Vacatures raadsleden Nederlandse Sportraad, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NLsportraad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft als taak om de bewindspersoon die zich bezighoudt met de portefeuille Sport, overige leden van het kabinet en het parlement te adviseren over sport en sportgerelateerde vraagstukken. Adviezen van de raad zijn wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht, en komen tot stand in interactie met experts en stakeholders. De NLsportraad richt voor adviezen commissies in, bestaande uit raadsleden en externe deskundigen.

Wettelijke verankering

De NLsportraad is in 2016 als tijdelijk adviescollege opgericht. Uit de externe evaluatie eind 2019 is gebleken dat de raad een toegevoegde waarde heeft voor het sportstelsel. Na een verlenging van de adviestaak op 1 april 2020, wordt inmiddels voorzien in een permanente status bij wet per 1 april 2022.

Formeel gezien wordt de NLsportraad opnieuw opgericht en ontstaan hierdoor tien vacatures voor een voorzitter en negen raadsleden, die gepubliceerd worden in de Staatscourant. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat over deze benoemingen.

Gerede kandidaten

De huidige voorzitter en negen raadsleden van de (nu nog) tijdelijke NLsportraad hebben desgevraagd aangegeven hun inzet te willen continueren. Aangezien zij voldoen aan de gevraagde competenties, expertise, ervaring en randvoorwaarden die gelden voor de permanente NLsportraad, is om die reden sprake van zogeheten gerede kandidaten.

Brede opdracht

Bij de wettelijke verankering krijgt de raad een brede opdracht mee die de raad vertaalt in de werkprogramma’s. Sport betreft zowel topsport, breedtesport als bewegen en staat in relatie tot tal van andere beleidsterreinen waaronder welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimte en economie.

Profielschets

Raadsleden van de NLsportraad voldoen aan een veelzijdig profiel met in ieder geval de volgende kennis, ervaring en vaardigheden:

 • brede oriëntatie op sport en samenleving;

 • gezaghebbende positie in wetenschap of praktijk, met inzet van een groot netwerk;

 • onafhankelijke en onderbouwde oordeelsvorming;

 • analytisch, (opbouwend) kritisch en grensverleggend kunnen denken;

 • pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht en in teamverband kunnen werken;

 • affiniteit met bestuur, politiek en beleid;

 • goed gevoel voor communicatie.

Expertise en ervaring

De profielen van alle leden samen bestrijken het totale adviesterrein van de raad. Raadsleden hebben een achtergrond in, kennis van of ervaring met:

 • topsport, breedtesport en bewegen;

 • maatschappelijke en sociale opgaven;

 • economische en financiële vraagstukken;

 • publieke en private stelsels.

Randvoorwaarden

Raadsleden worden benoemd op persoonlijke titel en moeten kunnen voldoen aan de gedragscode van de NLsportraad. Met deze code wil de raad de integriteit bewaken en belangenverstrengeling voorkomen.

Het raadslidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van twee dagen per maand, gebaseerd op (gemiddeld) een maandelijkse raadsvergadering, een maandelijkse commissievergadering en de voorbereiding en nazorg hierbij. Hier staat een (vaste) vergoeding tegenover op basis van het Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad.

Procedure en nadere informatie

Deze vacatures, waarvoor gerede kandidaten zijn, worden op grond van de wettelijke verplichting openbaar gepubliceerd (artikel 11, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges). Reageren kan tot twee weken na publicatie.

Meer informatie over de NLsportraad kunt u vinden op www.nederlandse-sportraad.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mariëtte van der Voet, algemeen secretaris van de NLsportraad, via secretariaat@nlsportraad.nl onder vermelding van ‘Vacatures NLsportraad’.

NLsportraad staat voor een inclusieve samenleving. We zijn ervan overtuigd dat we het beste kunnen adviseren als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Bij de benoeming van de leden en voorzitter wordt gestreefd naar evenredige deelneming van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen en/of met een beperking.

Naar boven