Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 mei 2022, nr.2022-0000102668, tot wijziging van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector in verband met de wijziging van de behandelwijze van aanvragen voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven, en toevoeging van een grond voor gegevensverstrekking

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, onderdeel b, wordt ‘30 juni’ vervangen door ‘29 juli’.

B

In artikel 6 wordt, onder vernummering van het vierde lid tot het vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. Indien een deel van het bedrag dat beschikbaar is in een aanvraagtijdvak niet volledig wordt benut, kunnen de resterende middelen worden toegevoegd aan de middelen van een ander aanvraagtijdvak van hetzelfde kalenderjaar. De minister maakt de verschuivingen van het beschikbare budget bekend op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

C

Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7a. Verstrekking van persoonsgegevens

De minister is bevoegd persoonsgegevens, die hij in het kader van deze subsidieregeling heeft verkregen, te verstrekken aan de aanbieder van een kennis- en ondersteuningsprogramma ten behoeve van deze subsidieregeling, ter uitvoering en verbetering van dat programma.

D

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 6,’ vervangen door ‘artikel 6, eerste lid,’.

2. In het derde lid wordt na ‘Onvolledige subsidieaanvragen’ ingevoegd ‘voor subsidies op grond van hoofdstuk 2’.

3. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Volledige subsidieaanvragen voor subsidies op grond van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 worden behandeld op volgorde van ontvangst.

E

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na ‘een subsidieaanvraag’ ingevoegd ‘op basis van hoofdstuk 2’ en vervalt’, en voor zover sprake is van een samenwerkingsverband de eisen, bedoeld in artikel 21’.

2. Onder vernummering van het tweede, derde en vierde lid tot het derde, vierde en vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Op een subsidieaanvraag op basis van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 wordt binnen 18 weken na ontvangst beslist. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van de voorwaarden, bedoeld in artikel 7, en voor zover sprake is van een samenwerkingsverband de eisen, bedoeld in artikel 21.

F

Aan artikel 13 worden, onder vervanging van ‘; of’ aan het slot van onderdeel h door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • j. de kosten voor de doorlichting van de onderneming, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, indien deze onvoldoende duidelijk is toegesneden op de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de desbetreffende mkb-onderneming; of

  • k. de kosten voor de ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, indien deze onvoldoende duidelijk is toegesneden op desbetreffende mkb-onderneming.

G

In artikel 18, tweede lid, wordt in de aanhef ‘artikel 4, eerste lid, onderdeel a, b en c’ vervangen door ‘artikel 4, eerste lid, onderdeel a en c’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2022.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 mei 2022

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

TOELICHTING

1. Algemeen

De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM-regeling) is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. Via deze wijzigingsregeling wordt een aantal knelpunten opgelost, die inhoudelijk worden toegelicht in de volgende paragraaf.

2. Inhoudelijk

Met deze wijzigingsregeling worden enkele omissies en onduidelijkheden hersteld.

Stimuleren benutting subsidiebudget

Voorafgaand aan een jaar worden de subsidieplafonds voor ieder tijdvak vastgesteld. Echter, wanneer er sprake is van onderbenutting in een tijdvak, is het in de SLIM-regeling niet mogelijk om middelen in een ander tijdvak beschikbaar te stellen. Het komt voor dat er aanvragen om inhoudelijke redenen worden afgewezen of aanvragers hun aanvraag intrekken, waardoor er middelen in een tijdvak onbenut blijven. Deze wijzigingsregeling maakt het mogelijk om middelen die niet worden benut, naar een ander tijdvak binnen hetzelfde kalenderjaar te verschuiven. Naar verwachting zal daardoor het subsidiebudget beter worden benut.

Behandelwijze aanvragen in tijdvak samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

In de SLIM-regeling is opgenomen dat deze doelgroep een aanvraag kan indienen in de maand juni. Met deze wijzigingsregeling wordt het aanvraagtijdvak van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven met een maand verlengd naar juni en juli. Verder verandert via de wijzigingsregeling de behandelwijze van aanvragen. Momenteel wordt de volgorde van behandeling gebaseerd op een loting. Maar omdat er in dit aanvraagtijd veel minder aanvragen binnenkomen dan bij individuele mkb-bedrijven, is het voor mogelijk om aanvragen op volgorde van binnenkomst te behandelen. Daarmee is het voor de uitvoerder, UVB, mogelijk om aanvragen direct in behandeling te nemen en ook sneller uitsluitsel te geven aan de aanvrager over het al dan niet verlenen van de aanvraag. Op dit moment komen verreweg de meeste aanvragen in de laatste drie dagen van juni binnen. Daardoor ontstaat een piekdrukte en is er later zicht op hoeveel aanvragen er daadwerkelijk verleend zijn.

Kennis- en ondersteuningsprogramma

Deze wijzigingsregeling biedt grondslag voor de verstrekking van persoonsgegevens, die via de subsidieregeling zijn verkregen, aan de externe partij die het kennis- en ondersteuningsprogramma verzorgt. Het doel hiervan is dat deze partij aanvragers kan benaderen met de uitnodiging om deel te nemen aan het kennis- en ondersteuningsprogramma dat bij de SLIM-regeling hoort.

Het programma is erop gericht om aanvragers van de subsidie zoveel mogelijk handvatten te geven om de activiteiten in het kader van de subsidie goed uit te voeren. Zo worden voor de aanvragers kennis,- en visiebijeenkomsten georganiseerd, is een website met informatie beschikbaar en kunnen aanvragers hun vragen stellen via dit programma.

Door het ontbreken van een grondslag voor gegevensuitwisseling was het tot op heden niet mogelijk voor de uitvoerder van het programma om contactgegevens van aanvragers te ontvangen. Hierdoor is het bereik minder groot en is een groot deel van de aanvragers niet op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden. Met deze wijzigingsregeling wordt het mogelijk om de aanvragers op de hoogte te stellen van de ondersteuningsmogelijkheden en van passende informatie te voorzien. Voor de uitwisseling van contactgegevens is een verwerkersovereenkomst opgesteld en zijn afspraken gemaakt over het beheer en gebruik van de contactgegevens, die passen binnen de kaders van de privacywetgeving.

Niet subsidiabele kosten

Bij de einddeclaratie van aanvragen werden producten opgeleverd waaruit niet duidelijk volgde hoe maatwerk was geleverd voor de onderneming en de werkenden. Het komt voor dat gemachtigde partijen standaardaanvragen namens mkb-ondernemingen indienen. Hoewel er niets op tegen is om een gemachtigde partij in te zetten voor de aanvraag en uitvoering van het project, moet wel blijken dat het project en de eindverantwoording op de onderneming is toegesneden.

3. Financiële gevolgen

Wanneer middelen niet gebonden zijn aan het aanvraagtijdvak, maar bij onderbenutting doorgeschoven kunnen worden binnen hetzelfde jaar, heeft dat tot gevolg dat er in het laatste tijdvak meer budget beschikbaar kan zijn. Het belangrijkste effect is dat onderuitputting op jaarbasis kleiner wordt, doordat middelen niet tussentijds vrijvallen. Daarmee ontstaat er naar verwachting pas later in het jaar duidelijkheid over de (onder)benutting van het subsidiebudget.

4. Gevolgen voor de administratieve lasten

De wijzigingen hebben voor aanvragers geen gevolgen voor de administratieve lasten.

De wijziging heeft voor de uitvoerder UVB het gevolg dat er mogelijk meer aanvragen in het laatste tijdvak moeten worden behandeld. Daarnaast heeft de wijziging in behandelwijze van aanvragen voor het tijdvak van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven gevolgen voor UVB. UVB zal bij aanvang van het aanvraagtijdvak in juni direct aanvragen in behandeling kunnen nemen.

5. Communicatie

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De voor subsidieaanvragers relevante regels worden door Uitvoering van Beleid gecommuniceerd.

6. Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking per 1 juni 2022.

II. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A. Verlenging aanvraagtijdvak

Het aanvraagtijdvak voor aanvragen op basis van hoofdstuk 3 (samenwerkingsverbanden) en hoofdstuk 4 (grootbedrijven in de landbouw- horeca- of recreatiesector) wordt met een maand verlengd. Daarmee wordt het aanvraagtijdvak van 1 juni 09:00 tot en met 29 juli 17:00.

Onderdeel B. Verschuivingen subsidiebudget

Het wordt mogelijk om extra geld beschikbaar te stellen voor een aanvraagtijdvak, als het bedrag dat beschikbaar was voor een eerder aanvraagtijdvak niet volledig benut is. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om extra budget beschikbaar te stellen voor het aanvraagtijdvak voor aanvragen op basis van hoofdstuk 2 (mkb) in september, als er sprake was van onderuitputting bij het aanvraagtijdvak voor aanvragen op basis van hoofdstuk 3 (samenwerkingsverbanden) in juni en juli.

Als er een verschuiving plaatsvindt, wordt de verschuiving en de hoogte van het beschikbare budget bekend gemaakt op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Onderdeel C. Grondslag gegevensverstrekking

De Minister van SZW verstrekt subsidies voor activiteiten die passen in het werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid. Daartoe behoort ook de SLIM-regeling.

In het kader van deze regeling wordt er door een externe partij een kennis- en ondersteuningsprogramma verzorgd. Ter uitvoering en verbetering van dat kennis- en ondersteuningsprogramma zal de minister persoonsgegevens van aanvragers van de subsidie delen met de uitvoerder van het kennis- en ondersteuningsprogramma.

Onderdelen D & E. Wijziging rangschikking en beoordeling

Aanvragen op basis van hoofdstuk 3 (samenwerkingsverbanden) en hoofdstuk 4 (grootbedrijven in de landbouw- horeca- of recreatiesector) zullen worden beoordeeld op basis van binnenkomst (onderdeel D). Deze aanvragen worden beoordeeld binnen 18 weken na ontvangst (onderdeel E). Daarmee worden deze aanvragen anders beoordeeld dan aanvragen op basis van hoofdstuk 2 (mkb), die op basis van loting gerangschikt en beoordeeld worden en die binnen 18 weken na sluiting van het aanvraagtijdvak behandeld worden.

Artikel 2.3, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS wordt van toepassing op de aanvragen op basis van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Dit betekent dat als een onvolledige aanvraag aangevuld is, de dag waarop de volledige aangevulde aanvraag is ontvangen als de datum van ontvangst geldt. Ook wordt de onderlinge rangschikking van dit soort aanvragen die op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen door middel van loting vastgesteld.

Onderdeel F. Niet-subsidiabele kosten

Bij de einddeclaratie van aanvragen werden in vorige periodes producten opgeleverd waaruit niet duidelijk volgde hoe maatwerk was geleverd voor de onderneming en de werkenden in de onderneming bij de activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a en c. In onderdeel j en k wordt daarom verduidelijkt dat een project niet in aanmerking komt voor subsidie indien niet wordt voorzien in een duidelijk op de onderneming en de werkenden toegesneden doorlichting, ondersteuning en/of begeleiding.

Onderdeel G. Subsidiebedrag en subsidiabele kosten

Bij wijziging van 28 februari 2022 (Stcrt. 2022, 6406) is de hoogte van het subsidiebedrag voor loopbaan- en ontwikkeltrajecten gelijkgesteld met het subsidiebedrag uit de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies. Bij die wijziging is deze bepaling over het hoofd gezien. Dat wordt met deze wijziging gecorrigeerd.

Artikel II

De wijziging treedt in werking per 1 juni 2022. De regeling wordt daarmee gewijzigd wanneer een aanvraagtijdvak om subsidie aan te vragen open gaat.

Daardoor is het mogelijk om de gegevens van nieuwe aanvragers per 1 juni aan de uitvoerder van het kennis- en ondersteuningsprogramma te verstrekken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Naar boven