Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 22 november 2021, nr. WJZ/ 21252791, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 in verband met de verhoging van het subsidieplafond van de submodule ERA-NET energieprojecten van de subsidiemodule Topsector energieprojecten en de openstelling van de subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De tabel, behorende bij artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de rij met titel 4.2, artikel 4.2.121, ERA-NET energie-call ACT, wordt '€ 4.000.000' vervangen door '€ 5.527.947'.

2. Onder de tweede rij met titel 4.3, artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel a, wordt een rij ingevoegd, luidende:

       

01-12-2021 t/m 11-03-2022

€ 25.500.000

3. Onder de tweede rij met titel 4.3, artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, wordt een rij ingevoegd, luidende:

       

01-12-2021 t/m 11-03-2022

€ 18.700.000

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 november 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie, D. Yeşilgöz-Zegerius

TOELICHTING

1. Inleiding

Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling openstelling EZK- en LNV subsidies 2021 gewijzigd.

Het subsidieplafond voor de submodule ERA-NET energieprojecten (energie-call ACT, artikel 4.2.121 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, hierna: RNES) van de subsidiemodule Topsector energieprojecten (titel 4.2 van de RNES) opgehoogd met € 1.527.947,–. Er is extra budget vrij gemaakt om zoveel mogelijk kwalitatief goede aanvragen te kunnen honoreren.

Daarnaast wordt de subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte, titel 4.3 van de RNES, voor een nieuwe periode opengesteld. De nieuwe openstelling loopt van 1 december 2021 tot en met 11 maart 2022. Het subsidieplafond voor de subsidie voor een aardwarmteproject (artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel a, van de RNES) bedraagt € 25.500.000. Het subsidieplafond voor de subsidie voor een diep aardwarmteproject (artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, van de RNES) bedraagt € 18.700.000. Het doel van de subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte, bekend als de Garantieregeling Aardwarmte, is het afdekken van het geologisch risico dat het boren van putten voor de toepassing van aardwarmte met zich meebrengt. Het betreft het risico dat op de beoogde locatie(s) een minder grote volumestroom of een minder gunstige temperatuur kan worden onttrokken dan op basis van een gedegen geologisch vooronderzoek mocht worden verwacht.

2. Staatssteun

De subsidie die op grond van de submodule ERA-NET energieprojecten verleend wordt, bevat staatssteun, die wordt gerechtvaardigd door de artikelen 25 (steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten), 38 (investeringssteun ten behoeve van energie-efficiëntiemaatregelen) en 41 (investeringssteun ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen) van de algemene groepsvrijstellingsverordening (zie artikel 4.2.127 van de RNES). Omdat deze subsidiemodule verder ongewijzigd blijft, verandert er niets in de staatssteunaspecten.

De subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte behelst investeringssteun die moet worden aangemerkt als staatssteun. De steun is gericht op het verkrijgen van energie uit hernieuwbare energiebronnen. De randvoorwaarden voor dergelijke steun zijn omschreven in artikel 41 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. De voorwaarden voor de investeringssteun voor deze subsidiemodule zijn te vinden in de RNES (Stcrt. 2014, 20679).

3. Regeldruk

Met de ophoging van het subsidieplafond van de submodule ERA-NET energieprojecten worden geen informatieverplichtingen gewijzigd. Bij de openstelling werden twaalf aanvragen verwacht, waarvan zes te verlenen. De administratieve lasten bedroegen toen € 88.848, ofwel 2,22 procent van het beschikbare subsidieplafond van € 4 miljoen. De berekening is gedaan voor de informatieverplichtingen die de Nederlandse overheid stelt. Nu de tender gesloten is en er budget bijkomt, zijn er veertien aanvragen daadwerkelijk ingediend, waarvan er zes verleend kunnen worden. Met het extra budget wordt het totale subsidieplafond € 5.527.947. De administratieve lasten bedragen dan € 92.628, ofwel 1,68 procent van het beschikbare budget.

De subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte wordt ongewijzigd opengesteld. Informatieverplichtingen blijven ongewijzigd. De openstelling van de subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte leidt per aanvraag daardoor niet tot een toe- of afname van de administratieve lasten bij de gebruikers ten opzichte van eerdere openstellingen. Met het opengestelde budget kunnen gemiddeld vier projecten aangevraagd en gehonoreerd worden. De totale administratieve lasten bedragen € 25.950 oftewel 0,06 procent van het beschikbare budget van € 44,2 miljoen.

De regeling is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk en is niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen omvangrijke gevolgen voor de regeldruk heeft.

4. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met deze datum wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroepen gebaat zijn bij spoedige inwerkingtreding.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven