voor Belarus de volgende groepen vreemdelingen aan als risicogroep:

  • Oppositieleden, politieke activisten, journalisten en mensenrechtenactivisten die significante kritiek uiten op de autoriteiten; en

  • Transgenders.

6.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

6.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

Geen bijzonderheden.

6.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

Geen bijzonderheden.

6.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc

Geen bijzonderheden.

6.5. Bescherming

6.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

Geen bijzonderheden.

6.5.2. Beschermingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc

Geen bijzonderheden.

6.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Ten aanzien van adequate opvang in de zin van paragraaf B8/6 Vc geldt het volgende.

In Belarus zijn er opvangvoorzieningen waarvoor de autoriteiten zorg dragen. Dat deze opvang in het algemeen toereikend is, staat niet vast.

In een voorkomend geval kan – na onderzoek – worden vastgesteld dat adequate opvang beschikbaar is en kan worden gerealiseerd.

6.7. Vertrekmoratorium

Geen bijzonderheden.

6.8. Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 juni 2022

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, namens deze, J.W.H.M. Beaujean directeur-generaal Migratie

TOELICHTING

ALGEMEEN

In de brief van 12 mei 2022 heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd dat het Algemeen Ambtsbericht Belarus, uitgebracht door de Minister van Buitenlandse Zaken op 7 december 2021, aanleiding geeft landgebonden asielbeleid voor Belarus te voeren.

Op basis van de informatie in het ambtsbericht geeft de situatie van oppositieleden, politieke activisten, journalisten en mensenrechtenactivisten die significante kritiek uiten op de autoriteiten aanleiding tot zorgen (bij significante kritiek moet worden gedacht aan onder andere de aard en inhoud van de kritiek en het bereik en de impact ervan; hoe uitgesprokener de kritiek en hoe groter het bereik/de impact, des te eerder te concluderen is dat sprake is van significante kritiek).

Oppositieleden, politieke activisten, journalisten en mensenrechtenactivisten worden door het regime gezien als bedreiging en lopen extra risico op gericht geweld en vervolging door de autoriteiten. Daarom is besloten hen aan te wijzen als risicogroep.

Voor transgenders geldt dat zij in het dagelijks leven te maken krijgen met ernstige vormen van discriminatie en agressie. Daarnaast is sprake van institutionele marginalisering. Vanwege deze kwetsbaarheden worden zij eveneens aangemerkt als risicogroep.

Uit het ambtsbericht blijkt dat het overheidsbeleid voor alleenstaande minderjarigen in Belarus gericht is op opvang bij familieleden of andere gezinnen in huis. Daarnaast bestaat er opvang waarvoor de autoriteiten zorg dragen. Er is echter geen onafhankelijk toezicht op de leefomstandigheden en er zijn signalen dat kinderen uit sociaal zwakkere families in opvangtehuizen minder goed eten en onderwijs krijgen.

Conclusie is dat de opvang door de autoriteiten niet als toereikend is te beschouwen. Dit betekent dat in algemene zin niet wordt aangenomen dat adequate opvang beschikbaar is, tenzij in individuele gevallen uit nader onderzoek anders blijkt.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, namens deze, J.W.H.M. Beaujean directeur-generaal Migratie

Naar boven