Wijziging van het Reglement voor het Veterinair Beroepscollege

De voorzitter en de secretaris van het Veterinair Beroepscollege,

Besluiten:

ARTIKEL I

Het Reglement voor het Veterinair Beroepscollege zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 13 februari 2019, nr. 7390, wordt gewijzigd als volgt:

A

Na artikel 19 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19a

 • 1. De secretaris houdt aantekening van het verhandelde tijdens de mondelinge behandeling.

 • 2. De secretaris maakt van de mondelinge behandeling een proces-verbaal op indien de voorzitter:

  • a. dit ambtshalve heeft bepaald of;

  • b. het verzoek van een partij die belang heeft ten aanzien van het opmaken en toezenden van een proces-verbaal van de mondelinge behandeling heeft toegewezen.

 • 3. Een partij die verzoekt tot het opmaken en toezenden van een proces-verbaal van het verhandelde tijdens de mondelinge behandeling vermeldt het belang dat hij daarbij heeft.

 • 4. Het proces-verbaal bevat de namen van de leden van het College die de zaak behandelen, die van partijen en van hun vertegenwoordigers of gemachtigden die zijn verschenen en van degenen die hen hebben bijgestaan, en die van getuigen, deskundigen en tolken die op zijn verschenen.

 • 5. Het proces-verbaal houdt een vermelding in van hetgeen tijdens de mondelinge behandeling met betrekking tot de zaak is voorgevallen.

 • 6. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Bij verhindering van de voorzitter of de secretaris wordt dit in het proces-verbaal vermeld.

 • 7. De secretaris die een proces-verbaal opmaakt stelt dit ter beschikking aan partijen, indien het tweede lid van toepassing is.

ARTIKEL II

Deze wijziging van het reglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 februari 2019.

De wijziging van het reglement zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 februari 2021

E.A. Minderhoud voorzitter van het Veterinair Beroepscollege

F.H.H. Wieringa secretaris van het Veterinair Beroepscollege

TOELICHTING

Met het nieuwe artikel 19a van het reglement sluit het Veterinair Beroepscollege ten aanzien van het opmaken van een proces-verbaal van het verhandelde tijdens de mondelinge behandeling van beroepszaken en het ter beschikking stellen van dat proces-verbaal aan partijen aan bij de regeling zoals neergelegd in artikel 8:61 van de Algemene wet bestuursrecht en hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 2.17 van het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken (niet Kei-zaken) 2017 en artikel 23, eerste lid, van de Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2014.

’s-Gravenhage, 21 februari 2021

E.A. Minderhoud voorzitter van het Veterinair Beroepscollege

F.H.H. Wieringa secretaris van het Veterinair Beroepscollege

Naar boven