Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Raad van StateStaatscourant 2021, 582Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 in verband met de inwerkingtreding van het Besluit elektronisch procederen

ARTIKEL I

In de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 (Stcrt. 2013, 36139) worden na artikel 4 de artikelen 4a en b ingevoegd, die luiden:

Artikel 4a - Digitaal procederen Afdeling bestuursrechtspraak

  • 1. In alle zaken waarin artikel 8:36a van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is, kan digitaal procederen door natuurlijke personen plaatsvinden door middel van het ‘Digitaal Loket’ dat is opengesteld op www.raadvanstate.nl. Als inlogmiddel is alleen DigiD dan wel een ander Europees inlogmiddel toegelaten.

  • 2. De in het eerste lid bedoelde mogelijkheid staat niet open voor advocaten, bedrijven en bestuursorganen.

  • 3. In aanvulling op de in het eerste lid bedoelde mogelijkheid kan in asielzaken en bewaringszaken als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 digitaal procederen plaatsvinden door advocaten die natuurlijke personen vertegenwoordigen, door middel van het webportaal dat beschikbaar is via ‘Mijn Zaak’. Als inlogmiddel is alleen het inlogmiddel Advocatenpas toegelaten.

  • 4. Het Procesreglement bestuursrecht 2017 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4b - Indiening stukken Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven

  • 1. De Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven nemen een elektronisch ingediend beroepschrift uitsluitend in behandeling indien het is ingediend door een advocaat of een natuurlijke persoon met de formulieren voor het instellen van beroep die beschikbaar zijn gesteld op de digitale loketten www.rechtspraak.nl. Voor advocaten is alleen het inlogmiddel Advocatenpas toegelaten en voor natuurlijke personen alleen DigiD dan wel een ander Europees inlogmiddel.

  • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het indienen van nadere elektronische berichten.

  • 3. Elektronisch indienen en ook indienen per faxbericht geldt als op papier indienen.

  • 4. De Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven kunnen bepalen dat elektronisch en per faxbericht ingediende stukken op papier worden nagezonden.

ARTIKEL II

  • 1. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing en werkt terug tot 1 januari 2021.

Den Haag/Utrecht, 16 december 2020

Voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, B.J. van Ettekoven voorzitter

Voor de Centrale Raad van Beroep, T. Avedissian president

Voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven, T.G.M. Simons president