Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 oktober 2021, nr. POR/202109/000018, houdende aanpassing van een aantal stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met wijzigingen van de gemeentelijke indeling en grenscorrecties met ingang van 1 januari 2021 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2021)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 76, vierde lid, en 156, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de navolgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld:

Gemeentenaam

Gemeentecode

Opheffingsnorm

Stichtingsnorm

Boxtel

757

88

200

Eemsdelta

1979

42

200

Oisterwijk

824

80

200

Tilburg

855

158

263

Vught

865

104

200

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 augustus 2023.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught betrokken geweest bij een grenscorrectie. Op diezelfde datum is de nieuwe gemeente Eemsdelta gevormd als gevolg van een gemeentelijke herindeling waarbij de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot die nieuwe gemeente.

Op grond van artikel 76, vierde lid en 156, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) moeten na een gemeentelijke herindeling of grenscorrectie met ingang van 1 januari daaropvolgend nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor de betrokken gemeenten worden vastgesteld. De nieuwe normen die bij deze regeling worden vastgesteld treden derhalve in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 1 bevat deze nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor de gemeenten Boxtel, Eemsdelta, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Regeldruk

De regeling heeft voor de basisscholen in de betrokken gemeenten geen gevolgen voor de regeldruk.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven