Beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit inzake informatieplicht van vergunninghouders (Beleidsregels informatieplicht)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

gelet op artikel 5.1, tweede lid, van het Besluit kansspelen op afstand en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

Paragraaf 1. Definities en toepassing

Artikel 1.1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

1. Besluit:

Besluit kansspelen op afstand;

2. CRUKS:

het centraal register uitsluiting kansspelen als bedoeld in artikel 33h van de wet;

3. CDB:

controledatabank als bedoeld in artikel 5.3 Besluit kansspelen op afstand;

4. raad van bestuur:

raad van bestuur als bedoeld in artikel 33a van de wet;

5. Regeling:

Regeling kansspelen op afstand;

6. vergunning:

een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a van de wet;

7. vergunninghouder(s):

houder(s) van een vergunning;

8. wet:

Wet op de kansspelen;

Artikel 1.2 Toepassing

Deze beleidsregels hebben betrekking op het informeren van de raad van bestuur op grond van artikel 5.1, tweede lid, van het Besluit.

Paragraaf 2. Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Wijze van informeren

De Kansspelautoriteit maakt de wijze waarop vergunninghouders de raad van bestuur moeten informeren bekend op de website van de Kansspelautoriteit.

Paragraaf 3. Relevante wijzigingen

Artikel 3.1 Informeren over relevante wijzigingen

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur onverwijld over relevante wijzigingen, overeenkomstig artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit. De raad van bestuur verstaat onder onverwijld informeren en relevante wijzigingen [in ieder geval] hetgeen in de artikelen 3.2 tot en met 3.11 is bepaald.

Artikel 3.2 Betrouwbaarheid

 • 1. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen van:

  • A. de directe en/of indirecte belanghebbenden van de vergunninghouder;

  • B. de directe en/of indirecte bestuurders van de vergunninghouder;

  • C. directe en/of indirecte bestuurders van de bij A genoemde belanghebbenden; en

  • D. de overige beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van de vergunninghouder.

 • 2. Als een nieuw (rechts)persoon in één van de in het eerste lid genoemde functies wordt gemeld, is de vergunninghouder verplicht ook te melden van welke rechtspersonen deze nieuwe (rechts)persoon de afgelopen acht 8 jaar direct of indirect belanghebbende en/of beleidsbepaler is of is geweest.

 • 3. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over niet eerder gemeld(e):

  • A. strafrechtelijke veroordelingen, schikkingen en verdenkingen;

  • B. bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes en voornemens daartoe;

  • C. lasten onder bestuursdwang, lasten onder dwangsom, aanwijzingen, ontzeggingen van de bevoegdheid een functie uit te voeren en voornemens daartoe;

  • D. weigeringen en intrekkingen van kansspel-gerelateerde vergunningen en voornemens daartoe.

  • E. aanbod van kansspelen aan zich in Nederland bevindende personen zonder de daarvoor vereiste vergunningen.

 • 4. De in het derde lid genoemde meldingen hoeven alleen gedaan te worden, voor zover het de volgende (rechts)personen betreft:

  • A. de vergunninghouder;

  • B. de directe en/of indirecte belanghebbenden van de vergunninghouder;

  • C. de directe en/of indirecte bestuurders van de vergunninghouder;

  • D. de directe en/of indirecte bestuurders van de bij A genoemde belanghebbenden; en

  • E. de overige beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van de vergunninghouder;

  • F. rechtspersonen waarvan de vergunninghouder de afgelopen acht jaar direct of indirect belanghebbende, bestuurder, beleidsbepaler en/of medebeleidsbepaler is of is geweest;

  • G. rechtspersonen waarvan de bij B tot en met E genoemde rechtspersonen en natuurlijke personen de afgelopen acht jaar direct of indirect belanghebbende en/of bestuurder zijn of zijn geweest.

Artikel 3.3 Betalingstransacties

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de betaalinstrumenten en de betaaldienstverleners, waarvan gebruik wordt gemaakt bij betalingen tussen speler en vergunninghouder.

Artikel 3.4 Voorziening spelerstegoeden

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de vorm en inhoud van de voorziening die hij getroffen heeft om de spelerstegoeden te waarborgen.

Artikel 3.5 Uitbestedingen

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de essentiële taken en werkzaamheden die worden uitbesteed en wijzigingen in de partijen aan wie essentiële taken en werkzaamheden worden uitbesteed.

Artikel 3.6 Cruks

 • 1. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over een substantiële wijziging in het aansluitsysteem voor Cruks, die gerelateerd is aan de aansluitprocedure voor Cruks zoals gepubliceerd op de website van de Kansspelautoriteit onder http://www.kansspelautoriteit.nl/aansluiten-cruks.

 • 2. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over de in het eerste lid bedoelde wijziging minimaal drie maanden voorafgaand aan de geplande wijziging als dit een wijziging van IT-leverancier betreft.

 • 3. In geval de wijziging onverwijld noodzakelijk is voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen kan worden afgeweken van de in het tweede lid bedoelde termijn van drie maanden. In dat geval stelt de vergunninghouder overeenkomstig artikel 3.11 binnen twee weken na bekend worden van de wijziging de raad van bestuur in kennis van die wijziging.

Artikel 3.7 Intern toezicht

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijziging van een of meer van de functionarissen, die het intern toezicht uitoefenen als bedoeld in artikel 3.6 van het Besluit.

Artikel 3.8 Controledatabank

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de CDB overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9 van de op de website http://www.kansspelautoriteit.nl/inrichten-cdb gepubliceerde “Specifications for the remote gambling data safe”.

Artikel 3.9 Spelsysteem

 • 1. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de procedures behorend tot het managementsysteem als bedoeld in artikel 4.41 van het Besluit en over wijziging van de keuringsinstelling waarvan hij diensten afneemt.

 • 2. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur per kwartaal over de wijzigingen van een niet-kritiek onderdeel van het spelsysteem, waarvoor ingevolge artikel 4.51, tweede lid, van het Besluit voorafgaande keuring achterwege blijft.

 • 3. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over een wijziging, die onverwijld noodzakelijk is voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen en waarvoor ingevolge artikel 4.51, derde lid, van het Besluit voorafgaande keuring achterwege blijft.

Artikel 3.10 Verslavingspreventiebeleid

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijziging van de vertegenwoordiger(s) als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit en over wijziging van de contactgegevens van de vertegenwoordiger(s).

Artikel 3.11 Onverwijld informeren

Behoudens het bepaalde in artikel 3.6, tweede lid, 3.8en 3.9 tweede lid van deze beleidsregels, verstaat de raad van bestuur onder onverwijld informeren als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef, van het Besluit, met betrekking tot relevante wijzigingen als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit, dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert binnen twee weken na bekend worden van de wijziging dan wel na het optreden van de wijziging.

Paragraaf 4. Incidenten

Artikel 4.1 Informeren over incidenten

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur onverwijld over incidenten, overeenkomstig artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit. De raad van bestuur verstaat onder onverwijld informeren en incidenten in ieder geval hetgeen in de artikelen 4.2 tot en met 4.4 is bepaald.

Artikel 4.2 Incidenten

 • 1. Onder incidenten verstaat de raad van bestuur onvoorziene en niet-structurele gedragingen en gebeurtenissen die een ernstig gevaar kunnen vormen voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen of het vertrouwen in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen kunnen schaden, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit.

 • 2. Onder gedragingen en gebeurtenissen verstaat de raad van bestuur incidenten die raken aan de onderwerpen waarop de Kansspelautoriteit toeziet of die de doelstellingen van de Kansspelautoriteit raken, te weten het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Incidenten dienen te worden gemeld voor zover hiervoor geen meldplicht bestaat op grond van andere bepalingen in de wet of onderliggende regelgeving.

 • 3. Onder incidenten die ernstig gevaar vormen voor en het vertrouwen kunnen schaden inde verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen, verstaat de raad van bestuur incidenten van een substantiële omvang. Van een substantiële omvang is sprake als consumentenbescherming als doelstelling van het kansspelbeleid in het geding is. Hiervan is in ieder geval sprake als het incident:

  • a. een groot aantal consumenten betreft;

  • b. in omvangrijke (potentiële) financiële schade voor consumenten resulteert of kan resulteren;

  • c. betrekking heeft op essentiële taken of werkzaamheden. De raad van bestuur verstaat daaronder in ieder geval taken of werkzaamheden als bedoeld in de toelichting bij artikel 11.1 Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand;

  • d. het vertrouwen van consumenten in de kansspelmarkt schaadt of kan schaden.

Artikel 4.3 Voorbeelden van incidenten

 • 1. Gedragingen of gebeurtenissen die de raad van bestuur aanmerkt als incidenten zijn in ieder geval – maar niet uitsluitend – de volgende situaties:

  • a. een ernstige inbreuk op, of ernstige storing van, een ICT-systeem, waaronder de systemen CDB en CRUKS, waarvan de vergunninghouder gebruikmaakt of dat ten dienste staat van de uitvoering van de activiteiten van de vergunninghouder;

  • b. de melding van een datalek met verlies van persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • c. indien de eerlijkheid van het aangeboden spelaanbod in het geding is;

  • d. fraude met spelerstegoeden door een medewerker van de vergunninghouder of van een externe partij met wie de vergunninghouder samenwerkt;

  • e. reclame-uitingen via kanalen die gericht zijn op kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen en jongvolwassenen;

  • f. omvangrijke problemen met betalingstransacties en/of spelerstegoeden;

Artikel 4.4 Onverwijld informeren

 • 1. Onder onverwijld informeren van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef, van het Besluit, met betrekking tot incidenten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit, verstaat de raad van bestuur dat de vergunninghouder de raad van bestuur binnen 72 uren informeert:

  • a. nadat het incident heeft plaatsgevonden, of;

  • b. nadat de vergunninghouder redelijkerwijze op de hoogte is gekomen van het incident.

 • 2. De vergunninghouder verstrekt in ieder geval:

  • a. De relevante feiten en omstandigheden van het incident;

  • b. de getroffen mitigerende maatregelen ter beperking of herstel van de schade door het incident;

  • c. de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen om herhaling te voorkomen.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 5.1 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden met de toelichting gepubliceerd en bekendgemaakt in de Staatscourant en treden in werking op 1 oktober 2021.

Artikel 5.2 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels informatieplicht.

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van artikel 5.1 van het Besluit moeten vergunninghouders de raad van bestuur onverwijld informeren over relevante wijzigingen en gedragingen en gebeurtenissen. Met deze beleidsregels beoogt de Kansspelautoriteit duidelijkheid te verschaffen aan vergunninghouders over deze informatieverplichtingen.

Toelichting paragraaf 2

Deze beleidsregels zien op de onderwerpen waarover de raad van bestuur geïnformeerd wil worden door vergunninghouders. De beleidsregels zien niet op de wijze waarop de raad van bestuur geïnformeerd wil worden door vergunninghouders. Dat laatste zal de raad van bestuur bekend maken via de website van de Kansspelautoriteit.

Toelichting paragraaf 3

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit moeten vergunninghouders de raad van bestuur informeren over relevante wijzigingen. Dit betreffen wijzigingen ten opzichte van de verstrekte informatie bij de vergunningaanvraag of daarna. Dit kan, na toetsing door de Kansspelautoriteit, leiden tot aanpassing (bijvoorbeeld wijzigen of aanvullen van voorschriften), schorsing of intrekking van de vergunning. Mocht hiervan sprake zijn dan gelden de waarborgen van de Algemene wet bestuursrecht. De raad van bestuur merkt beleidswijzigingen niet aan als relevante wijzigingen als bedoeld in deze beleidsregels. Hiervoor geldt het algemeen verbindend voorschrift over de rapportageverplichtingen.

Deze beleidsregels gaan niet over verzoeken van vergunninghouders tot wijziging van de vergunning. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verzoek om sportweddenschappen toe te voegen aan het spelaanbod. Hiervoor geldt de Algemene wet bestuursrecht en zijn leges verschuldigd.

In artikel 3.5 staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert over wijzigingen in de essentiële taken en werkzaamheden die worden uitbesteed en over wijzigingen aan de partijen aan wie deze taken en werkzaamheden worden uitbesteed. Onder essentiële taken en werkzaamheden verstaat de raad van bestuur essentiële taken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.1, vierde lid, van de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand met de daarbij behorende toelichting.

In artikel 3.6 staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert over een substantiële wijziging in het aansluitsysteem voor Cruks drie maanden voorafgaand aan de geplande wijziging als het een wijziging van IT-leverancier betreft. De termijn van drie maanden is in afwijking van de algemene bepaling in artikel 4.11 over wat de raad van bestuur verstaat onder onverwijld informeren. Deze afwijking komt voort uit het gegeven dat de Kansspelautoriteit de aansluiting voor Cruks opnieuw moet goedkeuren. Bij uitzondering en alleen in geval de wijziging onverwijld noodzakelijk is voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen kan van de termijn van drie maanden worden afgeweken. Een voorgenomen wijziging is onverwijld noodzakelijk voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen, indien het achterwege laten daarvan kan leiden tot significante beveiligingsrisico’s of tot significante schadelijke gevolgen voor de continuïteit van het spelsysteem of voor de integriteit of de vertrouwelijkheid van gegevens. In dat geval en voor overige substantiële wijzigingen, bijvoorbeeld het overgaan naar een nieuwe versie van de API, of het herinrichten van de IT-infrastructuur, geldt artikel 3.11 onverkort.

In artikel 3.7 staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert over wijziging van een of meer van de functionarissen, die het intern toezicht uitoefenen als bedoeld in artikel 3.6 van het Besluit. Alleen wijziging van functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor het interne toezicht en ook als zodanig bij de aanvraag of daarna zijn gepresenteerd, hoeven gemeld te worden.

In artikel 3.8 staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert over wijzigingen in de CDB overeenkomstig hetgeen is bepaald in paragraaf 9 van de technische specificaties voor de CDB, zoals die gepubliceerd zijn op de website van de Kansspelautoriteit. In paragraaf 9 van de specificaties staat beschreven welke wijzigingen in de CDB operaties gemeld moeten worden en op welke wijze deze gemeld moeten worden. Deze procedure is aanvullend en staat los van het managementsysteem voor het beheer van wijzigingen van het spelsysteem, waarvoor in artikel 4.41 van het Besluit een regeling is getroffen.

In artikel 3.9, tweede lid, staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur per kwartaal informeert over de wijzigingen van een niet-kritiek onderdeel van het spelsysteem. Dit kan door middel van een lijst met opsomming van het onderdeel van het spelsysteem dat wordt gewijzigd, het versienummer, de datum van wijziging, de functie van het onderdeel en de reden van wijziging.

In artikel 3.9, derde lid, staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert over een wijziging, die onverwijld noodzakelijk is voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen. Dit is overgenomen uit artikel 4.51, derde lid, van het Besluit. Het ‘onverwijld’ in dit artikel staat los van het ‘onverwijld informeren’ waarover de raad van bestuur in artikel 3.11 van deze beleidsregels duidelijkheid verschaft wat zij daaronder verstaat.

In artikel 3.11 staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert binnen twee weken na het bekend worden van de wijziging dan wel na het optreden van de wijziging. Een vergunninghouder kan bekend worden met een wijziging doordat hij hier zelf toe besluit. Het ‘bekend worden’ met een wijziging strekt zich niet uit tot een voornemen tot het maken van een wijziging. Een vergunninghouder kan ook bekend worden met een wijziging doordat hij dit proactief detecteert, bijvoorbeeld antecedenten van de in artikel 4.2, vierde lid, genoemde personen.

Toelichting paragraaf 4

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit kansspelen op afstand moeten vergunninghouders incidenten melden aan de raad van bestuur. In deze beleidsregels staat wat de raad van bestuur verstaat onder het begrip ‘incident’.

De in artikel 4.2 gegeven definitie van incidenten biedt vergunninghouders aanknopingspunten om de afweging te maken of een incident gemeld moet worden bij de Kansspelautoriteit. Het is aan de vergunninghouder om, behoudens de voorbeelden genoemd in artikel 4.3, de afweging te maken of er gemeld moet worden bij de Kansspelautoriteit. Het eerste tot en met derde lid van artikel 4.2 moeten gezamenlijk worden gelezen om de beoordeling te maken of een gedraging of gebeurtenis een incident is.

Artikel 4.3 geeft geen uitputtende lijst van incidenten, maar bevat een lijst van incidenten die in ieder geval gemeld moeten worden bij de Kansspelautoriteit.

Daarnaast staat in deze beleidsregels binnen welke termijn incidenten gemeld moeten worden en welke informatie een melding ten minste moet bevatten. De vergunninghouder meldt een incident binnen 72 uur bij de Kansspelautoriteit nadat een incident heeft plaatsgevonden of nadat de vergunninghouder redelijkerwijze op de hoogte is gekomen van een incident. In beginsel meldt de vergunninghouder binnen 72 uur de relevante feiten en omstandigheden van het incident, de getroffen mitigerende maatregelen ter beperking of herstel van de schade door het incident en de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen om herhaling te voorkomen. Indien niet alle vereiste informatie binnen 72 uur bij de vergunninghouder bekend is, meldt de vergunninghouder aan de Kansspelautoriteit binnen 72 uur dat er een incident heeft plaatsgevonden en alle bij de vergunninghouder op dat moment bekende informatie. De vergunninghouder vult de informatie aan zodra deze bij haar bekend is.

In het geval van een datalek dat gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals opgenomen in artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder b, houdt de informatieverstrekking op grond van artikel 4.4, tweede lid, slechts in dat een melding van het datalek is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat het onderwerp is van het datalek en wanneer het datalek heeft plaatsgevonden.

Naar boven