Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel

Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds,

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

gelet op het Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds,

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

bestuur:

het bestuur van het Letterenfonds;

boek:

een papieren uitgave waarop de Wet op de vaste boekenprijs van toepassing is;

boekhandel:

fysieke boekhandel gevestigd in Nederland;

Centraal Boekhuis:

Centraal Boekhuis BV;

distributiekosten:

kosten verbonden aan de distributie van boeken vanuit de opslag bij het Centraal Boekhuis dan wel vanuit het distributiecentrum van Audax BV in Gilze naar de aangesloten boekhandel;

het Letterenfonds:

Stichting Nederlands Letterenfonds;

KBb:

Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A.;

Nederland:

het land Nederland, inclusief de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

peiljaar:

van 1 januari tot en met 31 december;

SBI-code:

Code volgens de Standaard Bedrijfsindeling volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel

uitvoerder:

Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A.

Artikel 2. Toepasselijkheid en doelstelling

 • 1. Deze regeling is van toepassing op een aanvraag voor subsidie van boekhandels, die bij het bestuur wordt ingediend en door het bestuur wordt verstrekt. De subsidie is een tegemoetkoming in de distributiekosten van boekhandels in 2021.

 • 2. Met de subsidie wordt beoogd de boekhandel te stimuleren het aanbod van boeken in de winkel te vernieuwen en te verbreden na een periode van winkelsluiting en verkoop belemmerende maatregelen in 2020 en 2021 als gevolg van overheidsoptreden in verband met uitbraak van het virus SARS-CoV-2 en de maatregelen ter bestrijding daarvan.

Artikel 3. Vereisten aanvrager

 • 1. De aanvrager is juridisch eigenaar van een boekhandel die voldoet aan de volgende vereisten:

  • a) de boekhandel is op het moment van de aanvraag als boekhandel in bedrijf en is

  • b)

   • i. per 1 januari 2020 als lid aangesloten bij de KBb;

   • ii. dan wel per 1 januari 2020 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met als primair SBI-codenummer 4761; of

   • iii. dan wel per 1 januari 2021 als lid aangesloten bij de KBb of per die datum geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met als primair SBI-codenummer 4761 en is een voortzetting van een boekhandel die in 2019 onder een andere eigenaar of juridische entiteit opereerde en in die hoedanigheid lid was van de KBb;

  • c) en stemt toe dat voor de beoordeling van de aanvraag gebruik wordt gemaakt van gegevens over zijn bedrijfsvoering over de jaren vanaf 2019 zoals bekend bij KBb, Centraal Boekhuis en CB Facturatie BV.

 • 2. Uitgezonderd van subsidie zijn, boekhandels:

  • a) waarvan de boekenomzet in peiljaar 2019, voor 70% of meer werd behaald door online-verkoop;

  • b) die in surseance van betaling verkeren of waar faillissement voor is aangevraagd.

Artikel 4. Over te leggen bescheiden

 • 1. Een aanvrager als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b ii en iii, overlegt een recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel waaruit het SBI-codenummer 4761 per 1 januari 2020 respectievelijk 1 januari 2021 blijkt.

 • 2. Een aanvrager als bedoeld in artikel 3, die geen lid is van de KBb per 1 januari 2019 geeft desgevraagd inzicht in de omzet aan verkochte boeken over 2019 en 2020 op een door de KBb voorgeschreven wijze.

Artikel 5. Indieningsperiode

De termijn voor het indienen van een aanvraag wordt bekend gemaakt via de website www.boekbond.nl.

Artikel 6. Algemene eisen en weigeringsgronden

 • 1. Per aanvrager is maximaal éénmaal subsidie op grond van deze regeling aan te vragen en toe te kennen.

 • 2. Distributiekosten worden slechts vergoed voor zover sprake is van gangbare tarieven.

 • 3. De subsidie is uitsluitend aan te vragen met gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde digitale aanvraagformulier.

 • 4. Aanvragen kunnen, na een afwijzend besluit op grond van de toets aan de beoordelingscriteria, als genoemd in artikel 7, niet meer opnieuw worden ingediend.

 • 5. Het bestuur wijst aanvragen af als het plafond van de regeling is bereikt.

Artikel 7. Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt getoetst op de onder artikel 3 en 6 genoemde vereisten en weigeringsgronden. Het bestuur behoudt zich het recht voor om aanvragen te bundelen.

Artikel 8. Hoogte van het bedrag

 • 1. De maximale hoogte van de subsidie wordt berekend naar rato van het percentage in de kostenbijdrage van de boekhandel over het jaar 2019 bij het Centraal Boekhuis, zoals blijkend uit de registratie van het Centraal Boekhuis en de KBb, en waarbij 100% gelijkstaat aan een bedrag van € 4.702.500.

 • 2. Indien geen registratie als bedoeld in lid 1 voorhanden is, wordt de maximale hoogte als volgt bepaald:

  • a) Indien de boekhandel in 2019 onder een andere eigenaar of andere juridische entiteit opereerde door uit te gaan van de gegevens in de registratie van het Centraal Boekhuis en de KBb van die vorige boekhandel over het peiljaar 2019;

  • b) Indien sprake is van een volledig nieuwe winkel, die voor het eerst is ingeschreven in de Kamer van Koophandel tussen 2 januari 2019 en 1 januari 2020, door de omzet van de boekhandel over peiljaar 2020 te vergelijken met een omzet van dezelfde omvang van een boekhandel als bedoeld in lid 1 over het peiljaar 2019.

 • 3. De uitkomst van de berekening, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt afgerond op hele euro’s en bij een bedrag tot € 250 naar boven afgerond op dit bedrag.

Artikel 9. Beoordelingsronde en regelingsplafond

 • 1. Het bestuur behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

 • 2. Het regelingsplafond bedraagt € 4.950.000.

 • 3. Eventuele wijzigingen van het plafond worden bekendgemaakt op de website van het Letterenfonds en uitvoerder.

Artikel 10. Verplichtingen ontvanger distributiesubsidie

 • 1. De ontvanger besteedt de subsidie ter dekking van door hem te maken distributiekosten in 2021.

 • 2. De ontvanger doet zo snel mogelijk mededeling aan het bestuur van ingrijpende wijzigingen in de aanvraag.

 • 3. Indien de ontvanger de subsidie niet kan besteden of niet voor 1 januari 2022 kan besteden, maakt hij de redenen hiervoor zo snel mogelijk kenbaar aan het bestuur.

 • 4. De ontvanger van een subsidie tot € 25.000 vermeldt de ontvangst en de besteding van de subsidie op een duidelijk herkenbare wijze afleesbaar in de jaarrekening over 2021.

 • 5. De ontvanger van een subsidie die € 25.000 of meer, maar minder dan € 125.000 bedraagt zendt de jaarrekening als bedoeld in het vorige lid voor 1 juli 2022 naar het bestuur van het Nederlands Letterenfonds, vergezeld van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 6. De ontvanger van een subsidie vanaf € 125.000 zendt voor 1 juli 2022 naast de jaarrekening en een verzoek om vaststelling als bedoeld in het vorige lid tevens een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid van de financiële verantwoording van de subsidie afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 7. De ontvanger houdt de financiële bescheiden in verband met de subsidies en de gemaakte distributiekosten gedurende 10 jaar beschikbaar voor eventuele controles door de Europese Commissie en werkt desgevraagd mee aan controleonderzoek uitgevoerd door of namens het Letterenfonds op basis van een steekproef in een periode tot 5 jaar na de verstrekte distributiesubsidie.

 • 8. De subsidieontvanger werkt mee dan wel draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan onderzoeken naar de door de accountant verrichte (controle)werkzaamheden door een door het bestuur aan te wijzen partij.

Artikel 11. Verlening, vaststelling en betaling subsidie tot € 25.000

 • 1. Bij het verlenen van een subsidie tot € 25.000 geeft het bestuur direct een beschikking tot vaststelling.

 • 2. Het vastgestelde bedrag wordt binnen vier weken door uitvoerder aan de aanvrager betaald.

Artikel 12. Verlening, bevoorschotting en vaststelling subsidie tussen € 25.000 en € 125.000

 • 1. Bij verlening van een subsidie vanaf € 25.000 tot € 125.000 wordt de subsidie betaald in de vorm van een voorschot.

 • 2. Het volledige voorschot wordt binnen vier weken door de uitvoerder betaald.

 • 3. Het bestuur stelt de subsidie vast binnen acht weken na ontvangst van de verantwoording.

Artikel 13. Verlening, bevoorschotting en vaststelling subsidie vanaf € 125.000

 • 1. Bij verlening van een subsidie vanaf € 125.000 wordt de subsidie betaald in de vorm van een voorschot.

 • 2. Negentig procent van het voorschot wordt binnen vier weken door de uitvoerder betaald. De overige tien procent wordt door het Letterenfonds betaald binnen vier weken na vaststelling van de subsidie.

 • 3. Het bestuur stelt de subsidie vast binnen acht weken na ontvangst van de volledige financiële verantwoording.

Artikel 14. Termijnen

 • 1. Binnen vier weken na beoordeling ontvangt de aanvrager bericht over de aanvraag.

 • 2. Bij onduidelijkheden in de aanvraag neemt uitvoerder, namens het bestuur, contact op met de aanvrager. Eventuele aanvullende informatie dient binnen vijf werkdagen te worden aangeleverd.

Artikel 15. Publicatie van verstrekte subsidiebedragen

De naam van de boekhandel, de vestigingsplaats, en het ontvangen subsidiebedrag wordt gepubliceerd in het online te verschijnen jaarverslag 2021 van het Letterenfonds.

Artikel 16. Intrekkings- en wijzigingsgronden subsidieverlening en subsidievaststelling

 • 1. Het bestuur kan de subsidieverlening, subsidievaststelling intrekken of wijzigen als deze niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 2. Als het bestuur constateert dat substantiële wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van de bij de aanvraag verstrekte gegevens, kan het bestuur de subsidieverlening of subsidievaststelling intrekken of wijzigen.

 • 3. Het bestuur is bevoegd de subsidieverlening en vaststelling te wijzigen dan wel in te trekken wanneer de termijn, bedoeld in artikel 10, eerste lid, is overschreden en de aanvrager naar het oordeel van het bestuur hiervoor geen gegronde redenen heeft kunnen aanvoeren.

 • 4. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

 • 5. Het bedrag waarmee de subsidie eventueel wordt verlaagd, wordt teruggevorderd.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, een artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 18. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte va de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 19. Slot- en overgangsbepalingen

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

 • 2. Naast deze regeling zijn de bepalingen in het Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds van toepassing.

 • 3. Deze regeling is vastgesteld op 23 augustus 2021 door het op die datum vigerende bestuur van de Stichting Nederlands Letterenfonds.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel.

Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds, T.R.F.M. Perez, directeur-bestuurder

Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant, op de website van het Letterenfonds (www.letterenfonds.nl) en de website van de KBb (www.boekbond.nl)

TOELICHTING

De fysieke boekhandel in Nederland heeft zwaar geleden ten gevolge van de coronacrisis en kampt met stagnatie. Naast generieke maatregelen heeft het Nederlandse kabinet eind juni 2021 besloten tot een aanvullend steunpakket voor de fysieke boekhandel vanuit cultureel perspectief. Het kabinet werd tot deze maatregel aangespoord door een met brede steun aangenomen motie van het parlement. Een belangrijke overweging voor het steunpakket is de grote betekenis van de boekhandel voor de Nederlandse literaire cultuur en het leesklimaat.

Op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het bestuur van het Nederlands Letterenfonds deze Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel vastgesteld.

De Koninklijke Boekverkopersbond, een brancheorganisatie van boekverkopers, waarbij ongeveer 95 procent van de in Nederland gevestigde boekverkopers is aangesloten, is door het Nederlands Letterenfonds gevraagd bij te dragen aan de uitvoering van de regeling, om te bewerkstellingen dat deze specifieke distributiesubsidie op de kortst mogelijke termijn, aan de boekhandels kan worden uitgekeerd. Op deze wijze kan gebruik worden gemaakt van een reeds bestaande infrastructuur voor indiening en verificatie van gegevens. De KBb neemt de subsidieaanvragen in ontvangst via de digitale portal en zal de beslissing op de aanvraag voorbereiden, onder andere door relevante gegevens op te vragen bij het Centraal Boekhuis. De beslissing wordt genomen door het bestuur van het Nederlands Letterenfonds. De bekendmaking van het besluit vindt plaats via de digitale portal van de KBb. Ook zal de KBb zorgdragen voor betaling van de subsidie aan de boekhandel. De KBb heeft besloten al deze werkzaamheden ten dienste van de boekverkopers om niet uit te voeren.

De subsidie is bedoeld voor leden van de KBb (peildatum 1 januari 2020), waarvan het lidmaatschap statutair is voorbehouden aan boekverkopers in Nederland die hun daadwerkelijke bedrijf maken van het verkopen van boeken aan hoofdzakelijk eindafnemers. Echter, ook niet KBb-leden kunnen een beroep op deze subsidieregeling doen mits de betreffende boekhandel voor het begin van de coronacrisis (peildatum 1 januari 2020) reeds als boekhandel geregistreerd stond bij de Kamer van Koophandel met SBI-code 4761.

Voor alle boekhandels geldt dat zij de subsidie dienen te besteden aan distributiekosten van boeken waarop de vaste boekenprijs van toepassing is. Schoolboeken zijn uitgesloten.

Distributiekosten worden slechts vergoed voor zover sprake is van gangbare tarieven. Daarbij vormen de door Centraal Boekhuis gehanteerde 'Tarieven Boekverkoper 21' richtlijn.

Voor de berekening van de maximale subsidie per aanvrager, wordt uitgegaan van een deelpercentage in de kostenbijdrage bij het Centraal Boekhuis over peiljaar 2019, een volledig jaar voor de coronacrisis. Voor de gevallen waarbij deze gegevens niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de boekhandel pas werd geopend in de loop van 2019, is in artikel 8, lid 2 voorzien in een alternatieve bepaling van maximale subsidie.

Onder kostenbijdrage bij het Centraal Boekhuis wordt verstaan: de betaalde dienstenfacturen van Centraal Boekhuis, waaronder begrepen maar niet uitsluitend distributiediensten, vervoersdiensten, CB Online etc. De artikelfacturatie valt hier dus uitdrukkelijk niet onder. Voor wat betreft deze relatieve totale kostenbijdrage Centraal Boekhuis levert de administratie van Centraal Boekhuis dwingend bewijs.

Naar boven