Verkeersbesluit intrekken instellen verplicht fietspad De Doorsteek te Wognum

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien het verzoek om het instellen van het verplichte fietspad De Doorsteek, tussen de Kerkstraat en de Saint Rémylaan te Wognum, niet uit te voeren.

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • het verkeersbesluit met betrekking tot het instellen van het verplichte fietspad De Doorsteek met kenmerk 2020-55-G-WOG, op 17 december 2020 is gepubliceerd;

 • de bewoners van een naastgelegen perceel aan de Kerkstraat te Wognum hun inrit niet meer kunnen bereiken;

 • het van essentieel belang is dat bewoners hun inrit moeten kunnen bereiken;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het niet instellen van een verplicht fietspad;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Wognum en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

   

Besluit:

 • door het niet laten plaatsen van de verkeersborden van het type G11 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-02-G-WOG, het verplichte fietspad De Doorsteek te Wognum niet te laten uitvoeren, waarmee het verkeersbesluit van 17 december 2020 ten behoeve van het instellen van het verplichte fietspad De Doorsteek te Wognum met kenmerk 2020-55-G-WOG, wordt ingetrokken.

 • Dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker Verkeer en Vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

   

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven