Kennisgeving Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Van dinsdag 9 november tot en met maandag 20 december 2021 kunt u een zienswijze indienen over het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027. Ook kunt u een zienswijze indienen op het bijbehorende aanvullende milieueffectrapport en de Passende beoordeling. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 wijst windenergiegebieden op de Noordzee aan in het kader van de huidige klimaatdoelstellingen voor 2030 en de EU-ambitie tot aanscherping hiervan, die erop gericht zijn de CO2-uitstoot te verlagen met 55% in 2030 ten opzichte van 1990.

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 geldt als vervanging van hoofdstuk 9 van het Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 dat van maart 2021 tot en met september 2021 ter inzage lag als bijlage van het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027. Waar het Ontwerp Programma Noordzee de zoekgebieden voor windenergie op zee heeft bepaald, wijst het Aanvullend Ontwerp een deel van deze zoekgebieden aan als windenergiegebieden op zee.

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 zal na deze zienswijzenperiode als onderdeel van het Programma Noordzee 2022 – 2027 als bijlage van het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 in maart 2022 worden vastgesteld. Het Programma Noordzee wordt vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Windenergie op zee

De ruimte op de Noordzee is schaars. De komende decennia wordt een forse groei van windenergie op zee verwacht, worden ten behoeve van de scheepvaart nieuwe routes gepland, worden nieuwe natuurgebieden aangewezen en moet voldoende ruimte beschikbaar blijven voor defensie, visserij en andere gebruikers van de Noordzee. Dit alles moet passen binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. Dit betekent dat er in balans met andere gebruikers een integrale afweging is gemaakt bij de aanwijzing van windenergiegebieden.

De aanwijzing betreft een ruimtelijke reservering van gebieden, waarbinnen vervolgens verder wordt onderzocht óf, en zo ja, waar de windparken het best ontwikkeld kunnen worden. Na de aanwijzing zal er daarom sprake zijn van nadere uitwerkingen en verdere (ecologische) onderzoeken om de exacte locaties van de windparken in de windenergie­gebieden en daarbij benodigde (mitigerende) maatregelen te kunnen bepalen.

De milieueffecten van het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 zijn uitgewerkt in het aanvullend milieueffectrapport (PlanMER) inclusief een Passende beoordeling. U kunt op het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 en het PlanMER inclusief Passende beoordeling een zienswijze indienen.

VERVOLG

Na de start van de zienswijzenperiode vragen de betrokken ministeries aan de commissie voor de milieueffectrapportage advies te geven over het aanvullend milieueffect­rapport en de Passende beoordeling. Na sluiting van de zienswijzentermijn betrekken de betrokken ministers uw zienswijzen en het advies bij het opstellen van het definitieve Programma Noordzee 2022 – 2027.

De indieners van zienswijzen ontvangen een terugkoppeling over wat er met hun zienswijze is gedaan. De reacties op ingediende zienswijzen worden gebundeld in een reactienota.

De reactienota wordt eind maart 2022 samen met het definitieve Nationaal Water Programma 2022 – 2027, waar het Programma Noordzee 2022 – 2027 als bijlage onderdeel van is, op: www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma geplaatst.

Tegen het definitieve programma is geen bezwaar of beroep mogelijk.

STUKKEN BEKIJKEN

Alle documenten staan vanaf dinsdag 9 november 2021 op: www.platformparticipatie.nl/programmanoordzee. Op papier kunt u de stukken vanaf dinsdag 9 november tot en met maandag 20 december 2021 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag, telefoon 070 456 89 99 (uitsluitend op afspraak).

  • Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, Utrecht, telefoon 088 797 11 11.

Daarnaast zijn de stukken op alle provinciehuizen in Nederland in te zien. Op de website www.platformparticipatie.nl/programmanoordzee kunt u de adresgegevens vinden van alle inzagelocaties.

Let op: in verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u de documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en leg vooraf telefonisch contact met de locatie om te vragen of u er terecht kan.

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren, vanaf dinsdag 9 november 2021. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

DIGITAAL

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/programmanoordzee.

MONDELING

Telefonisch door het maken van een afspraak via telefoon­nummer 070 456 96 07 (tijdens kantooruren).

POST

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

directie Participatie o.v.v. Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn onder­gebracht in de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. U kunt hier onder­steuning vragen over websites van de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project.

Vraag bij uw lokale bibliotheek naar de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl.

INFORMATIE

Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/programmanoordzee en www.noordzeeloket.nl.

Inhoudelijke vragen over het project? Stel uw vraag via PostbusProgrammaNoordzee@minienw.nl.

Vragen over de procedure? Bel via telefoonnummer 070 456 96 07, directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar boven