Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-47536".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Arbeidsvrederegeling BES, artikel 21, eerste, derde en vierde lid, van het Besluit onderstand BES, artikel 7b, derde lid, van de Pensioenwet BES, de artikelen 7b, derde lid, 8a, eerste, tweede en vierde lid, 14, derde lid, en 27 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de artikelen 12a, eerste, tweede en vierde lid, 17, derde lid, en 30 van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, artikel 10, eerste lid, van de Wet kinderbijslagvoorziening BES, artikel 13, eerste, tweede en derde lid, van de Wet minimumlonen BES, de artikelen 5, negentiende lid, 5a, eerste en derde lid en artikel 8, derde lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, artikel 7, vierde lid, van de Cessantiawet BES en de artikelen 5, tweede lid, en artikel 8, vierde lid, van de Wet ziekteverzekering BES;
Identifier stcrt-2021-47536
Jaargang 2021
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47536
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2021, 2021-169224, tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2022 voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties