Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 oktober 2021, kenmerk 3260143-1015791-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met ophoging subsidieplafond

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2, vierde lid, wordt ‘Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies bedraagt per studiejaar € 112.000.000’ vervangen door ‘Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies bedraagt € 125.000.000 voor het studiejaar 2020–2021 en € 112.000.000 voor het studiejaar 2021–2022’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Algemeen

De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (hierna: de Subsidieregeling) beoogt het beschikbaar komen van een voldoende aantal stageplaatsen via een relatief stabiel en op toekomstige zorgbehoeften gebaseerd stageaanbod te ondersteunen.

De zorg is aan grote veranderingen onderhevig. Dat varieert van een veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking, een toename van het aantal chronische zieken en de voortgang in technologische ontwikkelingen tot het zoveel mogelijk in de eigen omgeving aanbieden van zorg. Veel ontwikkelingen komen geleidelijk en voorspelbaar tot stand, maar andere ontwikkelingen verlopen onvoorspelbaar en schoksgewijs, zoals bijvoorbeeld de uitbraak van de Covid-19 pandemie. Opleidingsbeslissingen moeten aansluiten bij de lange termijn ontwikkeling in zorgbehoeften en zo min mogelijk worden beïnvloed door korte termijn financiële overwegingen. Met de Subsidieregeling wordt beoogd bij te dragen aan een relatief stabiel en op de toekomstige zorgbehoeften gebaseerd stageaanbod.

Op basis van de Subsidieregeling komen zorginstellingen die stageplaatsen op een aantal in deze regeling gespecificeerde zorgopleidingen aanbieden in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van het aanbieden van stageplaatsen en de stagebegeleiding.

Het subsidieplafond wordt met deze wijzigingsregeling incidenteel opgehoogd met € 13 miljoen tot € 125 miljoen voor het schooljaar 2020-2021. Het demissionaire kabinet beoogt hiermee om stageaanbieders reeds op korte termijn meer financiële ruimte te bieden. Deze ruimte biedt stageaanbieders meer financiële mogelijkheden om zo snel als mogelijk stages in te halen die gedurende de COVID-19 uitbraak geen doorgang konden vinden.

Artikelsgewijs

Artikel I

In artikel 2, vierde lid is het subsidieplafond voor de regeling voor het schooljaar 2020-2021 met € 13 miljoen opgehoogd tot € 125 miljoen. Voor het schooljaar 2021–2022 blijft het subsidieplafond € 112 miljoen. De wijze van verdelen per jaar verandert niet.

Artikel II

In afwijking van de vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM), treedt deze wijzigingsregeling in werking de dag na de datum van uitgifte in het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt om stageaanbieders te informeren dat het budgetplafond van de Subsidieregeling incidenteel wordt verhoogd voor het schooljaar 2020-2021.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven