Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 22 december 2021, nr. IENW/BSK-2021/303980, tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 in verband met de jaarlijkse indexatie van de tarieven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1.7, tweede lid, 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, 8a.4, vierde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, de artikelen 8, vierde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid, en 30, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, artikel 22, tweede en derde lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 en artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven luchtvaart 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de alfabetische rangschikking van begripsbepalingen worden drie begripsbepalingen ingevoegd:

gedelegeerde verordening (EU) 2020/723:

gedelegeerde verordening (EU) 2020/723 van de Commissie van 4 maart 2020 tot vaststelling van gedetailleerde regels met betrekking tot de erkenning van pilootcertificaten van derde landen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 (PbEU 2020, L 170);

uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976:

uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 van de Commissie van 14 december 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met zweefvliegtuigen (PbEU 2018, L 326);

verordening (EU) 2018/395:

verordening (EU) 2018/395 van de Commissie van 13 maart 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met ballonnen (PbEU 2018, L 71);

B

In artikel 2, eerste lid, vervalt de derde zin en komt de tweede zin te luiden:

‘Een aanvraag bij andere verstrekkers dan de ILT wordt pas in behandeling genomen wanneer het verschuldigde tarief is voldaan.’

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 41’ vervangen door ‘€ 42’.

2. In het tweede lid komt de tabel te luiden:

Examen ATPL

€ 172,45

Examen CPL

€ 172,45

Examen IR (A/H)

€ 172,45

Examen EIR

€ 116,25

Examen PPL (A/H)

€ 116,25

Examen LAPL

€ 116,25

Examen OPPL

€ 116,25

Examen RT

€ 116,25

Examen Military Bridge

€ 231,50

3. In het derde lid vervalt ‘CPL(FB), LAPL(B) en’.

4. In het vierde lid vervalt ‘GPL, LAPL(S) en’.

D

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na ‘verordening (EU) nr. 1178/2011,’ ingevoegd ‘uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 en verordening (EU) 2018/395’ en wordt ‘€ 335’ vervangen door ‘€ 343’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 264’ vervangen door ‘€ 270’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 81’ vervangen door ‘€ 83’.

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 557’ vervangen door ‘€ 568’.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt na ‘verordening (EU) nr. 1178/2011’ ingevoegd ‘, uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 en verordening (EU) 2018/395’ en wordt ‘€ 536’ vervangen door ‘€ 547’.

3. In het derde lid vervalt onderdeel b onder verlettering van de onderdelen c en d tot b en c en wordt in onderdeel c (nieuw) ‘€ 536’ vervangen door ‘€ 547’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 113’ vervangen door ‘€ 115’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 144’ vervangen door ‘€ 147’.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 58’ vervangen door ‘€ 59’.

7. Het zevende lid komt te luiden:

7. Voor de behandeling van een aanvraag voor validatie en conversie van bewijzen van bevoegdheid als bedoeld in gedelegeerde verordening (EU) nr. 2020/723 is een vast tarief verschuldigd van € 67.

8. In het achtste lid wordt ‘€ 66’ vervangen door ‘€ 67’.

9. In het negende lid vervalt ‘LAPL(S), LAPL(B) of’ en wordt ‘€ 65’ vervangen door ‘€ 67’.

10. In het tiende lid wordt ‘€ 131’ vervangen door ‘€ 134’.

11. In het elfde lid wordt ‘€ 99’ vervangen door ‘€ 101’.

F

In artikel 7 komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaring of medisch certificaat

€ 96

Afgifte duplicaat medische verklaring of medisch certificaat

€ 39

Afgifte duplicaat medisch dossier

€ 0,29 per pagina

Doorsturen medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit

€ 59

G

In artikel 8 komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Initiële afgifte

Verlenging

Wijziging

Hernieuwde afgifte

Certificatie AeMC

€ 3.355

   

€ 317

Extra vestigingsplaats AeMC

€ 1.060

   

€ 317

Extra vestigingsplaats zelfstandig AME

€ 1.060

€ 317

€ 317

€ 317

Certificatie AME

€ 324

€ 317

€ 317

€ 317

Certificatie zelfstandig AME

€ 2.472

€ 317

€ 317

€ 317

Uitbreiden certificatie AME tot de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1

€ 93

     

Goedkeuring wijziging toepassingsgebied certificaat of goedkeuringsvoorwaarden zelfstandig AME of AME (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 93

€ 93

Goedkeuring wijziging(en) in organisatie AeMC waarvoor vooraf goedkeuring is vereist (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 317

€ 317

H

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 141’ vervangen door ‘€ 144’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 571’ vervangen door ‘€ 585’.

I

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 105’ vervangen door ‘€ 107’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 150’ vervangen door ‘€ 153’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 105’ vervangen door ‘€ 107’.

3. In het derde, vierde en vijfde lid wordt ‘€153’ telkens vervangen door ‘€ 156’.

4. In het zesde lid wordt ‘€ 1.655’ vervangen door ‘€ 1.695’.

J

In artikel 10a wordt in het eerste en tweede lid ‘€ 49’ telkens vervangen door ‘€ 50’.

K

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Tarieven

Registratie opleidingsinstelling/ Aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart / Erkende entiteit voor de onbemande luchtvaart (basistarief, eerste afgifte)

€ 317

Registratie opleidingsinstelling / Aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart / Erkende entiteit voor de onbemande luchtvaart (basistarief, herafgifte)

€ 317

Goedkeuring opleidingsinstelling voor Cabin Crew Initial Training

€ 3.999

Goedkeuring voor afgifte Cabin Crew Attestation

€ 1.044

Opleidingsmodule RFI

€ 1.587

Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

€ 951

Opleidingsmodule RPL

€ 951

Wijzigingen in aangeboden opleidingen

€ 160

Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

€ 151

Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

€ 151

Registratie opleidingsinstelling RT-only

€ 317

Module radiotelefonie met standaard handboek

€ 176

Module radiotelefonie zonder standaard handboek

€ 635

Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

€ 317

Opleidingsmodule theorie RPA-L / Opleidingsmodule theorie UAS

€ 951

Opleidingsmodule praktijk RPA-L

€ 951

Variant op praktijk RPA-L (per categorie of bevoegdverklaringen)

€ 228

Opleidingsmodule class rating MLA/MLH/GC

€ 454

2. In het tweede lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

Initiële afgifte

DTO

€ 317

ATO complex basistarief

€ 4.995

ATO niet-complex basistarief

€ 4.164

Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

€ 311

Opleidingsmodule MPL

€ 6.352

Opleidingsmodule integrated ATP, integrated ATP/IR, integrated CPL, integrated CPL/IR, per module

€ 3.175

Opleidingsmodule praktijk IR

€ 1.587

Opleidingsmodule praktijk EIR, BIR

€ 1.271

Variant op opleidingsmodule IR, EIR, BIR

€ 479

Opleidingsmodule FI1

€ 1.587

Opleidingsmodule FI-refresher seminar1

€ 951

Overige opleidingsmodule instructeurs

€ 1.086

Opleidingsmodule praktijk CPL

€ 1.270

Opleidingsmodule theorie CPL, IR, EIR/CB-IR, ATP, BIR per module

€ 1.111

Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL, BPL, SPL, per module1

€ 951

Opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft, per module

€ 1.111

Variant op opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft

€ 479

Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module1

€ 794

Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

€ 479

Opleidingsmodule MCC theorie en praktijk

€ 794

Opleidingsmodule ratings - night, aerobatic, towing, mountain- per module1

€ 951

Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, SPL, BPL, per module1

€ 951

Aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland

€ 1.428

Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU

€ 13.474

Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU

€ 26.946

Taalbeoordelingsinstantie

€ 5.241

Beperkte taalbeoordelingsinstantie (voor herbeoordeling LPE level 4)

€ 1.906

Uitbreiding beperkte taalbeoordelingsinstantie naar volledige taalbeoordelingsinstantie

€ 3.334

Overige aanvragen per besluit

€ 479

Praktische instructie examinatoren

€ 796

Ontheffing per onderwerp2

€ 1.596

Herhaling ontheffing per onderwerp3

€ 353

Alternative Means of Compliance

€ 1.044

Opleidingsmodule extension privilege from sailplane to TMG on SPL, Opleidingsmodule extension privilege from TMG to Sailplanes on SPL1

€ 775

Additionele startmethodes - sailplanes1

€ 151

Opleidingsmodule cloud flying privilege1

€ 929

Class extension – balloons1

€ 467

Group extension – balloons1

€ 467

Tethered hot-air balloon flight rating1

€ 467

Opleidingsmodule advanced UPRT course – aeroplanes

€ 454

Opleidingsmodule upset recovery instructor training course

€ 454

Opleidingsmodule Basic aerobatic privilege – Sailplanes, Basic aerobatic privilege on TMG with engine power – sailplanes1

€ 471

Opleidingsmodule Advanced aerobatic privilege – sailplanes, Advanced aerobatic privilege

On TMG with engine power – sailplanes1

€ 935

Aanvullende opleidingsmodule instructeurs – sailplanes en ballonnen1

€ 224

Commercial operation rating – Refresher course1

€ 224

3. In het vierde lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Tarieven

Conversie ATO niet-complex naar ATO complex en v.v.

€ 2.336

Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

€ 161

Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

€ 151

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 1.428

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 13.474

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 26.946

Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

€ 499

Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

€ 317

Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT)1

€ 317

Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

€ 499

Verwijderen van een simulator van de erkenning

€ 151

Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

€ 477

Ontheffing per onderwerp2

€ 1.596

Herhaling ontheffing per onderwerp3

€ 353

Alternative Means of Compliance

€ 1.044

4. In het vijfde lid komt tabel 4 te luiden:

Tabel 4

Omschrijving

Eerste afgifte

FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

€ 6.713

FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

€ 6.398

FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

€ 8.389

FSTD-A BITD (per kwalificatie)

€ 4.211

5. In het zesde lid komt tabel 5 te luiden:

Tabel 5

Omschrijving

Tarieven

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FFS

€ 4.043

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FTD

€ 4.043

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

€ 3.030

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A BITD

€ 2.524

Wijziging operator

€ 1.189

Herafgifte certificaat na verlies of beschadiging

€ 317

L

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen tabel 1 en tabel 2 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Erkenning opleidingsinstelling:

 

– basisopleiding

€ 29.263

– categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

€ 32.532

– categorie typen luchtvaartuigen n1> 10

€ 45.689

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

€ 4.088

Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

€ 4.906

Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

€ 7.358

2. In het tweede lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Tarieven

Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis- en typeopleiding)

€ 2.503

Bijschrijven limitation (in geval van basis- en typeopleiding)

€ 1.193

Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd

€ 4.136

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 760

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 136

3. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

4. In het derde lid (nieuw) komt tabel 4 te luiden:

Tabel 4

Omschrijving

Tarieven

Goedkeuring theoretisch en praktisch deel

€ 590

Goedkeuring theoretisch deel

€ 354

Goedkeuring praktisch deel

€ 243

M

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 161’ vervangen door ‘€ 165’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 80’ vervangen door ‘€ 82’.

3. In het derde lid komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Verlenging

Luchtvaartuig ≤ 2.000 kg

€ 286

€ 96

Luchtvaartuig > 2.000 kg en ≤ 5.700 kg

€ 627

€ 210

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 2.150

€ 717

4. In het zesde lid en achtste lid wordt ‘€ 111’ telkens vervangen door ‘€ 114’.

5. In het zevende lid wordt ‘€ 327’ vervangen door ‘€ 343’.

6. In het negende lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

AMP initieel:

aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

AMP initieel:

niet aangeboden door CAMO.

AMP gebaseerd op maintenance data

Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

Ballonnen en zweefvliegtuigen1

€ 581

€ 816

€ 888

€ 268

Overige luchtvaartuigen

€ 2.008

€ 2.930

€ 2.448

€ 581

7. In het tiende lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

AMP wijziging:

aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

AMP wijziging:

niet aangeboden door CAMO.

AMP gebaseerd op maintenance data

Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

Ballonnen en zweefvliegtuigen1

€ 342

€ 421

€ 888

€ 268

Overige luchtvaartuigen

€ 581

€ 816

€ 2.448

€ 581

8. In het elfde lid wordt ‘€ 131’ vervangen door ‘€ 134’.

N

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 156’ vervangen door ‘€ 160’ en wordt ‘€ 161’ vervangen door ‘€ 165’.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 670’ telkens vervangen door ‘€ 707’.

O

In artikel 15 komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.636

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 5.233

P

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen de zes tabellen te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1

 

– A1 line maintenance2

€ 22.722

– A1 base maintenance

€ 27.626

– A2, A4

€ 18.632

– A3

€ 18.632

– B1

€ 22.722

– B2, B3

€ 18.632

– C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 9.639

– C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 18.632

– D

€ 16.180

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie1:

 

Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

€ 1.636

Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties2:

 

Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

€ 816

Tabel 3

Omschrijving

Eerste afgifte

Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

 

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 4.088

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 4.906

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 7.358

Toeslag line stations

€ 418 x n2

Toeslag bij meer dan 500 werknemers

€ 17 x p3

Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

 

Toeslag per nevenlocatie in Nederland

€ 1.308

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.636

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 2.452

Toeslag line stations

€ 418 x n3

Toeslag bij meer dan 500 werknemers

€ 17 x p3

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f).

€ 2.793

Tabel 4

Omschrijving1

Eerste afgifte

Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

 

– A2, A4

€ 13.941

– A3

€ 13.941

– B1

€ 16.997

– B2, B3

€ 13.941

– C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 7.185

– C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 13.941

– D

€ 12.092

Tabel 5

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per aanvullende classificatie

€ 627

Tabel 6

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 981

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.226

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 1.839

Toeslag line stations

€ 307 x n2

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(e)

€ 2.793

Toeslag privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f)

€ 2.793

2. In het tweede lid komt tabel 7 te luiden:

Tabel 7

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

Part MAF erkenning

Bijschrijving aanvullende classificatie1

€ 2.503

€ 1.683

€ 1.235

Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

€ 2.503

€ 1.683

€ 1.235

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

€ 4136

€ 2.983

€ 2.216

Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

Bijschrijven line station (per line station).

Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 1.192

€ 866

€ 635

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 760

€ 569

€ 406

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

€ 136

€ 136

€ 136

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f) of Part M.A.615(e)

 

€ 2.793

€ 2.793

Bijschrijven privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f)

 

€ 2.793

€ 2.793

Wijziging van Part MAF naar Part 145

€ 9.898

   

3. In het derde lid komen de tabellen 7a, 7b en 7c te luiden:

Tabel 7a

Omschrijving

   

Aanvraag 14 CFR Part 145 Repair Station Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non - A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling FAA-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling FAA-supplement

€ 623

€ 623

– Beoordeling FAA-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Tabel 7b

Omschrijving

   

Aanvraag CAR 573 Maintenance Organization Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling TCCA-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling TCCA-supplement

€ 311

€ 311

– Beoordeling TCCA-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Tabel 7c

Omschrijving

   

Aanvraag RBAC 145 Maintenance Organization Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling ANAC-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling ANAC-supplement

€ 311

€ 311

– Beoordeling ANAC-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

4. In het vierde lid wordt ‘€ 15.801’ vervangen door ‘€ 16.180’.

5. In het vijfde lid komt tabel 8a te luiden:

Tabel 8a

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1-classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1-classificatie

Part MAF erkenning

Nationale erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

€ 2.503

€ 1.683

€ 1.235

6. In het zesde lid komt tabel 9 te luiden:

Tabel 9

Omschrijving

Wijziging

Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

€ 2.993

Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

€ 866

Wijziging nationale erkenning

€ 1.683

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 569

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 136

7. In het zevende lid komt tabel 10 te luiden:

Tabel 10

Omschrijving

Tarieven

Bijschrijven BvL-V-bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.:

 

– Luchtvaartuigen MTOM > 5.700kg

€ 5.119

– Luchtvaartuigen MTOM ≤ 5.700kg

€ 1.521

8. In het achtste lid komen tabel 11 en tabel 12 te luiden:

Tabel 11

Omschrijving

Eerste afgifte

POA

(Subpart G)

Eerste afgifte

akkoordverklaring

(Subpart F)

Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

   

– Bedrijven ≤ 500 werknemers1

€ 27.626

€ 20.219

– Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

€ 44.003

€ 32.091

– Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

€ 84.860

€ 61.862

Tabel 12

Omschrijving

Eerste afgifte

POA

(Subpart G)

Eerste afgifte

akkoordverklaring (Subpart F)

Herafgifte

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 4.088

€ 2.977

€ 317

Toeslag per nevenlocatie1 in de Europese Unie

€ 4.906

€ 3.572

€ 317

Toeslag per nevenlocatie1 buiten de Europese Unie

€ 7.358

€ 5.357

€ 317

9. In het negende lid komt tabel 13 te luiden:

Tabel 13

Omschrijving

Wijziging

POA

(Subpart G)

Wijziging

akkoordverklaring

(Subpart F)

Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

€ 2.503

€ 1.168

Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd

€ 4.136

€ 2.123

Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 1.193

€ 1.168

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 760

€ 371

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

€ 136

€ 126

10. In het twaalfde lid wordt ‘€ 1.785’ vervangen door ‘€ 1.828’.

11. In het dertiende lid wordt ‘€ 5.228’ vervangen door ‘€ 5.353’.

12. In het veertiende lid wordt ‘€ 1.045’ vervangen door ‘€ 1.070’.

13. In het vijftiende lid komt tabel 15 te luiden:

Tabel 15

Omschrijving

Afgifte

Erkenning nationale ontwerporganisatie (>15 medewerkers)

€ 19.449

Erkenning nationale ontwerporganisatie (≤15 medewerkers)

€ 11.602

Bijschrijven nieuw privilege en acceptatie ‘significant change’, conform overeenkomstig Part 21, van verordening (EU) nr. 748/2012

€ 6.428

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek nationale ontwerporganisatie

€ 760

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 136

Q

Artikel 16a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen tabel 1 en tabel 2 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving1

Eerste afgifte

 

Classificatie erkenning bedrijf

Onderhoud

Beheer permanente luchtwaardigheid

– A - Niet-complexe motoraangedreven vleugelvliegtuigen

€ 13.941

€ 7.679

– A - Vliegtuigen met een MTOM van hoogstens 2.730 kg

€ 13.941

€ 7.679

– A - Helikopters

€ 13.941

€ 7.679

– A - Luchtschepen

€ 13.941

€ 7.679

– A - Ballonnen

€ 13.941

€ 7.679

– A - Zweefvliegtuigen

€ 13.941

€ 7.679

– B - Turbinemotoren

€ 16.997

 

– B - Zuigermotoren en elektrische motoren

€ 13.941

 

– C - Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 7.185

 

– C - Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 13.941

 

– D - Niet-destructieve tests (NDT)

€ 12.092

 

Alternative means of compliance

€ 1.044

€ 1.044

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per aanvullende classificatie & beheer van permanente luchtwaardigheid

€ 627

Toeslag indien luchtvaartmanagementtaken zijn uitbesteed

€ 2.452

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 981

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.226

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 1.839

Toeslag line stations

€ 307 x n2

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate

€ 2.793

Toeslag privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

€ 2.793

2. In het tweede lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Wijziging

Bijschrijving aanvullende classificatie1

€ 1.235

Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component

€ 1.235

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

€ 2.216

Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning

– bijschrijving nieuwe of gewijzigde onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

– bijschrijving line station (per line station).

– alle overige wijzigingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 635

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 406

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

€ 136

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review

€ 2.793

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

€ 2.793

Alternative Means of Compliance

€ 1.044

R

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 1 komt te luiden

Tabel 1

Producten

Commercieel luchtvervoer (CAT) alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤19 pax,

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax

AOC (niet zijnde ROC)

Basistarief2

€ 3.6523

€ 4.4584

€ 27.785

€ 28.895

Plus:

Pax

€ 630

€ 630

€ 630

€ 630

Cargo

 

€ 477

€ 630

€ 951

Helicopter Emergency Medical Service per type

   

€ 2.120

 

VFR night per class/type

 

€ 317

€ 317

€ 317

IFR per class/type

 

€ 630

€ 630

€ 630

Bijschrijving:

– Extra class/type5

€ 951

€ 951

€ 4.763

€ 9.527

– Extra luchtvaartuig registratie van aangevraagde class/type

€ 80

€ 80

€ 160

€ 160

– Area of operation (per area)6

€ 317

€ 630

€ 630

€ 630

– Area of operation worldwide in 1 aanvraag6

 

€ 3.175

€ 3.175

€ 3.175

Special approval:7

– Per Low visibility procedure per type per approval:

○ CAT II

○ CAT III A or B or C

○ LVTO operation

○ Lower than standard CAT I

○ Other than Standard CAT II

○ Approaches utilizing EVS

 

€ 1.412

€ 1.412

€ 1.412

– MNPS per type

   

€ 1.906

€ 1.906

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

   

€ 1.906

€ 1.906

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

   

€ 1.412

€ 1.412

– ETOPS per type

   

€ 2.120

€ 2.120

– RVSM per type

   

€ 707

€ 707

– Gevaarlijke stoffen

 

€ 1.281

€ 1.281

€ 1.281

– Helicopter offshore operations per type

   

€ 2.120

€ 2.120

– Helicopter Hoist operations per type

   

€ 1.411

€ 1.411

– Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

   

€ 2.124

€ 2.124

Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

 

€ 1.048

€ 1.048

€ 1.048

Eerste afgifte MEL (behalve voor CAT vluchtuitvoering)

 

€ 317

€ 952

€ 952

SPO High Risk Autorisatie

 

€ 1.044

€ 1.044

€ 1.044

– Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

   

€ 2.191

€ 2.191

– Flight time specification schemes8

   

€ 2.793

€ 2.793

– CS deviatie artikel 76, zevende lid, van de basisverordening

   

€ 2.890

€ 2.890

– Fatigue Risk Management system

   

€ 5.353

€ 5.353

– Electronic Flight Bag per type

€ 2.540

€ 2.540

€ 2.540

€ 2.540

– Steep approach per type/runway

 

€ 1.906

€ 1.906

€ 1.906

Alternative training and qualification programme per type

   

€ 4.763

€ 4.763

Ontheffing per onderwerp9

€ 1.596

€ 1.596

€ 1.596

€ 1.596

Herhaling ontheffing per onderwerp10

€ 353

€ 353

€ 353

€ 353

Goedkeuring wet lease

 

€ 477

€ 477

€ 477

Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 1.968

€ 1.968

€ 1.968

€ 1.968

Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 2.890

€ 2.890

€ 2.890

€ 2.890

Alternative Means of Compliance

€ 1.246

€ 1.246

€ 1.246

€ 1.246

Overige goedkeuringen per onderwerp

€ 584

€ 1.044

€ 1.044

€ 1.044

Verklaring NCC, Verklaring SPO

€ 317

€ 317

€ 317

€ 317

Goedkeuring individuele vluchtsimulator

 

€ 469

€ 469

€ 469

b. In de derde noot bij tabel 1 wordt ‘€ 9.099’ vervangen door ‘€ 9.317’.

c. In de vierde noot bij tabel 1 wordt ‘€ 9.855’ vervangen door ‘€ 10.092’.

2. In het tweede lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Wijzigingen

Commercieel luchtvervoer alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤ 19 pax,

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax,

Pax

€ 635

€ 635

€ 635

€ 2.659

Overgang van AOC (niet zijnde ROC) AtoA naar een AOC (niet zijnde ROC) AtoB2

       

Cargo

 

€ 477

€ 872

€ 951

Helicopter Emergency Medical Service per type

   

€ 2.120

 

VFR night per class/type

 

€ 317

€ 317

€ 317

IFR per class/type

 

€ 635

€ 635

€ 635

Bijschrijving:

       

– Extra class / type3

€ 951

€ 951

€ 4.763

€ 9.527

– Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

€ 80

€ 80

€ 166

€ 166

– Bijschrijving luchtvaartuig:

registratie per dag, binnen bestaand type3

€ 166

€ 166

€ 477

€ 477

– Extra registratie per dag

€ 80

€ 80

€ 166

€ 166

Afschrijving class / type4

€ 317

€ 317

€ 674

€ 674

Afschrijving luchtvaartuig:

Registratie per dag

€ 166

€ 166

€ 317

€ 317

Dry lease-out per dag

   

€ 503

€ 503

Toeslag dry lease-in (goedkeuring)

   

€ 167

€ 167

– Area of operation (per area)5

€ 317

€ 635

€ 635

€ 635

– Area of operation worldwide in 1 aanvraag5

 

€ 3.175

€ 3.175

€ 3.175

Special approval:6

– Per Low visibility procedure per type per approval:

○ CAT II

○ CAT III A or B or C

○ LVTO operation

○ Lower than standard CAT I

○ Other than Standard CAT II

○ Approaches utilizing EVS

 

€ 1.412

€ 1.412

€ 1.412

– MNPS, per type

   

€ 1.906

€ 1.906

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

   

€ 1.906

€ 1.906

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

   

€ 1.412

€ 1.412

– ETOPS, per type

   

€ 2.120

€ 2.120

– RVSM, per type

   

€ 707

€ 707

– Gevaarlijke stoffen

 

€ 707

€ 707

€ 707

– Helicopter Offshore operations per type

   

€ 2.021

€ 2.021

– Helicopter Hoist operations per type

   

€ 1.412

€ 1.412

– Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

   

€ 2.120

€ 2.120

Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

 

€ 1.044

€ 1.044

€ 1.044

SPO High Risk Autorisatie

 

€ 1.044

€ 1.044

€ 1.044

– Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

   

€ 2.190

€ 2.190

– Flight time specification schemes, inclusief wijziging op bestaande CS deviatie / Fatigue Risk Management system aanpassing

   

€ 584

€ 584

– MEL revisie per type

€ 160

€ 160

€ 795

€ 795

– Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

€ 2.540

€ 2.540

€ 2.540

€ 2.540

– Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

   

€ 1.906

€ 1.906

– Alternative training en qualification programme per type

   

€ 5.081

€ 5.081

Goedkeuring / acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class / type, per programma

€ 160

€ 160

€ 477

€ 477

Goedkeuring / acceptatie personen7 (AM, QM of CM, en PH’s of nominated persons), per persoon

€ 160

€ 160

€ 477

€ 477

Wijziging operator naam en / of principal place of business

€ 160

€ 160

€ 160

€ 160

Ontheffing8

€ 1.596

€ 1.596

€ 1.596

€ 1.596

Herhaling ontheffing9

€ 353

€ 353

€ 353

€ 353

Goedkeuring wet lease

 

€ 477

€ 477

€ 477

Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 1.969

€ 1.969

€ 1.969

€ 1.969

Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 2.890

€ 2.890

€ 2.890

€ 2.890

Alternative Means of Compliance

€ 1.198

€ 1.198

€ 1.198

€ 1.198

Overige goedkeuringen per onderwerp

€ 319

€ 638

€ 638

€ 638

Wijzigen Verklaring NCC, Verklaring SPO

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

S

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen tabel 1 en tabel 2 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Basisvergunning:

 

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (AOC)

€ 25.947

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 16.800

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (AOC)

€ 18.108

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 11.578

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

€ 2.452

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

€ 2.452

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

€ 4.906

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

€ 4.906

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

€ 7.358

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

€ 7.358

Toeslag > 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 2.452

Toeslag < 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 2.452

Toeslag > 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 4.906

Toeslag < 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 4.906

Toeslag > 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 7.358

Toeslag < 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 7.358

Toeslag > 5.700 kg operationele locatie EU

€ 5.722

Toeslag < 5.700 kg operationele locatie EU

€ 5.722

Toeslag > 5.700 kg operationele locatie buiten EU

€ 7.358

Toeslag < 5.700 kg operationele locatie buiten EU

€ 7.358

Toeslag > 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

€ 6.542

Toeslag < 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

€ 3.269

Alternative means of compliance

€ 1.246

2. In het tweede lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.792

Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 3.156

Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5.700 kg

€ 539

Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5.700 kg

€ 376

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5.700 kg

€ 6.428

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

€ 3.156

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg.

€ 760

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg.

Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ’group-rating’.

€ 569

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

€ 136

Toeslag Part-T (Aanvullende voorschriften voor CAMO’s ten behoeve van managen van luchtvaartuigen die geregistreerd zijn in een niet-EU-lidstaat)

€ 1.968

Alternative means of compliance

€ 1.198

3. In het derde lid wordt ‘€ 15.801’ vervangen door ’€ 16.180’.

4. In het vierde lid komt tabel 4 te luiden:

Tabel 4

Omschrijving

Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.792

Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 3.156

5. In het vijfde lid komt tabel 5 te luiden:

Tabel 5

Omschrijving

Wijziging

Wijziging nationale erkenning

€ 1.683

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 569

Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning), per keer

€ 136

T

Artikel 18a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 2.092’ vervangen door ‘€ 2.142’.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 261’ telkens vervangen door ‘€ 267’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 131’ vervangen door ‘€ 134’.

4. In het vijfde lid komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Tarief

UAS operational declaration

€ 319

Operationele autorisatie op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA):

 

• gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

€ 1.278

• gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

€ 2.556

• inclusief risiconiveau SAIL V en VI

€ 5.112

Operationele autorisatie op grond van een volledige specific operation risk assessment (SORA) volgens de JARUS-methode:

 

• gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

€ 2.556

• gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

€ 3.834

• inclusief risiconiveau SAIL V en VI

€ 7.668

Acceptatie operationele autorisatie uit andere EU-lidstaat.

€ 319

Light UAS Certificate (LUC):

 

• gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

€ 3.834

• gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

€ 6.390

• inclusief risiconiveau SAIL V en VI

€ 7.668

5. In het zesde lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Tarief

Wijziging UAS operational declaration

€ 319

Wijziging Operationele autorisatie op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA)

€ 639

Wijziging Operationele autorisatie op grond van een volledige specific operation risk assessment (SORA) volgens de JARUS-methode:

 

• risiconiveau SAIL I en II

€ 639

• risiconiveau SAIL III en IV

€ 958

• risiconiveau SAIL V en VI

€ 799

Significante wijzigin g LUC-veiligheidsmanagement-systeem bij gelijkblijvend risiconiveau:

 

• risiconiveau SAIL I of II

€ 639

• risiconiveau SAIL III, IV, V of VI

€ 958

Wijziging LUC-bevoegdheden:

 

• van risiconiveau SAIL I of II naar SAIL III of IV

€ 2.556

• van risiconiveau SAIL I of II naar SAIL V of VI

€ 3.834

• van risiconiveau SAIL III of IV naar SAIL V of VI

€ 1.278

• overige wijzigingen

€ 2.556

U

In artikel 19 komen tabel 1 en tabel 2 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

 

– Kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t / < 20 passagiers)

€ 3.368

– Grote typen luchtvaartuigen (MTOM ≥ 10t / > 19 passagiers)

€ 8.833

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 167

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

 

– Wijziging

€ 336

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 5.052

V

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 695’ vervangen door ‘€ 712’.

2. In het eerste lid, onderdeel b, en in het derde lid wordt ‘€ 332’ telkens vervangen door ‘€ 340’.

3. In het tweede lid wordt ‘€ 3.705’ vervangen door ‘€ 3.794’.

W

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte of herafgifte)

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 145.102

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 29.424

– Wijzigingen waarvoor goedkeuring van is vereist als bedoeld in verordening (EU) nr. 139/2014

€ 160

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

€ 6.356

– Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

€ 29.424

2. In het tweede lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte)

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 145.102

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 29.424

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionale betekenis

€ 6.356

3. In het derde lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

 

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 411

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 411

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

€ 411

– Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

€ 411

X

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 298’ vervangen door ‘€ 305’ en wordt ‘€ 156’ vervangen door ‘€ 160’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 973’ vervangen door ‘€ 996’ en wordt ‘€ 156’ vervangen door ‘€ 160’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 237’ vervangen door ‘€ 243’ en wordt ‘€ 973’ vervangen door ‘€ 996’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 71’ vervangen door ‘€ 73’.

e. In onderdeel e wordt ‘€ 656’ vervangen door ‘€ 672’.

f. In onderdeel f wordt ‘€ 1.852’ vervangen door ‘€ 1.896’.

g. In onderdeel g komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

– Obstakel(s) beneden LIB veiligheidsvlakken (geen luchtvaarttechnische studie nodig)

€ 569

– Obstakel(s) door LIB veiligheidsvlakken (luchtvaarttechnische studie nodig) Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 1.679

h. In onderdeel h wordt ‘€ 67’ vervangen door ‘€ 69’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 690’ vervangen door ‘€ 707’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 16.447’ vervangen door ‘€ 16.842’.

3. In het derde lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Tarieven

Tarieven

Behandelingsduur aanvraag

≤ 5 uren

> 5 uren additioneel per uur

t.a.v. luchtvaartuigen

– voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

– voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg

€ 243

€ 996

€ 160

€ 160

t.a.v. overig

€ € 996

€ 160

4. In het vierde lid wordt ‘€ 1.522’ vervangen door ‘€ 1.559’.

Y

In artikel 25a wordt ‘€ 156’ vervangen door ‘€ 160’.

Z

In artikel 25b wordt ‘€ 344’ vervangen door ‘€ 352’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser

TOELICHTING

Algemeen

Inleiding

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 in verband met de inflatiecorrectie, het vervallen van enkele tarieven en gewijzigde Europese regelgeving. Zoals gebruikelijk is het voornemen de tarieven van de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekte vergunningen jaarlijks per 1januari te verhogen, zodat de tariefhoogte wordt aangepast aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Het betreft tarieven voor de transportdomeinen: wegen, openbaar vervoer en spoor, maritieme sector en luchtvaart.

Aanpassing tarieven ILT, KIWA en CBR in verband met inflatie

ILT

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden van de ILT worden tarieven in rekening gebracht. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht. Met onderhavige wijzigingsregeling zal aan voornoemd uitgangspunt nog niet worden voldaan. De tarieven zullen slechts worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid (publicatie CPB, september 2021) zullen de tarieven per 1 januari 2022 stijgen met 2,4%. Hierbij kan de tariefwijziging per product iets afwijken door het afronden van de bedragen.

KIWA

De door Kiwa gehanteerde tarieven zullen per 1 januari 2022 alleen worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten waarbij een inflatiecorrectie van 1,9% (CPI/CBS) van toepassing is.

CBR

De tarieven van het CBR worden per 1 januari 2022 verhoogd met gemiddeld 2%. Dit is het gevolg van onder andere indexatie, conjunctuurschommeling en structurele meerkosten.

Overige wijzigingen in de tarieven

In verband met gewijzigde Europese verordeningen zijn enkele tarieven vervallen of is de verwijzing ernaar in de productomschrijving gewijzigd. Daarnaast zijn twee tarieven met betrekking tot vergunningen voor onderhoudsorganisaties vervallen in verband met het ontbreken van een grondslag. Ook is het artikel met betrekking tot betaling gewijzigd omdat de ILT overgaat naar een systeem waarbij facturatie achteraf plaatsvindt. Op deze wijzigingen wordt in de artikelsgewijze toelichting nader ingegaan.

Effecten op de administratieve lasten en nalevingskosten

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het naar verwachting geen omvangrijke gevolgen voor de regeldruk heeft.

Financiële gevolgen

Voor de sector luchtvaart wordt het financiële kosteneffect van de wijziging van de tariefregeling in verband met de indexatie van de tarieven op ca. € 40.000 becijferd, op een totaal van jaarlijkse opbrengsten uit tarieven van luchtvaartvergunningen van ca. € 1,6 miljoen.

Internetconsultatie

De ontwerpregeling is aangeboden voor internetconsultatie. De reacties op de internetconsultatie hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding is gelegen op het eerstvolgende vaste verandermoment (1 januari 2022), of ten minste zo spoedig mogelijk na deze datum. Omdat deze regeling niet voor 1 november 2021 is gepubliceerd, zal wat betreft de vereiste invoeringstermijn worden afgeweken van de daarvoor normaal geldende twee maanden. De reden hiervoor is dat vertraging van de inwerkingtreding van de regeling zal leiden tot nadelige financiële gevolgen voor de ILT, CBR en Kiwa (art. 4.17, vijfde lid, onder a, van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

Artikelsgewijs

Onderdeel A (artikel 1), onderdeel D (artikel 5a), en onderdeel E (artikel 6)

Met verordening (EU) 2018/3951 en verordening 2018/19762 zijn alle bepalingen ten aanzien brevetten voor ballonvaren en zweefvliegen uit verordening 1178/2011 genomen en in aparte verordeningen opgenomen. Daarom wordt voor deze brevetten nu naar deze verordeningen verwezen en zijn zij opgenomen in de lijst van begripsbepalingen.

Met de inwerkingtreding van gedelegeerde verordening (EU) 2020/723 van de Commissie van 4 maart 2020 tot vaststelling van gedetailleerde regels met betrekking tot de erkenning van pilootcertificaten van derde landen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 is bijlage III bij verordening 1178/2011 vervallen en wijzigt de verwijzing naar de Europese regelgeving in artikel 6, zevende lid.

Onderdeel B (artikel 2)

De bepaling met betrekking tot de betaling van het tarief wordt aangepast omdat de ILT stapsgewijs overgaat naar een systeem waarbij achteraf gefactureerd wordt. Voor de overige verstrekkers blijft wel gelden dat betaling vooraf dient te geschieden.

Onderdeel C (artikel 5) en onderdeel E (artikel 6)

Sinds 8 april 2021 vallen alle brevetten voor ballonvaren onder het bereik van de Europese regelgeving en is de nationale regelgeving met betrekking tot ballonvaren niet langer van toepassing. Daarom vervallen in de artikelen 5 en 6 de verwijzingen naar de nationale bewijzen van bevoegdheid CPL(FB), LAPL(B) en LAPL(S). Ook het GPL-brevet bestaat sinds geruime tijd niet meer en de verwijzing daarnaar dient derhalve ook verwijderd te worden.

Onderdeel L (artikel 12)

Met de inwerkingtreding van verordening (EU) nr. 1149/20113 is Part 66.A.45 h2 vervallen en wordt op basis daarvan geen product meer afgegeven. Daarom vervalt dit tarief.

Onderdeel Q (artikel 16a) en onderdeel S (artikel 18)

Op 24 maart 2020 is uitvoeringsverordening (EU) 2019/13834 in werking getreden. Als gevolg hiervan hebben onderhoudsorganisaties hun vergunning moeten omzetten naar een Part-CAMO vergunning voor de grote luchtvaart en een Part-CAO vergunning voor de general aviation. Voor het in behandeling nemen van beide typen vergunningen is een tarief vastgesteld en opgenomen in de Regeling tarieven luchtvaart 2008. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1383 bepaalt echter dat de vergunning voor de omzetting wordt afgegeven nadat de aanvraag is ontvangen en dat controle of aan de eisen wordt voldaan pas later plaatsvindt. De controle maakt aldus geen deel uit van de werkzaamheden op basis waarvan de vergunning wordt afgegeven maar valt onder het toezicht op de naleving. Omdat de juridische basis ontbreekt vervallen nu de twee desbetreffende tarieven (omzetting van een huidige Part-M subpart G vergunning naar een Part-CAMO vergunning en omzetting vergunning voor een onderhoudsorganisatie in de general aviation naar Part-CAO).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser


X Noot
1

Verordening (EU) 2018/395 van de Commissie van 13 maart 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met ballonnen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2018, L 71).

X Noot
2

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 van de Commissie van 14 december 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met zweefvliegtuigen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2018, L 326).

X Noot
3

Verordening (EU) nr. 1149/2011 van de Commissie van 21 oktober 2011 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2042/2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEU 2011, L 298).

X Noot
4

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1383 van de Commissie van 8 juli 2019 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot managementsystemen in managementorganisaties voor permanente luchtwaardigheid en versoepeling van de regels inzake onderhoud en beheer van de permanente luchtwaardigheid voor luchtvaartuigen in de general aviation (PbEU 2019, L 228).

Naar boven