Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 januari 2022, kenmerk 3308251-1023172-PDC19, tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

Het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage I, derde lid, vervalt het onderdeel ‘Bonaire;’.

B

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde worden zestien onderdelen ingevoegd, luidende:

 • Belize;

 • Botswana;

 • Eswatini;

 • Frans-Guyana;

 • Guadeloupe;

 • Israël;

 • Kaapverdië;

 • Lesotho;

 • Malawi;

 • Martinique;

 • Mozambique;

 • Namibië;

 • Nigeria;

 • Puerto Rico;

 • Zimbabwe;

 • Zuid-Afrika.

2. De punt achter ‘Verenigde Staten’ wordt vervangen door een puntkomma.

C

Bijlage IV komt te luiden:

BIJLAGE IV. BEHORENDE BIJ ARTIKEL 3A VAN HET BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

Er zijn geen uitzonderlijk hoogrisicogebieden als bedoeld in artikel 3a van dit besluit.

D

Bijlage V komt te luiden:

BIJLAGE V. BEHORENDE BIJ ARTIKEL 3B VAN HET BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

Er zijn geen uitzonderlijk hoogrisicogebieden met zorgwekkende varianten van het virus SARS-CoV-2 als bedoeld in artikel 3b van dit besluit.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 januari 2022.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden.

Aanwijzing landen Zuidelijk Afrika en Nigeria als zeer hoogrisicogebieden

Naar aanleiding van de rapportage van het RIVM ‘Wekelijkse inventarisatie landen binnen en buiten de EU voor risico op import COVID-19 in Nederland’ van 20 december 2021 worden de landen in Zuidelijk Afrika en Nigeria niet meer aangewezen als uitzonderlijk hoogrisicogebied en uitzonderlijk hoogrisicogebied met een zorgwekkende variant van het virus SARS-CoV-2. Deze landen worden in dit besluit aangewezen als zeer hoogrisicogebied op basis van een verdenking van een hogere incidentie door het al langer circuleren van de omikronvariant.

Dit besluit betekent voor de inreizigers komend vanuit deze gebieden dat zij (nog steeds) een quarantaineplicht hebben. Zij dienen daarnaast een testuitslag te tonen van een:

 • NAAT-test die maximaal achtenveertig uur voor het moment van vertrek naar Nederland; of

 • Een antigeen test van maximaal vierentwintig uur oud voor het moment van vertrek naar Nederland.

Zij hebben vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, 16 januari 2021, geen verplichting meer om een tweede negatieve testuitslag te tonen van een antigeentest of een NAAT-test die maximaal vierentwintig uur oud is op het moment van vertrek naar Nederland.

Aanwijzing andere landen als zeer hoogrisicogebieden

De voornoemde quarantaine- en testverplichting voor inreizigers komend uit landen in Zuidelijk Afrika of Nigeria geldt ook voor inreizigers uit andere gebieden die bij dit besluit worden aangewezen als zeer hoogrisicogebied. Deze landen hebben volgens de rapportage van het RIVM ‘Wekelijkse inventarisatie landen binnen en buiten de EU voor risico op import COVID-19 in Nederland’ van 10 januari 2022 een hoge incidentie van meer dan 500 positief geteste gevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen.

Het gaat om de volgende landen:

 • Belize;

 • Frans-Guyana;

 • Guadeloupe;

 • Israël;

 • Kaapverdië;

 • Martinique; en

 • Puerto Rico.

Technische wijziging ten aanzien van Bonaire

Anders dan voor zeer hoogrisicogebieden, geldt voor hoogrisicogebieden geen quarantaineplicht. Inreizigers uit deze gebieden moeten wel een negatieve testuitslag tonen voor vertrek naar Nederland.

Voor personen die reizen tussen het Europees deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius of Saba wordt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 bepaald dat de verplichting geldt om een vaccinatie-, herstel-, of testbewijs te laten zien. In deze regeling is dat reeds voor Bonaire bepaald. Gelet hierop is het niet nodig dat Bonaire is opgenomen in Bijlage III bij dit besluit. Het vervallen hiervan in Bijlage III is technisch van aard en heeft geen gevolgen voor de plichten van inreizigers uit dit gebied.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Naar boven