Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 14 oktober 2021, nr. PO/FenV/29524765 tot het verstrekken van bijzondere en aanvullende bekostiging voor het primair en voortgezet onderwijs voor de uitvoering van een arbeidsmarkttoelage binnen het Nationaal Programma Onderwijs voor het schooljaar 2021–2022 (Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 82, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

aanvullende bekostiging:

aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 82, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

achterstandsscore:
 • a wat betreft een basisschool: achterstandsscore op basis van de onderwijsscores van de leerlingen die op 1 oktober 2020 zijn ingeschreven op een basisschool als bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO;

 • b wat betreft een school voor voortgezet onderwijs: achterstandsscore zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO;

arbeidsmarkttoelage:

aan het salaris toegevoegd bedrag;

basisschool:

basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

bijzondere bekostiging:

bijzondere bekostiging als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

leerling:

leerling als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO, artikel 1 van het Besluit bekostiging WEC of artikel 8 van het Besluit bekostiging WVO 2021;

leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond:

leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO of artikel 1 van het Besluit bekostiging WEC;

minister:

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

Nationaal Programma Onderwijs:

programma dat zich richt op het herstel van de als gevolg van en tijdens de COVID-19-pandemie opgelopen vertraging in de ontwikkeling van het onderwijs aan leerlingen;

pro-vestiging:

vestiging waar op 1 oktober 2020 meer dan 50% van de leerlingen praktijkonderwijs volgt;

schooljaar:

tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend;

school voor (voortgezet) speciaal onderwijs:

school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

school voor voortgezet onderwijs:

school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, daaronder mede begrepen het voorbereidend beroepsonderwijs aan een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

speciale school voor basisonderwijs:

speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

vestiging:

hoofdvestiging of nevenvestiging van een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, hoofdvestiging of nevenvestiging van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, hoofdvestiging als bedoeld in artikel 73a van de Wet op het voortgezet onderwijs, nevenvestiging als bedoeld in artikel 73b van de Wet op het voortgezet onderwijs of tijdelijke nevenvestiging als bedoeld in artikel 73d van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Doel van de bijzondere en aanvullende bekostiging

 • 1. De minister verstrekt aan het bevoegd gezag van een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of school voor voortgezet onderwijs met relatief veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden als gevolg van COVID-19 bijzondere en aanvullende bekostiging voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is bedoeld voor het toekennen van een arbeidsmarkttoelage aan al het personeel dat werkzaam is op de in aanmerking komende vestiging of vestigingen zoals opgenomen in bijlage 1 en 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Bijzondere bekostiging scholen voor primair onderwijs

 • 1. De minister verstrekt bijzondere bekostiging aan:

  • a. het bevoegd gezag van een basisschool met een of meer vestigingen met de relatief hoogste achterstandsscores; en

  • b. het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs of school voor (voortgezet) speciaal onderwijs met een of meer vestigingen met de relatief meeste leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

  De vestigingen die in aanmerking komen voor de bijzondere bekostiging, alsmede het leerlingenaantal en het bekostigingsbedrag dat per vestiging wordt toegekend, zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2. De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een bedrag per leerling.

 • 3. De hoogte van de bijzondere bekostiging wordt berekend op grond van het aantal leerlingen dat staat ingeschreven op de vestiging op 1 oktober 2020, bedoeld in artikel 121 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 118 van de Wet op de expertisecentra.

 • 4. Het bedrag per leerling in het primair onderwijs bedraagt:

  • a. € 523,80 voor vestigingen van basisscholen, waarbij vestigingen van basisscholen met minder dan 145 leerlingen in aanvulling daarop een vaste voet ontvangen van € 17.333,45 met aftrek van € 119,96 per leerling;

  • b. € 1.054,18 voor vestigingen van speciale scholen voor basisonderwijs, en;

  • c. € 2.215,12 voor vestigingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 5. De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt in november 2021 vastgesteld. De eerste betaling vindt plaats in november 2021 voor 5/12e deel van het vastgestelde bedrag. In januari 2022 volgt een tweede betaling voor 7/12e deel van het vastgestelde bedrag.

 • 6. De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk in juli 2022 definitief vastgesteld en aangepast op basis van de bijdrage voor loon- en prijsbijstelling.

Artikel 4. Aanvullende bekostiging scholen voor voortgezet onderwijs

 • 1. De minister verstrekt aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, met een of meer vestigingen met de relatief hoogste achterstandsscores. De vestigingen die in aanmerking komen voor de bijzondere bekostiging, alsmede het leerlingenaantal en het bekostigingsbedrag dat per vestiging wordt toegekend, zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 2. De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een bedrag per leerling.

 • 3. De hoogte van de aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend op grond van het aantal leerlingen dat staat ingeschreven op de vestiging op 1 oktober 2020.

 • 4. Het bedrag per leerling bedraagt € 748,67 voor pro-vestigingen en € 607,17 voor de overige vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs.

 • 5. De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt in november 2021 vastgesteld. De eerste betaling vindt plaats in november 2021 voor 5/12e deel van het vastgestelde bedrag. In januari 2022 volgt de tweede betaling voor 7/12e deel van het vastgestelde bedrag.

 • 6. De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk in juli 2022 definitief vastgesteld en aangepast op basis van de bijdrage voor loon- en prijsontwikkeling.

Artikel 5. Besteding en verantwoording

 • 1. De verantwoording van de besteding van deze aanvullende en bijzondere bekostiging geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

 • 2. De bijzondere en aanvulling bekostiging voor het doel, genoemd in artikel 2, kan ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 6. Monitoring en evaluatie

 • 1. De minister monitort periodiek de implementatie en effecten van deze regeling op landelijk niveau.

 • 2. Ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde monitor zorgt het bevoegd gezag desgevraagd voor een samenhangend overzicht van de gepleegde inspanningen en uitkomsten ter verwezenlijking van het in artikel 2 genoemde doel.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2021.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2026.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

BIJLAGE 1. LIJST MET PO-VESTIGINGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR BIJZONDERE BEKOSTIGING

Deze bijlage behoort bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO.

BRIN-vestigingsnummer

Bevoegd gezag

Leerlingen

Gemeente vestiging

Bedrag in euro's

16XQ00

10249

199

Emmen

104.236,20

17CN00

10249

36

Emmen

31.871,69

17CW00

10249

41

Emmen

33.890,89

16MA00

10249

283

Emmen

148.235,40

16HI00

10249

75

Emmen

47.621,45

16YK00

10249

81

Emmen

50.044,49

17KM00

10249

74

Emmen

47.217,61

12TR00

10925

344

Westerwolde

180.187,20

13GD00

11711

135

Noordenveld

71.851,85

16NN00

13622

101

Haarlemmermeer

58.121,29

16IK00

13622

145

Haarlemmermeer

75.951,00

15CG00

13683

52

Het Hogeland

38.333,13

02XM02

20151

87

Rotterdam

192.715,44

02XM00

20151

100

Rotterdam

221.512,00

15VU00

20281

659

’s-Gravenhage

345.184,20

16FS00

20281

286

’s-Gravenhage

149.806,80

13EK00

20281

807

’s-Gravenhage

422.706,60

13TA00

20281

409

’s-Gravenhage

214.234,20

13ZE00

20281

219

Rijswijk

114.712,20

13WM00

20281

353

’s-Gravenhage

184.901,40

09WY00

20281

143

’s-Gravenhage

75.082,57

19SG00

20281

185

’s-Gravenhage

96.903,00

13VQ00

20281

220

Rijswijk

115.236,00

19VU00

20281

214

’s-Gravenhage

112.093,20

08QB00

20281

399

’s-Gravenhage

208.996,20

04ZT00

20281

197

’s-Gravenhage

103.188,60

13ZY00

20281

643

’s-Gravenhage

336.803,40

15XZ00

20281

138

’s-Gravenhage

73.063,37

15ZZ00

20281

272

’s-Gravenhage

142.473,60

26AY00

20281

880

’s-Gravenhage

460.944,00

15TL00

20281

220

’s-Gravenhage

115.236,00

08ZU00

20281

333

’s-Gravenhage

174.425,40

08NF00

20281

307

’s-Gravenhage

160.806,60

19HE00

20281

161

’s-Gravenhage

169.722,98

20LI00

20281

135

Leidschendam-Voorburg

142.314,30

02DE00

20281

79

’s-Gravenhage

174.994,48

02DE01

20281

56

’s-Gravenhage

124.046,72

08ZP00

21657

208

Eindhoven

460.744,96

08ZP04

21657

291

Heerlen

644.599,92

08ZP01

21657

150

Venlo

332.268,00

08ZP07

21657

86

Helmond

190.500,32

20WR09

21679

204

’s-Gravenhage

451.884,48

20WR11

21679

266

Amsterdam

589.221,92

20WR12

21679

60

’s-Gravenhage

132.907,20

20WR05

21679

32

Alkmaar

70.883,84

09ST00

22725

144

Schiedam

75.486,41

17RO00

22725

236

Vlaardingen

123.616,80

11BQ00

22725

263

Schiedam

137.759,40

09AG00

22725

118

Maassluis

64.986,57

11EM00

22725

204

Maassluis

106.855,20

21BM00

23128

201

Almelo

105.283,80

04NU00

23128

157

Deventer

82.236,60

06BY00

23128

95

Twenterand

55.698,25

09SG00

23128

91

Twenterand

54.082,89

09TM00

23128

135

Deventer

71.851,85

08UP00

23128

127

Deventer

68.621,13

18AK00

24597

199

Rotterdam

104.236,20

17AP00

24597

340

Rotterdam

178.092,00

05JC00

24597

213

Rotterdam

111.569,40

17UE00

24597

168

Rotterdam

87.998,40

17TZ00

24597

256

Rotterdam

134.092,80

17ZI00

24597

588

Rotterdam

307.994,40

18AP00

24597

200

Rotterdam

104.760,00

17ZU00

24597

487

Rotterdam

255.090,60

17ZO00

24597

171

Rotterdam

89.569,80

17DF00

24597

186

Rotterdam

97.426,80

17ES00

24597

353

Rotterdam

184.901,40

17TU00

24597

263

Rotterdam

137.759,40

18BJ00

24597

159

Nissewaard

83.284,20

16KS01

24597

110

Rotterdam

61.755,85

16FT00

24597

281

Capelle aan den IJssel

147.187,80

17AB00

24597

306

Rotterdam

160.282,80

17ZD00

24597

351

Rotterdam

183.853,80

18BB00

24597

246

Nissewaard

128.854,80

17CM00

24597

502

Rotterdam

262.947,60

18AA00

24597

871

Rotterdam

456.229,80

17CB00

24597

346

Rotterdam

181.234,80

17EA00

24597

510

Rotterdam

267.138,00

17FC00

24597

294

Rotterdam

153.997,20

18AU00

24597

411

Rotterdam

215.281,80

17RL00

24597

301

Rotterdam

157.663,80

19HS00

24597

80

Rotterdam

84.334,40

18YD00

24597

110

Rotterdam

115.959,80

16SM00

24597

120

Rotterdam

126.501,60

11BT00

24844

114

Enschede

63.371,21

08UT00

24844

136

Enschede

72.255,69

13TB00

24844

157

Enschede

82.236,60

03XH00

25351

102

Hof van Twente

58.525,13

11VP00

26158

165

Beverwijk

86.427,00

10WF00

26158

361

Velsen

189.091,80

06FF00

26158

277

Beverwijk

145.092,60

05FZ00

26977

173

Best

90.617,40

09JY00

27770

182

Amsterdam

95.331,60

05FS00

27770

521

Amsterdam

272.899,80

08KC00

27770

234

Amsterdam

122.569,20

08KR00

27770

138

Amsterdam

73.063,37

07TJ02

27770

168

Amsterdam

87.998,40

07TJ00

27770

401

Amsterdam

210.043,80

13XG00

28601

162

Alphen aan den Rijn

84.855,60

15TV00

29810

176

Nijmegen

92.188,80

11IP01

29810

102

Nijmegen

58.525,13

15MO00

29810

135

Nijmegen

71.851,85

15RK00

29810

134

Nijmegen

71.448,01

07DB00

29810

200

Nijmegen

104.760,00

15WF00

29810

150

Nijmegen

78.570,00

11CC00

29810

131

Nijmegen

70.236,49

08CO00

29810

174

Nijmegen

91.141,20

09YW00

29810

230

Nijmegen

120.474,00

10MR00

29810

159

Nijmegen

83.284,20

11AT00

30010

212

Amersfoort

111.045,60

07UU00

30240

193

Helmond

101.093,40

08LC00

30240

401

Helmond

210.043,80

10FM00

30240

293

Helmond

153.473,40

08WC00

30582

263

Dordrecht

137.759,40

07IH00

30582

210

Dordrecht

109.998,00

09SW00

30582

236

Dordrecht

123.616,80

04DY00

30582

172

Dordrecht

181.318,96

23UP00

30709

166

Rotterdam

86.950,80

22MH00

30709

425

’s-Gravenhage

222.615,00

23FD00

30709

331

Amsterdam

173.377,80

23FD01

30709

98

Almere

56.909,77

30WY00

30725

130

Venlo

69.832,65

31LL00

30725

81

Roermond

50.044,49

22NM00

30725

317

Eindhoven

166.044,60

31PR00

30731

78

Rotterdam

48.832,97

31JX00

30731

531

Rotterdam

278.137,80

27YJ00

30731

402

Dordrecht

210.567,60

23GW00

30731

334

Rotterdam

174.949,20

22NT00

30731

323

Rotterdam

169.187,40

31CJ00

30731

351

Rotterdam

183.853,80

23GJ14

30815

144

’s-Gravenhage

318.977,28

23HU02

30882

88

Lelystad

194.930,56

30UF00

30883

332

Amsterdam

173.901,60

30UE00

30883

262

Amsterdam

137.235,60

23HR00

30883

524

Amsterdam

274.471,20

11MS00

31017

250

Halderberge

130.950,00

24TL00

31076

97

Uden

56.505,93

29UC00

31076

156

Oss

81.712,80

23RT00

31076

229

’s-Hertogenbosch

119.950,20

30JV00

31076

192

Deventer

100.569,60

24EY00

31076

326

Enschede

170.758,80

24FK00

31076

235

Nijmegen

123.093,00

24FE00

31076

244

Arnhem

127.807,20

24ZE00

31076

189

Vijfheerenlanden

98.998,20

23UW00

31076

312

Amersfoort

163.425,60

23UY00

31080

385

Schiedam

201.663,00

29UG00

31080

546

Schiedam

285.994,80

23VF00

31088

187

Helmond

97.950,60

27YG00

31118

459

Gouda

240.424,20

23VH00

31118

299

Alphen aan den Rijn

156.616,20

17JX00

31237

104

Ede

59.332,81

11EL00

31657

191

Hoorn

100.045,80

08KV00

31657

121

Hoorn

66.198,09

11KN00

32073

167

Assen

87.474,60

04ON00

34932

315

’s-Gravenhage

164.997,00

04ON01

34932

354

’s-Gravenhage

185.425,20

10FU00

35466

180

Zeist

94.284,00

07LW00

37428

379

Helmond

198.520,20

00PZ02

38209

49

Delft

108.540,88

00PZ00

38209

89

Delft

197.145,68

07ML00

39352

145

Geldrop-Mierlo

75.951,00

10FO00

40020

250

Amstelveen

130.950,00

28BL00

40077

162

Lelystad

84.855,60

24DH00

40077

111

Leiden

62.159,69

24EJ01

40077

183

Hilversum

95.855,40

24EJ00

40077

340

Almere

178.092,00

24EJ02

40077

296

Utrecht

155.044,80

12PM00

40114

175

Almere

91.665,00

29XC00

40114

106

Almere

60.140,49

13IF00

40114

105

Almere

59.736,65

12XA00

40114

143

Almere

75.082,57

23EV00

40114

203

Almere

106.331,40

24ZK00

40189

256

Amsterdam

134.092,80

07SO00

40257

238

Velsen

124.664,40

24PB00

40269

397

Rotterdam

207.948,60

31PH00

40272

29

Zoetermeer

29.044,81

31PG00

40272

576

’s-Gravenhage

301.708,80

23GV00

40272

309

’s-Gravenhage

161.854,20

31DE00

40272

304

’s-Gravenhage

159.235,20

11JR00

40278

67

Oosterhout

44.390,73

16IB00

40278

81

Oosterhout

50.044,49

04TF00

40278

158

Oosterhout

82.760,40

06MJ00

40278

100

Oosterhout

57.717,45

27MB00

40294

289

Amsterdam

151.378,20

24TB00

40294

402

Amsterdam

210.567,60

24UE00

40307

210

Heerlen

109.998,00

15UT00

40377

240

Zoetermeer

125.712,00

15RM00

40377

116

Zoetermeer

64.178,89

15ZD00

40377

97

Zoetermeer

56.505,93

15NR00

40377

153

Zoetermeer

80.141,40

14YX00

40377

176

Zoetermeer

92.188,80

17PV00

40378

186

Eindhoven

97.426,80

19BJ00

40378

130

Eindhoven

69.832,65

13TN00

40378

169

Eindhoven

88.522,20

18AB00

40378

171

Eindhoven

89.569,80

18BK00

40378

242

Eindhoven

126.759,60

19BB00

40378

186

Eindhoven

97.426,80

17TG00

40378

253

Eindhoven

132.521,40

17RZ00

40378

293

Eindhoven

153.473,40

17QL00

40378

351

Eindhoven

183.853,80

17SX00

40378

361

Eindhoven

189.091,80

17PG00

40378

190

Eindhoven

99.522,00

24ZH00

40389

242

Amsterdam

126.759,60

27PC00

40389

285

’s-Gravenhage

149.283,00

24ZJ00

40390

354

Utrecht

185.425,20

31JR00

40390

198

Utrecht

103.712,40

31LC00

40400

375

Haarlem

196.425,00

27PR02

40400

127

Alkmaar

68.621,13

27PR00

40400

377

Amsterdam

197.472,60

24MW04

40400

79

Harderwijk

49.236,81

24MW00

40400

502

Amsterdam

262.947,60

13ID00

40508

113

Katwijk

62.967,37

12PI02

40508

92

Katwijk

54.486,73

17YE00

40517

199

Bergen op Zoom

104.236,20

05KQ00

40517

90

Bergen op Zoom

53.679,05

09BD00

40517

233

Bergen op Zoom

122.045,40

03MW00

40517

110

Bergen op Zoom

61.755,85

16FL00

40517

114

Bergen op Zoom

63.371,21

15GL00

40530

94

Alphen aan den Rijn

55.294,41

16AA00

40530

343

Alphen aan den Rijn

179.663,40

06LC00

40557

154

Geldrop-Mierlo

80.665,20

03SK00

40557

180

Geldrop-Mierlo

94.284,00

10HX00

40581

178

Uithoorn

93.236,40

22NX00

40631

105

Ede

232.587,60

14MX00

40662

73

Noordoostpolder

46.813,77

15XA00

40662

165

Noordoostpolder

86.427,00

14HT00

40662

62

Noordoostpolder

42.371,53

14KI00

40662

146

Noordoostpolder

76.474,80

15FQ00

40676

125

Hilversum

67.813,45

15AI00

40676

93

Hilversum

54.890,57

04XX00

40706

141

Boxtel

74.274,89

05HH00

40712

188

Heemskerk

98.474,40

07NJ00

40712

199

Heemskerk

104.236,20

15BR00

40717

59

Maastricht

41.160,01

25GH00

40740

263

’s-Gravenhage

137.759,40

08KA00

40765

129

Gouda

69.428,81

11CJ00

40774

220

Rotterdam

115.236,00

17LI00

40775

107

Zandvoort

60.544,33

08JW00

40803

162

Terneuzen

84.855,60

13DO00

40803

127

Terneuzen

68.621,13

10WQ00

40803

80

Hulst

49.640,65

18FH00

40803

194

Terneuzen

101.617,20

04VM00

40803

192

Terneuzen

100.569,60

07TM00

40812

183

Arnhem

95.855,40

03VQ00

40812

169

Arnhem

88.522,20

15TP00

40812

131

Arnhem

70.236,49

15VY00

40812

487

Arnhem

255.090,60

13YW00

40874

123

Meierijstad

67.005,77

07QO00

40888

48

Coevorden

36.717,77

07AK00

40928

203

’s-Gravenhage

106.331,40

13WS00

40928

110

Delft

61.755,85

07UO00

40928

253

’s-Gravenhage

132.521,40

05HD00

40928

376

’s-Gravenhage

196.948,80

06MV00

40928

275

’s-Gravenhage

144.045,00

13KK00

40928

128

Delft

69.024,97

13VI00

40934

126

Zwolle

68.217,29

12WL00

40934

198

Zwolle

103.712,40

22LW00

40945

155

Amsterdam

81.189,00

12HU00

40950

71

Almere

46.006,09

09XI00

40950

88

Dronten

52.871,37

12QA00

40950

171

Lelystad

89.569,80

10WH00

40971

214

Tilburg

112.093,20

09JP00

40971

227

Tilburg

118.902,60

10EZ00

40971

255

Tilburg

133.569,00

06CS00

40971

319

Gilze en Rijen

167.092,20

06IA00

40971

233

Tilburg

122.045,40

11KC00

40971

410

Tilburg

214.758,00

12HG00

40980

331

Bergen op Zoom

173.377,80

16WB00

40987

206

Sittard-Geleen

107.902,80

09WW00

40987

244

Sittard-Geleen

127.807,20

07VU00

41000

242

Súdwest-Fryslân

126.759,60

31AG00

41000

271

Leeuwarden

141.949,80

07PR00

41000

117

Heerenveen

64.582,73

12WE00

41001

325

Breda

170.235,00

08JV00

41001

279

Oosterhout

146.140,20

04RS00

41001

254

Gilze en Rijen

133.045,20

02WW00

41008

65

Haarlemmermeer

68.521,70

04YK01

41008

79

Teylingen

174.994,48

04YK05

41008

78

Nissewaard

172.779,36

10RJ00

41011

85

Zutphen

51.659,85

11QV00

41012

285

Purmerend

149.283,00

06NM00

41018

63

Venlo

42.775,37

05DV00

41018

94

Venlo

55.294,41

03OT00

41018

311

Venlo

162.901,80

17BB00

41023

160

Amsterdam

83.808,00

15YE00

41023

169

Amsterdam

88.522,20

16MW00

41023

77

Amsterdam

48.429,13

08ZE00

41023

187

Amsterdam

97.950,60

16HF00

41023

357

Amsterdam

186.996,60

16KV00

41023

75

Amsterdam

47.621,45

16LX00

41023

134

Amsterdam

71.448,01

16IP00

41023

339

Amsterdam

177.568,20

10YA00

41052

79

Coevorden

49.236,81

11QO00

41148

178

Tiel

93.236,40

12BI00

41148

221

Tiel

115.759,80

09WB00

41154

120

Veenendaal

65.794,25

23GY01

41200

75

Breda

166.134,00

10EW00

41223

93

Someren

54.890,57

19VY01

41242

85

Soest

51.659,85

09BJ00

41242

180

Baarn

94.284,00

14BT00

41248

196

Eindhoven

102.664,80

13HD00

41248

96

Eindhoven

56.102,09

17QK00

41248

153

Eindhoven

80.141,40

20ZJ00

41248

97

Eindhoven

102.255,46

09VE00

41251

210

Zaanstad

109.998,00

15XF00

41251

164

Zaanstad

85.903,20

10OD00

41251

244

Zaanstad

127.807,20

08XR00

41251

338

Zaanstad

177.044,40

16DY00

41251

433

Zaanstad

226.805,40

30GJ00

41256

309

Amsterdam

161.854,20

27MA01

41256

128

Rotterdam

69.024,97

27MA00

41256

337

Zaanstad

176.520,60

11RR00

41270

94

Steenwijkerland

55.294,41

01JO21

41314

108

Utrecht

239.232,96

01JO20

41314

174

Rotterdam

385.430,88

01JO09

41314

88

Rotterdam

194.930,56

01JO22

41314

48

Hilversum

106.325,76

01JO10

41314

180

Rotterdam

398.721,60

01JO15

41314

150

Utrecht

332.268,00

01JO07

41314

181

Tilburg

400.936,72

01JO06

41314

182

Breda

403.151,84

01JO17

41314

117

Haarlem

259.169,04

01JO14

41314

105

Rotterdam

232.587,60

01JO08

41314

116

Bergen op Zoom

256.953,92

01JO19

41314

32

Heemskerk

70.883,84

01JO12

41314

167

Utrecht

369.925,04

17PH00

41338

156

Vlaardingen

81.712,80

17SY00

41338

546

Vlaardingen

285.994,80

17LX00

41338

385

Vlaardingen

201.663,00

17OB00

41338

282

Vlaardingen

147.711,60

08WT00

41338

248

Maassluis

129.902,40

09LR00

41340

176

Beuningen

92.188,80

18GW00

41345

47

Elburg

36.313,93

19ML00

41345

184

Harderwijk

96.379,20

03EH00

41345

48

Oldebroek

36.717,77

14CY00

41345

59

Epe

41.160,01

10UB00

41349

197

Helmond

103.188,60

20BW00

41362

70

Katwijk

45.602,25

06CA00

41362

457

Katwijk

239.376,60

13QD00

41364

144

Heerhugowaard

75.486,41

13MN00

41371

214

Doetinchem

112.093,20

12NX00

41371

177

Doetinchem

92.712,60

18LJ00

41371

158

Doesburg

82.760,40

04KM00

41373

104

Maastricht

59.332,81

16UN00

41373

144

Maastricht

75.486,41

03OP00

41373

138

Maastricht

73.063,37

05KP00

41373

148

Maastricht

77.522,40

19VJ00

41373

214

Maastricht

112.093,20

12YB00

41375

281

Beverwijk

147.187,80

12IF00

41375

177

Beverwijk

92.712,60

18QY00

41375

218

Heemskerk

114.188,40

12RE00

41376

92

Huizen

54.486,73

13XL00

41386

490

Gorinchem

256.662,00

15PJ00

41390

119

Zoetermeer

65.390,41

15UC00

41390

243

Zoetermeer

127.283,40

16CC00

41390

223

Zoetermeer

116.807,40

15PJ01

41390

204

Zoetermeer

106.855,20

13KS00

41396

319

Gorinchem

167.092,20

10AF00

41398

236

Venlo

123.616,80

17QH00

41400

174

Utrecht

91.141,20

17RK00

41400

121

Utrecht

66.198,09

16NM00

41400

700

Utrecht

366.660,00

16EJ00

41400

171

Utrecht

89.569,80

17ER00

41400

186

Utrecht

97.426,80

27CM00

41400

75

Utrecht

47.621,45

16JP00

41400

166

Utrecht

86.950,80

16BL01

41400

104

Utrecht

59.332,81

21GQ00

41400

173

Utrecht

182.373,14

00PQ00

41400

336

Utrecht

744.280,32

14KN00

41407

147

Breda

76.998,60

07TY00

41407

106

Breda

60.140,49

15ZM00

41407

151

Breda

79.093,80

08JT00

41407

158

Breda

82.760,40

10JP00

41407

155

Breda

81.189,00

03JC00

41407

330

Breda

172.854,00

15IV00

41419

186

Leeuwarden

97.426,80

15AH00

41419

164

Leeuwarden

85.903,20

06AP00

41421

121

Medemblik

66.198,09

19YO00

41424

338

Tiel

177.044,40

16BZ00

41434

165

Purmerend

86.427,00

16AJ00

41434

359

Purmerend

188.044,20

09ES00

41434

75

Edam-Volendam

47.621,45

16UC00

41434

88

Purmerend

52.871,37

10KX00

41435

72

Dongen

46.409,93

08SY00

41435

81

Waalwijk

50.044,49

08SY01

41435

67

Geertruidenberg

44.390,73

13QZ00

41441

361

Delft

189.091,80

12WB00

41441

390

Rijswijk

204.282,00

10AZ00

41443

303

Cuijk

158.711,40

13GW00

41444

52

Hoeksche Waard

38.333,13

20UO00

41447

189

Leidschendam-Voorburg

98.998,20

10VD00

41447

115

Leidschendam-Voorburg

63.775,05

11JD00

41447

226

Leidschendam-Voorburg

118.378,80

05XA03

41448

34

Amsterdam

75.314,08

05XA01

41448

63

Amsterdam

139.552,56

21KE00

41455

190

Westland

99.522,00

13NC00

41460

101

Wageningen

58.121,29

18RA00

41461

156

Wageningen

81.712,80

18TN00

41461

120

Wageningen

65.794,25

12UA00

41461

172

Rhenen

90.093,60

10BV00

41471

123

Roosendaal

67.005,77

18DT00

41471

128

Moerdijk

69.024,97

17NB00

41472

151

Almelo

79.093,80

17JV00

41472

359

Almelo

188.044,20

20WU00

41479

77

Amsterdam

170.564,24

20WV00

41479

187

Amsterdam

414.227,44

21EJ00

41479

125

Amsterdam

276.890,00

20YN00

41479

157

Amsterdam

347.773,84

20XV00

41479

113

Amsterdam

250.308,56

21EN00

41479

137

Amsterdam

303.471,44

20YD00

41479

111

Amsterdam

245.878,32

20WW00

41479

240

Amsterdam

531.628,80

11RU00

41481

102

Barneveld

58.525,13

19JO00

41481

187

Soest

97.950,60

11FZ00

41481

121

Barneveld

66.198,09

23DH00

41481

131

Barneveld

70.236,49

08EN00

41481

188

Bunschoten

98.474,40

18PJ00

41491

99

Raalte

57.313,61

13JP00

41492

51

Achtkarspelen

37.929,29

12VU00

41492

58

Noardeast-Fryslân

40.756,17

19DP00

41493

78

Hilversum

48.832,97

19LM00

41493

161

Hilversum

84.331,80

19DM00

41493

74

Hilversum

47.217,61

18WF00

41494

100

Winterswijk

57.717,45

18WN00

41494

272

Winterswijk

142.473,60

12YM00

41496

139

Zeist

73.467,21

12DF00

41496

289

Veenendaal

151.378,20

09RU00

41500

135

Zandvoort

71.851,85

16FU00

41506

137

Heerlen

72.659,53

15YD00

41506

184

Heerlen

96.379,20

16DE00

41506

119

Heerlen

65.390,41

16HE00

41506

235

Heerlen

123.093,00

06NS00

41506

217

Heerlen

113.664,60

15WT00

41514

217

Amersfoort

113.664,60

16CI00

41514

219

Amersfoort

114.712,20

14MK00

41514

90

Amersfoort

53.679,05

15KT00

41514

252

Amersfoort

131.997,60

15PV00

41514

389

Amersfoort

203.758,20

16KH00

41514

132

Amersfoort

139.151,76

08MW00

41516

292

Kerkrade

152.949,60

11LL00

41516

299

Heerlen

156.616,20

18QK00

41516

279

Heerlen

146.140,20

05HV00

41516

275

Kerkrade

144.045,00

09ML00

41516

198

Heerlen

103.712,40

22KH00

41516

159

Kerkrade

83.284,20

06CK00

41516

236

Brunssum

123.616,80

18NV00

41518

225

Dordrecht

117.855,00

18YS00

41518

164

Dordrecht

85.903,20

18RJ00

41518

498

Dordrecht

260.852,40

18MO00

41518

163

Dordrecht

85.379,40

15RZ00

41522

96

Almelo

56.102,09

15ND00

41522

195

Almelo

102.141,00

13UI00

41522

336

Almelo

175.996,80

15AN00

41527

217

Gouda

113.664,60

11OC00

41527

143

Woerden

75.082,57

15EQ00

41535

184

Vlaardingen

96.379,20

13YD00

41535

312

Vlaardingen

163.425,60

12DE00

41535

430

Maassluis

225.234,00

19QU00

41535

265

Vlaardingen

587.006,80

08HM00

41538

90

Buren

53.679,05

10DI00

41544

104

De Ronde Venen

59.332,81

14DZ01

41545

101

Capelle aan den IJssel

58.121,29

14DZ00

41545

172

Capelle aan den IJssel

90.093,60

14JK00

41545

178

Capelle aan den IJssel

93.236,40

20OQ00

41545

371

Krimpen aan den IJssel

194.329,80

11HT00

41545

219

Capelle aan den IJssel

230.865,42

05KX00

41551

40

Emmen

33.487,05

04LL00

41551

176

Emmen

92.188,80

13RI00

41560

201

Papendrecht

105.283,80

18HO00

41561

88

Neder-Betuwe

52.871,37

18DS03

41561

27

Neder-Betuwe

28.237,13

18HO01

41561

71

Neder-Betuwe

46.006,09

18JO00

41561

101

West Betuwe

58.121,29

18DS00

41561

57

Neder-Betuwe

40.352,33

16ZT00

41565

146

Enschede

76.474,80

17NH00

41565

120

Enschede

65.794,25

17EL00

41565

103

Enschede

58.928,97

17LM00

41565

92

Enschede

54.486,73

16UE00

41565

193

Enschede

101.093,40

16WQ00

41565

145

Enschede

75.951,00

17QA00

41565

109

Enschede

61.352,01

08IF00

41565

89

Losser

53.275,21

16ZD00

41565

103

Enschede

58.928,97

17RE00

41565

121

Enschede

66.198,09

16XT00

41565

107

Enschede

60.544,33

20FB00

41566

182

Zutphen

95.331,60

14GW00

41567

210

Schiedam

109.998,00

15EJ00

41567

178

Schiedam

93.236,40

14EC00

41567

479

Schiedam

250.900,20

13GL00

41567

377

Schiedam

197.472,60

14AZ00

41567

163

Schiedam

85.379,40

13LM00

41567

584

Schiedam

305.899,20

19VE00

41567

169

Schiedam

178.156,42

14EW00

41570

314

Hellevoetsluis

164.473,20

10ID00

41571

104

Noordenveld

59.332,81

19YL00

41572

281

’s-Gravenhage

147.187,80

17NF00

41572

160

’s-Gravenhage

83.808,00

19WO00

41572

225

’s-Gravenhage

117.855,00

19ZF00

41572

321

’s-Gravenhage

168.139,80

19NZ00

41572

354

’s-Gravenhage

185.425,20

19MZ00

41572

187

’s-Gravenhage

97.950,60

17PJ00

41572

138

’s-Gravenhage

73.063,37

19ZJ00

41572

211

’s-Gravenhage

110.521,80

19OC00

41572

363

’s-Gravenhage

190.139,40

18PQ00

41572

567

’s-Gravenhage

296.994,60

19VB00

41572

386

’s-Gravenhage

202.186,80

19NW00

41572

414

’s-Gravenhage

216.853,20

19UK00

41572

208

’s-Gravenhage

108.950,40

19OQ00

41572

444

’s-Gravenhage

232.567,20

19QD00

41572

326

’s-Gravenhage

170.758,80

19MP00

41572

193

’s-Gravenhage

101.093,40

19MH00

41572

177

’s-Gravenhage

92.712,60

19MU00

41572

115

’s-Gravenhage

63.775,05

19NQ00

41572

201

’s-Gravenhage

105.283,80

19YX00

41572

232

’s-Gravenhage

121.521,60

17FN00

41572

201

’s-Gravenhage

105.283,80

17FV00

41572

292

’s-Gravenhage

152.949,60

17NQ00

41572

258

’s-Gravenhage

135.140,40

17EK00

41572

158

’s-Gravenhage

82.760,40

19XU00

41572

150

’s-Gravenhage

78.570,00

19NT00

41572

223

’s-Gravenhage

116.807,40

26PP00

41572

175

’s-Gravenhage

91.665,00

17FE00

41572

313

’s-Gravenhage

163.949,40

26AX00

41572

363

’s-Gravenhage

190.139,40

20JJ00

41572

156

’s-Gravenhage

164.452,08

20JF00

41572

128

’s-Gravenhage

134.935,04

20JC00

41572

255

’s-Gravenhage

268.815,90

20JG00

41572

105

’s-Gravenhage

232.587,60

20JG03

41572

117

’s-Gravenhage

259.169,04

20KP02

41572

18

Delft

39.872,16

14QR00

41573

73

De Fryske Marren

46.813,77

14ML00

41573

120

Heerenveen

65.794,25

15ET00

41573

70

Heerenveen

45.602,25

13XU00

41574

218

Eemsdelta

114.188,40

15HW00

41574

198

Eemsdelta

103.712,40

20SE00

41579

222

Amsterdam

116.283,60

18WK00

41579

456

Amsterdam

238.852,80

19CD00

41579

104

Amsterdam

59.332,81

18WD00

41579

303

Amsterdam

158.711,40

21AG00

41579

268

Amsterdam

140.378,40

19ZG00

41579

279

Amsterdam

146.140,20

20SK00

41579

204

Amsterdam

106.855,20

20SL00

41579

242

Amsterdam

126.759,60

20ZZ00

41579

400

Amsterdam

209.520,00

20VN00

41579

671

Amsterdam

351.469,80

21AD00

41579

278

Amsterdam

145.616,40

20XC00

41579

193

Amsterdam

203.456,74

14FX00

41582

128

Goes

69.024,97

10VR00

41611

32

Oisterwijk

30.256,33

12MT00

41611

192

Tilburg

100.569,60

12UV00

41611

136

Tilburg

72.255,69

06CN00

41613

87

Westerwolde

52.467,53

09DO00

41613

132

Oldambt

70.640,33

17PK00

41616

96

Apeldoorn

56.102,09

17TJ00

41616

92

Apeldoorn

54.486,73

17MD00

41616

110

Apeldoorn

61.755,85

17RD00

41616

127

Apeldoorn

68.621,13

17SP00

41616

73

Apeldoorn

46.813,77

17NR00

41616

155

Apeldoorn

81.189,00

17TW00

41616

114

Apeldoorn

63.371,21

13XP00

41617

134

Rheden

71.448,01

15HS00

41617

53

Rheden

38.736,97

15EI00

41617

121

Rheden

66.198,09

13PS00

41629

147

Meppel

76.998,60

05ZH00

41629

58

Staphorst

40.756,17

18OQ00

41630

46

Coevorden

35.910,09

13LB00

41630

91

Hardenberg

54.082,89

03EJ00

41630

31

Coevorden

29.852,49

24BA00

41630

64

Hardenberg

43.179,21

10BS00

41630

66

Hardenberg

43.986,89

11GS00

41630

36

Hardenberg

31.871,69

10TO00

41630

126

Hardenberg

68.217,29

14HK00

41631

78

Weststellingwerf

48.832,97

14BQ00

41631

120

Weststellingwerf

65.794,25

10BZ00

41633

135

Zaltbommel

71.851,85

07GB00

41633

122

Maasdriel

66.601,93

10UK00

41638

124

Vijfheerenlanden

67.409,61

18LZ00

41638

75

Vijfheerenlanden

47.621,45

09HC00

41638

92

Vijfheerenlanden

54.486,73

15LX00

41639

276

Nissewaard

144.568,80

15OH00

41639

212

Nissewaard

111.045,60

14FU00

41639

219

Nissewaard

114.712,20

13ZS00

41639

260

Nissewaard

136.188,00

19UB00

41645

107

Arnhem

60.544,33

19RD00

41645

165

Arnhem

86.427,00

19OR00

41645

369

Arnhem

193.282,20

19US00

41645

572

Arnhem

299.613,60

19OM00

41645

155

Arnhem

81.189,00

19OY00

41645

231

Arnhem

120.997,80

19VP00

41645

161

Arnhem

84.331,80

12VW00

41645

141

Arnhem

148.639,38

20YF00

41663

346

Amsterdam

181.234,80

18VB00

41663

336

Amsterdam

175.996,80

20VG00

41663

141

Amsterdam

74.274,89

18ZX00

41663

342

Amsterdam

179.139,60

20VX00

41663

256

Amsterdam

134.092,80

20XQ00

41663

140

Amsterdam

73.871,05

18OD00

41672

167

’s-Hertogenbosch

87.474,60

18PN00

41672

158

’s-Hertogenbosch

82.760,40

19BA00

41674

96

Ede

56.102,09

18WL00

41674

66

Ede

43.986,89

19BP00

41674

90

Ede

53.679,05

16ZX00

41676

92

Almere

54.486,73

16YS01

41676

166

Almere

86.950,80

17DK00

41676

192

Almere

100.569,60

25KV00

41676

219

Almere

114.712,20

17DA03

41676

78

Almere

48.832,97

16YS00

41676

173

Almere

90.617,40

16KK00

41676

233

Almere

122.045,40

16UK00

41676

250

Almere

130.950,00

16ZG00

41676

176

Almere

92.188,80

17MH00

41676

170

Almere

89.046,00

22KP00

41676

233

Almere

122.045,40

17AV00

41676

199

Almere

104.236,20

17DA00

41676

77

Almere

48.429,13

26PD00

41676

191

Almere

100.045,80

15SJ00

41676

267

Almere

281.466,06

10GL00

41692

215

Roermond

112.617,00

05DF00

41692

178

Roermond

93.236,40

06JZ00

41692

226

Roermond

118.378,80

09LJ00

41692

190

Roermond

99.522,00

18PT00

41693

304

Waadhoeke

159.235,20

18UL00

41693

37

Waadhoeke

32.275,53

12WS00

41716

296

Amsterdam

155.044,80

18TV00

41716

292

Amsterdam

152.949,60

13RO00

41716

147

Amsterdam

76.998,60

20XS00

41716

246

Amsterdam

128.854,80

20XR00

41716

307

Amsterdam

160.806,60

11WV00

41716

154

Amsterdam

80.665,20

20SC00

41716

203

Amsterdam

106.331,40

13CN00

41716

235

Amsterdam

123.093,00

13MZ00

41716

264

Amsterdam

138.283,20

13HX00

41716

378

Amsterdam

197.996,40

12GF00

41716

329

Amsterdam

172.330,20

18VV00

41716

247

Amsterdam

129.378,60

18YT00

41716

194

Amsterdam

101.617,20

20TP00

41716

145

Amsterdam

75.951,00

13HX02

41716

245

Amsterdam

128.331,00

20XZ00

41716

427

Amsterdam

223.662,60

20VI00

41716

302

Amsterdam

158.187,60

18ZL00

41716

419

Amsterdam

219.472,20

21DE00

41716

101

Amsterdam

106.472,18

14LR00

41735

126

Smallingerland

68.217,29

14XM00

41735

219

Smallingerland

114.712,20

12EG00

41735

335

Tytsjerksteradiel

175.473,00

16HV00

41772

296

Hoorn

155.044,80

16WW00

41772

97

Hoorn

56.505,93

16ZY00

41772

75

Hoorn

47.621,45

19AI00

41774

143

Amsterdam

75.082,57

19CH00

41774

282

Amsterdam

147.711,60

20ZG00

41774

358

Amsterdam

187.520,40

20ZH00

41774

448

Amsterdam

234.662,40

19AQ00

41774

276

Amsterdam

144.568,80

20WT00

41774

101

Amsterdam

106.472,18

20WT01

41774

40

Amsterdam

42.167,20

11UB00

41775

177

Rotterdam

92.712,60

12DY00

41775

164

Rotterdam

85.903,20

18VF00

41775

146

Rotterdam

76.474,80

19AF00

41775

258

Rotterdam

135.140,40

18WG00

41775

213

Rotterdam

111.569,40

18UM00

41775

157

Rotterdam

82.236,60

10UF00

41775

131

Rotterdam

70.236,49

16JC00

41775

162

Rotterdam

84.855,60

19BU00

41775

409

Rotterdam

214.234,20

18EE00

41775

337

Rotterdam

176.520,60

18OR00

41775

260

Rotterdam

136.188,00

09GQ00

41775

155

Rotterdam

81.189,00

18WX00

41775

540

Rotterdam

282.852,00

20HQ00

41775

121

Rotterdam

66.198,09

18QZ01

41775

164

Rotterdam

85.903,20

18TM00

41775

171

Rotterdam

89.569,80

13LW00

41775

156

Rotterdam

81.712,80

18LX01

41775

209

Rotterdam

109.474,20

18LX00

41775

182

Rotterdam

95.331,60

20FK00

41775

148

Rotterdam

77.522,40

18VR00

41775

169

Rotterdam

88.522,20

14EJ00

41775

146

Rotterdam

76.474,80

19DS00

41775

127

Rotterdam

68.621,13

19DQ00

41775

217

Rotterdam

113.664,60

13BC00

41775

240

Rotterdam

125.712,00

18ZU00

41775

165

Rotterdam

86.427,00

18QZ00

41775

200

Rotterdam

104.760,00

12VC00

41775

184

Rotterdam

96.379,20

18BO00

41775

205

Rotterdam

107.379,00

17JH00

41775

273

Rotterdam

142.997,40

18GY00

41775

423

Rotterdam

221.567,40

17EO00

41775

222

Rotterdam

116.283,60

19DN01

41775

206

Rotterdam

107.902,80

18PX00

41775

299

Rotterdam

156.616,20

13QN00

41775

396

Rotterdam

207.424,80

20RV00

41775

98

Rotterdam

103.309,64

20RD00

41775

113

Rotterdam

119.122,34

20KY00

41775

49

Rotterdam

51.654,82

20RJ00

41775

78

Rotterdam

172.779,36

20RI00

41775

151

Rotterdam

334.483,12

20RI02

41775

159

Rotterdam

352.204,08

18BD00

41775

100

Rotterdam

221.512,00

20RL00

41775

125

Rotterdam

276.890,00

20RJ02

41775

131

Rotterdam

290.180,72

11OE00

41778

55

Reimerswaal

39.544,65

11ZM00

41778

82

Reimerswaal

50.448,33

12RI00

41778

39

Reimerswaal

33.083,21

10MB00

41778

97

Reimerswaal

56.505,93

13UO00

41780

159

Veendam

83.284,20

14IM00

41780

184

Stadskanaal

96.379,20

15FZ00

41780

54

Stadskanaal

39.140,81

15JG00

41780

81

Stadskanaal

50.044,49

19CA00

41781

155

Amsterdam

81.189,00

09CJ00

41782

96

Moerdijk

56.102,09

08MJ00

41782

127

Moerdijk

68.621,13

15OF00

41792

510

Nieuwegein

267.138,00

07TV00

41794

203

De Bilt

106.331,40

11OD00

41813

142

Dronten

74.678,73

12IX00

41813

109

Dronten

61.352,01

21NF00

41813

90

Dronten

53.679,05

12MU00

41816

57

Steenwijkerland

40.352,33

30XB00

41820

115

Zwolle

63.775,05

31LM00

41820

275

Zeist

144.045,00

31EC00

41820

345

Ede

180.711,00

31EC01

41820

136

Hoorn

72.255,69

24ER00

41820

174

Ede

91.141,20

03WN00

41845

69

Midden-Groningen

45.198,41

05RZ00

41845

92

Pekela

54.486,73

16NS00

41850

278

Leeuwarden

145.616,40

16HJ00

41850

282

Leeuwarden

147.711,60

19AG01

41852

204

Zaanstad

106.855,20

19AO00

41852

230

Zaanstad

120.474,00

19AG00

41852

117

Zaanstad

64.582,73

19AX00

41852

129

Zaanstad

69.428,81

18SC00

41852

101

Zaanstad

58.121,29

18WY00

41852

299

Zaanstad

156.616,20

19BV00

41852

263

Zaanstad

137.759,40

16LH00

41852

19

Zaanstad

20.029,42

16KI00

41852

110

Zaanstad

243.663,20

16KI03

41852

79

Zaanstad

174.994,48

16NG00

41853

414

Haarlem

216.853,20

16NG01

41853

166

Haarlem

86.950,80

16KG00

41853

222

Haarlem

116.283,60

18RW00

41853

183

Haarlem

192.914,94

18QX00

41853

48

Haarlem

50.600,64

18IS01

41853

58

Haarlemmermeer

128.476,96

14LQ00

41858

222

Den Helder

116.283,60

15RP00

41858

183

Den Helder

95.855,40

30AK00

41862

325

Deventer

170.235,00

15SM00

41862

420

Deventer

219.996,00

15LC00

41862

150

Deventer

78.570,00

24PV00

41863

273

Tilburg

142.997,40

31ML00

41863

66

Roosendaal

43.986,89

24EL00

41863

266

Bergen op Zoom

139.330,80

24RZ00

41863

302

Breda

158.187,60

12LV00

41869

246

Breda

128.854,80

11SJ00

41869

206

Breda

107.902,80

12XW00

41871

106

Kampen

60.140,49

13AQ00

41876

195

Tiel

102.141,00

11UD00

41876

130

Culemborg

69.832,65

09ZZ00

41878

78

Altena

48.832,97

18GU00

41878

100

Altena

57.717,45

12MF00

41886

111

Leusden

62.159,69

27CD00

41891

385

Maastricht

201.663,00

15PX00

42504

112

Leiden

62.563,53

15WV00

42504

186

Leiden

97.426,80

16UG00

42510

251

Groningen

131.473,80

17CY00

42510

116

Groningen

64.178,89

17AH00

42510

246

Groningen

128.854,80

15WW00

42514

119

Alkmaar

65.390,41

07RQ00

42538

263

Weert

137.759,40

15PG00

42552

215

Lelystad

112.617,00

16DM00

42552

165

Lelystad

86.427,00

16ZC00

42552

187

Lelystad

97.950,60

16CA00

42552

181

Lelystad

94.807,80

16NU00

42552

187

Lelystad

97.950,60

16YM00

42552

154

Lelystad

80.665,20

20ZU00

42553

175

Amsterdam

91.665,00

20ZW00

42553

123

Amsterdam

67.005,77

21AH00

42553

272

Amsterdam

142.473,60

21AI00

42553

152

Amsterdam

79.617,60

20ZT00

42553

114

Amsterdam

63.371,21

20ZB00

42553

222

Amsterdam

116.283,60

20ZE00

42553

298

Amsterdam

156.092,40

20ZX00

42553

103

Amsterdam

58.928,97

20SH00

42553

127

Amsterdam

68.621,13

13AZ00

42557

109

Hoogeveen

61.352,01

12UZ00

42557

319

Hoogeveen

167.092,20

13UL00

42557

163

Hoogeveen

85.379,40

19MA00

42562

255

Hendrik-Ido-Ambacht

133.569,00

11CT00

42587

105

Ede

59.736,65

12JT00

42587

168

Ede

87.998,40

14KG00

42594

293

Deventer

153.473,40

15LA00

42610

127

Middelburg

68.621,13

15VN00

42610

186

Vlissingen

97.426,80

14EX00

42610

284

Middelburg

148.759,20

14MT00

42610

262

Middelburg

137.235,60

15TF00

42610

134

Vlissingen

71.448,01

12FW00

42616

172

Zutphen

90.093,60

07SY00

42616

121

Winterswijk

66.198,09

15UF00

42623

121

Zwolle

66.198,09

14XR00

42623

342

Zwolle

179.139,60

09RA00

42623

76

Hattem

48.025,29

16LE00

42623

127

Zwolle

68.621,13

16AP00

42623

142

Zwolle

74.678,73

12IT00

42634

95

Borsele

55.698,25

15UU00

42653

192

Middelburg

100.569,60

24EE00

42669

182

Maastricht

95.331,60

24NK00

42669

140

Valkenburg aan de Geul

73.871,05

06ZV00

42683

48

Haarlemmermeer

36.717,77

10MM00

42683

209

Haarlemmermeer

109.474,20

31MG00

42686

89

Amsterdam

53.275,21

08SR00

42687

168

Hilversum

177.102,24

12ID00

42709

336

Zwijndrecht

175.996,80

13RB00

42709

235

Ridderkerk

123.093,00

14HR00

42709

369

Ridderkerk

193.282,20

21LX00

42709

316

Barendrecht

165.520,80

15KJ00

42719

252

Assen

131.997,60

14GR00

42719

98

Assen

56.909,77

13TY00

42761

199

Midden-Groningen

104.236,20

31MM00

42791

81

Amsterdam

50.044,49

31MX00

42795

10

Amsterdam

21.371,85

16FK00

42818

151

Apeldoorn

79.093,80

06FV00

42818

174

Epe

91.141,20

13YX00

43227

356

Capelle aan den IJssel

186.472,80

08MK00

44397

142

Venray

74.678,73

07UC00

45000

50

Eemsdelta

37.525,45

03ON00

45000

79

Midden-Groningen

49.236,81

07PA00

45000

34

Assen

31.064,01

04SK00

45000

102

Emmen

58.525,13

11CB00

45000

122

Emmen

66.601,93

08XL00

45000

60

Assen

41.563,85

31LZ00

45917

271

Nissewaard

141.949,80

13TG00

45917

169

Nissewaard

88.522,20

12JX00

46385

279

Dordrecht

146.140,20

14DI00

47100

247

Nijmegen

129.378,60

12JY00

47100

212

Nijmegen

111.045,60

13WR00

47100

167

Nijmegen

87.474,60

13YZ01

47595

255

Rotterdam

133.569,00

13RP00

47595

211

Rotterdam

110.521,80

14HU00

47595

223

Rotterdam

116.807,40

16YU00

47595

223

Rotterdam

116.807,40

16YB00

47595

192

Rotterdam

100.569,60

04UT00

47595

241

Rotterdam

126.235,80

13YZ00

47595

167

Rotterdam

87.474,60

12PF00

47595

310

Rotterdam

162.378,00

16UW00

47595

252

Rotterdam

131.997,60

16WZ00

47595

439

Rotterdam

229.948,20

14KK00

47595

283

Rotterdam

148.235,40

13HY00

47595

221

Rotterdam

115.759,80

14FC00

47595

195

Rotterdam

102.141,00

13NA00

47595

272

Rotterdam

142.473,60

12WT00

47595

378

Rotterdam

197.996,40

12GJ00

47595

235

Rotterdam

123.093,00

10QX02

47595

108

Rotterdam

60.948,17

10MY00

47595

387

Rotterdam

202.710,60

09CV00

47595

366

Rotterdam

191.710,80

09TP00

47595

301

Rotterdam

157.663,80

10QX00

47595

517

Rotterdam

270.804,60

14XB00

47595

108

Rotterdam

113.851,44

05YM00

47595

121

Rotterdam

127.555,78

20KH00

47595

176

Rotterdam

389.861,12

09VB00

48101

248

Tilburg

129.902,40

11PW00

48101

211

Tilburg

110.521,80

09MN00

48101

172

Tilburg

90.093,60

17MQ00

48101

226

Tilburg

118.378,80

17LF00

48101

319

Tilburg

167.092,20

10HG00

48101

178

Tilburg

93.236,40

11DG00

48101

117

Tilburg

64.582,73

06YB00

48101

173

Tilburg

90.617,40

09MT00

48101

245

Tilburg

128.331,00

15AB00

48101

166

Tilburg

86.950,80

08ZO00

48348

118

Cuijk

64.986,57

08XM00

48348

110

Boxmeer

61.755,85

06XO00

48348

90

Grave

53.679,05

03LK00

50129

268

Oude IJsselstreek

140.378,40

05JY00

50819

284

Weert

148.759,20

08ON00

50819

92

Weert

54.486,73

03HG00

50819

102

Nederweert

58.525,13

15GV00

50844

210

Montferland

109.998,00

12ZG00

52131

231

Stichtse Vecht

120.997,80

18LM00

53860

209

Groningen

109.474,20

17GW42

54679

5

Cuijk

11.075,60

17GW05

54679

101

Utrecht

223.727,12

17GW11

54679

153

Amsterdam

338.913,36

17GW21

54679

28

Zoetermeer

62.023,36

17GW06

54679

143

Rijswijk

316.762,16

17GW08

54679

187

Enschede

414.227,44

17GW00

54679

57

Sint-Michielsgestel

126.261,84

17GW03

54679

66

Kampen

146.197,92

17GW25

54679

138

Oss

305.686,56

17GW15

54679

57

Nijmegen

126.261,84

17GW13

54679

256

Arnhem

567.070,72

17GW24

54679

213

Nijmegen

471.820,56

15IX00

55238

160

Den Helder

83.808,00

09VO00

55303

125

Etten-Leur

67.813,45

20VF00

57266

183

Leiden

95.855,40

17QS00

57266

198

Leiden

103.712,40

20VD00

57266

131

Leiden

70.236,49

17MJ00

57266

241

Leiden

126.235,80

19NE00

58761

295

Enschede

154.521,00

19LU00

58761

164

Enschede

85.903,20

19NS00

58761

135

Enschede

71.851,85

19MN00

58761

122

Enschede

66.601,93

19NP00

58761

147

Enschede

76.998,60

19MY00

58761

165

Enschede

86.427,00

05BO00

60061

345

Helmond

180.711,00

14KM00

60985

94

Lelystad

55.294,41

15UW00

60985

130

Lelystad

69.832,65

15IR00

60985

134

Lelystad

71.448,01

16EQ01

60997

159

Alkmaar

83.284,20

16EQ00

60997

183

Alkmaar

95.855,40

16BU00

60997

240

Alkmaar

125.712,00

01BS00

62077

117

Rotterdam

259.169,04

05YX18

62077

9

’s-Gravenhage

19.936,08

07IQ09

62077

56

Amsterdam

124.046,72

01BS04

62077

64

Rotterdam

141.767,68

07IQ00

62077

59

Amsterdam

130.692,08

01BS08

62077

123

Rotterdam

272.459,76

17TC00

62662

148

Utrecht

77.522,40

17ZR02

62662

143

Utrecht

75.082,57

17ZR00

62662

413

Utrecht

216.329,40

17PA00

62662

182

Utrecht

95.331,60

17QE00

62662

244

Utrecht

127.807,20

17YN00

62662

138

Utrecht