Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 24 november 2021 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 13)

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 13 van de Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onderdeel d, en artikel 13 van de Mandaatregeling VWS en het Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

1. Onderwerp

Het specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren beschrijft, binnen de kaders van het algemeen interventiebeleid (NVWA-IB02) (AIB), de klasseindeling van en de interventies voor de beoordeling van specifieke overtredingen van de wetgeving in het domein tabak en rookwaren.

Overtredingen die door de inspecteur/toezichthouder worden waargenomen en die niet in dit IB02-SPEC 31 zijn opgenomen, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Directie Handhaven teneinde een interventie te bepalen.

2. Definities en wettelijke basis

2.1 Definities

In aanvulling op de definities en begrippen uit het AIB gelden de volgende definities:

Inspectie:

Elke vorm van controle door een inspecteur van de NVWA om na te gaan of de wet- en regelgeving inzake tabak en rookwaren wordt nageleefd. De inspecteur kan, als dit de efficiency van de uit te voeren inspectie ten goede komt, ervoor kiezen om deze van tevoren aan te kondigen. Dit laat onverlet dat de inspecteur ook zonder aankondiging een inspectie kan uitvoeren;

Herinspectie:

Een inspectie (op afstand) ingesteld door een inspecteur van de NVWA die volgt op een eerder ingestelde inspectie, waarbij een overtreding is geconstateerd van de wet- en regelgeving inzake tabak en rookwaren en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen om de overtreding op te heffen en nieuwe overtredingen te voorkomen.

2.2 Wettelijke basis

In het domein tabak en rookwaren gelden zowel nationale als internationale (EU) regels. De belangrijkste wettelijke bepalingen die van belang zijn voor dit specifiek interventiebeleid zijn de Tabaks- en rookwarenwet en het daarop gebaseerde Tabaks- en rookwarenbesluit en de Tabaks- en rookwarenregeling. Daarnaast geldt de Richtlijn 2014/40/EU betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en de bijbehorende Uitvoeringsbesluiten van de Commissie ((EU) 2015/2186, 2015/2183, 2015/1842, 2015/1735, 2015/109, 2016/586 en 2016/787).

3. Werkwijze

3.1 Het bepalen van de ernst van de overtreding

Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het AIB. Bij het beoordelen van de op te leggen interventie wordt rekening gehouden met de omvang van (het risico op) gevolgen voor de volksgezondheid, de herstelbaarheid daarvan en of er sprake is van calculerend en/of bewust risiconemend gedrag. Hoe groter (het risico op) de gevolgen, des te hoger wordt de overtreding in de bijlagen geclassificeerd.

In de bijlagen 1a, 1b, 1c, 1d en 1e van dit document zijn de bepalingen van de geldende wetgeving ingedeeld in een overtredingsklasse met bijbehorende interventie(s).

Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg met, en na akkoord van, het afdelingshoofd. De onderbouwing van de reden om af te wijken wordt vastgelegd.

3.2 Het bepalen van interventies bij een overtreding

Sanctionerende interventie

Overtredingen van de Tabaks- en rookwarenwet worden doorgaans bestuurlijk beboet, maar kunnen, als de NVWA daar aanleiding toe ziet, aan het Openbaar Ministerie (OM) worden voorgelegd voor strafrechtelijke afdoening. Het OM beslist of het overgaat tot strafrechtelijke afdoening. In één geval schrijft de Tabaks- en rookwarenwet voor dat uitsluitend strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd, namelijk indien de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene boete aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economische voordeel (artikel 11b, derde lid, Tabaks- en rookwarenwet).

Afgezien van het in artikel 11b, derde lid, van de Tabaks- en rookwarenwet beschreven geval is strafrechtelijke afdoening niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de bij of krachtens de Tabaks- en rookwarenwet gestelde voorschriften noodzakelijk zijn.

De kolommen ‘interventies’ en ‘follow-up na overtreding; interventies bij herhaalde overtreding’ in de bijlagen van dit document vermelden uitsluitend de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces-verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Op voorhand is niet in de bijlagen van dit document aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op bovengenoemde kolommen in de bijlagen.

In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces-verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Dat kan nuttig zijn zodra blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt verschilt van geval tot geval. Een voorbeeld hiervan is een ontzegging van de tabaksverkoop voor een periode van één tot twaalf weken, als bedoeld in artikel 8a van de Tabaks- en rookwarenwet. Deze interventie kan ingezet worden bij drie overtredingen binnen een tijdsbestek van twaalf maanden (3 strikes out). In bijlage 2 van dit document is nader gespecificeerd hoe lang ontzegging van de tabaksverkoop wordt toegepast.

Corrigerende interventies hebben als doel te bevorderen dat bestaande overtredingen worden beëindigd en nieuwe worden voorkomen. Een corrigerende interventie moet proportioneel en toegesneden zijn op de specifieke situatie van de overtreder. Een corrigerende interventie mag niet ingrijpender voor de overtreder zijn dan strikt noodzakelijk om de overtreding te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Overgaan tot meer ingrijpende corrigerende interventies is mogelijk indien kan worden gemotiveerd waarom een minder ingrijpende corrigerende interventie onvoldoende effect heeft gehad of zal hebben.

Specifieke corrigerende interventie

Als één of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen, wordt met een specifieke corrigerende interventie ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op:

  • a. beëindiging van een overtreding; of

  • b. voorkoming van nieuwe overtredingen.

Aan een specifieke corrigerende interventie kan, voor zover van toepassing, een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zonodig met ingrijpendere maatregelen of, voor zover van toepassing, een hogere dwangsom.

3.3 Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding wordt vastgesteld van dezelfde wettelijke norm, of van een wettelijke norm die hetzelfde doel beoogt, waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar reeds een interventie werd toegepast.

Stapeling

Tijdens een (her)inspectie kunnen meerdere overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen binnen het domein tabak en rookwaren geconstateerd worden. Voor het handelen in dergelijke situaties: zie 2.3 van het AIB. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal vijf overtredingen per overtreder, per controlemoment, per locatie.

Herinspectie

Na het constateren van een overtreding klasse B of C kan een extra inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of gemaakte afspraken over het opheffen van de overtreding zijn nagekomen.

Verscherpt toezicht

Als bij meerdere opeenvolgende (her)inspecties blijkt dat overtredingen zich blijven voordoen, kan de NVWA besluiten verscherpt toezicht in te stellen. Dit wordt ook aan de overtreder medegedeeld. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een sanctionerende interventie ook, voor zover van toepassing, corrigerende interventies kan opleggen die passend zijn om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Per overtreder wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Na afloop van een van tevoren vastgestelde periode wordt geëvalueerd of voortzetting van het verscherpt toezicht wenselijk is. Ook dit wordt gecommuniceerd met de overtreder.

3.4 Internettoezicht

Op internet worden op handelssites (digitale platforms) geregeld advertenties geplaatst met verboden content. De NVWA kan in die gevallen gegevens bij zowel de aanbieder als de beheerder van de handelssite vorderen op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Beheerders van handelssites kunnen de NVWA alternatieven bieden om te interveniëren, zoals het verwijderen van advertenties. In dergelijke gevallen kan de NVWA volstaan met nalevingshulp aan de aanbieder bijvoorbeeld vlak nadat de advertentie is verwijderd. Indien er sprake is van herhaling dan kunnen alsnog gegevens worden gevorderd en kan worden opgeschaald in de handhaving.

4. Arbo, milieu en veiligheid

Niet van toepassing

5. Divers

Vervanging

Deze beleidsregel vervangt het op 26 augustus 2021 vastgestelde Specifieke Interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 12). Het hoofddocument en de bijlagen (1a, 1b, 1c, 1d en 1e) zijn ingericht volgens een uniforme opzet, geldend voor alle domeinen.

Bijlagen 1a (thema rookverboden), 1c (thema verkoopbeperkingen) en bijlage 3 zijn aangepast. Bijlage 1e (rapportageverplichtingen) van dit document vervangt bijlage 1e (rapportageverplichtingen) van IB02-SPEC31, versie 12. Interventiebeleid dat betrekking heeft op de thema’s reclamebeperkingen (bijlage 1b) en productregulering (bijlage 1d) is ongewijzigd ten opzichte van versie 12.

Ten opzichte van versie 12 is het thema rookverboden aangepast op de situatie dat het per 1 januari 2022 voor werkgevers ook niet meer is toegestaan een rookruimte te hebben. Daarmee is de uitzondering op het rookverbod, namelijk het aanwezig hebben van een rookruimte, volledig komen te vervallen. Tevens zijn in dit thema voor wat betreft het rookverbod op terreinen van onderwijsinstellingen wijzigingen aangebracht in de overtredingsklassen.

Ten opzichte van versie 12 is het thema verkoopbeperkingen aangepast op de situatie dat per 1 januari 2022 zelfbediening-tabaksautomaten alleen nog onder voorwaarden zijn toegestaan in speciaalzaken die zijn uitgezonderd van het uitstalverbod.

Ten opzichte van versie 12 is bijlage 3 aangepast waarbij is vermeld met welke meetmethode de hoeveelheid te gebruiken volumetabak wordt gecorrigeerd.

Ten opzichte van versie 12 zijn de wettelijke normen en overtredingsklassen met betrekking tot rapportageverplichtingen vollediger en eenduidiger geformuleerd. Voor dit thema is aan alle interventieregels de mogelijkheid van een corrigerende interventie (bij eerste of herhaalde overtreding) toegevoegd.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 13)”.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Bijlagen

Bijlagen bij IB02-SPEC 31, versie 12: Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren:

  • Bijlage 1a: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, thema rookverboden;

  • Bijlage 1b: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, thema reclamebeperkingen;

  • Bijlage 1c: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, thema verkoopbeperkingen;

  • Bijlage 1d: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, thema productregulering;

  • Bijlage 1e: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, thema rapportageverplichtingen;

  • Bijlage 2: Tabel behorend bij interventiebeleid ten aanzien van artikel 8, eerste lid, Tabaks- en rookwarenwet.

  • Bijlage 3: Uitleg TNCO onderzoek behorend bij interventiebeleid bijlage 1d.

Deze beleidsregel zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze: G.J.C.M Bakker Inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

BIJLAGE 1B BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 13: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN; TABEL MET SPECIFIEKE INTERVENTIES TABAK EN ROOKWAREN, THEMA RECLAMEBEPERKINGEN

 

EXTERN

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

Doormelding

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

31R010110

Eenieder

Elke vorm van sponsoring voor tabaks- of aanverwante producten is verboden

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010210

Eenieder

Elke vorm van reclame voor tabaks- of aanverwante producten is verboden

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010310

Eenieder

Onder de reikwijdte van de Mediawet 2008 vallende reclameboodschappen, telewinkelboodschappen, sponsoring en productplaatsing voor tabaksproducten of aanverwante producten, inclusief het gebruik maken van namen, (beeld)merken of andere onderscheidende tekens die door hun sterke gelijkenis bij het publiek redelijkerwijs de indruk geven dat het sponsoring door een producent of verkoper van tabaksproducten of aanverwante producten betreft zijn verboden.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010410

Verkoper van tabaksproducten of aanverwante producten

Het is verboden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante productente tonen in een verkooppunt, anders dan in een bij Onze Minister geregistreerde speciaalzaak.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010510

Eenieder

Sponsoring van radioprogramma’s is niet toegestaan indien dit geschiedt door ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit wordt gevormd door de vervaardiging of de verkoop van tabaksproducten of aanverwante producten

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, vierde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010610

Eenieder

Reclame is verboden met uitzondering van reclame voor andere producten of diensten met dezelfde naam als een tabaksproduct of aanverwant product, die door eenzelfde onderneming of door verschillende ondernemingen in de handel zijn gebracht of worden aangeboden, indien de naam van die andere producten of diensten reeds te goeder trouw wordt gebruikt voor zowel een tabaksproduct of aanverwant product als voor een ander product of dienst. De naam van een tabaksproduct of aanverwant product wordt alleen gebruikt indien het in een duidelijk andere presentatievorm wordt gebruikt dan die waarin hij voor een tabaksproduct of aanverwant product wordt gebruikt, met uitsluiting van enig ander onderscheidend teken, dat reeds voor een tabaksproduct of aanverwant product wordt gebruikt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, vijfde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010710

Eenieder

Reclame is verboden met uitzondering van commerciële mededelingen in de pers en andere gedrukte publicaties, alsmede in diensten van de informatiemaatschappij, die de aanprijzing van een tabaksproduct of aanverwant product tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg hebben, en uitsluitend bestemd zijn voor personen die werkzaam zijn in de handel in tabaksproducten of aanverwante producten.

Tabaks- en rookwarenwet artikel 5, zesde lid, onderdeel a, onder 1°.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010810

Eenieder

Commerciële mededelingen in de pers en andere gedrukte publicaties, alsmede in diensten van de informatiemaatschappij, die de aanprijzing van een tabaksproduct of aanverwant product tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg hebben, en worden gedrukt en uitgegeven in, dan wel worden verleend vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte, mits deze niet hoofdzakelijk voor landen binnen de Europese Economische Ruimte zijn bestemd, zijn toegestaan

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel a, onder 2°.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010910

Eenieder

Reclame voor de koper van tabaksproducten of aanverwante producten in een speciaalzaak of aan de voorgevel daarvan, dan wel in een met een afsluitbare eigen toegang duidelijk afgescheiden verkooppunt van tabaksproducten of aanverwante producten in een levensmiddelenzaak of een warenhuis is toegestaan, mits de reclame niet op minderjarigen is gericht.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 1°

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011010

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame in of aan speciaalzaak legt op geen enkele wijze een positief verband met gezondheid.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011110

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame voor voor roken bestemde tabaksproducten in of aan een speciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Roken is dodelijk’.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, eerste lid, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011220

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, Tabaks- en rookwarenregeling wordt: - omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, en

– aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond. Om aan de taalvoorschriften te voldoen mogen de lidstaten de lettergrootte zelf bepalen, mits de in het nationale recht bepaalde lettergrootte zeker stelt dat de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat, en

– gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4 tweede lid, tweede volzin.

Richtlijn 2014/40/EU artikel 8, zesde lid, en 9, vierde lid.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011310

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame voor rookloze tabaksproducten in of aan een speciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Tabaksproducten zijn dodelijk’.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, tweede lid, eerste volzin

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011420

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, Tabaks- en rookwarenregeling wordt: - omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, en

– aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond. Om aan de taalvoorschriften te voldoen mogen de lidstaten de lettergrootte zelf bepalen, mits de in het nationale recht bepaalde lettergrootte zeker stelt dat de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat, en

– gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, tweede lid, tweede volzin

Richtlijn 2014/40/EU artikel 8, zesde lid, en 9, vierde lid.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011510

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame voor een elektronische sigaret of navulverpakking in of aan een speciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Nicotine is zeer verslavend’.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, derde lid, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011620

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 6.4, derde lid, Tabaks- en rookwarenregeling wordt: - omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, en

– aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond. Om aan de taalvoorschriften te voldoen mogen de lidstaten de lettergrootte zelf bepalen, mits de in het nationale recht bepaalde lettergrootte zeker stelt dat de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat, en

– gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, derde lid, tweede volzin

Richtlijn 2014/40/EU artikel 8, zesde lid, en 9, vierde lid.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011710

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame voor een elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking zonder nicotine, een patroon zonder nicotine in of aan een speciaalzaak is voorzien van de waarschuwing ‘Dit product schaadt uw gezondheid’.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, vierde lid, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011820

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 6.4, vierde lid, Tabaks- en rookwarenregeling wordt: - omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, en

– aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond. Om aan de taalvoorschriften te voldoen mogen de lidstaten de lettergrootte zelf bepalen, mits de in het nationale recht bepaalde lettergrootte zeker stelt dat de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat, en

– gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, vierde lid, tweede volzin

Richtlijn 2014/40/EU artikel 8, zesde lid, en 9, vierde lid.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011910

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame voor roken bestemde kruidenproducten in of aan een speciaalzaak is voorzien van de waarschuwing ‘Het roken van dit product schaadt uw gezondheid’.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, vijfde lid, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012020

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 6.4, vijfde lid, Tabaks- en rookwarenregeling wordt: - omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, en

– aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond. Om aan de taalvoorschriften te voldoen mogen de lidstaten de lettergrootte zelf bepalen, mits de in het nationale recht bepaalde lettergrootte zeker stelt dat de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat, en

– gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, vijfde lid, tweede volzin

Richtlijn 2014/40/EU artikel 8, zesde lid, en 9, vierde lid.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012110

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De tekst van de gezondheidswaarschuwing op reclame in of aan speciaalzaken beslaat ten minste 15% van het totale oppervlak van de reclame.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, zesde lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012210

Eenieder

Iedere uitreiking om niet of tegen een symbolische vergoeding, die het aanprijzen van een tabaksproduct of aanverwant product ten doel of tot rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg heeft, is verboden.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zevende lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012310

Ondernemer speciaalzaak

Het is verboden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. Dit geldt niet in een speciaalzaak die slechts tabaksproducten, aanverwante producten, daarbij behorende accessoires zoals aanstekers, vloeipapier en andere toebehoren die bedoeld zijn voor gebruik in samenhang met tabaksproducten en aanverwante producten, deelnamebewijzen aan kansspelen als bedoeld in de artikelen 3, 8, 14a, 15, 23 en 27a van de Wet op de kansspelen, of dagbladen in de handel brengt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9, eerste lid, onder a.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012410

Ondernemer speciaalzaak

Het is verboden om te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. Dit geldt niet in een speciaalzaak, waarbij de te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten niet van buiten de speciaalzaak zichtbaar zijn.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9, eerste lid, onder b.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012520

Ondernemer speciaalzaak

Het is verboden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. Dit geldt niet in een speciaalzaak die bij Onze Minister is geregistreerd als zodanige speciaalzaak.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9, eerste lid, onder c.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012610

Ondernemer speciaalzaak

Het is verboden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. Dit geldt niet in een speciaalzaak

a. die een netto-omzet per boekjaar van niet meer dan € 700.000;

b. omzet voor minimaal 75 % wordt behaald uit de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten;

c. die ieder vijfde jaar een omzetoverzicht kan overleggen, waaruit blijkt dat de onder a en b bedoelde omzet over het betreffende boekjaar is behaald, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar;

d. waarbij de te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten niet van buiten de speciaalzaak zichtbaar zijn;

e. die voor 1 januari 2019 staat ingeschreven in het handelsregister; en

f. die voor 1 januari 2021 bij Onze Minister op naam van een of twee natuurlijke personen is geregistreerd als zodanige speciaalzaak.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012710

Ondernemer speciaalzaak

Het is verboden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. Dit is niet van toepassing op een speciaalzaak als bedoeld in artikel 5.9, eerste en tweede lid van het Tabaks- en rookwarenbesluit, mits de speciaalzaak geen onderdeel is van een andere winkel of hierin geen ander verkooppunt is gevestigd.

Artikel 5, eerste lid, Tabaks- en rookwarenwet,

Artikel 5, derde lid, Tabaks- en rookwarenwet

Artikel 5.9, derde lid, Tabaks- en rookwarenbesluit

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012810

Eenieder

In een verkooppunt, anders dan in een bij Onze Minister geregistreerde speciaalzaak als bedoeld in artikel 5.9, eerste of tweede lid van het Tabaks- en rookwarenbesluit worden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten geheel aan het zicht onttrokken. Kleuren en contouren van deze producten zijn niet zichtbaar.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.7, eerste lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012910

Eenieder

Tabaksproducten en aanverwante producten die worden aangeboden voor binnenlandse verkoop op afstand of buitenlandse verkoop op afstand aan een consument die zich in Nederland bevindt, worden slechts door middel van een neutrale en sobere beschrijving en zonder afbeelding aangeduid.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.7, tweede lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013010

Eenieder

Het middel waarmee tabaksproducten of aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken is neutraal en sober vormgegeven met zowel aan binnen- als buitenzijde een neutrale en sobere kleur.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.8, onder a.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013110

Eenieder

Het middel waarmee tabaksproducten of aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken bevat geen licht- of geluidseffecten.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.8, onder b.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013220

Eenieder

Het middel waarmee tabaksproducten of aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken kan slechts een neutrale en sobere aanduiding bevatten waaruit blijkt dat tabaksproducten of aanverwante producten worden verkocht.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.8, onder c.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013310

Eenieder

Het middel waarmee tabaksproducten en aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken, wordt tijdens de openingsuren van het verkooppunt van tabaksproducten of aanverwante producten uitsluitend geopend door het personeel van het verkooppunt van tabaksproducten of aanverwante producten ten behoeve van verstrekking van deze producten, en slechts voor de duur die daarvoor noodzakelijk is

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.9, eerste lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013410

Eenieder

Het middel waarmee te koop aangeboden producten aan het zicht worden onttrokken, wordt uitsluitend geplaatst voor tabaksproducten, aanverwante producten of daarbij behorende accessoires.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.9, tweede lid, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013520

Eenieder

Bij opening van het middel, waarmee te koop aangeboden producten aan het zicht worden onttrokken, wordt een oppervlakte van maximaal 1,5 m2 van het schap van deze producten zichtbaar

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.9, tweede lid, tweede volzin.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013610

Eenieder, met uitzondering van de ondernemer speciaalzaak

De tabaksproducten en aanverwante producten worden getoond in een gesloten verpakking, tegen een neutrale achtergrond en met een normale prijsaanduiding

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.9, derde lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013710

Eenieder, met uitzondering van de ondernemer speciaalzaak

De tabaksproducten en aanverwante producten staan met de gecombineerde gezondheidswaarschuwing naar voren gericht onder een hoek van 90° ten opzichte van de ondergrond, en de gecombineerde gezondheidswaarschuwing is in de juiste leesrichting zichtbaar, behalve wanneer bij opening van het middel waarmee de tabaksproducten of aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken, slechts een verpakkingseenheid zichtbaar wordt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.9, vierde lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013810

Ondernemer speciaalzaak

Wanneer in een speciaalzaak bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten worden getoond, vindt dit plaats in een gesloten verpakking tegen een neutrale achtergrond en met een normale prijsaanduiding. In afwijking hiervan kunnen sigaren, pijp- en pruimtabak in een open verpakking worden getoond.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5 eerste en derde lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9,

Tabaks- en rookwarenregeling artikel 6.11, eerste en tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013910

Ondernemer speciaalzaak

In een speciaalzaak bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit staan de tabaksproducten en aanverwante producten staan met de gecombineerde gezondheidswaarschuwing naar voren gericht onder een hoek van 90° ten opzichte van de ondergrond, en de gecombineerde gezondheidswaarschuwing is in de juiste leesrichting zichtbaar

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.11, derde lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014010

Eenieder

Het is verboden om voor een tabaksproduct of aanverwant product een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een ander product of van een andere dienst te gebruiken. Dit verbod geldt niet voor:

a. een tabaksproduct dat reeds vóór 7 november 2002 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een ander product of van een andere dienst in de handel was;

b. een elektronische sigaret of navulverpakking die reeds vóór 20 mei 2016 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een ander product of van een andere dienst in de handel was;

c. een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine, een patroon zonder nicotine of een voor roken bestemd kruidenproduct die reeds vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van de Wet van 10 februari 2017 houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten, onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een ander product of van een andere dienst in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014110

Eenieder

Het is verboden om voor producten of diensten een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken te gebruiken dat eerder al voor een tabaksproduct of aanverwant product werd gebruikt, tenzij de naam, het merk, het symbool of het andere onderscheidende teken van het product of de dienst in een duidelijk andere vorm dan die van het tabaksproduct of aanverwant product wordt gepresenteerd. Het verbod geldt niet voor: een ander product of een andere dienst die reeds vóór 7 november 2002 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een tabaksproduct in de handel was;

een ander product of een andere dienst die reeds vóór 20 mei 2016 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een elektronische sigaret of navulverpakking in de handel was;

een ander product of een andere dienst die reeds vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van de Wet van 10 februari 2017 houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten, onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking zonder nicotine, patroon zonder nicotine of voor roken bestemde kruidenproduct in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014210

Eenieder

Het is verboden een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een tabaksproduct te gebruiken voor een product behorend tot elektronische dampwaar of voor een voor roken bestemd kruidenproduct. Dit verbod geldt niet voor een voor roken bestemd kruidenproduct dat vóór 7 november 2002 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een tabaksproduct in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014310

Eenieder

Het is verboden een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een elektronische sigaret of navulverpakking te gebruiken voor een tabaksproduct of voor een voor roken bestemd kruidenproduct. Dit verbod geldt niet voor een voor roken bestemd kruidenproduct dat reeds vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van de Wet van 26 april 2016 houdende wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten, onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een elektronische sigaret of navulverpakking in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, vierde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014410

Eenieder

Het is verboden een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking zonder nicotine of een patroon zonder nicotine te gebruiken voor een tabaksproduct of voor een voor roken bestemde kruidenproduct. Dit verbod geldt niet voor een voor roken bestemd kruidenproduct dat reeds vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikellid onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een elektronische sigaret zonder nicotine of navulverpakking zonder nicotine in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, vijfde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014510

Eenieder

Het is verboden een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een voor roken bestemd kruidenproduct te gebruiken voor een tabaksproduct of voor een product behorend tot elektronische dampwaar. Dit verbod geldt niet voor:

een tabaksproduct dat reeds vóór 7 november 2002 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een voor roken bestemd kruidenproduct in de handel was;

een elektronische sigaret en navulverpakking die reeds vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van de Wet van 26 april 2016, houdende wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten, onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een voor roken bestemd kruidenproduct in de handel was;

een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine en een patroon zonder nicotine die reeds vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikellid onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een voor roken bestemd kruidenproduct in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, zesde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014610

Eenieder

Afbeeldingen van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van tabaksproducten die gericht zijn op consumenten in de Europese Economische Ruimte worden zodanig weergegeven dat de tekst van de grootste gezondheidswaarschuwing duidelijk zichtbaar is.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, vierde lid, en tweede lid, onder a

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.1, eerste lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014710

Eenieder

Afbeeldingen van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten voldoen aan de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen uit Bijlage II van de tabaksproductenrichtlijn, waarbij de voor het gegeven jaar voorgeschreven gecombineerde gezondheidswaarschuwingen zoveel mogelijk evenveel voor komen op elk merk van voor roken bestemde tabaksproducten.

Dit geldt niet voor afbeeldingen van een verpakkingseenheid of een buitenverpakking van een sigaar niet zijnde een cigarillo, die onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, en vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister is aangemeld, en waarvan de buitenverpakking en verpakkingseenheid een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Dit geldt niet voor afbeeldingen die bestemd zijn om duurzaam te worden weergegeven in een speciaalzaak of op een tabaksautomaat, voor zover het gaat om de verplichting om jaarlijks te rouleren met groepen gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, zoals bepaald in artikel 10, tweede lid, eerste volzin, van de tabaksproductenrichtlijn.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, vierde lid, en tweede lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.5

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.1, tweede lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014810

Eenieder

Afbeeldingen van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een sigaar niet zijnde een cigarillo, die onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, en vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister is aangemeld en waarvan de buitenverpakking en verpakkingseenheid een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten, voldoen aan artikel 11, eerste lid, derde paragraaf, eerste volzin, van de tabaksproductenrichtlijn, waarbij elke waarschuwende tekst zoveel mogelijk even veel voorkomt op elk merk van deze producten.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, vierde lid 4,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.1, tweede lid

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 3.2, tweede lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11, eerste lid, derde paragraaf, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014910

Eenieder

Reclame aan de voorgevel van een speciaalzaak beslaat niet meer dan 2 m2.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.5, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015010

Eenieder

Het is verboden reclame deels aan de voorgevel èn deels in de etalage, dan wel achter de winkelruit van een speciaalzaak, aan te brengen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.5, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015110

Eenieder

Tabaksproducten of aanverwante producten in de etalage van een speciaalzaak worden op zodanige wijze getoond dat er een redelijke afspiegeling van het assortiment, zoals dat in de desbetreffende zaak verkocht wordt, te zien is.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.5, vierde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015210

Eenieder

In de etalage van een speciaalzaak worden geen attributen met merkreclame voor tabaksproducten of aanverwante producten geplaatst, behoudens het bepaalde in artikel 6.5, van de Tabaks- en rookwarenregeling, waarbij het ingevolge bindende regels, anders dan de regels die gesteld zijn bij of krachtens de Tabaks- en rookwarenwet, verboden is aan de voorgevel van een speciaalzaak reclame voor tabaksproducten of aanverwante producten te voeren. In dat geval is het toegestaan die reclame in de etalage, of bij afwezigheid van een etalage, achter de winkelruit aan te brengen, mits die reclame niet meer dan 2 m2 beslaat.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.5, vijfde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015310

Eenieder

In een speciaalzaak met een groter verkoopvloeroppervlak dan 120 m2 is het tonen van reclame alleen toegestaan in, aan of in een straal van 5 meter van het schap van waaruit de tabaksproducten of aanverwante producten verkocht worden, alsmede op en in de directe nabijheid van de toonbank.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.6, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015410

Eenieder

Reclame wordt niet geplaatst in de directe omgeving van productgroepen die met name aantrekkelijk zijn voor jongeren onder de 18 jaar;

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2 Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.6, tweede lid, onder a

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015510

Eenieder

Reclame wordt niet:

b.bevestigd op of aan dispensers van andere producten dan tabaksproducten of aanverwante producten, verrijdbare rekken met wenskaarten, manden met snoepgoed en speciaal voor de verkoop van tijdschriften ontworpen kasten.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2 Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.6, tweede lid, onder b

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015610

Eenieder

Reclame in een speciaalzaak wordt niet zodanig geplaatst dat zij ook buiten de zaak zichtbaar is.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2 Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.6, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

BIJLAGE 1C BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 13: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN; TABEL MET SPECIFIEKE INTERVENTIES TABAK EN ROOKWAREN, THEMA VERKOOPBEPERKINGEN

EXTERN

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

Doormelding

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

31R016110

Instellingen, diensten en bedrijven, die door de Staat of andere openbare lichamen worden beheerd

Het is verboden in de instellingen, diensten en bedrijven, die door de Staat of andere openbare lichamen worden beheerd, bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben. Het verbod geldt niet in justitiële inrichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van het Tabak- en rookwarenbesluit.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.1

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R016210

Instellingen waarin zorg wordt verleend als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben in

instellingen waarin zorg wordt verleend als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.2, onder a

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R016310

Inrichtingen waarin voorzieningen worden aangeboden op het terrein van maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben in

inrichtingen waarin voorzieningen worden aangeboden op het terrein van maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.2, onder b

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R016410

Inrichtingen op het terrein van de sport, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben in

inrichtingen op het terrein van de sport, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.2, onder c

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R016510

Gebouwen en inrichtingen van gecertificeerde jeugdinstellingen, jeugdhulpaanbieders en jeugdinrichtingen, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben in gebouwen en inrichtingen van gecertificeerde instellingen als bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet, gebouwen en inrichtingen van jeugdhulpaanbieders als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, alsmede gebouwen van justitiële jeugdinrichtingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen die niet door de Staat of openbare lichamen worden beheerd, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.2, onder d

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R016610

Openbare en bijzondere onderwijsinstellingen, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben in openbare en bijzondere onderwijsinstellingen als bedoeld in:

1°. de Wet op het primair onderwijs;

2°. de Wet op de expertisecentra;

3°. de Wet op het voortgezet onderwijs;

4°. de Wet educatie en beroepsonderwijs;

5°. de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

6°. de Experimentenwet onderwijs. Dit verbod geldt niet voor verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.2, onder e

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R017110

Ondernemer

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 8, eerste lid, eerste volzin

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R017210

Ondernemer

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken wordt eveneens begrepen het verstrekken van een tabaksproduct of aanverwant product aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welk tabaksproduct of aanverwant product echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 8, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R017330

Ondernemer

Op plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren plegen te worden verstrekt, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar te worden aangegeven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen tabaksproducten of aanverwante producten worden verstrekt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 8, derde lid

 

D

(Risico op) gering gevaar voor de gezondheid

Mededeling ter plaatse

Nalevingshulp

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R018110

Ondernemer

Het is verboden bedrijfsmatig tabaksproducten of aanverwante producten gratis aan particulieren uit te reiken, toe te zenden of op enigerlei andere wijze beschikbaar te stellen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018210

Ondernemer

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sigaretten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben anders dan in een gesloten verpakking, die niet zonder kenbare beschadiging kan worden geopend.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018310

Ondernemer, behalve speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod

Elke methode voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon is verboden. Dit verbod geldt niet in een speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod, waarbij een middel voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon, is vergrendeld en voor de uitvoering van de verkooptransactie slechts kan worden ontgrendeld door of ten behoeve van personen van 18 jaar of ouder, en waarin dit middel zich in het zicht bevindt van degene voor wiens rekening en risico het middel werkt of van zijn personeel dan wel van de exploitant van de inrichting waar het middel zich bevindt of van zijn personeel.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018410

Speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod

Het is in een speciaalzaak als bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit verboden een onvergrendeld middel te gebruiken voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder terhandstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.3, eerste lid en tweede lid onder a,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, derde lid

Een speciaalzaak gebruikt een onvergrendeld middel voor de verstrekking van tabaksproducten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018520

Speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod

Het is een speciaalzaak als bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit verboden een middel te gebruiken voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder terhandstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon dat voor de uitvoering van de verkooptransactie niet slechts kan worden ontgrendeld door of ten behoeve van personen van 18 jaar of ouder.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.3,eerste lid en tweede lid onder a,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, derde lid

Een speciaalzaak gebruikt een vergrendeld middel voor de verstrekking van tabaksproducten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon, maar voor de uitvoering van de verkooptransactie kan dit middel worden ontgrendeld door of ten behoeve van personen onder de 18 jaar.

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018620

Speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod

Het is verboden in een speciaalzaak als bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit een middel dat zich niet in het zicht bevindt van degene voor wiens rekening en risico het middel werkt of van zijn personeel dan wel van de exploitant van de inrichting waar het middel zich bevindt of van zijn personeel, te gebruiken voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder terhandstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.3, eerste lid en tweede lid onder b,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, derde lid

Een speciaalzaak gebruikt een middel voor de verstrekking van tabaksproducten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon dat zich niet in het zicht bevindt van degene voor wiens rekening en risico het middel werkt of van zijn personeel dan wel van de exploitant van de inrichting waar het middel zich bevindt of van zijn personeel, te gebruiken voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder terhandstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon.

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018910

Speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod

Tabaksautomaten bevinden zich niet in de buitenlucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.4, eerste lid Tabaks- en rookwarenwet artikel 9, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R019110

Detaillist

Het is verboden om vanuit Nederland grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten en aanverwante producten te verrichten aan consumenten in staten van de Europese Economische Ruimte waar deze grensoverschrijdende verkoop op afstand verboden is.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9a, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

 

31R019220

Detaillist

Een detaillist biedt een tabaksproduct, elektronische sigaret of navulverpakking niet aan voor grensoverschrijdende verkoop op afstand aan een consument in een staat van de Europese Economische Ruimte, tenzij de detaillist zich bij Onze Minister heeft geregistreerd en van deze registratie bevestiging heeft ontvangen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.5, eerste lid Tabaks- en rookwarenwet artikel 9a, eerste lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

n.v.t.

BIJLAGE 1D BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 13: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN; TABEL MET SPECIFIEKE INTERVENTIES TABAK EN ROOKWAREN, THEMA PRODUCTREGULERING

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

Doormelding

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

31R020110

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De emissieniveaus van in de lidstaten in de handel gebrachte of geproduceerde sigaretten („maximumemissieniveaus”) mogen niet hoger zijn dan:

a) 10 mg teer per sigaret;

b) 1 mg nicotine per sigaret;

c) 10 mg koolmonoxide per sigaret.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 3, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.1, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R020210

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De maximumemissieniveaus van shagtabak zijn zodanig dat het niveau in een sjekkie van 750 mg niet meer bedraagt dan:

a. 12 mg teer;

b. 1,2 mg nicotine; en

c. 12 mg koolmonoxide.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.1, tweede lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R022110

Marktdeelnemer

Het is verboden tabak voor oraal gebruik in de handel te brengen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3a

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R023110

Marktdeelnemer

Sigaretten en shagtabak met een kenmerkend aroma worden niet in de handel gebracht.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R024110

Marktdeelnemer

Het is verboden tabaksproducten in de handel te brengen met bestanddelen, zoals filters, papier, verpakkingen of capsules, die geur- of smaakstoffen bevatten of met technische elementen die de geur, de smaak of de intensiteit van de rook van de betreffende tabaksproducten kunnen wijzigen. Filters, papier en capsules mogen geen tabak of nicotine bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zevende lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.5, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R024210

Marktdeelnemer

Het is verboden tabaksproducten in de handel te brengen die additieven bevatten in hoeveelheden die bij consumptie de toxische of verslavende werking of de kankerverwekkendheid, mutageniteit of reprotoxiciteit van een tabaksproduct in significante of meetbare mate vergroten.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.6, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R024310

Marktdeelnemer

Het is verboden tabaksproducten in de handel te brengen die vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat een tabaksproduct gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico’s oplevert bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.6, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R024410

Marktdeelnemer

Het is verboden tabaksproducten die cafeïne, taurine of andere additieven en stimulerende chemische verbindingen die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit bevatten in de handel te brengen.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.6, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R024510

Marktdeelnemer

Het is verboden tabaksproducten die additieven bevatten die emissies kleuren in de handel te brengen.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder c

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.6, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R024610

Marktdeelnemer

Het is verboden voor roken bestemde tabaksproducten die additieven bevatten die de inhalatie of de opname van nicotine faciliteren in de handel te brengen.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder d

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.6, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R024710

Marktdeelnemer

Het is verboden tabaksproducten die additieven bevatten die in onverbrande vorm CMR-kenmerken hebben in de handel te brengen.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder e

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.6, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R025110

Marktdeelnemer

Een elektronische sigaret wordt slechts in de handel gebracht indien deze in de vorm is van een wegwerpproduct, of indien deze door middel van een navulverpakking en een reservoir navulbaar is of herlaadbaar is met een patroon voor eenmalig gebruik.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.8, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R025210

Marktdeelnemer

Een elektronische sigaret geeft per merk en type bij gebruik onder normale en vergelijkbare omstandigheden, op vergelijkbare wijze nicotinedoses af.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.8, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R025310

Marktdeelnemer

Een navulreservoir van een navulbare elektronische sigaret heeft een volume van ten hoogste 2 ml.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.8, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Volume groter dan norm + 25%

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R025320

Marktdeelnemer

Een navulreservoir van een navulbare elektronische sigaret heeft een volume van ten hoogste 2 ml.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.8, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Volume groter dan norm, maar kleiner dan norm + 25%

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R026110

Marktdeelnemer

Een elektronische sigaret en een navulverpakking zijn kindveilig en beschermd tegen manipulatie, breken en lekken.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.9, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R026210

Marktdeelnemer

Een navulverpakking, beschikt voor zover daarvoor een kindveilige sluiting op grond van de verordening EG 1272/2008 niet verplicht is, over een kinderveilige sluiting.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.9, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R026310

Marktdeelnemer

Navulbare elektronische sigaretten en navulverpakkingen worden uitsluitend in de handel gebracht indien het mechanisme waarmee de elektronische sigaretten worden nagevuld, voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

a: voor het mechanisme wordt een navulverpakking gebruikt met een goed bevestigde nippel van ten minste 9 mm lang, die smaller is dan en goed past in de opening van de tank van de elektronische sigaret en is voorzien van een controlemechanisme dat bij 20 °C ± 5 °C en enkel atmosferische druk in verticale positie niet meer dan 20 druppels navulling per minuut laat doorstromen.

b: het mechanisme werkt door middel van een dockingsysteem dat enkel navulvloeistof in de tank van de elektronische sigaret laat vrijkomen wanneer de elektronische sigaret met de navulverpakking is verbonden.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/586, artikel 2, eerste lid, onder a en b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.9, derde lid

in samenhang met Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, dertiende lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R027110

Marktdeelnemer

Nicotinehoudende vloeistof wordt uitsluitend in de handel gebracht in speciale navulverpakkingen met een volume van ten hoogste 10 ml, in elektronische sigaretten in de vorm van een wegwerpproduct of in patronen voor eenmalig gebruik, met dien verstande dat de patronen of reservoirs een volume hebben van ten hoogste 2 ml.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, derde lid, onder a

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 2.10,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Volume groter dan norm + 25%

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R027120

Marktdeelnemer

Nicotinehoudende vloeistof wordt uitsluitend in de handel gebracht in speciale navulverpakkingen met een volume van ten hoogste 10 ml, in elektronische sigaretten in de vorm van een wegwerpproduct of in patronen voor eenmalig gebruik, met dien verstande dat de patronen of reservoirs een volume hebben van ten hoogste 2 ml.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, derde lid, onder a

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 2.10

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Volume groter dan norm, maar kleiner dan norm + 25%

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R028110

Marktdeelnemer

De nicotinehoudende vloeistof bevat niet meer nicotine dan 20 mg/ml.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, derde lid, onder b

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 2.10

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R029110

Marktdeelnemer

De nicotinehoudende vloeistof bevat geen vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat een product gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico's oplevert.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, derde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.10

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R029210

Marktdeelnemer

De nicotinehoudende vloeistof bevat geen cafeïne, taurine of andere additieven en stimulerende chemische verbindingen die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, derde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.10

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R029310

Marktdeelnemer

De nicotinehoudende vloeistof bevat geen additieven die emissies kleuren.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, derde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder c

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.10

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R029410

Marktdeelnemer

De nicotinehoudende vloeistof bevat geen additieven die de inhalatie of de opname van nicotine faciliteren.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, derde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder d

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 2.10

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R029510

Marktdeelnemer

De nicotinehoudende vloeistof bevat geen additieven die in onverbrande vorm CMR-kenmerken hebben.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, derde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder e

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.10

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R030110

Marktdeelnemer

Bij de productie van de nicotinehoudende vloeistof worden uitsluitend zeer zuivere ingrediënten gebruikt. Van andere stoffen dan de in artikel 20, tweede lid, tweede alinea, onder b, van de Richtlijn 2014/40/EU bedoelde ingrediënten zijn in de nicotinehoudende vloeistof alleen sporen aanwezig indien deze sporen bij de productie technisch onvermijdelijk zijn.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, derde lid, onder d

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.10

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R032110

Marktdeelnemer

In de nicotinehoudende vloeistof worden behalve nicotine uitsluitend ingrediënten gebruikt die, zowel in verhitte als niet-verhitte toestand, niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, derde lid, onder e

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.10

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R033110

Marktdeelnemer

Niet-nicotinehoudende vloeistof wordt uitsluitend in de handel gebracht in speciale navulverpakkingen met een volume van ten hoogste 10 ml, in elektronische sigaretten zonder nicotine of in patronen zonder nicotine, met dien verstande dat de patronen of reservoirs een volume hebben van ten hoogste 2 ml.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.11, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Volume groter dan norm + 25%

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R033120

Marktdeelnemer

Niet-nicotinehoudende vloeistof wordt uitsluitend in de handel gebracht in speciale navulverpakkingen met een volume van ten hoogste 10 ml, in elektronische sigaretten zonder nicotine of in patronen zonder nicotine, met dien verstande dat de patronen of reservoirs een volume hebben van ten hoogste 2 ml.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.11, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Volume groter dan norm, maar kleiner dan norm + 25%

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R034110

Marktdeelnemer

Niet-nicotinehoudende vloeistof bevat geen vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat een product gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico's oplevert.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.11, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R034210

Marktdeelnemer

Niet-nicotinehoudende vloeistof bevat geen cafeïne, taurine of andere additieven en stimulerende chemische verbindingen die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.11, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R034310

Marktdeelnemer

Niet-nicotinehoudende vloeistof bevat geen additieven die emissies kleuren.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder c

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.11, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R034410

Marktdeelnemer

Niet-nicotinehoudende vloeistof bevat geen additieven die in onverbrande vorm CMR-kenmerken hebben.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 7, zesde lid, onder e

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.11, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R035110

Marktdeelnemer

Bij de productie van niet-nicotinehoudende vloeistof worden uitsluitend zuivere ingrediënten gebruikt. Van andere stoffen dan de ingrediënten die noodzakelijk zijn voor de productie van de niet-nicotinehoudende vloeistof, zijn in de niet-nicotinehoudende vloeistof alleen sporen aanwezig indien deze sporen bij de productie technisch onvermijdelijk zijn.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.11, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R036110

Marktdeelnemer

In niet-nicotinehoudende vloeistof worden uitsluitend ingrediënten gebruikt die, zowel in verhitte als in onverhitte toestand, ongevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 2.11, vierde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 2.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R037110

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van elektronische dampwaar is, indien van toepassing, een vermelding van het nicotinegehalte van het product in mg per ml aangebracht.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R037210

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van elektronische dampwaar is, indien van toepassing, een lijst van alle ingrediënten van het product naar afnemend gewicht aangebracht.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R037310

Marktdeelnemer

Voor zover de aanbeveling om een product buiten bereik van kinderen te houden niet verplicht is op grond van verordening (EG) nr. 1272/2008, bevat een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking in aanvulling op deze verordening de voornoemde aanbeveling.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R037410

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van elektronische dampwaar is, indien van toepassing de nicotineafgifte per dosis aangebracht.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R037520

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van elektronische dampwaar is het nummer van de partij aangebracht.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R037610

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking bevat geen elementen of kenmerken die de suggestie wekken dat een bepaald product minder schadelijk is dan andere of gericht is op het verminderen van het effect van bepaalde schadelijke bestanddelen van rook, of activerende, energetische, genezende, verjongende, natuurlijke, biologische eigenschappen bezit of andere positieve gevolgen heeft voor de gezondheid of de levensstijl.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder b, ten ii

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R037710

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking suggereren geen economische voordelen, door het bevatten van gedrukte tegoedbonnen, aanbiedingen voor korting, indicaties in verband met gratis verstrekking, 2-voor-1 aanbiedingen of andere vergelijkbare aanbiedingen.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder b, ten ii

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R037810

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking bevat geen elementen of kenmerken dat op een levensmiddel of een cosmetisch product lijkt.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder b, ten ii

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, onder d

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R037910

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking bevat geen elementen of kenmerken die de suggestie wekken dat een bepaald aanverwant product biologisch beter afbreekbaar is of andere milieuvoordelen heeft.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder b, ten ii

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, onder e

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R038110

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking wordt, indien van toepassing, de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R038210

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking wordt, indien van toepassing, de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. Deze gezondheidswaarschuwing wordt gecentreerd op het hiervoor bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, aanhef

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R038310

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking wordt, indien van toepassing, de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. Deze gezondheidswaarschuwing wordt aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, waarbij de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, aanhef

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R038410

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking wordt, indien van toepassing, de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. Deze gezondheidswaarschuwing beslaat 30 % van het oppervlak van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R038510

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking wordt, indien van toepassing, de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. Deze gezondheidswaarschuwing wordt aangebracht op de twee grootste oppervlakken van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R038610

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking wordt, indien van toepassing, de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. De tekst van de gezondheidswaarschuwingen loopt evenwijdig met de hoofdtekst op de voor die waarschuwingen bestemde oppervlak.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, aanhef

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R039130

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van een elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine en patronen zonder nicotine bevat een bijsluiter met

a: aanwijzingen inzake gebruik van het product, waaronder in elk geval worden verstaan:

i. de vermelding dat het gebruik van het product door jongeren en niet-rokers wordt afgeraden;

ii. indien van toepassing, informatie over welke andere producten met dit product compatibel zijn;

iii. indien van toepassing, instructies voor het navullen, inclusief illustraties;

c: waarschuwingen voor de volgende risicogroepen: zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en personen met een aandoening aan de longen, kanker of hart- en vaatziekten;

d: informatie over mogelijke schadelijke effecten;

f: contactgegevens van de producent in de Europese Economische Ruimte of importeur in de Europese Economische Ruimte.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, eerste lid, aanhef onder a, c, d, f

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en tweede lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Niet op bijsluiter, maar staat wel op verpakkingseenheid en/of buitenverpakking

D

Risico op) gering gevaar voor de gezondheid

Mededeling ter plaatse

Nalevingshulp

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding Nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing

nvt

31R039220

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van een elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine en patronen zonder nicotine bevat een bijsluiter met

a: aanwijzingen inzake gebruik van het product, waaronder in elk geval worden verstaan:

i. de vermelding dat het gebruik van het product door jongeren en niet-rokers wordt afgeraden;

ii. indien van toepassing, informatie over welke andere producten met dit product compatibel zijn;

iii. indien van toepassing, instructies voor het navullen, inclusief illustraties;

c: waarschuwingen voor de volgende risicogroepen: zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en personen met een aandoening aan de longen, kanker of hart- en vaatziekten;

d: informatie over mogelijke schadelijke effecten;

f: contactgegevens van de producent in de Europese Economische Ruimte of importeur in de Europese Economische Ruimte.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, eerste lid, aanhef onder a, c, d, f

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en tweede lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Niet op bijsluiter en staat niet op verpakkingseenheid en/of buitenverpakking

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R039310

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van een elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine en patronen zonder nicotine bevat een bijsluiter.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, vijfde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Geen bijsluiter en informatie van bijsluiter staat niet op verpakkingseenheid en/of buitenverpakking

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R039430

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van een elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine en patronen zonder nicotine bevat een bijsluiter.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, vijfde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Geen bijsluiter en informatie van bijsluiter staat wel op verpakkingseenheid en/of buitenverpakking

D

Risico op) gering gevaar voor de gezondheid

Mededeling ter plaatse

Nalevingshulp

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding Nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing

nvt

31R040110

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine en een patroon zonder nicotine bevat geen enkel element of kenmerk dat het product aanprijst of het gebruik ervan aanmoedigt door een verkeerde indruk te wekken over de kenmerken, gevolgen voor de gezondheid, risico's of emissies ervan.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, vierde lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R040210

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine en een patroon zonder nicotine bevat geen enkel element of kenmerk dat op een levensmiddel of een cosmetisch product lijkt.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, vierde lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R040310

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine en een patroon zonder nicotine bevat geen enkel element of kenmerk dat de suggestie wekt dat een bepaald product biologisch beter afbreekbaar is of andere milieuvoordelen heeft.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, vierde lid, aanhef en onder e

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R040410

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine en een patroon zonder nicotine bevat geen enkel element of kenmerk dat de suggestie wekt dat een bepaald in de aanhef genoemd product minder schadelijk is dan andere of gericht is op het verminderen van het effect van bepaalde schadelijke bestanddelen van damp, of activerende, energetische, genezende, verjongende, natuurlijke, biologische eigenschappen bezit of andere positieve gevolgen heeft voor de gezondheid of de levensstijl.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, vierde lid, aanhef en onder b

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R040510

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine en een patroon zonder nicotine bevat geen enkel element of kenmerk dat verwijst naar een smaak of andere additieven dan geur- of smaakstoffen, of het ontbreken daarvan.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.10, vierde lid, aanhef en onder c

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R041110

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine of patroon zonder nicotine, wordt de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R041210

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine of patroon zonder nicotine, wordt de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. Deze gezondheidswaarschuwing wordt:

gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, aanhef

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R041310

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine of patroon zonder nicotine, wordt de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. Deze gezondheidswaarschuwing wordt:

aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, waarbij de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, aanhef

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R041410

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine of patroon zonder nicotine, wordt de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. Deze gezondheidswaarschuwing:

beslaat zij 30 % van het oppervlak van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R041510

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine of patroon zonder nicotine, wordt de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. Deze gezondheidswaarschuwing:

wordt aangebracht op de twee grootste oppervlakken van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R041610

Marktdeelnemer

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine of patroon zonder nicotine, wordt de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. De tekst van de gezondheidswaarschuwingen loopt evenwijdig met de hoofdtekst op de voor die waarschuwingen bestemde oppervlak.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 20, vierde lid, onder c

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, aanhef

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.11, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R042130

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van een elektronische sigaret en een navulverpakking bevat een bijsluiter met

a: aanwijzingen inzake gebruik van het product, waaronder in elk geval worden verstaan:

i. de vermelding dat het gebruik van het product door jongeren en niet-rokers wordt afgeraden;

ii. indien van toepassing, informatie over welke andere producten met dit product compatibel zijn;

iii. indien van toepassing, instructies voor het navullen, inclusief illustraties.

b: aanwijzingen inzake opslag van het product;

c: waarschuwingen voor de volgende risicogroepen: zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en personen met een aandoening aan de longen, kanker of hart- en vaatziekten;

d: informatie over mogelijke schadelijke effecten;

e: informatie over verslavende werking en toxiciteit;

f: contactgegevens van de producent in de Europese Economische Ruimte of importeur in de Europese Economische Ruimte.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a t/m f

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Niet op bijsluiter, maar staat wel op verpakkingseenheid en/of buitenverpakking

D

Risico op) gering gevaar voor de gezondheid

Mededeling ter plaatse

Nalevingshulp

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding Nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing

nvt

31R042220

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van een elektronische sigaret en een navulverpakking bevat een bijsluiter met

a: aanwijzingen inzake gebruik van het product, waaronder in elk geval worden verstaan:

i. de vermelding dat het gebruik van het product door jongeren en niet-rokers wordt afgeraden;

ii. indien van toepassing, informatie over welke andere producten met dit product compatibel zijn;

iii. indien van toepassing, instructies voor het navullen, inclusief illustraties.

b: aanwijzingen inzake opslag van het product;

c: waarschuwingen voor de volgende risicogroepen: zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en personen met een aandoening aan de longen, kanker of hart- en vaatziekten;

d: informatie over mogelijke schadelijke effecten;

e: informatie over verslavende werking en toxiciteit;

f: contactgegevens van de producent in de Europese Economische Ruimte of importeur in de Europese Economische Ruimte.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a t/m f

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Niet op bijsluiter en staat niet op verpakkingseenheid en/of buitenverpakking

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R042310

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van een elektronische sigaret en een navulverpakking bevat een bijsluiter.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, eerste lid, aanhef

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, vijfde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Geen bijsluiter en informatie van bijsluiter staat niet op verpakkingseenheid en/of buitenverpakking

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R042430

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van een elektronische sigaret en een navulverpakking bevat een bijsluiter.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.9, eerste lid, aanhef

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, vijfde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

Geen bijsluiter en informatie van bijsluiter staat wel op verpakkingseenheid en/of buitenverpakking

D

Risico op) gering gevaar voor de gezondheid

Mededeling ter plaatse

Nalevingshulp

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding Nalevingshulp

Schriftelijke waarschuwing

nvt

31R043110

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van rookloos tabaksproducten die in de handel wordt gebracht blijven de gezondheidswaarschuwingen bij het openen van de verpakkingseenheid intact.

Uitzondering: verpakkingen met een klapdeksel

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R043210

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van rookloos tabaksproducten die in de handel wordt gebracht mogen bij het openen van de verpakkingseenheid met een klapdeksel, de gezondheidswaarschuwingen bij het openen van de verpakking mogen worden doorgescheurd mits dit de grafische integriteit en de zichtbaarheid van de tekst, de foto's en de informatie over het stoppen met roken niet in het gedrang brengt.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R043310

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van rookloos tabaksproducten die in de handel wordt gebracht, verbergen noch onderbreken de accijnszegels, de prijsaanduidingen, de merktekens voor het volgen en traceren of de veiligheidskenmerken op verpakkingseenheden.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, vierde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R043410

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid van rookloos tabaksproducten in buidels die in de handel wordt gebracht mogen de gezondheidswaarschuwingen met behulp van een sticker worden aangebracht, mits deze niet kan worden verwijderd.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R043510

Marktdeelnemer

Een gezondheidswaarschuwing op een verpakkingseenheid of buitenverpakking van een rookloos tabaksproduct wordt omgeven door een 1 mm brede zwarte rand, binnen de voor deze gezondheidswaarschuwing bestemde oppervlakte.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R043610

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van rookloos tabaksproduct die in de handel wordt gebracht staan de in dit hoofdstuk bepaalde gezondheidswaarschuwingen in de officiële taal of talen van de lidstaat waar het product in de handel wordt gebracht.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, eerste lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R043710

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van rookloos tabaksproducten die in de handel wordt gebracht zijn zodanig afgedrukt dat zij niet verwijderd kunnen worden, en niet uitwisbaar en volledig zichtbaar zijn; dit houdt ook in dat zij, wanneer rookloos tabaksproducten in de handel worden gebracht, niet geheel of gedeeltelijk worden verborgen of onderbroken door accijnszegels, prijsaanduidingen, veiligheidskenmerken, omhulsels, hulzen, dozen of andere zaken.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R043810

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van rookloos bestemde tabaksproducten die in de handel wordt gebracht beslaan de gezondheidswaarschuwingen de gehele daarvoor bestemde oppervlakte van de verpakkingseenheid of de buitenverpakking; commentaren op, parafraseringen van of verwijzingen van enige aard naar de waarschuwingen mogen niet voorkomen.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R044110

Marktdeelnemer

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van rookloze tabaksproducten staat de volgende gezondheidswaarschuwing: „Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend”.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, eerste lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.8

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R044210

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwing („Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend”) beslaat 30 % van het oppervlak van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.8

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R044310

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwing („Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend”) wordt aangebracht op de twee grootste oppervlakken van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.8

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R044410

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwing („Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend”.) is gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, aanhef

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.8

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R044510

Marktdeelnemer

De tekst van de gezondheidswaarschuwingen („Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend”.) loopt evenwijdig met de hoofdtekst op de voor die waarschuwingen bestemde oppervlak.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.8

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R044610

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwing („Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend”.) is aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, waarbij de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 12, tweede lid, aanhef

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.8

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R045110

Marktdeelnemer

Bij shagtabak in rechthoekige buidels met een wikkel die de opening bedekt (,rechthoekige buidels, met platte onderkant') worden de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") op de exacte positie op de twee oppervlakken gedrukt die zichtbaar worden wanneer de verpakkingseenheid volledig wordt geopend.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 2, eerste lid, eerste paragraaf en punt 1 van de bijlage

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, zesde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R045210

Marktdeelnemer

Bij shagtabak in rechthoekige buidels met een wikkel die de opening bedekt (,rechthoekige buidels, met platte onderkant') worden de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") aan de bovenrand aangebracht en beslaan 50% van het oppervlak waarop zij worden gedrukt.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 2, eerste lid, tweede paragraaf en punt 1 van de bijlage

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, zesde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R045310

Marktdeelnemer

Bij shagtabak in rechthoekige buidels met een wikkel die de opening bedekt (,rechthoekige buidels, met een wikkel') worden de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") aan de bovenrand aangebracht en beslaan 50% van het oppervlak waarop zij worden gedrukt.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 2, eerste lid, tweede paragraaf en punt 2 van de bijlage

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, zesde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R045410

Marktdeelnemer

Bij shagtabak in rechthoekige buidels met een wikkel die de opening bedekt (,rechthoekige buidels, met een wikkel') worden de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") op de exacte positie op de twee oppervlakken gedrukt die zichtbaar worden wanneer de verpakkingseenheid volledig wordt geopend.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 2, eerste lid, eerste paragraaf en punt 2 van de bijlage

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, zesde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R045510

Marktdeelnemer

Bij shagtabak in rechthoekige buidel met een wikkel die de opening bedekt (,rechthoekige buidel') wordt de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") helemaal bovenaan het oppervlak gedrukt.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 2, eerste lid

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, zesde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R045610

Marktdeelnemer

Bij shagtabak in staande buidels worden de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") geplaatst op de onderkant van de staande buidel, die zichtbaar wordt wanneer de buidel op de rugzijde wordt gelegd.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 3, eerste lid, en punt 4 van de bijlage

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, zesde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R045710

Marktdeelnemer

Bij shagtabak in staande buidel wordt de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") geplaatst op de onderkant van de verpakkingseenheid aangebracht, en wel op het oppervlak boven de vouw; de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") wordt op het oppervlak onder de vouw aangebracht. De algemene waarschuwing en de informatieve boodschap beslaan 50% van de oppervlakken waarop zij worden gedrukt. De grootte van de oppervlakken moet worden berekend aan de hand van de afmetingen ervan nadat de randen zijn geseald.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, zesde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R046110

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister, bevat de algemene waarschuwing (Roken is dodelijk- stop nu) op de duidelijkst zichtbare kant van de verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11, eerste lid, tweede paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R046210

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister, bevat een algemene waarschuwing (Roken is dodelijk- stop nu) die 30 % van het desbetreffende oppervlak van de verpakkingseenheid en de buitenverpakking beslaat.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R046310

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister, bevat In het geval dat de gezondheidswaarschuwingen (de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk- stop nu"), de waarschuwende tekst (zie bijlage I, tabaksproductenrichtlijn) en de informatieve boodschap ("www.ikstopnu.nl of bel 0800-1995") moeten worden aangebracht op een oppervlak van meer dan 150 cm2, dan beslaan de waarschuwingen een oppervlakte van 45 cm2.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11, vierde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste en tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R046410

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister, bevat een waarschuwende tekst (zie bijlage I, tabaksproductenrichtlijn) die 40 % van het desbetreffende oppervlak van de verpakkingseenheid en de buitenverpakking beslaat.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11 derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R046510

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister, bevat de waarschuwende teksten (zie bijlage I, tabaksproductenrichtlijn) welke staan op de op één na duidelijkst zichtbare kant van een verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11 eerste lid, derde paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R046610

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister, bevat de waarschuwende teksten (zie bijlage I, tabaksproductenrichtlijn), die zoveel mogelijk even veel voor komen op elk merk van deze producten.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11 eerste lid, derde paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R046710

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister, bevat gezondheidswaarschuwingen (de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk- stop nu"), de waarschuwende tekst (zie bijlage I, tabaksproductenrichtlijn) en de informatieve boodschap ("www.ikstopnu.nl of bel 0800-1995")) aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, waarbij de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, aanhef en onder a

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11, vijfde lid, eerste paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste en tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R046810

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister bevat de waarschuwende teksten (zie bijlage I, tabaksproductenrichtlijn) welke staan op de op één na duidelijkst zichtbare kant van een verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking. Voor verpakkingseenheden met een scharnierend deksel is de op één na duidelijkst zichtbare kant welke zichtbaar wordt wanneer de verpakking open is.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11 eerste lid, derde paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R046910

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister, bevat gezondheidswaarschuwingen (de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk- stop nu"), de waarschuwende tekst (zie bijlage I, tabaksproductenrichtlijn) en de informatieve boodschap "www.ikstopnu.nl of bel 0800-1995")), de gezondheidswaarschuwingen worden omgeven door een minstens 3 mm en hoogstens 4 mm brede zwarte rand. Deze rand staat buiten de voor de tekst van de gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11, vijfde lid, tweede paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste en tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R047010

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister, bevat gezondheidswaarschuwingen (de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk- stop nu"), de waarschuwende tekst (zie bijlage I, tabaksproductenrichtlijn) en de informatieve boodschap ("www.ikstopnu.nl of bel 0800-1995")) gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, aanhef en onder b

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11, vijfde lid, eerste paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste en tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R047110

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van sigaren, die voor 20 mei 2016 in de handel waren en voor 20 mei aangemeld waren bij onze Minister, bevat gezondheidswaarschuwingen (de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk- stop nu"), de waarschuwende tekst (zie bijlage I, tabaksproductenrichtlijn) en de informatieve boodschap ("www.ikstopnu.nl of bel 0800-1995")), de tekst van deze gezondheidswaarschuwingen loopt evenwijdig met de hoofdtekst op de voor die waarschuwingen bestemde oppervlakte.

GELDT VOOR: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 11, vijfde lid, eerste paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.6, eerste en tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, tweede en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R048110

Marktdeelnemer

Bij pakjes sigaretten en shagtabak in balkvormige verpakking staat de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") op het onderste gedeelte van een van de zijoppervlakken van de verpakkingseenheden en staat de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") op het onderste gedeelte van het andere zijoppervlak. Die gezondheidswaarschuwingen zijn ten minste 20 mm breed.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, derde lid, eerste paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R048210

Marktdeelnemer

Bij shagtabak die in buidels wordt verkocht staan de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") op de oppervlakken die de volledige zichtbaarheid van deze gezondheidswaarschuwingen waarborgen.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, derde lid, vierde paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R048310

Marktdeelnemer

Bij shagtabak in cilindrische verpakkingen staat de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") op het buitenoppervlak van het deksel en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") op het binnenoppervlak van het deksel.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, derde lid vierde paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R048410

Marktdeelnemer

De algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") worden aangebracht op elke verpakkingseenheid en elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten en beslaat 50 % van de oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, derde lid, vijfde paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R048510

Marktdeelnemer

De algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") worden aangebracht op elke verpakkingseenheid en elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten en gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, aanhef en onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R048610

Marktdeelnemer

Voor verpakkingen van voor roken bestemde tabaksproducten in de vorm van een doos met scharnierend deksel waarvan de zijoppervlakken bij het openen in tweeën worden gedeeld, zijn de zijkanten van dit type verpakking ten minste 16 mm hoog.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, derde lid, derde paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R048710

Marktdeelnemer

De algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") worden aangebracht op elke verpakkingseenheid en elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten en worden aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, waarbij de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R048810

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten bevatten een algemene waarschuwing, een informatieve boodschap en een gecombineerde gezondheidswaarschuwing.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R048910

Marktdeelnemer

Voor verpakkingen van voor roken bestemde tabaksproducten in de vorm van een doos met scharnierend deksel waarvan de zijoppervlakken bij het openen in tweeën worden gedeeld, staan de algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") en de informatieve boodschap ("Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken") volledig op de grootste delen van deze gedeelde zijoppervlakken. De algemene waarschuwing ("Roken is dodelijk - stop nu") wordt ook aangebracht op de binnenkant van het bovenoppervlak die zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid open is.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, derde lid tweede paragraaf

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.3, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R049110

Marktdeelnemer

Een gecombineerde gezondheidswaarschuwing op voor roken bestemde tabaksproducten bevat een van de in bijlage I van de tabaksproductenrichtlijn bedoelde waarschuwende teksten en een bijbehorende kleurenfoto uit bijlage II van de tabaksproductenrichtlijn en informatie over het stoppen met roken.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R049210

Marktdeelnemer

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, die 65 % van de buitenvoorkant en -achterkant van de verpakkingseenheid en de buitenverpakking bedragen. Op cilindrische verpakkingen worden twee gecombineerde gezondheidswaarschuwingen aangebracht die op gelijke afstand van elkaar staan en waarbij elke gezondheidswaarschuwing 65 % van de betreffende helft van het gebogen oppervlak beslaan.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R049310

Producenten en importeurs van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. Wanneer de hoogte van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing tussen 65 % en 70 % van de breedte ligt, mogen producenten van tabaksproducten kiezen of zij deze naast elkaar of onder elkaar aanbrengen, zolang alle elementen van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing volledig zichtbaar blijven en niet worden vervormd.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 2, eerste lid, derde paragraaf

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R051110

Producenten en importeurs van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, waarbij de foto zonder gebruikmaking van effecten, aanpassing van de kleuren, retouches of vergroting van de achtergrond wordt gereproduceerd.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, vierde lid, onder a

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R051210

Producenten en importeurs van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, waarbij de foto niet te dicht bij of te ver van het midden van de foto wordt afgesneden.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, vierde lid, onder b

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R051310

Producenten en importeurs van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, waarbij de foto gelijkmatig wordt vergroot of verkleind, zonder dat deze daarbij wordt uitgerekt of gecomprimeerd.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, vierde lid, onder c

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R052110

Producenten en importeurs van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, waarbij de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken links zijn uitgelijnd en verticaal zijn gecentreerd.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, vijfde lid, onder a

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R052210

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, waarbij de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken in Neue Frutiger Condensed Bold zijn gedrukt.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, vijfde lid, onder b

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R052310

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, waarbij de waarschuwende tekst in een uniforme lettergrootte is gedrukt.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, vijfde lid, onder c

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R052410

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, waarbij de lettergrootte van de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken zo groot mogelijk is, zodat de tekst de grootst mogelijke zichtbaarheid krijgt.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, vijfde lid, onder d

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R052510

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, waarbij de minimale lettergrootte van de waarschuwende tekst 6 pt is en de minimale lettergrootte van de informatie over stoppen met roken 5 pt.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

UITZONDERING: In afwijking van de punten e) en f), mogen producenten en importeurs van andere voor roken bestemde tabaksproducten dan sigaretten, shagtabak en waterpijptabak, indien dit onvermijdelijk is, de lettergrootte en de ruimte tussen de regels in de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken verkleinen, op voorwaarde dat alle elementen van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing volledig zichtbaar blijven.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, vijfde lid, onder e

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R052610

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, waarbij de ruimte tussen de regels 2 pt groter is dan de lettergrootte van de waarschuwende tekst en 1 tot 2 pt groter dan de lettergrootte van de informatie over stoppen met roken.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

UITZONDERING: In afwijking van de punten e) en f), mogen producenten en importeurs van andere voor roken bestemde tabaksproducten dan sigaretten, shagtabak en waterpijptabak, indien dit onvermijdelijk is, de lettergrootte en de ruimte tussen de regels in de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken verkleinen, op voorwaarde dat alle elementen van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing volledig zichtbaar blijven.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, vijfde lid, onder f

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R052710

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, waarbij de waarschuwende tekst wordt weergegeven zoals in bijlage I bij Richtlijn 2014/40/EU, ook wat betreft het gebruik van hoofdletters, maar zonder nummering.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, vijfde lid, onder g

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R049410

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

De voor het gegeven jaar voorgeschreven gecombineerde gezondheidswaarschuwingen komen zoveel mogelijk evenveel voor op elk merk van voor roken bestemde tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.5, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R049510

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. Wanneer de hoogte van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing vanwege de vorm van de verpakkingseenheid of de buitenverpakking niet meer dan 20 % van de breedte bedraagt, wordt de gecombineerde gezondheidswaarschuwing in een extra breed formaat naast elkaar aangebracht, zoals afgebeeld in punt 3 van de bijlage bij uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842. De foto bestrijkt 35 % van het oppervlak van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing binnen het zwarte kader, de waarschuwende tekst 50 %, en de informatie over stoppen met roken 15 %.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 2, derde lid

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R049610

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. De informatie over stoppen met roken wordt in het zwart op een warmgele achtergrond gedrukt, zoals afgebeeld in de bijlage bij uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, tweede lid, eerste paragraaf

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R049710

Marktdeelnemer

Van 20 mei 2016 tot en met 19 mei 2017 wordt bij de productie van, voor roken bestemde tabaksproducten, de eerste groep gecombineerde gezondheidswaarschuwingen uit Bijlage II van de tabaksproductenrichtlijn gebruikt en deze groep wordt in het volgende jaar steeds door een volgende groep opgevolgd.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.5, eerste lid

Richtlijn 2014/40/EU, Bijlage II

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R053110

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

De gecombineerde gezondheidswaarschuwingen die op de voorzijde van verpakkingseenheden met een klapdeksel moeten worden aangebracht, waarbij het deksel groter is dan het in artikel 2, tweede lid, voor de foto voorziene oppervlak en de naleving van dat voorschrift tot gevolg zou hebben dat de foto bij het openen in tweeeën wordt gesplitst, bestrijkt de foto ten minste 50 % van het oppervlak van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing binnen het zwarte kader, de waarschuwende tekst ten minste 30 %, en de informatie over stoppen met roken ten minste 10 %, maar niet meer dan 12 %.;

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b, ten ii

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 2, tweede lid

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R053210

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

De gecombineerde gezondheidswaarschuwingen die op de voorzijde van verpakkingseenheden met een klapdeksel moeten worden aangebracht, waarbij het deksel groter is dan het in artikel 2, tweede lid, voor de foto voorziene oppervlak en de naleving van dat voorschrift tot gevolg zou hebben dat de foto bij het openen in tweeeën wordt gesplitst, wordt de foto bovenaan de gecombineerde gezondheidswaarschuwing aangebracht en worden de waarschuwende tekst evenals de informatie over stoppen met roken onderaan aangebracht, zoals afgebeeld in punt 1 van de bijlage bij uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b, ten i

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 2, tweede lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R053310

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

De gecombineerde gezondheidswaarschuwingen die op de voorzijde van verpakkingseenheden met een klapdeksel moeten worden aangebracht, waarbij het deksel kleiner is dan het in artikel 2, tweede lid, voor de foto voorziene oppervlak en de naleving van dat voorschrift tot gevolg zou hebben dat de foto bij het openen in tweeeën wordt gesplitst, bestrijkt de foto ten minste 50 % van het oppervlak van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing binnen het zwarte kader, de waarschuwende tekst ten minste 30 %, en de informatie over stoppen met roken ten minste 10 %, maar niet meer dan 12 %;

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, ten ii

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 2, tweede lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R053410

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

De gecombineerde gezondheidswaarschuwingen die op de voorzijde van verpakkingseenheden met een klapdeksel moeten worden aangebracht, waarbij het deksel kleiner is dan het in artikel 2, tweede lid, voor de foto voorziene oppervlak en de naleving van dat voorschrift tot gevolg zou hebben dat de foto bij het openen in tweeeën wordt gesplitst, wordt de de waarschuwende tekst bovenaan de gecombineerde gezondheidswaarschuwing aangebracht en worden de informatie over stoppen met roken evenals de foto onderaan aangebracht, zoals afgebeeld in punt 4 van de bijlage bij uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, ten i

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 2, tweede lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R049810

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. De gecombineerde gezondheidswaarschuwing wordt in vierkleurendruk (CMYK) gedrukt. Alle zwarte elementen zijn C0, M0, Y0 en K100; alle elementen in warmgeel zijn C0, M10, Y100 en K0. De gecombineerde gezondheidswaarschuwing wordt, wanneer deze op ware grootte wordt afgedrukt, met een resolutie van ten minste 300dpi weergegeven.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, eerste lid

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R049910

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. Wanneer de waarschuwingen naast elkaar worden aangebracht, wordt de foto in de linkerhelft op de gecombineerde gezondheidswaarschuwing aangebracht; de waarschuwende tekst wordt rechtsboven aangebracht en de informatie over stoppen met roken rechtsonder, zoals afgebeeld in punt 2 van de bijlage bij uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842. De foto bestrijkt 50 % van het oppervlak van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing binnen het zwarte kader, de waarschuwende tekst 40 %, en de informatie over stoppen met roken 10 %.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 2, tweede lid tweede paragraaf

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R050010

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. Wanneer de hoogte van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing meer dan 20 % maar minder dan 65 % van de breedte ervan bedraagt, brengen producenten de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen naast elkaar aan, zoals afgebeeld in punt 2 van de bijlage bij uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 2, eerste lid, tweede paragraaf

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R050110

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. Wanneer de waarschuwingen onder elkaar worden aangebracht, wordt de foto bovenaan de gecombineerde gezondheidswaarschuwing aangebracht. De waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken worden daaronder aangebracht, zoals afgebeeld in punt 1 van de bijlage bij uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842. De foto bestrijkt 50 % van het oppervlak van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing binnen het zwarte kader, de waarschuwende tekst 38 %, en de informatie over stoppen met roken 12 %.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

UITZONDERING: verpakkingseenheden met klapdeksel

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 2, tweede lid eerste paragraaf

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R050210

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. Wanneer de hoogte van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing meer dan 70 % van de breedte ervan bedraagt, brengen producenten de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen onder elkaar aan, zoals afgebeeld in punt 1 van de bijlage bij uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 2, eerste lid eerste paragraaf

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R050310

Marktdeelnemer

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, die in het geval van verpakkingseenheden van sigaretten, de volgende afmetingen hebben:

i) hoogte: minimaal 44 mm;

ii) breedte: minimaal 52 mm.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder g

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R050410

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. De waarschuwende tekst wordt in witte letters op een zwarte achtergrond gedrukt.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, tweede lid, eerste paragraaf

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R050510

Producenten van voor roken bestemde tabaksproducten

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemd tabaksproduct staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. Wanneer zij naast elkaar, boven elkaar of in een extra breed formaat naast elkaar worden aangebracht, wordt op het vlak over stoppen met roken tussen de informatie over stoppen met roken en de foto een zwarte rand van 1 mm gedrukt.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/ 1842, artikel 3, derde lid

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1842, artikel 1

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder f

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R050610

Marktdeelnemer

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, welke aan beide zijden van de verpakkingseenheden en de buitenverpakking dezelfde waarschuwende tekst en de bijbehorende kleurenfoto vertonen.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R050710

Marktdeelnemer

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen bovenaan de verpakkingseenheid en de buitenverpakking, in dezelfde richting als eventuele andere informatie op de betreffende kant van de verpakking.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 10, eerste lid, aanhef en onder e, eerste volzin

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.4, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R054110

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten die in de handel wordt gebracht blijven de gezondheidswaarschuwingen bij het openen van de verpakkingseenheid intact.

Uitzondering: verpakkingen met een klapdeksel

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R054210

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten die in de handel wordt gebracht, mogen bij het openen van de verpakkingseenheid met een klapdeksel, de gezondheidswaarschuwingen bij het openen van de verpakking worden doorgescheurd, mits dit de grafische integriteit en de zichtbaarheid van de tekst, de foto's en de informatie over het stoppen met roken niet in het gedrang brengt.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R054310

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten die in de handel wordt gebracht, verbergen noch onderbreken de accijnszegels, de prijsaanduidingen, de merktekens voor het volgen en traceren of de veiligheidskenmerken op verpakkingseenheden.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, vierde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R054410

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid van andere voor roken bestemde tabaksproducten dan sigaretten en shagtabak in buidels die in de handel wordt gebracht mogen de gezondheidswaarschuwingen met behulp van een sticker worden aangebracht, mits deze niet kan worden verwijderd.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R054510

Marktdeelnemer

Een gezondheidswaarschuwing op een verpakkingseenheid of buitenverpakking van een voor roken bestemde tabaksproduct wordt omgeven door een 1 mm brede zwarte rand, binnen de voor deze gezondheidswaarschuwing bestemde oppervlakte.

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, zesde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R054610

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten die in de handel wordt gebracht staan de in dit hoofdstuk bepaalde gezondheidswaarschuwingen in de officiële taal of talen van de lidstaat waar het product in de handel wordt gebracht.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, eerste lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R054710

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten die in de handel wordt gebracht zijn zodanig afgedrukt dat zij niet verwijderd kunnen worden, en niet uitwisbaar en volledig zichtbaar zijn; dit houdt ook in dat zij, wanneer voor roken bestemde tabaksproducten in de handel worden gebracht, niet geheel of gedeeltelijk worden verborgen of onderbroken door accijnszegels, prijsaanduidingen, veiligheidskenmerken, omhulsels, hulzen, dozen of andere zaken.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R054810

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten die in de handel wordt gebracht beslaan de gezondheidswaarschuwingen de gehele daarvoor bestemde oppervlakte van de verpakkingseenheid of de buitenverpakking; commentaren op, parafraseringen van of verwijzingen van enige aard naar de waarschuwingen mogen niet voorkomen.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 8, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste en derde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R055110

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en buitenverpakking van een tabaksproduct dat in de handel wordt gebracht bevat geen enkel symbool, naam, merk, figuratief teken of ander element of kenmerk dat een tabaksproduct aanprijst of het verbruik ervan aanmoedigt door een verkeerde indruk te wekken over de kenmerken, gevolgen voor de gezondheid, risico's of emissies ervan.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenbesluit artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder c

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R055210

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en buitenverpakking van een tabaksproduct dat in de handel wordt gebracht bevat geen enkel symbool, naam, merk, figuratief teken of ander element of kenmerk dat op een levensmiddel of een cosmetisch product lijkt.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenbesluit artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder c

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R055310

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en buitenverpakking van een tabaksproduct dat in de handel wordt gebracht bevatten geen informatie over het gehalte aan nicotine, teer of koolmonoxide van het tabaksproduct.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenbesluit artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder c

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R055410

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en buitenverpakking van een tabaksproduct dat in de handel wordt gebracht bevat geen enkel symbool, naam, merk, figuratief teken of ander element of kenmerk dat de suggestie wekt dat een bepaald tabaksproduct biologisch beter afbreekbaar is of andere milieuvoordelen heeft.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, aanhef en onder e

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenbesluit artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder c

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R055510

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en buitenverpakking van een tabaksproduct dat in de handel wordt gebracht bevat geen enkel symbool, naam, merk, figuratief teken of ander element of kenmerk dat de suggestie wekt dat een bepaald tabaksproduct minder schadelijk is dan andere of gericht is op het verminderen van het effect van bepaalde schadelijke bestanddelen van rook, of activerende, energetische, genezende, verjongende, natuurlijke, biologische eigenschappen bezit of andere positieve gevolgen heeft voor de gezondheid of de levensstijl.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, aanhef en onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenbesluit artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder c

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R055610

Marktdeelnemer

De etikettering van een verpakkingseenheid en buitenverpakking van een tabaksproduct dat in de handel wordt gebracht bevat geen enkel symbool, naam, merk, figuratief teken of ander element of kenmerk dat verwijst naar een smaak, geur- of smaakstoffen of andere additieven, of het ontbreken daarvan.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, aanhef en onder c

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenbesluit artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder c

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R056110

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid of een buitenverpakking van sigaretten of shagtabak bevat geen bestanddelen die geur- of smaakstoffen bevatten of die met technische elementen de geur, de smaak of de intensiteit van de rook van de betreffende sigaret of het betreffende shagtabak kunnen wijzigen.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, vierde lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2. tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R058110

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van sigaretten kan bestaan uit karton of een zacht materiaal en heeft geen opening die na de eerste opening opnieuw kan worden gesloten of verzegeld, met uitzondering van verpakkingen met een klapdeksel dan wel een doos met scharnierend deksel. Bij verpakkingen met een klapdeksel of een scharnierend deksel scharniert het deksel enkel aan de achterkant van de verpakkingseenheid.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 14, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R059110

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid shagtabak bevat ten minste 30 g tabak.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 14, eerste lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder b

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R059210

Marktdeelnemer

Verpakkingseenheden van shagtabak zijn balk- of cilindervormig of hebben de vorm van een buidel.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 14, eerste lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R059310

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van shagtabak als onderdeel van de binnenverpakking foliepapier bevatten dat de verpakking luchtdicht afsluit, mits dit foliepapier onbedrukt is.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vierde lid, onder b, onder 1

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R059410

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van shagtabak als onderdeel van de binnenverpakking foliepapier bevatten dat de verpakking luchtdicht afsluit, mits dit foliepapier een matte en gladde afwerking heeft, tenzij textuurvormen een noodzakelijk gevolg zijn van het geautomatiseerde productieproces, op voorwaarde dat deze op gelijke afstand van elkaar zijn gelegen, dezelfde grootte hebben en geen afbeelding, model, motief of symbool vormen dat doet denken aan iets anders.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vierde lid, onder b, onder 2

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R058210

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten aan de binnenkant foliepapier bevatten dat de producten omhult om de versheid te bewaren, mits dit foliepapier onbedrukt is.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vierde lid, onder a, onder 1°

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R058310

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten aan de binnenkant foliepapier bevatten dat de producten omhult om de versheid te bewaren, mits dit foliepapier een matte en gladde afwerking heeft, tenzij textuurvormen een noodzakelijk gevolg zijn van het geautomatiseerde productieproces, op voorwaarde dat deze op gelijke afstand van elkaar zijn gelegen, dezelfde grootte hebben en geen afbeelding, model, motief of symbool vormen dat doet denken aan iets anders.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vierde lid, onder a, onder 2°

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R058410

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten aan de binnenkant foliepapier bevatten dat de producten omhult om de versheid te bewaren, mits dit foliepapier hetzij volledig wit hetzij aan de buitenkant zilverkleurig en aan de binnenkant wit is.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vierde lid, onder a, onder 3°

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R058510

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid sigaretten bevat ten minste 20 sigaretten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 14, eerste lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder b

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R058610

Marktdeelnemer

Verpakkingseenheden van sigaretten zijn balkvormig.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 14, eerste lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2 tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R056210

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten of shagtabak is van aaneengesloten materiaal.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, derde lid, onder b

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R056310

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten of shagtabak bevat, behoudens het bepaalde in het vierde lid, geen andere producten dan sigaretten of shagtabak.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, derde lid, onder a

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.1

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R056410

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten of shagtabak bevat geen doorzichtige onderdelen of geluidseffecten.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, derde lid, onder c

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R056510

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten of shagtabak heeft aan de binnenkant de kleur Pantone 448C of wit met een matte en gladde afwerking.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, derde lid, onder d

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R059510

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van shagtabak als onderdeel van de binnenverpakking foliepapier bevatten dat de verpakking luchtdicht afsluit, mits dit foliepapier hetzij volledig wit, hetzij aan de buitenkant zilverkleurig en aan de binnenkant wit, hetzij, in het geval van een verpakking met deksel, volledig zilverkleurig is.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vierde lid, onder b, onder 3

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R056610

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten of shagtabak een omhulsel van onbedrukt, ongekleurd en doorzichtig cellofaan met een gladde afwerking bevatten, dat een cellofaanstrip kan bevatten, mits de cellofaanstrip ten hoogste drie millimeter breed is.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vierde lid, onder c, onder 1

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R056710

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten of shagtabak een omhulsel van onbedrukt, ongekleurd en doorzichtig cellofaan met een gladde afwerking bevatten, dat een cellofaanstrip kan bevatten, mits de cellofaanstrip in dezelfde leesrichting loopt als de waarschuwende tekst van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vierde lid, onder c, onder 2

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R056810

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten of shagtabak een omhulsel van onbedrukt, ongekleurd en doorzichtig cellofaan met een gladde afwerking bevatten, dat een cellofaanstrip kan bevatten, mits de cellofaanstrip.doorzichtig of zwart is, waarvan ten hoogste een gedeelte van vijftien millimeter lang in contrast daarmee doorzichtig of zwart kan zijn.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vierde lid, onder c, onder 3

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R059610

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van shagtabak een plakstrip bevatten om de verpakking hersluitbaar te maken, mits deze plakstrip onbedrukt, ongekleurd en doorzichtig is en een gladde afwerking heeft.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vierde lid, onder d

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R056910

Marktdeelnemer

Het deel van de verpakkingseenheid en buitenverpakking van sigaretten of shagtabak dat niet in beslag wordt genomen door de gezondheidswaarschuwing heeft aan de buitenkant de kleur Pantone 448C met een matte en gladde afwerking.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, vijfde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R057010

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het vijfde lid, kan het deel van de verpakkingseenheid en buitenverpakking van sigaretten of shagtabak dat niet in beslag wordt genomen door de gezondheidswaarschuwing aan de buitenkant de merknaam en merkvariant bevatten, mits de tekst:

1°.ten hoogste eenmaal voorkomt op de voorkant, bovenkant en onderkant van de verpakkingseenheid of buitenverpakking;

2°.is weergegeven in het standaard lettertype Helvetica, zonder opmaakvarianten;

3°.is weergegeven in de kleur Pantone Cool Gray 2C met een matte en gladde afwerking;

4°.uitsluitend de letters van het alfabet, getallen of het ampersandteken bevat;

5°.hooguit hoofdletters bevat voor de eerste letter van elk woord;

6°.is weergegeven in een maximale tekengrootte 14 voor de merknaam en in een maximale tekengrootte 10 voor de merkvariant;

7°.van de merkvariant direct onder de merknaam staat opgenomen en samen met de merknaam gecentreerd staat en in dezelfde leesrichting loopt als de waarschuwende tekst van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing;

8°.van de merknaam niet langer dan een regel is, waarbij tussen de woorden, getallen en ampersandtekens telkens hooguit een spatie wordt gebruikt;

9°.van de merkvariant niet langer dan een regel is, waarbij tussen de woorden, getallen en ampersandtekens telkens hooguit een spatie wordt gebruikt;

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, zesde lid, onder a

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R057110

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het vijfde lid, kan het deel van de verpakkingseenheid en buitenverpakking van sigaretten of shagtabak dat niet in beslag wordt genomen door de gezondheidswaarschuwing aan de buitenkant ten hoogste eenmaal een weergave van het aantal sigaretten dat in de verpakking zit dan wel het gewicht van een pakje shag in gram bevatten, mits de tekst:

1°.is weergegeven in het standaard letterype Helvetica, zonder opmaakvarianten;

2°.is weergegeven in de kleur Pantone Cool Gray 2C met een matte en gladde afwerking;

3°.op de verpakkingseenheid is weergegeven in een maximale tekengrootte 10;

4°.op de buitenverpakking is weergegeven in een maximale tekengrootte 14;

5°.in dezelfde leesrichting loopt als de waarschuwende tekst van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing;

6°.het aantal sigaretten aanduidt met cijfers, dat kan worden gevolgd door hooguit een spatie en het woord ‘sigaretten’, waarvan de eerste letter een hoofdletter kan zijn;

7°.het aantal gram shag aanduidt met cijfers, gevolgd door de letter g en het ℮-teken als bedoeld in artikel 3 van het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen, waarbij tussen de cijfers, de letter g en het ℮-teken telkens hooguit een spatie wordt gebruikt;

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, zesde lid, onder b

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R057210

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het vijfde lid, kan het deel van de verpakkingseenheid en buitenverpakking van sigaretten of shagtabak dat niet in beslag wordt genomen door de gezondheidswaarschuwing: aan de buiten- of binnenkant de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de producent bevatten, mits de tekst:

1°.ten hoogste eenmaal voorkomt en, indien opgenomen aan de buitenkant, niet op de voorkant van de verpakkingseenheid of de buitenverpakking staat;

2°.is weergegeven in het standaard lettertype Helvetica, zonder opmaakvarianten;

3°.indien opgenomen aan de buitenkant is weergegeven in de kleur Pantone Cool Gray 2C met een matte en gladde afwerking;

4°.indien opgenomen aan de binnenkant is weergegeven in de kleur Pantone Cool Gray 2C, Pantone 448C of zwart met een matte en gladde afwerking;

5°.is weergegeven in een maximale tekengrootte 10;

6°.uitsluitend de letters van het alfabet, getallen en het ampersandteken bevat of, ingeval sprake is van een e-mail adres, een @-teken, waarbij tussen de woorden, getallen en tekens telkens hooguit een spatie wordt gebruikt;

7°.hooguit hoofdletters bevat voor de eerste letter van elk woord;

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, zesde lid, onder c

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R057310

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het vijfde lid, kan het deel van de verpakkingseenheid en buitenverpakking van sigaretten of shagtabak dat niet in beslag wordt genomen door de gezondheidswaarschuwing aan de buitenkant een zo onopvallend mogelijk kalibratieteken bevatten.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, zesde lid, onder d

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R057410

Marktdeelnemer

Naast het bepaalde in het vijfde lid, kan het deel van de verpakkingseenheid en buitenverpakking van sigaretten of shagtabak dat niet in beslag wordt genomen door de gezondheidswaarschuwing aan de buitenkant ten hoogste een barcode bevatten, mits de barcode:

1°.niet voorkomt op de voorkant van de verpakkingseenheid of de buitenverpakking;

2°.is weergegeven in de kleuren zwart en wit of Pantone 448C en wit met een matte en gladde afwerking; en

3°.geen afbeelding, patroon, beeld of symbool vormt dat herkenbaar is als iets anders dan een barcode.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, zesde lid, onder e

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R059710

Marktdeelnemer

In het geval van een buidelvormige verpakking voor shagtabak, kunnen de merknaam en de merkvariant als bedoeld in het zesde lid, onderdeel a, onder 1°, in afwijking van dat onderdeel ten hoogste eenmaal op de voorkant en achterkant van de verpakking en de binnenkant van de flap worden opgenomen.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, zevende lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R059810

Marktdeelnemer

In het geval van een cilindervormige verpakking voor shagtabak kunnen de merknaam en merkvariant, producentgegevens en barcode bedoeld in het zesde lid, onderdelen a, c en e, in afwijking van het zesde lid, onderdeel a, onder 1°, onderdeel c, onder 1° en onderdeel e, onder 1°, ten hoogste eenmaal worden opgenomen op:

a.de deksel van de verpakking;

b.de onderkant van de verpakking; en

c.op het gebogen oppervlak van de verpakking, mits de merknaam en merkvariant aan die zijde worden opgenomen die tegenovergesteld is aan de zijde waar de naam, het adres, het e-mailadres en telefoonnummer van de producent, of de barcode staan opgenomen.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, achtste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R059910

Marktdeelnemer

In het geval van een verpakking voor shagtabak met deksel kunnen de merknaam en merkvariant, de inhoudsindicatie, de producentgegevens, het kalibratieteken en de barcode als bedoeld in het zesde lid, onderdelen a tot en met e, op de deksel en onderkant met een sticker worden aangebracht, mits deze niet kan worden verwijderd.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, negende lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R057510

Marktdeelnemer

Indien een buitenverpakking meerdere verpakkingseenheden bevat, kan, in aanvulling op het zesde lid, onderdeel b, de weergave van het gewicht van de shag in gram of het aantal sigaretten dat in een enkele verpakkingseenheid zit, gevolgd worden met de vermelding van het symbool x en vervolgens het aantal verpakkingseenheden in cijfers, waarbij tussen de getallen, letters en tekens telkens hooguit een spatie wordt gebruikt.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7, tiende lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R060110

Marktdeelnemer

Het materiaal van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten is aaneengesloten en bevat geen doorzichtige onderdelen.

Uitzondering: dit is niet van toepassing op sigaretten en shagtabak

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7a, eerste lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.2, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R060210

Marktdeelnemer

Het deel van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten dat niet in beslag wordt genomen door de gezondheidsheidswaarschuwing, heeft een matte en gladde afwerking en bevat geen:

a.geluid-, geur- of smaakeffecten;

b.visuele effecten; en

c.glanzende elementen.

Uitzondering: dit is niet van toepassing op sigaretten en shagtabak

UITZONDERING: Een sigaar, niet zijnde een cigarillo, indien deze onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, dit product vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister was aangemeld en de buitenverpakking en verpakkingseenheid daarvan een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en een verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7a, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4, tweede lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder e

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R060310

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten bevat geen vermeldingen of andere elementen die verwijzen naar een bepaald thema of waaruit blijkt dat er sprake is van een gelimiteerde editie.

Uitzondering: dit is niet van toepassing op sigaretten en shagtabak

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7a, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4, eerste en tweede lid, onder b

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R060410

Marktdeelnemer

Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, derde lid, is de binnenzijde van een verpakkingseenheid en van een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten onbedrukt.

Uitzondering: dit is niet van toepassing op sigaretten en shagtabak

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7a, vierde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4 eerste en tweede lid, onder b

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R060510

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van voor roken bestemde tabaksproducten met uitzondering van sigaren bevat uitsluitend die producten en, indien van toepassing onbedrukt foliepapier dat de producten omhult om de versheid te bewaren.

Uitzondering: dit is niet van toepassing op sigaretten en shagtabak

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7a, vijfde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4, eerste en tweede lid, onder e

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R060610

Marktdeelnemer

Een verpakkingseenheid van sigaren bevat uitsluitend sigaren en, indien van toepassing, onbedrukt vloeipapier, foliepapier, cellofaan, metalen tubes en kartonnen stootrandjes.

Uitzondering: dit is niet van toepassing op sigaretten en shagtabak

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.7a, zesde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.4, eerste en tweede lid, onder e

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R061110

Marktdeelnemer

Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde kruidenproducten staat de volgende gezondheidswaarschuwing: „Het roken van dit product schaadt uw gezondheid”.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 21, eerste lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.12

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R062110

Marktdeelnemer

De etikettering van verpakkingseenheden en van elke buitenverpakking van voor roken bestemde kruidenproducten zelf bevat geen enkel element of kenmerk dat:

een voor roken bestemde kruidenproduct aanprijst of het verbruik ervan aanmoedigt door een verkeerde indruk te wekken over de kenmerken, gevolgen voor de gezondheid, risico's of emissies ervan; etiketten bevatten geen informatie over het gehalte aan nicotine, teer of koolmonoxide van het tabaksproduct.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 21, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.12

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R062210

Marktdeelnemer

De etikettering van verpakkingseenheden en van elke buitenverpakking van voor roken bestemde kruidenproducten zelf bevat geen enkel element of kenmerk dat:

de suggestie wekt dat een bepaald tabaksproduct minder schadelijk is dan andere of gericht is op het verminderen van het effect van bepaalde schadelijke bestanddelen van rook, of activerende, energetische, genezende, verjongende, natuurlijke, biologische eigenschappen bezit of andere positieve gevolgen heeft voor de gezondheid of de levensstijl.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 21, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.12

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R062310

Marktdeelnemer

De etikettering van verpakkingseenheden en van elke buitenverpakking van voor roken bestemde kruidenproducten zelf bevat geen enkel element of kenmerk dat:

op een levensmiddel of een cosmetisch product lijkt.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 21, vierde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 13, eerste lid, onder d

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.12

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R062410

Marktdeelnemer

Verpakkingseenheden en buitenverpakkingen van voor roken bestemde kruidenproducten vermelden niet dat het product geen additieven of geur- of smaakstoffen bevat.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 21, vierde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.12

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R061210

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwing „Het roken van dit product schaadt uw gezondheid” wordt gedrukt op de voor- en achterkant van de buitenzijde van de verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 21, tweede lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.12

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R061310

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwing „Het roken van dit product schaadt uw gezondheid” moet zijn aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, waarbij de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat..

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 21, derde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.12

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R061410

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwing „Het roken van dit product schaadt uw gezondheid” moet zijn gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 21, derde lid

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 9, vierde lid, onder b

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.12

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R061510

Marktdeelnemer

De gezondheidswaarschuwing „Het roken van dit product schaadt uw gezondheid” beslaat 30 % van de oppervlakte van het overeenkomstige oppervlak van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 21, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.12

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 3.3

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R063110

Producenten, importeurs, distrubuteurs van tabaksproducten en aanverwante producten

Indien producenten, importeurs en distributeurs van tabaksproducten en aanverwante producten redenen hebben om aan te nemen dat tabaksproducten of aanverwante producten die bestemd zijn om in de handel te worden gebracht of in de handel zijn gebracht, niet in overeenstemming zijn met het bij of krachtens deze wet bepaalde, nemen zij onmiddellijk de nodige maatregelen om het product in overeenstemming te brengen met de bij of krachtens deze wet gestelde eisen, dan wel het product uit te handel te nemen of terug te roepen, naargelang het geval.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 17a, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

31R063210

Producenten, importeurs, distrubuteurs van tabaksproducten en aanverwante producten

Indien een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, stelt de producent, importeur of distributeur onverwijld Onze Minister in kennis, met vermelding van nadere gegevens. De nadere gegevens hebben in elk geval betrekking op het risico voor de menselijke gezondheid en voor de veiligheid en eventuele corrigerende maatregelen die zijn genomen en de resultaten daarvan.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 17a, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

nvt

BIJLAGE 1E BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 13: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN; TABEL MET SPECIFIEKE INTERVENTIES TABAK EN ROOKWAREN, THEMA RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN

EXTERN

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

Doormelding

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

31R001210

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van tabaksproducten stellen Onze Minister een redelijke termijn vóór de beoogde datum van het in Nederland in de handel brengen van een nieuw of gewijzigd tabaksproduct, hiervan in kennis.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.1, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R001220

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De kennisgeving bevat informatie over een lijst van alle ingrediënten, met opgave van de hoeveelheden, die voor de productie van die tabaksproducten worden gebruikt, naar afnemend gewicht van elk ingrediënt van de tabaksproducten.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 5, eerste lid onder a,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.1, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.1, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R001320

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De kennisgeving bevat informatie over de emissieniveaus bedoeld in artikel 3, leden 1 en 4 van Richtlijn 2014/40 .

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 5, eerste lid onder b, Richtlijn 2014/40/EU, artikel 3, eerste en vierde lid,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.1, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.1, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder a, b en d,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R001420

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De kennisgeving bevat, indien beschikbaar, informatie over andere emissies en de niveaus daarvan.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 5, eerste lid onder c,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.1, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.1, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder a, b en d,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R001520

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De in artikel 5, lid 1, onder a), bedoelde lijst van ingrediënten gaat vergezeld van een verklaring waarin wordt uiteengezet waarom die ingrediënten aan de betrokken tabaksproducten worden toegevoegd. Deze lijst vermeldt tevens de status van de ingrediënten, met inbegrip van de vraag of zij zijn geregistreerd krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ), en hun indeling in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ).

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 5, tweede lid,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.1, eerste lid, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.1, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder a, b en d,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R001520

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De in artikel 5, lid 1, onder a), bedoelde lijst van ingrediënten gaat vergezeld van de relevante toxicologische gegevens betreffende de ingrediënten in verbrande en onverbrande vorm, naargelang van het geval, waarbij met name de gevolgen daarvan voor de gezondheid van consumenten worden vermeld en onder meer mogelijke verslavende effecten in aanmerking worden genomen.

Voorts dient de producent of importeur voor sigaretten en shagtabak een technisch document in met een algemene beschrijving van de gebruikte additieven en hun eigenschappen.

Behalve voor teer, nicotine en koolmonoxide en voor de in artikel 4, lid 4, bedoelde emissies vermelden de producenten en importeurs de gebruikte methoden voor het meten van emissies. De lidstaten kunnen eisen dat de producenten en importeurs door de bevoegde autoriteiten voor te schrijven studies uitvoeren om de gevolgen van ingrediënten voor de gezondheid na te gaan, onder meer rekening houdend met de verslavende werking en toxiciteit ervan.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 5, derde lid,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.1, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.1, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder a, b en d,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R001620

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De in artikel 5, lid 1, onder a), bedoelde lijst van ingrediënten gaat vergezeld van de relevante toxicologische gegevens betreffende de ingrediënten in verbrande en onverbrande vorm, naargelang van het geval, waarbij met name de gevolgen daarvan voor de gezondheid van consumenten worden vermeld en onder meer mogelijke verslavende effecten in aanmerking worden genomen.

Voorts dient de producent of importeur voor sigaretten en shagtabak een technisch document in met een algemene beschrijving van de gebruikte additieven en hun eigenschappen.

Behalve voor teer, nicotine en koolmonoxide en voor de in artikel 4, lid 4, bedoelde emissies vermelden de producenten en importeurs de gebruikte methoden voor het meten van emissies.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 5, derde lid,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.1, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.1, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder a, b en d,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R001720

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De in artikel 5, lid 1, onder a), bedoelde lijst van ingrediënten gaat vergezeld van de relevante toxicologische gegevens betreffende de ingrediënten in verbrande en onverbrande vorm, naargelang van het geval, waarbij met name de gevolgen daarvan voor de gezondheid van consumenten worden vermeld en onder meer mogelijke verslavende effecten in aanmerking worden genomen.

Voorts dient de producent of importeur voor sigaretten en shagtabak een technisch document in met een algemene beschrijving van de gebruikte additieven en hun eigenschappen.

Behalve voor teer, nicotine en koolmonoxide en voor de in artikel 4, lid 4, bedoelde emissies vermelden de producenten en importeurs de gebruikte methoden voor het meten van emissies.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 5, derde lid,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.1, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.1, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder a, b en d,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R001810

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van tabaksproducten verstrekken aan Onze Minister jaarlijks gegevens en bescheiden met betrekking tot de markt voor hun producten en eventueel op de markt te brengen nieuwe producten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.2, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

Niet ingediend

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R001920

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van tabaksproducten verstrekken aan Onze Minister jaarlijks gegevens en bescheiden met betrekking tot de markt voor hun producten en eventueel op de markt te brengen nieuwe producten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.2, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

Wel ingediend, maar onvolledig

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R002010

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van tabaksproducten verstrekken de Minister alle hen ter beschikking staande interne en externe studies aangaande marktonderzoek en de voorkeuren van verschillende groepen consumenten, inclusief jongeren en huidige rokers, inzake ingrediënten en emissies, alsmede samenvattingen van marktonderzoeken die zij uitvoeren bij het lanceren van nieuwe producten. Deze gegevens en bescheiden worden verstrekt binnen een redelijke termijn nadat zij bij de producent of importeur bekend zijn geworden.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.2, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.2, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid onder a en d,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

Niet ingediend

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R002120

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van tabaksproducten verstrekken de Minister alle hen ter beschikking staande interne en externe studies aangaande marktonderzoek en de voorkeuren van verschillende groepen consumenten, inclusief jongeren en huidige rokers, inzake ingrediënten en emissies, alsmede samenvattingen van marktonderzoeken die zij uitvoeren bij het lanceren van nieuwe producten. Deze gegevens en bescheiden worden verstrekt binnen een redelijke termijn nadat zij bij de producent of importeur bekend zijn geworden.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.2, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.2, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid onder a en d,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

Wel ingediend, maar onvolledig

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R002210

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van tabaksproducten verstrekken jaarlijks een verslag over het verkoopvolume van door hen op de markt gebrachte tabaksproducten per merk en type, opgegeven in aantallen of kilogram en per lidstaat, op jaarbasis. De producenten en importeurs verstrekken de gegevens over het voorgaande kalenderjaar vóór 15 juni van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.2, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.2, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid onder a en d,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

Niet ingediend

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R002320

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van tabaksproducten verstrekken jaarlijks een verslag over het verkoopvolume van door hen op de markt gebrachte tabaksproducten per merk en type, opgegeven in aantallen of kilogram en per lidstaat, op jaarbasis. De producenten en importeurs verstrekken de gegevens over het voorgaande kalenderjaar vóór 15 juni van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.2, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.2, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid onder a en d,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

Wel ingediend, maar onvolledig of niet tijdig

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R002410

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak die een additief bevatten dat is aangewezen krachtens artikel 6, eerste lid, van de tabaksproductenrichtlijn, voeren met betrekking tot die additieven diepgaande studies uit en verstrekken het verslag daarvan aan de Europese Commissie en Onze Minister.

De diepgaande studies, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het besluit, worden uitgevoerd om te bepalen of het additief bijdraagt aan de toxiciteit of verslavende werking van de betrokken producten, en of het de toxiciteit of verslavende werking van de betrokken producten in significante of meetbare mate vergroot.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, eerste lid, onder a,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid,

Niet ingediend / niet opgenomen

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R002520

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak die een additief bevatten dat is aangewezen krachtens artikel 6, eerste lid, van de tabaksproductenrichtlijn, voeren met betrekking tot die additieven diepgaande studies uit en verstrekken het verslag daarvan aan de Europese Commissie en Onze Minister.

De diepgaande studies, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het besluit, worden uitgevoerd om te bepalen of het additief bijdraagt aan de toxiciteit of verslavende werking van de betrokken producten, en of het de toxiciteit of verslavende werking van de betrokken producten in significante of meetbare mate vergroot.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, eerste lid, onder a,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid,

Wel ingediend / wel opgenomen, maar onvolledig

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R002610

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak die een additief bevatten dat is aangewezen krachtens artikel 6, eerste lid, van de tabaksproductenrichtlijn, voeren met betrekking tot die additieven diepgaande studies uit en verstrekken het verslag daarvan aan de Europese Commissie en Onze Minister.

De diepgaande studies, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het besluit, worden uitgevoerd om te bepalen of het additief een kenmerkend aroma produceert.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, eerste lid, onder b,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid,

Niet ingediend / niet opgenomen

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R002720

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak die een additief bevatten dat is aangewezen krachtens artikel 6, eerste lid, van de tabaksproductenrichtlijn, voeren met betrekking tot die additieven diepgaande studies uit en verstrekken het verslag daarvan aan de Europese Commissie en Onze Minister.

De diepgaande studies, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het besluit, worden uitgevoerd om te bepalen of het additief een kenmerkend aroma produceert.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, eerste lid, onder b,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid,

Wel ingediend / wel opgenomen, maar onvolledig

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R002810

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak die een additief bevatten dat is aangewezen krachtens artikel 6, eerste lid, van de tabaksproductenrichtlijn, voeren met betrekking tot die additieven diepgaande studies uit en verstrekken het verslag daarvan aan de Europese Commissie en Onze Minister.

De diepgaande studies, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het besluit, worden uitgevoerd om te bepalen of het additief de inhalatie of de opname van nicotine faciliteert.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, eerste lid, onder c

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid,

Niet ingediend / niet opgenomen

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R002920

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak die een additief bevatten dat is aangewezen krachtens artikel 6, eerste lid, van de tabaksproductenrichtlijn, voeren met betrekking tot die additieven diepgaande studies uit en verstrekken het verslag daarvan aan de Europese Commissie en Onze Minister.

De diepgaande studies, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het besluit, worden uitgevoerd om te bepalen of het additief de inhalatie of de opname van nicotine faciliteert.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, eerste lid, onder c

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid,

Wel ingediend / wel opgenomen, maar onvolledig

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R003010

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak die een additief bevatten dat is aangewezen krachtens artikel 6, eerste lid, van de tabaksproductenrichtlijn, voeren met betrekking tot die additieven diepgaande studies uit en verstrekken het verslag daarvan aan de Europese Commissie en Onze Minister.

De diepgaande studies, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het besluit, worden uitgevoerd om te bepalen of het additief stoffen opwekt die kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn, de hoeveelheden van die stoffen, en of dit tot gevolg heeft dat de kankerverwekkendheid, mutageniteit of reprotoxiciteit van het betrokken product in significante of meetbare mate vergroot wordt.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, eerste lid, onder d

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid,

Niet ingediend / niet opgenomen

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R003120

Producenten en importeurs van tabaksproducten

Producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak die een additief bevatten dat is aangewezen krachtens artikel 6, eerste lid, van de tabaksproductenrichtlijn, voeren met betrekking tot die additieven diepgaande studies uit en verstrekken het verslag daarvan aan de Europese Commissie en Onze Minister.

De diepgaande studies, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het besluit, worden uitgevoerd om te bepalen of het additief stoffen opwekt die kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn, de hoeveelheden van die stoffen, en of dit tot gevolg heeft dat de kankerverwekkendheid, mutageniteit of reprotoxiciteit van het betrokken product in significante of meetbare mate vergroot wordt.

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, eerste lid, onder d

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid,

Wel ingediend / wel opgenomen, maar onvolledig

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R003210

Producenten en importeurs van tabaksproducten

In de studies wordt rekening gehouden met het beoogde gebruik van de betrokken producten en worden met name de emissies onderzocht die het resultaat zijn van het verbrandingsproces waarbij ook het additief gebruikt is. Daarnaast wordt de interactie van dat additief met andere ingrediënten van de producten bestudeerd. Producenten of importeurs die hetzelfde additief in hun tabaksproducten gebruiken, mogen een gezamenlijke studie uitvoeren wanneer ze het additief in een vergelijkbare productsamenstelling gebruiken.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 6, derde lid,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid onder c

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

Niet ingediend / niet opgenomen

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R003320

Producenten en importeurs van tabaksproducten

In de studies wordt rekening gehouden met het beoogde gebruik van de betrokken producten en worden met name de emissies onderzocht die het resultaat zijn van het verbrandingsproces waarbij ook het additief gebruikt is. Daarnaast wordt de interactie van dat additief met andere ingrediënten van de producten bestudeerd. Producenten of importeurs die hetzelfde additief in hun tabaksproducten gebruiken, mogen een gezamenlijke studie uitvoeren wanneer ze het additief in een vergelijkbare productsamenstelling gebruiken.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 6, derde lid,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, tweede lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid onder c

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

Wel ingediend / wel opgenomen, maar onvolledig

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R003410

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De producenten en importeurs stellen een verslag op inzake de resultaten van de studies. Dat verslag bevat een samenvatting, alsmede een uitgebreid overzicht van de beschikbare wetenschappelijke literatuur over dat additief en een samenvatting van de interne gegevens aangaande de gevolgen van dat additief.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 6, vierde lid,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, derde lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

Niet ingediend

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R003420

Producenten en importeurs van tabaksproducten

De producenten en importeurs stellen een verslag op inzake de resultaten van de studies. Dat verslag bevat een samenvatting, alsmede een uitgebreid overzicht van de beschikbare wetenschappelijke literatuur over dat additief en een samenvatting van de interne gegevens aangaande de gevolgen van dat additief.

Richtlijn 2014/40/EU, artikel 6, vierde lid,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 4.3, derde lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 4.3, eerste en tweede lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3b, eerste lid onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 3, tweede lid

Wel ingediend, maar onvolledig

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Corrigerende interventie