Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2021, 4478Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 januari 2021, nr. 2021-0000010698, tot wijziging van het Besluit tot tweede tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet in verband met Covid 19 (Stcrt. 2020, 1010)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 30, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

Gezien:

  • de verzoeken van Stichting Werken onder Overdruk, de Stichting VOMES en de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie om te voorzien in een verlenging van de tijdelijke vrijstelling van bepaalde verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet om de werkzaamheden op het terrein van duikarbeid, het werken met explosieven en werkzaamheden van kraanmachinisten te kunnen blijven uitvoeren ondanks het niet kunnen voldoen aan bepaalde eisen inzake hercertificatie of herregistratie;

  • de artikelen 16 en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 4.8, tweede lid, 4.10, zesde lid, 6.14a, derde lid, en 6.16, derde, zesde en zevende lid, 7.32, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de artikelen 4.16, 6.5, 7.7 van en de Bijlagen XVIa, XVIb, XVIc en XVId bij de Arbeidsomstandighedenregeling;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 januari 2021, nr. 2020-0000174660, tot tweede tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet in verband met COVID-19 (Stcrt. 2021, 1010) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ’19 januari 2021’ vervangen door ‘9 februari 2021.

2. In het eerste, tweede en derde lid wordt ’15 maart 2021’ vervangen door ‘5 april 2021’.

B

In artikel 3, tweede lid, wordt ’19 januari 2021’ vervangen door ‘9 februari 2021‘.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 januari 2021.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 januari 2021

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij dit besluit daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 90801, 2500 LV Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

  • e. een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

TOELICHTING

Deze wijziging van het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 januari 2021, nr. 2020-0000174660, tot tweede tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet in verband met COVID-19 (Stcrt. 2021, 1010) houdt verband met de verlenging van de tweede lockdownperiode. De oorspronkelijke duur van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 is nu verlengd tot en met 9 februari 2021.

De termijn die geboden werd tot en met 15 maart 2021 is nu verlengd tot en met 5 april 2021.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen gevolgen voor de regeldruk heeft.

Het concept van deze regelingswijziging is voorgelegd aan de Inspectie SZW voor commentaar. De Inspectie SZW kan zich vinden in de verlengingen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees