Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2021, 4410Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Private aanvulling WW en WGA - Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein, sector 4-No.05 2021/2022

Verbindendverklaring gewijzigde cao-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 februari 2021 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private aanvulling WW en WGA-Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No.05

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Stichting PAWW namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeenverbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: Vereniging VACO, Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (SCTX), Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Hibin), Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS), Vereniging van Zelfstandige Apothekers (VZA), De Associatie van Ketenapotheken (ASKA), Papyrus Groep Nederland B.V., Centraal Boekhuis B.V., Intertek Polychemlab B.V., Brocacef B.V., Brocacef Centrale Diensten B.V., Brocacef Supplies & Services B.V., Brocacef Facilitair Bedrijf B.V., Benu Nederland B.V., Benu Direct B.V., Brocacef Healthcare Logistics B.V., AKO B.V., Van Ditmar Boekenimport B.V., Audax Logistiek B.V., Betapress B.V., Audax Diensten B.V., Audax A&I B.V., Audax Publishing B.V., Code II B.V., Beatus B.V., Audax Media B.V., HEMA B.V., Mediq B.V., Nigella IT B.V., Mediq Pharma Services B.V., Medeco B.V., Mediq Nederland B.V., Scholten Medische Instrumenten B.V., Dispomed Diabetes Service Nederland (DSN) B.V., Magazijn de Bijenkorf B.V., Mondo Minerals B.V., PQ Silicas B.V., The Learning Network B.V., VanDijk B.V., STS B.V., bettermarks NL B.V., Van Dijk Innovatie B.V., DLF B.V., Petrogas Gas-Systems B.V., Laagland B.V., De Graaf Aandrijvingen B.V., Jumbo Distributiecentrum B.V., Bouwend Nederland (Vakgroep Glas), Aircraft Fuel Supply B.V., s.Oliver Benelux B.V., ANWB Retail B.V., Lekkerland Vending Services B.V., VolkerWessels Telecom B.V.;

Partijen ter andere zijde: FNV, CNV Vakmensen.nl, CNV Connectief, De Unie, Algemene Bond van Werknemers (ABW), Christennetwerk Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (CGMV) en Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU).

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private aanvulling WW en WGA - Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No.051 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Bijlage 1 komt te luiden:

‘Bijlage 1: werkingssfeer, begripsbepaling werkgever (aard van de arbeid, bedrijfstak of sector)

 

Werkingssfeer: begripsbepaling werkgever

1. Banden- en wielenbranche

Werkgever is:

Werkgever in de Banden- en wielenbranche is degene die een onderneming voert, die zich geheel of in hoofdzaak bezighoudt met het produceren, bewerken, verwerken, kopen, verkopen en verhuren van banden of wielen of aanverwante producten. Deze CAO geldt daarom in ieder geval voor alle ondernemingen in de volgende sectoren.

Het bandenimportbedrijf

Onder het bandenimportbedrijf wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling importeren en/of in voorraad houden en/of verkopen op basis van exclusiviteit van nieuwe en/of vernieuwde personenwagenbanden en/of wielen en/of vrachtwagenbanden en/of-wielen en/of landbouwbanden en/of-wielen en/of industriebanden en/of-wielen en/of andere banden en/of wielen en/of binnenbanden en/of ventielen en/of velgen en/of velglinten en/of andere banden/automaterialen en/of gereedschappen, het distribueren daarvan aan wederverkopers en/of eindgebruikers.

Het bandengroothandelsbedrijf

Onder het bandengroothandelsbedrijf wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling importeren en/of exporteren en/of in voorraad houden en/of verkopen niet op basis van exclusiviteit van nieuwe en/of vernieuwde personenautobanden en/of-wielen en/of vrachtwagenbanden en/of-wielen en/of landbouwbanden en/of-wielen en/of industriebanden en/of wielen en/of andere banden en/of wielen en/of binnenbanden en/of ventielen en/of velgen en/of velglinten en/of andere banden/automateriaal, het distribueren daarvan aan wederverkopers en/of (bedrijfsmatige) eindgebruikers.

Het bandenservicebedrijf

Onder het bandenservicebedrijf wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijk & afdeling inkopen, in voorraad houden en verkopen en/of de- en monteren van nieuwe en/of vernieuwde personenautobanden en/of wielen en/of vrachtwagenbanden en/of-wielen en/of landbouwbanden en/of-wielen en/of industriebanden en/of-wielen en/of andere banden en/of wielen en/of binnenbanden en/of ventielen en/of velgen en/of velglinten en/of ander bandenmateriaal en/of het repareren van banden en/of het balanceren van banden en wielen en/of het corrigeren van sporing en wielstanden, voor zover niet uitgevoerd door motorvoertuigbedrijven wiens bedrijfsuitoefening valt onder (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf.

Het bandensnelservicebedrijf

Onder het bandensnelservicebedrijf wordt verstaan het uitsluitend of in hoofdzaak Inkopen, in voorraad houden en verkopen van nieuwe en/of vernieuwde personenautobanden en/of wielen en of andere vervangingsdelen en/of het repareren van banden en/of het balanceren van banden en wielen en/of het corrigeren van sparing en wielstanden en/of andere snelservice verrichtingen, voor zover niet uitgevoerd door motorvaartuigbedrijven wiens bedrijfsuitvoering valt onder (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.

Het bandeninzamelingsbedrijf

Onder het bandeninzamelingsbedrijf wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling inkopen, importeren, in voorraad houden, keuren, verweren, opslaan, verkopen, exporteren van gebruikte afgesleten personenautobanden en/of vrachtwagenbanden en/of landbouwbanden en/of industriebonden en/of andere banden en/of binnenbanden en/of velglinten en het doorleveren van niet meer bruikbare karkassen aan bandenverwerkingsbedrljven en/of daartoe aangewezen recyclingdepots.

Het bandenproductie- en vernieuwingsbedrijf

Onder het bandenproductie en vernieuwingsbedrijf wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling, het geheel of gedeeltelijk produceren/vernieuwen, in voorraad houden, verkopen, exporteren van personenautobanden en/of vrachtwagenbanden en/of landbouwbanden en/of industriebonden en/of vliegtuigbanden en/of andere banden en/of delen daarvan en/of binnenbanden en/of velglinten en/of ander bandenmateriaal.

Het bandenbe- en verwerkingsbedrijf

Onder het bandenbe-en verwerkingsbedrijf wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling het voor hergebruik be- of verwerken tot granulaat. Regeneraat of anderszins van afgekeurde of afgesleten nieuwe en/of vernieuwde personenautobanden en/of vrachtwagenbanden en/of landbouwbanden en/of industriebanden en/of andere banden en/of delen daarvan en/of binnenbanden en/of velglinten en/of ander bandenmateriaal. Het keuren, selecteren, in voorraad houden en verkopen van deze grondstoffen.

Niet als werkgever in de Banden- en wielenbranche worden beschouwd:

– de ondernemingen die vallen onder de CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en het Tweewielerbedrijf, en

– de gedispenseerde werkgevers: Michelin Nederland N.V., Michelin Distribution B.V., Apollo Tyres Global R&D B.V. en Apollo Vredestein B.V.

2. Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Werkgever is:

Alle ondernemingen in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (verder Groothandel in Textiel). De cao is van toepassing op alle Groothandels in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen. Dat is iedere natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming voert waarbij uitsluitend of in hoofdzaak de groothandelsfunctie wordt uitgeoefend en/of de verwervingsfunctie met betrekking tot textielgoederen en aanverwante artikelen, al of niet voor eigen rekening en risico, met het doel deze goederen aan wederverkopers en/of bedrijfsmatige gebruikers c.q. institutionele afnemers (in binnen- en buitenland) door te leveren.

Onder werkgever in de Groothandel in Textiel dienen gerangschikt te worden onder andere:

– importeurs die onder eigen naam factureren;

– exporteurs die onder eigen naam factureren;

– distributeurs die onder eigen naam factureren;

– converters die onder eigen naam factureren;

– dochterondernemingen van productiebedrijven, die optreden als handels- of verkoopkantoor en dergelijke.

Onder het begrip wederverkopers en/of bedrijfsmatige gebruikers c.q. institutionele afnemers wordt verstaan:

– detailhandelaren;

– gemeenten;

– supermarkten;

– instellingen;

– cash and carry-bedrijven;

– ziekenhuizen;

– industriële bedrijven;

– groothandelaren;

– organisaties;

– im- en exporteurs;

– transitohandelaren en dergelijke;

– ongeacht of de wederverkopers, gebruikers c.q. afnemers in het binnen- of buitenland gevestigd zijn.

Textielgoederen en aanverwante artikelen zijn:

Zijde, vlokzijde en bourette

Cocons van zijderupsen, ruwe zijde, garens en weefsels van zijde van vlokzijde of van bourette.

Synthetische en kunstmatige continutextiel

Garens van weefsels van synthetische of van kunstmatige continuvezels.

Metaalgarens

Garens en weefsels bestaande uit textielgarens en/of metaalgarens voor kleding, voor stoffering of dergelijk gebruik.

Wol, paardenhaar (crin) en ander haar

Wol in enigerlei vorm, kaardgaren, kamgaren van wol, garens en weefsels van wol, van haar of van paardenhaar.

Vlas en ramee

Vlas en ramee in enigerlei vorm, garens en weefsels van vlas of van ramee.

Katoen

Katoen in enigerlei vorm, garens en weefsels van katoen en bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen.

Textiel van synthetische of kunstmatige stapelvezels

Synthetische of kunstmatige stapelvezels in enigerlei vorm, garens en weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels.

Andere plantaardige textielvezels, papiergarens en weefsels ervan

Hennep, manillahennep en jute en andere bastvezels, andere plantaardige textielvezels en ook garens en weefsels ervan.

Tapijten en tapisserieën, fluweel, pluche en chenilleweefsels, lint, passementwerk, tule en filetweefsels, kant en borduurwerk

Tapijten ook indien geconfectioneerd, kelim-sumak, karamanistof en dergelijke, ook indien geconfectioneerd. Tapisserieën met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd of geconfectioneerd. Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel, lint en ook bolduclint, etiketten, insignes en dergelijke artikelen, geweven, niet geborduurd, aan het stuk, in banden of gesneden. Chenillegaren, omwoeld garen, vlechten aan het stuk, ander passementswerk en andere dergelijke versieringsartikelen, aan het stuk, eikels, kwasten, pompons en dergelijke.

Tule en filetweefsels, bobinetule, kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven.

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven.

Watten en vilt, touw en werken van touw, speciale weefsels, geïmpregneerde weefsels en weefsels met een deklaag, technische artikelen van textielstoffen

Watten en artikelen van watten, scheerhaar (tontisse) en noppen, van textielstof. Vilt en viltwaren, gebonden textielvlies, en ook artikelen daarvan.

 

Bindgaren, touw, kabel, en ook netten vervaardigd daarvan.

Weefsels met een deklaag van lijm of van zetmeelachtige stoffen, van de soorten welke gebruikt worden voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foudraalwerk of voor dergelijk gebruik, calqueerlinnen en tekenlinnen, schilderdoek, stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels voor steunvormen van hoeden en dergelijk gebruik. Linoleum, vloerbedekking bestaande uit een deklaag met een rug van textiel. Elastische weefsels van met rubberdraden verbonden textielstoffen. Brandslangen en dergelijke van textielstoffen. Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van textielstoffen. Weefsels en artikelen voor technisch gebruik van textielstoffen.

Brei- en haakwerk

Niet-elastisch en niet-gegummeerd brei- of haakwerk, aan het stuk, handschoenen en wanten en dergelijke, kousen, onderkousen, sokken, voetjes en dergelijke, onderkleding, bovenkleding, kledingtoebehoren. Brei- of haakwerk, elastisch of gegummeerd, aan het stuk, en artikelen daarvan (kniestukken en spataderkousen daaronder begrepen).

Kleding en kledingtoebehoren van textiel

Heren- en jongensbovenkleding.

Dames-, meisjes- en kinderbovenkleding.

Heren-, jongens-, dames-, meisjes- en kinderonderkleding.

Kragen, boorden, fronten en manchetten, zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofd- en halsdoeken, mantilla’s, sluiers, voiles en dergelijke artikelen en dassen.

Korsetten, jarretelgordels, corselets (gaines), bustehouders, bretels, jarretels, kousenbanden, sokophouders en dergelijke artikelen, van weefsel, ook indien elastisch.

Handschoenen, wanten en dergelijke, kousen en sokken, andere dan die van brei- of haakwerk.

Andere geconfectioneerde kledingtoebehoren, sous-bras, schoudervullingen, en dergelijke opvulstukken voor kleding, gordels en koppels, moffen, overmouwen, enzovoort.

Andere geconfectioneerde artikelen van textielstoffen

Tafel-, bedden- en huishoudlinnen. Gordijnen, vitrages en andere artikelen voor stoffering. Zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke, tenten en kampeerartikelen.

Aanverwante artikelen

Artikelen die met bovengenoemde goederen gebruikt of toegepast worden, of een onderdeel ervan vormen, of als hulpmiddel of gereedschap erbij nodig zijn.

Niet als werkgever in Groothandel in textiel wordt in deze cao beschouwd de handelsagent in textielgoederen en aanverwante artikelen als bedoeld in artikel 7:428 van het Burgerlijk Wetboek, die voor de helft of minder dan de helft van de goederenomzet, waaronder begrepen provisieplichtige omzet, de groothandelsfunctie uitoefent, al of niet voor eigen risico, met het doel deze goederen aan eerdergenoemde afnemerscategorieën door te leveren.

3. Groothandel in Bouwmaterialen

Werkgever is:

Iedere onderneming die – uitsluitend of in hoofdzaak – bouwmaterialen en aanverwante artikelen verkoopt aan bedrijfsmatige gebruikers en verwerkers, onder wie ook detailhandelaren.

Wat is uitsluitend of in hoofdzaak?

Als een onderneming ook andere goederen verkoopt dan bouwmaterialen en aanverwante artikelen of andere activiteiten verricht, valt zij nog steeds onder deze cao als:

- ten minste 50 procent van de werkuren verband houdt met de verkoop van bouwmaterialen en aanverwante artikelen aan bedrijfsmatige afnemers.

Of, als het niet mogelijk is het precieze percentage werkuren vast te stellen:

– ten minste tweederde van de omzet komt uit de verkoop van bouwmaterialen en aanverwante artikelen aan bedrijfsmatige afnemers.

Ook detailhandel?

Als een onderneming ook aan particulieren verkoopt, valt zij toch onder deze cao als:

– ten minste 50 procent van de werkuren verband houdt met de verkoop van bouwmaterialen en aanverwante goederen aan bedrijfsmatige afnemers.

Of, als het niet mogelijk is het precieze aantal werkuren precies vast te stellen:

– ten minste tweederde van de omzet komt uit groothandelsverkoop.

Wat zijn bouwmaterialen en aanverwante artikelen?

Een onderneming is pas een groothandel in bouwmaterialen als ten minste eenderde van de omzet komt uit de verkoop van bouwmaterialen.

Hieronder staat een lijst van het soort goederen dat tot ‘bouwmaterialen‘ en tot ‘aanverwante artikelen’ wordt gerekend.

Onder bouwmaterialen worden verstaan:

 

1. Grove bouwmaterialen:

– Grof bouwaardewerk, bijvoorbeeld: straatstenen, metselsteen, lateien e.d.; vloerelementen; vuurvaste steen; dakpannen en hulpstukken; plavuizen; kannen-, gres en draineerbuizen; schoorsteenblokken, -elementen en -potten; steengaas; zuurvast- en gresmateriaal voor trap-, raam- en gevelbekleding; stalartikelen; gres- en dergelijk bouwaardewerk;

– de voor metselsteen ontwikkelde alternatieven in de vorm van blokken, platen, elementen en dergelijke;

– cement- en betonwaren, bijvoorbeeld: tegels; dakpannen en hulpstukken; buizen; putten en ringen; roosters; prefabvloeren en -elementen e.d.; gasbetonartikelen; sierbeton.

2. Afbouwmaterialen:

– Fijn bouwaardewerk, bijvoorbeeld: wand- en vloertegels; splijttegels; badceltegels en -stenen; raamdorpelstenen; muur-, gevel- en balkonafdekstenen; vloer- en wandplaten; verglaasd en onverglaasd fijn bouwaardewerk; mozaïekwerk;

– natuursteen, bijvoorbeeld: basalt-, kwartsiet en leisteentegels; dakleien kalksteen (w.o. travertintegels, -platen) hardsteen, marmer, zandsteen (flagstones voor tuinen), tufsteen, serpentinoplaten.

3. Bouwplaten:

– Bouwplaten gebonden met gips, cement, kalk of magnesiet, bijvoorbeeld: gipskartonplaten, gipsplaten, houtwolcementplaten, vlasvezelplaten, vlasvezelcementplaten, houtspaancementplaten, houtwolmagnesietplaten;

– andere bouwplaten, bijvoorbeeld: kunsthars gebonden houtwolplaten, stroplaten, rietplaten, spaanplaten, hard- en zachtboard, meubelplaten, triplex, stalen vloer-, wand-, gevel- en dakplaten.

4. Isolatiematerialen in de vorm van platen, dekens, schalen, korrels enzovoort.

5. Kunststoffen in de vorm van foliën, schuimen, buizen, goten, platen, diversen (t.w. koepels, lichtstraten, ontluchtingskappen).

6. Bindmiddelen, mortels en morteltoeslagen, bijvoorbeeld:

– cement, en verder al die bindmiddelen welke met de naam cement op de Nederlandse markt worden gebracht, zoals: aluminiumcement, marmercement, bitumineuze cement, metaalcement, vuurvaste species;

– kalk, kluitkalk, schelpkalk, schelpkalkbloem gebluste of gegoten kalk, carbitkalk en dergelijke kalksoorten en mengsels;

– gips: stukadoorsgips, model- of vormgips en dergelijke soorten;

– mortels: cementmortels, betonmortels, kalkmortels, kant en klaar mortel, kunsthars- en andere mortels;

– morteltoeslagen: natuur- en kunstpuzzolanen, tras, kieselguhr, hoogovenslakkenmeel, baksteenpoeders en dergelijke;

– gebroken basalt, porfiersplit, gebroken grint, bims, metsel- en betonzand; vormzand, grint, grintzand, filterzand, filtergrint en dergelijke.

7. Chemische preparaten:

– Vochtwerende en waterdichte preparaten, verhardingsmiddelen en kleurmiddelen voor cement- en betonmortels;

– plastificeerders, versnellers en vertragers;

– ontkistingsmiddelen;

– brandwerende middelen;

– houtbeschermings-(conserverings-) middelen;

– bescherming tegen corrosie van metalen;

– zuurvaste kitten.

8. Diverse bouwmaterialen:

– Glazen bouwstenen en -tegels; glas mozaïek en dergelijke;

– producten voor de afwerking van wanden;

– plafond-, wand- en vloersystemen, niet eerder genoemd;

– ribbenstrek;

– (plat-) dakbedekkingsmaterialen en hulpstoffen.

Onder aanverwante artikelen worden verstaan:

– gereed- of halfproducten voor de bouw, zoals: ramen, kozijnen en vensters; binnen- en buitendeuren; garagedeuren;

– openhaarden en bijbehorende materialen, alsmede accessoires;

– sanitaire producten zoals, closetpotten, douchebakken, baden, scheidingswanden en andere accessoires behorende bij sanitaire inrichtingen;

– inbouwkeukens, losse keukenkasten en -blokken met bijbehorende inbouwapparatuur;

– gereedschappen die nodig zijn voor het aanbrengen of samenvoegen van bouwmaterialen en aanverwante artikelen;

– materialen die kunnen dienen als afscheiding tussen woningen of als windkering.

4. Slagersbedrijf

Werkgever is:

De natuurlijke of rechtspersoon, die de onderneming in het Slagersbedrijf drijft.

Onderneming in het Slagersbedrijf: een onderneming of een deel daarvan waarin bedrijfsmatig voor menselijke consumptie vlees wordt bewerkt tot (toebereide) waren, al dan niet in samenhang met de bereiding van vleeswaren, en de verkoop daarvan aan particulieren, horeca of instellingen, alsmede voorverpakkingsbedrijven en centrale slagerijen.

De definitie van vlees is: delen van slachtdieren, te weten runderen, schapen, varkens, geiten en éénhoevige dieren die, al dan niet na toebereiding, tot menselijk voedsel kunnen dienen.

Voorverpakkingsbedrijf: een bedrijf waarin bedrijfsmatig vlees wordt be- en/of verwerkt en wordt voorverpakt in consumentenverpakking.

Centrale slagerij: een bedrijf of een centrale vleesafdeling binnen een bedrijf waarin bedrijfsmatig voor menselijke consumptie vlees wordt be- en/of verwerkt tot (toebereide) waren, al dan niet in samenhang met de bereiding van vleeswaren en waarvan de levering plaatsvindt aan filialen die een lid van de VGL in eigendom heeft en/of aan zelfstandige supermarktondernemers die de handelsnaam van een lid van de VGL voeren.

VGL is de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen.

5. Apotheken

Werkgever is:

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een apotheek exploiteert, niet zijnde een ziekenhuisapotheek, een apotheek van rijk, provincie of gemeente, een apotheek van een apotheek houdend huisarts of een apotheek gevestigd in een gezondheidscentrum, waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een stichting ter exploitatie van dat gezondheidscentrum, of waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een apotheek welke zowel gevestigd is en participeert in het gezondheidscentrum, ongeacht het gegeven of de apotheek al dan niet rechtstreeks in eigendom is van dat gezondheidscentrum, een en ander voor zover binnen de apotheek de totale bruto-omzet over een kalenderjaar voor 50% of meer wordt gegenereerd uit de verkoop van medicijnen op recept als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet).

2. Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een apotheek exploiteert, niet zijnde een ziekenhuisapotheek, een apotheek van rijk, provincie of gemeente, een apotheek van een apotheek houdend huisarts of een apotheek gevestigd in een gezondheidscentrum, waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een stichting ter exploitatie van dat gezondheidscentrum, of waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een apotheek welke zowel gevestigd is en participeert in het gezondheidscentrum, ongeacht het gegeven of de apotheek al dan niet rechtstreeks in eigendom is van dat gezondheidscentrum, ongeacht de hoogte van de totale bruto-omzet over een kalenderjaar van de verkoop van medicijnen op recept als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet) en waarop voor de reguliere arbeidsvoorwaarden geen andere collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is dan de Collectieve Arbeidsovereenkomst Apotheken (CAO nr.: 50).

De begrippen die hiervóór gehanteerd worden, hebben daarbij de betekenis zoals opgenomen bij de definities van het besluit tot algemeen verbindend verklaring van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Apotheken’ (gepubliceerd in de Staatscourant 19 april 2017, nr. 17289).

De cao is niet van toepassing op DocMorris N.V.

6. Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in

Werkgever:

a. ieder natuurlijke of rechtspersoon die in een onderneming of een afdeling daarvan zich uitsluitend of in hoofdzaak bezig houdt met:

1. de groothandel in vlakglas, al dan niet in combinatie met het plaatsen van bewerkt en/of onbewerkt vlakglas; en/of

2. de bedrijfsmatige bewerking e/of verwerking van vlakglas (zoals de productie van isolerend dubbelglas, gelaagd glas en voorgespannen / gehard glas), waaronder niet begrepen het plaatsen van vlakglas; en/of

3. het vervaardigen van glas in metaal (zoals geëtst en gebrandschilderd glas).

b. bedrijven die lid zijn van Bouwend Nederland vakgroep glas en die vallen onder de werkingssfeer van de cao voor het schilders- afwerkings- en glaszettersbedrijf in Nederland (SAG-cao, cao nr 759), maar die dispensatie hebben van deze SAG-cao.

Onder groothandel wordt verstaan: de bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening en risico goederen betrekt, naar behoefte in voorraad houdt dan wel in bestelling heeft, en verkoopt aan bedrijfsmatige ge- en/of verbruikers of verwerkers dan wel groot- of kleinhandelaren.

Bijlage 2 komt te luiden:

‘Bijlage 2: werkingssfeer, begripsbepaling werkgever (individuele rechtspersoon)

Individuele rechtspersoon

Begripsbepaling individuele rechtspersoon/werkgever

1. Papyrus Groep Nederland B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Papyrus Groep Nederland B.V., statutair gevestigd te Wijchen, ingeschreven onder KvK nummer 11012223.

2. Centraal Boekhuis B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centraal Boekhuis B.V., statutair gevestigd te Culemborg, ingeschreven onder KvK nummer 11011108.

3. Intertek Polychemlab B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intertek Polychemlab B.V., statutair gevestigd te Geleen, ingeschreven onder KvK nummer 24395564.

4. Brocacef B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brocacef B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 30028410.

5. Brocacef Centrale Diensten B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brocacef Centrale Diensten B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 08109197.

6. Brocacef Supplies & Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brocacef Supplies & Services B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 30103400.

7. Brocacef Facilitair Bedrijf B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brocacef Facilitair Bedrijf B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 30095780.

8. Benu Nederland B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benu Nederland B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 30094693.

9. Benu Direct B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benu Direct B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 32075541.

10. Brocacef Healthcare Logistics B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brocacef Healthcare Logistics B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven onder KvK nummer 30128776.

11. AKO B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKO B.V., statutair gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven onder KvK nummer 33001054.

12. Van Ditmar Boekenimport B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Ditmar Boekenimport B.V., statutair gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven onder KvK nummer 33022677.

13. Audax Logistiek B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audax Logistiek B.V., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven onder KvK nummer 18014815.

14. Betapress B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Betapress B.V., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven onder KvK nummer 18018877.

15. Audax Diensten B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audax Diensten B.V., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven onder KvK nummer 18023904.

16. Audax A&I B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audax A&I B.V., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven onder KvK nummer 18022285.

17. Audax Publishing B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audax Publishing B.V., statutair gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven onder KvK nummer 33158641.

18. Code II

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Code II B.V., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven onder KvK nummer 18080436.

19. Beatus B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beatus B.V., statutair gevestigd te Loon op Zand, ingeschreven onder KvK nummer 33285451.

20. Audax Media B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audax Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven onder KvK nummer 70602581.

21. HEMA B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK nummer 34215639.

22. Mediq B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediq B.V., statutair gevestigd te Amsterdam / gevestigd in De Meern, ingeschreven onder KvK nummer 56038062.

23. Nigella IT B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nigella IT B.V., statutair gevestigd te Heerhugowaard / gevestigd in Bocholtz, ingeschreven onder KvK nummer 37093354.

24. Mediq Pharma Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediq Pharma Services B.V., statutair gevestigd te Utrecht / gevestigd in Bleiswijk, ingeschreven onder KvK nummer 30124498.

25. Medeco B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Medeco B.V., statutair gevestigd te Oud-Beijerland / gevestigd in Oud-Beijerland, ingeschreven onder KvK nummer 23038479.

26. Mediq Nederland B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediq Nederland B.V., statutair gevestigd te Utrecht / gevestigd in De Meern, ingeschreven onder KvK nummer 62677926.

27. Scholten Medische Instrumenten B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scholten Medische Instrumenten B.V., statutair gevestigd te Tynaarlo / gevestigd in Geldermalsen, ingeschreven onder KvK nummer 11010987.

28. Dispomed Diabetes Service Nederland (DSN) B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dispomed Diabetes Service Nederland (DSN) B.V., statutair gevestigd te Groningen / gevestigd in Leek, ingeschreven onder KvK nummer 02059031.

29. Magazijn de Bijenkorf B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magazijn de Bijenkorf B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 33116577.

30. Mondo Minerals B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mondo Minerals B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK nummer 34281419.

31. PQ Silicas B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PQ Silicas B.V. statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven onder KvK nummer 33214819.

32. The Learning Network B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Learning Network B.V., statutair gevestigd te Kampen, ingeschreven onder KvK nummer 05026455.

33. VanDijk B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VanDijk B.V., statutair gevestigd te Kampen, ingeschreven onder KvK nummer 05010273.

34. STS B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STS B.V., statutair gevestigd te Kampen, ingeschreven onder KvK nummer 09041265.

35. bettermarks NL B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bettermarks NL B.V., statutair gevestigd te Kampen, ingeschreven onder KvK nummer 62838784.

36. Van Dijk Innovatie B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Dijk Innovatie B.V., statutair gevestigd te Kampen, ingeschreven onder KvK nummer 08214475.

37. DLF B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DLF B.V., statutair gevestigd te Kapelle, ingeschreven onder KvK-nummer 16018887.

38. Petrogas Gas-Systems B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Petrogas Gas-Systems B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven onder KvK-nummer 29020949.

39. Laagland B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laagland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven onder KvK nummer 24139129.

40. De Graaf Aandrijvingen B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Graaf Aandrijvingen B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven onder KvK nummer 24277501.

41. Jumbo Distributiecentrum B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jumbo Distributiecentrum B.V., statutair gevestigd te Veghel, ingeschreven onder KvK-nummer 16038765.

42. Aircraft Fuel Supply B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aircraft Fuel Supply B.V., statutair gevestigd te Schiphol, ingeschreven onder KvK nummer, 34036014.

43. s.Oliver Benelux B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

s. Oliver Benelux B.V., statutair gevestigd te Maastricht-Airport, ingeschreven onder KvK nummer 14628730.

44. ANWB Retail B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB Retail B.V., statutair gevestigd te Harderwijk, ingeschreven onder KvK nummer 75467186.

45. Lekkerland Vending Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lekkerland Vending Services B.V., statutair gevestigd te Son en Breugel, ingeschreven onder KvK nummer 17073514.

46. VolkersWessels Telecom B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VolkerWessels Telecom B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven onder KvK nummer 24321042.’

Bijlage 3 komt te luiden:

‘Bijlage 3: werkingssfeer, begripsbepaling werknemer

Sector, bedrijfstak of rechtspersoon

Werkingssfeer: begripsbepaling werknemer

1. Banden- en wielenbranche

Werknemer:

Iedereen m/v die een arbeidscontract heeft met een werkgever in de Banden- en wielenbranche zoals omschreven in bijlage 1 onder 1.

2. Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Werknemer:

Ieder m/v die voor onbepaalde tijd dan wel voor bepaalde tijd langer dan 3 maanden in dienst is van een werkgever in de Groothandel in Textiel en Aanverwante Artikelen zoals omschreven in bijlage 1 onder 2.

Bestuurders van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap en de echtgeno(o)t(e) of partner en familieleden, die niet (meer) verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen niet onder de cao.

3. Groothandel in Bouwmaterialen

Werknemer:

Iedereen die – voltijds of deeltijds – in dienst is bij een Groothandel in Bouwmaterialen zoals omschreven in bijlage 1 onder 3.

4. Slagersbedrijf

Werknemer:

Iedere vrouw of man die in dienst van de werkgever in het Slagersbedrijf, zoals omschreven in bijlage 1 onder 4, werkzaamheden verricht.

5. Apotheken

Werknemer:

1. De persoon die in dienst is van een werkgever die een apotheek exploiteert zoals omschreven in bijlage 1 onder 5 en in het bezit is van een Nederlands getuigschrift of een daarmee gelijkgesteld diploma c.q. getuigschrift van een apothekersassistent;

2. De persoon die in dienst is van een werkgever die een apotheek exploiteert zoals omschreven in bijlage 1 onder 5 en het hiervoor onder 1 genoemde getuigschrift of diploma niet bezit, met uitzondering van de werknemer die in het bezit is van het diploma van apotheker;

3. De persoon die in dienst is bij een werkgever die een apotheek exploiteert zoals omschreven in bijlage 1 onder 5, die een drogisterijbedrijf uitoefent, zoals bedoeld in de definities van het besluit tot algemeen verbindend verklaring van de Cao Drogisterijbranche (Staatscourant 29 maart 2018, nr. 12480) en die de functie van apothekersassistent, als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet) uitoefenen.

6. Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in

Werknemer:

Iedere werknemer die werkt bij een werkgever als bedoeld in bijlage 1 onder punt 6, met uitzondering van leidinggevend personeel.

7. Papyrus Groep Nederland B.V.

Werknemer:

De persoon in dienst van Papyrus Groep Nederland B.V. zoals omschreven in bijlage 2 onder 1, werkzaam in de ORBA-salarisschalen.

Niet als werknemer van Papyrus Groep Nederland B.V. wordt in deze cao beschouwd: de stagiair.

8. Centraal Boekhuis B.V.

Werknemer:

Ieder lid van het personeel dat een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft met Centraal Boekhuis B.V. zoals omschreven in bijlage 2 onder 2 en dat is ingedeeld in de functieklasse A t/m I of functieklassen V van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de werknemers van CB te Culemborg’, met looptijd van 1-1-2017 tot 1-7-2018 (KVO datum: 11-06-2017).

9. Intertek Polychemlab B.V.

Werknemer:

Degene m/v die een arbeidsovereenkomst heeft met Intertek Polychemlab B.V. zoals omschreven in bijlage 2 onder 3.

10. Brocacef B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 4, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

11. Brocacef Centrale Diensten B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 5, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

12. Brocacef Supplies & Services B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 6, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

13. Brocacef Facilitair Bedrijf B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 7, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

14. Benu Nederland B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 8, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

15. Benu Direct B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 9, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

16. Brocacef Healthcare Logistics B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 10, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

17. AKO B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 11 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 11 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

18. Van Ditmar Boekenimport B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 12 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 12 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

19. Audax Logistiek B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 13 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 13 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

20. Betapress B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 14 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 14 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

21. Audax Diensten B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 15 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 15 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

22. Audax A&I B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 16 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 16 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

23. Audax Publishing B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 17 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 17 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

24. Code II B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 18 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 18 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

25. Beatus B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 19 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 19 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

26. Audax Media B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 20 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 20 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

27. HEMA B.V.

Werknemer:

Een bij Hema B.V. zoals omschreven in bijlage 2 onder 21, in dienstverband werkzaam persoon (m/v).

28. Mediq B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 22, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

29. Nigella IT B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 23, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

30. Mediq Pharma Services B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 24, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

31. Medeco B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 25, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

32. Mediq Nederland B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 26, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

33. Scholten Medische Instrumenten B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 27, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

34. Dispomed Diabetes Service Nederland (DSN) B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 28, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

35. Magazijn de Bijenkorf B.V.

Werknemer:

Een bij Magazijn de Bijenkorf B.V , zoals omschreven in bijlage 2 onder 29, in dienstverband werkzaam persoon (m/v).

36. Mondo Minerals B.V.

Werknemer:

De persoon (m/v) in dienst van Mondo Minerals B.V., zoals omschreven in bijlage 2 onder 30, van wie de functie is opgenomen, of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen, in bijlage 1 van de ‘cao Mondo Minerals B.V. 2017–2018’ (KVO datum: 6-3-2018).

37. PQ Silicas B.V.

Werknemer:

Elk personeelslid (m/v) met standplaats in Nederland in dienst van PQ Silicas B.V., zoals omschreven in bijlage 2 onder 31, ingedeeld in één tot de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst voor PQ Silicas B.V.’, met looptijd 1 april 2016 tot 1 april 2018 (KVO datum: 15-09-2016) behorende salarisgroepen.

Niet als werknemer van PQ Silicas B.V. wordt in deze cao beschouwd: de stagiair en de vakantiewerker.

38. The Learning Network B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 32 voor bepaalde of onbepaalde tijd.

39. VanDijk B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 33 voor bepaalde of onbepaalde tijd.

40. STS B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 34 voor bepaalde of onbepaalde tijd.

41. bettermarks NL B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 35 voor bepaalde of onbepaalde tijd.

42. Van Dijk Innovatie B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 36 voor bepaalde of onbepaalde tijd.

43. DLF B.V.

Werknemer:

Iedere persoon met een arbeidsovereenkomst met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 37, met uitzondering van stagiaires.

44. Petrogas Gas-Systems B.V.

Werknemer:

Iedere persoon met een arbeidsovereenkomst met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 38.

45. Laagland B.V.

Werknemer:

Al het personeel met een arbeidsovereenkomst in vaste dienst zoals omschreven in bijlage 2 onder 39, met uitzondering van uitzendkrachten en vakantiekrachten.

46. De Graaf Aandrijvingen B.V.

Werknemer:

Al het personeel met een arbeidsovereenkomst in vaste dienst zoals omschreven in bijlage 2 onder 40, met uitzondering van uitzendkrachten en vakantiekrachten.

47. Jumbo Distributiecentrum

B.V.

Werknemer:

Iedereen die werkt in een Jumbo distributiecentrum zoals omschreven in bijlage 2 onder 41, met een functie die is ingedeeld in één van de functiegroepen A tot en met G van de arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) Jumbo Logistiek (orba score maximaal 184,5 punten.

48. Aircraft Fuel Supply B.V.

Werknemer:

Vrouwelijke en mannelijke operationele werknemers in dienst van Aircraft Fuel Supply B.V. in de vestiging Schiphol als bedoeld in bijlage 2 onder punt 42.

49. s.Oliver Benelux B.V.

Werknemer:

De persoon waarmee de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder punt 43 en arbeidsovereenkomst is aangegaan.

50. ANWB Retail B.V.

Werknemer:

Alle medewerkers in dienst van ANWB Retail B.V. zoals omschreven in bijlage 2 onder punt 44 met wie de ANWB Retail B.V. een dienstverband is aangegaan.

51. Lekkerland Vending Services

B.V.

Werknemer:

Iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7: 610 NBW, werkzaam is voor de werkgever, zoals omschreven in bijlage 2 onder punt 45 en waarvan functie, is opgenomen in de functiematrix van Lekkerland Vending Services, of behoort te zijn ingedeeld in één der functiegroepen 1 t/m 9, met dien verstande dat op de werknemer wiens functie is ingedeeld in de functiegroepen 7 t/m 9 de artikelen met betrekking tot salaris, arbeidsduur, vakantierechten, overwerk en werk op bijzondere uren niet van toepassing zijn. De stagiaires, vakantiekrachten en oproepkrachten van de werkgever, zoals omschreven in bijlage 2 onder punt 45, vallen niet onder deze cao.

52. VolkersWessels Telecom B.V.

Werknemer:

Iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7: 610 NBW werkzaam is voor de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder punt 46.

Als werknemer in de zin van deze overeenkomt wordt niet beschouwd:

- stagiair(e)

- uitzendkrachten

- vakantiekrachten.’

Bijlage 4 komt te luiden:

‘Bijlage 4: deelnemende werkgeversorganisaties en werkgevers

1. Vereniging VACO

2. Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (SCTX)

3. Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Hibin)

4. Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS)

5. Vereniging van Zelfstandige Apothekers (VZA)

6. De Associatie van Ketenapotheken (ASKA)

7. Bouwend Nederland, de vereniging van bedrijven in de sectoren Bouw en infrastructuur

8. Papyrus Groep Nederland B.V.

9. Centraal Boekhuis B.V.

10. Intertek Polychemlab B.V.

11. Brocacef B.V.

12. Brocacef Centrale Diensten B.V.

13. Brocacef Supplies & Services B.V.

14. Brocacef Facilitair Bedrijf B.V.

15. Benu Nederland B.V.

16. Benu Direct B.V.

17. Brocacef Healthcare Logistics B.V.

18. AKO B.V.

19. Van Ditmar Boekenimport B.V.

20. Audax Logistiek B.V.

21. Betapress B.V.

22. Audax Diensten B.V.

23. Audax A&I B.V.

24. Audax Publishing B.V.

25. Code II B.V.

26. Beatus B.V.

27. Audax Media B.V.

28. HEMA B.V.

29. Mediq

30. Nigella IT B.V.

31. Mediq Pharma Services B.V.

32. Medeco B.V.

33. Mediq Nederland B.V

34. Scholten Medische Instrumenten B.V.

35. Dispomed Diabetes Service Nederland (DSN) B.V.

36. Magazijn de Bijenkorf B.V.

37. Mondo Minerals B.V.

38. PQ Silicas B.V.

39. The Learning Network B.V.

40. VanDijk B.V.

41. STS B.V.

42. bettermarks NL B.V.

43. Van Dijk Innovatie B.V.

44. DLF B.V.

45. Petrogas Gas-Systems B.V.

46. Laagland B.V.

47. De Graaf Aandrijvingen B.V.

48. Jumbo Distributiecentrum B.V.

49. Aircraft Fuel Supply B.V.

50. s.Oliver Benelux B.V.

51. ANWB Retail B.V.

52. Lekkerland Vending Services B.V.

53. VolkersWessels Telecom B.V.’

Dictum II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 19 februari 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes


X Noot
1

Stcrt. 2018, nr. 61121, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 maart 2020 (Stcrt. 2020, nr. 9832)