Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2021, 4696VergunningenKennisgeving besluiten” Windpark Maasvlakte II”

Logo Rotterdam

Omschrijving project en locatie

Windpark Maasvlakte II B.V. heeft het voornemen om een windpark op te richten bestaande uit 22 windturbines inclusief civiele (elektrische) werken zoals opstelplaatsen, toegangswegen, kabeltracé en een inkoopstation op de locatie nabij Europaweg 902, 3199LC te MAASVLAKTE ROTTERDAM (kadastrale locatie RTD10 AM 629).

Voor dit project is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarin de milieueffecten op de omgeving van de aangevraagde activiteit in beeld zijn gebracht.

Coördinatie

De Minister van EZK heeft op grond van artikel 9b, vierde lid Elektriciteitswet 1998 besloten om voor het project Windpark Maasvlakte II de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten. Dit betekent dat de gemeente Rotterdam bevoegd is om de omgevingsvergunning te verlenen voor het project Windpark Maasvlakte II.

De gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening toe te passen op de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de realisatie van windpark Maasvlakte II. De coördinatieregeling is van toepassing op de volgende besluiten die genomen dienen te worden ten behoeve van de realisatie van het windpark:

- omgevingsvergunning – bevoegdheid college van B&W

- watervergunning – bevoegdheid van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

- vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming – bevoegdheid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Door deze coördinatie worden besluiten die met elkaar samenhangen gelijktijdig in procedure

gebracht en worden daarover gegeven zienswijzen en ingestelde beroepen gelijktijdig afgehandeld.

Besluiten

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het project

Windpark Maasvlakte II, locatie nabij Europaweg 902, 3199LC te MAASVLAKTE ROTTERDAM (kadastrale locatie RTD10 AM 629).

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een ontheffing en vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend aan Windpark Maasvlakte II B.V.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een vergunning op grond van de Waterwet verleend. De vergunning betreft het gebruikmaken van het waterstaatswerk de Noordzee door het realiseren van tien windturbines op de harde zeewering en twaalf windturbines op de zachte zeewering van Maasvlakte II. Alsmede het realiseren van vier permanente duinovergangen (waarvan twee nieuwe en twee bestaande) met betonnen rijplaten ten behoeve van de bereikbaarheid van de turbines, ondergrondse elektriciteitskabels en tijdelijke werken in de vorm van (kraan)opstelplaatsen en toegangswegen.

Ter inzage

De omgevingsvergunning, de watervergunning, de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming, het MER, en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 29 januari 2021 tot en met vrijdag 12 maart 2021 ter inzage en zijn beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door bij gemeente Rotterdam te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten over uw buurt’. Daarnaast kunnen de stukken ook worden geraadpleegd op de website www.eneco.nl/windparkmaasvlakte2

Als het voor u niet mogelijk is om de stukken via de genoemde website te raadplegen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met telefoonnummer 06 – 22 75 85 87, dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan van zaterdag 30 januari 2021 tot en met vrijdag 12 maart 2021 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die:

  • 1.

    tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht;

  • 2.

    aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest;

  • 3.

    bezwaar heeft tegen de wijziging die bij de definitieve omgevingsvergunning is aangebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep heeft ingesteld tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

NB: Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Rotterdam, 27 januari 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling