Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 april 2022, kenmerk MBO-32284455 houdende wijziging van de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs in verband met het vaststellen van een aantal certificaten in april 2022

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 17c van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan bijlage 1 wordt toegevoegd:

Certificaten voor keuzedelen vanaf april 2022

K1224

Barista basis

K1301

Basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE

K0665

Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3

K0667

Basisvaardigheden werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3

K0891

De gastvrije kok

K0403

Technisch onderwijsassistent

K0404

Technisch onderwijsassistent basis

B

Aan bijlage 2 wordt toegevoegd:

Certificaten voor beroepsgerichte onderdelen vanaf april 2022

C0078

Afbouw timmeren

25128

Timmerman (gewijzigd 2016)

C0079

Voorbereiden van ondersteunende begeleiding en zorg geschikt voor niveau 2

25498

Helpende Zorg en Welzijn

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

TOELICHTING

Algemeen

Wie een diploma heeft behaald, is klaar om te starten op de arbeidsmarkt. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het noodzakelijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. De arbeidsmarkt wordt namelijk steeds dynamischer; dit vraagt om een beroepsbevolking die in staat is met veranderingen om te gaan. Eén van de maatregelen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, is de introductie van mbo-certificaten. Met certificaten kan het middelbaar beroepsonderwijs een grotere bijdrage leveren aan een leven lang ontwikkelen. De mbo-certificaten, die een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding bevatten, kunnen worden benut voor bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden. Ook kan het behalen van een mbo-certificaat volwassenen stimuleren om daarna alsnog, met een verleende vrijstelling en een verkort scholingstraject, het volledige mbo-diploma van de betreffende beroepsopleiding te verwerven.

Studenten in het niet-bekostigd mbo-onderwijs kunnen een deel van een mbo-opleiding volgen gericht op het behalen van een keuzedeel of beroepsgericht onderdeel van een kwalificatie, en deze afsluiten met een certificaat. Behaalde certificaten worden opgenomen in het diplomaregister van DUO.

Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt een nieuwe reeks van keuzedelen toegevoegd waaraan een certificaat wordt verbonden. Ook wordt een aantal certificaten voor beroepsgerichte onderdelen aan de regeling toegevoegd.

Alleen onderdelen van een mbo-opleiding die een zelfstandige betekenis hebben op de arbeidsmarkt, kunnen in aanmerking komen voor het hieraan verbinden van een certificaat. Dit houdt onder meer in dat er een – landelijk herkenbare – scholingsbehoefte van het werkveld aan ten grondslag moet liggen om dit deel van de mbo-opleiding zelfstandig in te zetten voor scholing van werkenden en werkzoekenden. Ook moet duidelijk zijn op welke wijze het behalen van het betreffende certificaat bijdraagt aan een bredere inzetbaarheid (door uitvoering van nieuwe taken) of een betere toerusting op huidige taken van de betreffende beroepsfunctionarissen.

Onderwijs en bedrijfsleven, verenigd in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), doen voorstellen aan de Minister van OCW voor het verbinden van certificaten aan beroepsgerichte onderdelen en keuzedelen, en voorzien deze voorstellen van een onderbouwing van de zelfstandige betekenis van het certificaat op de arbeidsmarkt.

Relatie met andere regelingen

Voorschriften voor het model voor het door de onderwijsinstelling uit te reiken certificaat zijn beschreven in bijlage 6 en 7 van de Regeling modeldiploma mbo.

Het beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel kent een aantal certificaten met wettelijke beroepsvereisten die specifiek gelden voor het terrein van het Ministerie van LNV. Deze certificaten maken geen deel uit van onderhavige regeling maar zijn beschreven in de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs.

Uitvoering en handhaafbaarheid

Deze Regeling is voor een uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets voorgelegd aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het Onderwijs en de ADR. De wijzigingsregeling is uitvoerbaar geacht.

Regeldruk

Bij de voorbereiding van deze regeling is nagegaan of sprake is van administratieve lasten. Onder administratieve lasten wordt verstaan: de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid, voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. De onderhavige regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten; met deze regeling worden geen nieuwe informatieverplichtingen opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen.

Vaste verandermomenten

Van het besluit van het kabinet inzake vaste verandermomenten van regelgeving wordt afgeweken, aangezien dit -gelet de doelgroep- ongewenste nadelen voorkomt en aangezien het onderwijsveld gebaat is bij een snelle inwerkingtreding.

Artikelsgewijs

Artikel I

In onderdeel A wordt aan bijlage 1 van de regeling een aantal keuzedelen toegevoegd waaraan een certificaat is verbonden. De inhoud van betreffende keuzedelen maakt geen deel uit van deze regeling en is te vinden op https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl.

In onderdeel B wordt aangegeven dat aan bijlage 2 van de regeling een aantal beroepsgerichte onderdelen is toegevoegd waaraan een certificaat is verbonden. De inhoud van betreffende beroepsgerichte onderdelen maakt geen deel uit van deze regeling en is te vinden op https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Naar boven