Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 september 2021, nr. MINBUZA-2021.814449, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging OKP 2018-2022 en vaststelling subsidieplafonds vierde kwartaal 2021)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening in het kader van het OKP 2018-20221 geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2021 voor subsidieverstrekking voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen, het aanbieden van trainingen en het verstrekken van institutionele samenwerkingsprojecten een subsidieplafond van € 5.807.500,–. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de verschillende soorten subsidies:

 • a. subsidies voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen voor de volgende soorten opleidingen:

  • 1. Short Courses: € 3.807.500,–, waarvan:

   • i. € 375.000,– beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Short Courses aan kandidaten wonend en werkzaam in Jordanië, Libanon, Egypte, Palestijnse Gebieden, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Nigeria of Niger, voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven neergelegd in de beleidsregels voor het OKP 2018–2022;

   • ii. € 245.000,– beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Short Courses aan kandidaten wonend en werkzaam in Somalië, Soedan, Zuid-Soedan, voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven neergelegd in de beleidsregels voor het OKP 2018–2022, en

   • iii. € 3.187.500,– beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Short Courses aan kandidaten wonend en werkzaam in de overige landen opgenomen op de landenlijst in de Annex bij het OKP 2018-2022, voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven neergelegd in de beleidsregels voor het OKP 2018–2022.

   Bij de verdeling van de beschikbare middelen, uitgezonderd de middelen bedoeld bij (ii), zullen aanvragen gericht op het verstrekken van beurzen voor opleidingen gericht op het thema Sexual and Reproductive Health and Rights en/of Security and the Rule of Law als eerste in aanmerking komen voor subsidie, mits zij voldoen aan de maatstaven neergelegd in de beleidsregels voor het OKP 2018–2022.

   Indien middelen resteren van de middelen die beschikbaar zijn voor aanvragen die zijn gericht op de landen genoemd bij (i) of (ii), dan komen deze middelen beschikbaar voor aanvragen die zijn gericht op de landen genoemd bij (iii).

  • 2. Masters: € 0,–.

 • b. subsidies voor activiteiten gericht op het aanbieden van de volgende soorten trainingen:

  • 1. Opfriscursussen: € 0,–;

  • 2. Tailor-made trainingen: € 2.000.000,–;

  • 3. Tailor-Made trainingen Plus: € 0,–.

 • c. subsidies voor activiteiten gericht op het verstrekken van institutionele samenwerkingsprojecten: € 0,–.

Artikel 2

De landenlijst in de Annex bij de bijlage bij het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza–2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Orange Knowledge Programme 2018–2022)2 wordt vervangen door de volgende landenlijst:

#

Categorie A

Categorie B

Bangladesh

Burkina Faso

Benin

DR Congo

Burundi

Guinea

Colombia

Guatemala

Egypte

Jemen

Ethiopië

Libanon

Ghana

Liberia

Indonesië1

Niger

Irak

Nigeria

Jordanië

Senegal

Kenia

Sierra Leone

Mali

Soedan

Mozambique

Somalië

Myanmar

Suriname

Oeganda

Zuid-Soedan

Palestijnse Gebieden

Zambia

Rwanda

Tanzania

Tunesië

Vietnam

Zuid-Afrika

X Noot
1

Met uitzondering van activiteiten gericht op verstrekking van individuele beurzen

Artikel 3

Voor de openstellingen genoemd in artikel 1 onder a en b worden op www.nuffic.nl nadere beleidsregels bekend gemaakt.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, K. van der Heijden


X Noot
1

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza–2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Orange Knowledge Programme 2018–2022), Stcrt. 2018, nr. 14630.

Naar boven