Regels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit inzake rapportageverplichtingen

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, gelet op de artikelen 34k van de

Wet op de kansspelen, artikel 5.1, eerste en derde lid, van het Besluit kansspelen op afstand, de artikelen 4, eerste lid, 6 en 7, vierde lid, en 20, vijfde lid, van het Besluit werving, reclame, verslavingspreventie kansspelen, de artikelen 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 en 4.18 van de Regeling Kansspelen op afstand, en de artikelen 2 en 14 van de Regeling werving, reclame, verslavingspreventie kansspelen,

besluit de volgende regels vast te stellen:

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1.1 Definities

1. besluit KOA:

Besluit kansspelen op afstand;

2. besluit WRVK:

Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen;

3. raad van bestuur:

raad van bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 33a van de wet;

4. regeling KOA:

Regeling kansspelen op afstand;

5. regeling WRVK:

Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen;

6. vergunninghouder kansspelen op afstand:

houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a van de wet;

7. vergunninghouder speelcasino:

houder van een vergunning op grond van artikel 27h van de wet;

8. vergunninghouder speelautomatenhal:

houder van een vergunning tot het aanwezig hebben van kansspelen in een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, aanhef en onder b, van de wet;

9. wet:

Wet op de kansspelen.

Paragraaf 2 Wijze van rapporteren

Artikel 2.1 Vergunninghouder KOA

 • 1. Een vergunninghouder KOA dient ter voldoening van de in artikel 5.1, eerste lid, van het besluit KOA, de artikelen 4, eerste lid, en 7, vierde lid, van het besluit WRVK en artikel 2 van de regeling WRVK opgenomen verplichtingen om periodiek te rapporteren aan de raad van bestuur over

  • a. de voorschriften met betrekking tot de consumentenbescherming, als bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 5, van het besluit KOA;

  • b. diens wervings- en reclameactiviteiten;

  • c. de uitvoering van het integriteitsbeleid, bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2 van het besluit KOA;

  • d. het gevoerde verslavingspreventiebeleid;

  • e. de voorschriften met betrekking tot de inschrijving van spelers bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 3, van het besluit KOA;

  • f. de voorschriften met betrekking tot de betalingstransacties;

  • g. het beleid, voor iedere vergunning afzonderlijk gebruik te maken van het in bijlage I opgenomen format “Rapportageformat aanbieders online kansspelen” en alle gegevens en documenten te verstrekken die daarin gevraagd worden.

 • 2. Bij iedere rapportage dient het voorblad te worden ingevuld.

 • 3. De rapportage wordt waar mogelijk uitgesplist per klantenadministratie.

Artikel 2.2. Vergunninghouder speelcasino of speelautomatenhal

 • 1. Een vergunninghouder speelcasino of speelautomatenhal dient ter voldoening van de in artikelen 4, eerste lid, 6, 7, vierde lid, 20, vijfde lid, van het besluit WRVK en artikel 2 van de regeling WRVK opgenomen verplichtingen om periodiek te rapporteren aan de raad van bestuur over

  • a. diens wervings- en reclameactiviteiten;

  • b. het gevoerde verslavingspreventiebeleid;

  • c. diens informatiebeveiliging;

  • d. het beleid;

  voor iedere vergunning afzonderlijk gebruik te maken van het in bijlage II opgenomen format “Rapportageformat casino’s en speelautomatenhallen” en alle gegevens en documenten te verstrekken die daarin gevraagd worden.

 • 2. Bij iedere rapportage dient het voorblad te worden ingevuld.

 • 3. De rapportage wordt waar mogelijk uitgesplitst per vestiging.

Artikel 2.3 Taal

Het format dient te worden ingevuld en aangeleverd in de Nederlandse taal.

Paragraaf 3 Frequentie rapporteren

Artikel 3.1 Jaarrapportages

De jaarlijkse rapportages als bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, van de regeling KOA en artikel 2, eerste lid, van de regeling WRVK hebben betrekking op het voorafgaande kalenderjaar en moeten binnen 42 kalenderdagen na afloop daarvan worden ingediend.

Artikel 3.2 Kwartaalrapportages

 • 1. Op grond van artikel 2, vijfde lid, en artikel 14, derde lid, van de regeling WRVK wordt bepaald dat vergunninghouders over hun wervings- en reclameactiviteiten en verslavingspreventiebeleid ieder kwartaal rapporteren.

 • 2. Op grond van artikel 4.18, tweede lid, van de regeling KOA wordt bepaald dat de vergunninghouder KOA over het onderdeel integriteitsbeleid weddenschappen per kwartaal rapporteert.

 • 3. De kwartaalrapportages hebben betrekking op het gehele voorafgaande kwartaal en moeten binnen 28 kalenderdagen na afloop daarvan worden ingediend.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Inwerkingtreding

Deze regeling wordt met de toelichting en bijlagen gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 1 oktober 2021.

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rapportageverplichtingen.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling van de raad van bestuur regelt in welke vorm en volgens welke frequentie houders van vergunningen KOA, speelautomatenhallen en speelcasino’s dienen te voldoen aan verschillende rapportageverplichtingen die zijn opgenomen in de Wet op de kansspelen en de daarop gebaseerde regelgeving. Met deze regeling stelt de raad van bestuur het gebruik van de in de bijlagen I en II bij de regeling opgenomen formats (in Excel of CSV) en de daarin opgenomen gevraagde gegevens verplicht.

Hiermee beoogt de raad dat de rapportages op een uniforme en gestructureerde wijze worden aangeleverd, waardoor deze beter bruikbaar en vergelijkbaar zijn. Voor de vergunninghouder betekent dit dat er met dit format met name kwantitatieve gegevens dienen te worden verstrekt. Daarnaast dient de vergunninghouder enkele documenten bij te voegen, zoals staat uitgewerkt in de beleidsregels verantwoord spelen van de raad van bestuur en vermeld in het format.

De gegevens die door vergunninghouders via dit format worden verstrekt worden niet met derden gedeeld. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses waarmee risico gestuurd toezicht wordt gehouden. Deze analyses met geaggregeerde data worden daarnaast gebruikt om voorlichting en informatie over kansspelen te geven en om de Minister voor Rechtsbescherming gevraagd en ongevraagd advies te kunnen geven voor het kansspelbeleid.

Artikelsgewijs

Artikel 2.1 Vergunninghouder KOA

Voor een vergunninghouder KOA gelden meer rapportageverplichtingen dan voor een vergunninghouder speelcasino’s en speelhallen. Voor de vergunninghouder KOA geldt daarom een ander format. De in deze regeling opgenomen verplichtingen waarover gerapporteerd dient te worden staan beschreven in het besluit KOA, het besluit WRVK, de regeling KOA en het besluit WRVK.

Een vergunninghouder KOA gebruikt per vergunning een apart format; bij iedere rapportage (kwartaal of jaar) dient het voorblad te worden ingevuld. Waar mogelijk wordt de rapportage uitgesplitst per klantenadministratie.

Artikel 2.2 Vergunninghouder speelcasino of speelautomatenhal

Ook voor deze vergunninghouders geldt dat de vergunninghouders per vergunning een apart format dienen te gebruiken, dat bij iedere rapportage het voorblad dient te worden ingevuld. Waar mogelijk wordt de rapportage uitgesplitst naar vestiging.

Artikel 3.1 Jaarrapportages

Met uitzondering van de in artikel 3.2 genoemde onderwerpen rapporteren vergunninghouders jaarlijks na afloop van en over het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 3.2 Kwartaalrapportages

De raad van bestuur heeft voor wat betreft de onderwerpen reclame- en wervingsactiviteiten, verslavingspreventiebeleid en (voor de vergunninghouder KOA) het integriteitsbeleid, weddenschappen, bepaald dat hierover na afloop van ieder kwartaal wordt gerapporteerd.

BIJLAGE I – RAPPORTAGEFORMAT AANBIEDERS ONLINE KANSSPELEN

Voorblad

Rapportageperiode

       

Jaar

       

Datum rapport

       

Gegevens indiener

 

Vergunning-houder

Klanten-administratie 1

Klanten-administratie 2

   

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

         

Klantenadministraties

Totaal aantal per vergunning

Numeriek veld

   
 

Beschrijving per klantenadministratie

 

Vrij veld

Vrij veld

         

Ondertekening door of namens de aanvrager

   
         

Blad Bijgevoegde documenten

   
         

1.

Recente versie van het verslavingspreventiebeleid

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

2.

Een overzicht van de risicoanalyses. Bevat in ieder geval: i. een overzicht van de kansspelen van de vergunninghouder waarvoor risicoanalyses zijn uitgevoerd;

ii. welk risicopotentiëlen aan de kansspelen van de vergunninghouder zijn toegekend;

iii.de methoden waarmee de risicofactoren en de risicopotentiëlen zijn vastgesteld; en

iv. wanneer en door wie de risicoanalyses zijn uitgevoerd;

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

3.

Alle adviezen van deskundigen die zijn opgesteld in de periode waarover wordt gerapporteerd

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

4.

Verslag met redenen om af te wijken van deskundigenadviezen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Blad Werving en reclame

Gebruikte methoden van wervings- en reclame

Vergunning-houder

Klanten-administratie 1

Klanten-administratie 2

Reclame waaronder sponsorcontracten

     
 

% BSR uitgaven

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Televisie

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Radio

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Bioscoop

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Videoplatform

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Audioplatform

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Buiten reclame

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Sponsoring

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Sponsored content

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Straat Verkopers

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Overig

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Directe marketing

 

     
 

% BSR uitgaven

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Gemiddeld aantal gepersonaliseerde benaderingen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

SEO

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

SEA

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Retargeting

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Social Media

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Telefoon

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Direct mailing

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Pushberichten

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Loyaltyprogramma

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

In-App ads

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Drukwerk

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Overig

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         
         

Affiliate marketing

 

 

% BSR uitgaven

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Gemiddeld aantal gepersonaliseerde benaderingen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Pay Per View

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Pay Per Click

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Pay Per Sale

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Pay Per Lead

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Revshare

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Overig

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         
         

Overige

 

     
 

Wordt er gebruik gemaakt van een standaard overeenkomst tot wederverkopers?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Totaal aantal ontvangen meldingen RCC

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
         

Bonussen

 

     
 

Totaal aantal verstrekte bonussen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Totale waarde van de verstrekte bonussen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Totaal aantal bonussen met percentage van inleg

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Totaal aantal bonussen met als doel klanten te werven

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Totaal aantal bonussen met als doel klanten te behouden

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Totaal aantal geactiveerde bonussen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Totale waarde geactiveerde bonussen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Totaal aantal verzilverde bonussen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Totale waarde verzilverde bonussen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Verslavingsrisico analyse

 

     
 

Procedure afstemming wervings- en reclameactiviteiten op uitkomst risicoanalyse

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Afstemming

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Verslag afstemming

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Blad verslavingspreventiebeleid

   

Vergunning-houder

Klanten-administratie 1

Klanten-administratie 2

Informatieverplichtingen

       

Aantal informatiemeldingen

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Vaste/permanente meldingen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Specifiek gericht aan groep spelers

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Specifiek gericht aan individuele spelers

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

waaronder:

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aan spelers tot 24 jaar

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Inhoud informatiemeldingen

Categorieën personen aan wie geen kansspelen mogen worden aangeboden;

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Risico's van kansspelverslaving

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Verantwoord speelgedrag

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Het verslavingspreventiebeleid

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

In Nederland beschikbare verslavingszorg en anonieme hulp

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Registratie en analyse van het speelgedrag icm AVG

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Uitsluiting van spelen bij de vergunninghouder

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

CRUKS

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Overig

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Interventiemaatregelen

   

Alle interventies

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Speler inzicht geven in eigen speelgedrag

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

Bericht via spelersinterface

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

Chat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

Live gesprek

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

Pop-up

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Speler adviseren om minder te spelen

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bericht via spelersinterface

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Chat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Live gesprek

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Pop-up

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Speler adviseren om zich (tijdelijk) uit te sluiten van deelname bij vergunninghouder

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bericht via spelersinterface

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Chat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Live gesprek

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Pop-up

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Speler zonder instemming definitief uitsluiten bij vergunninghouder

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bericht via spelersinterface

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Chat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Live gesprek

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Pop-up

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Speler zonder instemming tijdelijk uitsluiten bij vergunninghouder

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bericht via spelersinterface

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Chat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Live gesprek

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Pop-up

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

CRUKS; Speler wijzen op vrijwillige uitsluiting

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bericht via spelersinterface

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Chat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Live gesprek

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Pop-up

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Interventiemaatregelen overig

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Effect interventiemaatregelen

   
 

Proces voor de effectmeting van interventiemaatregelen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Wordt dit proces gevolgd?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Worden de interventiemaatregelen periodiek geëvalueerd

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Wordt deze evaluatie vastgelegd

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Evaluatie interventiemaatregelen <1 jaar

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

aanpassing interventiemaatregelen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Toegang tot hulp

Informatie over online werkzame verslavingszorg

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Online anonieme hulp bij kansspelverslaving

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Op welke wijze

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Fysiek in Nederland werkzame instellingen voor verslavingszorg

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Op welke wijze

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

         
 

Voorzieningen die inzicht bieden in speelgedrag

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Zelftest

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Overige voorzieningen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Welke voorzieningen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

         

Analyse speelgedrag

       

Methodiek

Wijze van analyse

Handmatig /automatisch

Handmatig /automatisch

Handmatig /automatisch

 

Analysemethode

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Continue risicoanalyse

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Frequentie rapportage door vergunninghouder

Handmatig /automatisch

Handmatig /automatisch

Handmatig /automatisch

 

Analyse speelgedrag beschikbaar voor speler

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Initiatief inzage analyse speelgedrag speler

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Risico-analyse

       
 

Gebruikte methode risicobeoordeling

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Is er een functionaris aangewezen voor de risico-analyses

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Wat is de functie

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Worden risico-analyses periodiek uitgevoerd

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Worden de resultaten vastgelegd

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         
 

Totaal risico-analyses sinds vorige rapportage

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel zeer hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel midden

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel zeer laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal gewijzigde risicopotentielen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Nieuwe spellen

Totaal risico-analyses nieuwe spellen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel zeer hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel midden

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel zeer laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

         

Gewijzigde spellen

Totaal risico-analyses gewijzigde spellen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel zeer hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel midden

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel zeer laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

         

Verslavingspreventie beleid (VPB)

Samenwerking met ervaringsdeskundigen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Samenwerking met deskundigen verslavingszorg

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Aantal ervaringsdeskundigen betrokken bij VPB

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal deskundigen verslavingszorg betrokken bij VPB

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

VPB wijkt af van advies deskundigen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Verslaglegging advies deskundigen over VPB

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Periodieke evaluatie VPB

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Verslaglegging evaluatie VPB

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Wettelijk vertegenwoordiger

Functie van de vertegenwoordiger

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Bijdrage aan ontwikkeling VPB

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Bijdrage aan uitvoering VPB

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Bijdrage aan onderhoud VPB

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

Blad consumentenbescherming

   

Vergunning-houder

Klanten-administratie 1

Klanten-administratie 2

         

Aantal ontvangen klachten

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aanmelden en verificatie

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitbetaling, transacties & speelrekening (wallet)

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Technische werking & informatiebeveiliging

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Klantendienst, algemene voorwaarden en kansspel algemeen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Wervings- en reclameactiviteiten

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitvoering van het verslavingspreventiebeleid

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Deelname minderjarigen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Weddenschappen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bonussen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overige klachten

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Gemiddelde doorlooptijd klachten

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Aantal afgehandelde klachten

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Aanmelden en verificatie

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Uitbetaling, transacties & speelrekening (wallet)

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Technische werking & informatiebeveiliging

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Klantendienst, algemene voorwaarden en kansspel algemeen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Wervings- en reclameactiviteiten

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Uitvoering van het verslavingspreventiebeleid

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Deelname minderjarigen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Weddenschappen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Bonussen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Overige klachten

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: gegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongegrond

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Niet in behandeling genomen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

In behandeling

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

Blad integriteit

 

Vergunning-houder

Klanten-administratie 1

Klanten-administratie 2

Integriteitsinbreuken

       
 

Totaal aantal vermoedelijke integriteitsinbreuken

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: vermoeden van witwassen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: vermoeden manipulatie sportwedstrijd

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Uitkomst: ongebruikelijke transactie, maar verklaarbaar

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Totaal aantal schorsingen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal Wwft-schorsingen.

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal overige schorsingen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

Integriteitsbeleid Weddenschappen

     
 

Totaal aantal wedstrijden met onderkende risico’s van de afgesloten weddenschappen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Totaal aantal meldingen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal meldingen dat ziet op specifieke feiten en omstandigheden die duiden op een verhoogd of onaanvaardbaar risico op manipulatie van een wedstrijd.

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal meldingen dat ziet op gedetecteerde transacties die niet verklaard kunnen worden

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Betalingstransacties

       
 

Totaal aantal keer speelrekening niet gecrediteerd

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

       

Blad inschrijvingen spelers

 

Vergunning-houder

Klanten-administratie 1

Klanten-administratie 2

Inschrijvingen Spelers

       
 

Totaal aantal ingeschreven spelers

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Totaal aantal spelers ten aanzien waarvan een verscherpt cliëntenonderzoek is verricht

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 
 

Totaal aantal geweigerde spelers

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal weigeringen vanwege Wwft

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal weigeringen vanwege een vermoeden van misbruik van de vergunde kansspelen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal weigeringen vanwege registratie in CRUKS

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overige weigeringen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Totaal aantal beëindigde inschrijvingen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Op verzoek van speler

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Wegens verslaving

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Wegens Wwft

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Totaal aantal schorsingen wegens onmatige deelname

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Blad beleid

   

Vergunning-houder

Klanten-administratie 1

Klanten-administratie 2

         

Inrichting compliance

Hanteert u een kwaliteitsmanagement-systeem?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Is er een specifieke functionaris voor het beheer van dit kwaliteitsmanagement aangewezen?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Is deze functionaris betrokken bij de beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Legt u de uitkomst van dit beoordelingsproces vast?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Evaluatie beleid

Is uw beleid het afgelopen jaar geëvalueerd?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Is hier een verslag van gemaakt?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Heeft deze evaluatie geleid tot beleidswijziging(en)?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

op het gebied van:

     
 

VP

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Informatiebeveiliging

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Werving en reclame

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Integriteit

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Opleidingen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Uitbestedingen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

BIJLAGE II – RAPPORTAGEFORMAT CASINO’S EN SPEELAUTOMATENHALLEN

Voorblad

Rapportageperiode

       

Jaar

       

Datum rapport

       
   

Vergunning-houder

Vestiging 1

Vestiging 2

Gegevens indiener

 

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

         

Vestigingen

Totaal aantal per vergunning

Numeriek veld

   
 

Beschrijving per vestiging

 

Vrij veld

Vrij veld

         

Ondertekening door of namens de aanvrager

     
         

Blad Bijgevoegde documenten

   
     

1.

Een eigen verklaring inhoudende dat de Vergunninghouder een informatiebeveiligingssysteem heeft conform bijlage A behorende bij artikel 26 van de Regeling werving en reclame en verslavingspreventie kansspelen.

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

2.

Een eigen verklaring waarin de Vergunninghouder bevestigt dat het Burgerservicenummer conform artikel 20 lid 4 BWRVK onverwijld na het gebruik daarvan wordt vernietigd.

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

3.

Een eigen verklaring waarin de Vergunninghouder bevestigd op adequate wijze uitvoering te geven aan het borgen van de betreffende kennisvereisten genoemd in artikel 6 BWRVK.

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

   

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

4.

Recente versie van het Verslavingspreventiebeleid

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

5.

Een overzicht van de risicoanalyses. Bevat in ieder geval: i. een overzicht van de kansspelen van de vergunninghouder waarvoor risicoanalyses zijn uitgevoerd;

ii. welk risicopotentiëlen aan de kansspelen van de vergunninghouder zijn toegekend;

iii.de methoden waarmee de risicofactoren en de risicopotentiëlen zijn vastgesteld; en

iv. wanneer en door wie de risicoanalyses zijn uitgevoerd;

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

6.

Alle adviezen van deskundigen die zijn opgesteld in de periode waarover wordt gerapporteerd

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

7.

Verslag met redenen om af te wijken van deskundigenadviezen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Blad Werving en reclame

Gebruikte methoden van wervings- en reclame

Vergunning-houder

Vestiging 1

Vestiging 2

Reclame waaronder sponsorcontracten

     
 

% BSR uitgaven

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Televisie

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Radio

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Bioscoop

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Videoplatform

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Audioplatform

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Buiten reclame

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Sponsoring

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Sponsored content

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Straat Verkopers

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Overig

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Directe marketing

 

     
 

% BSR uitgaven

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Gemiddeld aantal gepersonaliseerde benaderingen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

SEO

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

SEA

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Retargeting

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Social Media

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Telefoon

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Direct mailing

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Pushberichten

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Loyaltyprogramma

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

In-App ads

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Drukwerk

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Overig

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Affiliate marketing

 

     
 

% BSR uitgaven

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         
 

Gemiddeld aantal gepersonaliseerde benaderingen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Pay Per View

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Pay Per Click

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Pay Per Sale

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Pay Per Lead

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Revshare

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Overig

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Overige

 

     
 

Wordt er gebruik gemaakt van een standaard overeenkomst tot wederverkopers?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Totaal aantal ontvangen meldingen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

Verslavingsrisico analyse

 

     
 

Procedure afstemming wervings- en reclameactiviteiten op uitkomst risicoanalyse

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Afstemming

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Verslag afstemming

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Blad Verslavingspreventiebeleid

   

Vergunning-houder

Vestiging 1

Vestiging 2

       

Informatieverplichtingen

     

Aantal informatiemeldingen

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Vaste/permanente meldingen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Specifiek gericht aan groep spelers

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Specifiek gericht aan individuele spelers

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

waaronder:

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aan spelers tot 24 jaar

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Inhoud informatiemeldingen

Categorieën personen aan wie geen kansspelen mogen worden aangeboden;

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Risico's van kansspelverslaving

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Verantwoord speelgedrag

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Het verslavingspreventiebeleid

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

In Nederland beschikbare verslavingszorg en anonieme hulp

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Registratie en analyse van het speelgedrag icm AVG

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Uitsluiting van spelen bij de vergunninghouder

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

CRUKS

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Overig

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Interventiemaatregelen

   

Alle interventies

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Speler inzicht geven in eigen speelgedrag

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

Bericht via een speelautomaat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

Gesprek op afstand

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

Gesprek in persoon

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Speler adviseren om minder te spelen

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bericht via een speelautomaat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Gesprek op afstand

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Gesprek in persoon

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Speler adviseren om zich (tijdelijk) uit te sluiten van deelname bij vergunninghouder

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bericht via een speelautomaat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Gesprek op afstand

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Gesprek in persoon

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Speler zonder instemming definitief uitsluiten bij vergunninghouder

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bericht via een speelautomaat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Gesprek op afstand

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Gesprek in persoon

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Speler zonder instemming tijdelijk uitsluiten bij vergunninghouder

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bericht via spelersinterface

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Chat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Live gesprek

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

CRUKS; Speler wijzen op vrijwillige uitsluiting

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Bericht via een speelautomaat

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Gesprek op afstand

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Gesprek in persoon

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

e-mail

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Interventiemaatregelen overig

Totaal

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Effect interventiemaatregelen

   
 

Proces voor de effectmeting van interventiemaatregelen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Wordt dit proces gevolgd?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Worden de interventiemaatregelen periodiek geëvalueerd

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Wordt deze evaluatie vastgelegd

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Evaluatie interventiemaatregelen <1 jaar

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Aanpassing interventiemaatregelen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Toegang tot hulp

Informatie over online werkzame verslavingszorg

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Online anonieme hulp bij kansspelverslaving

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Op welke wijze

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Fysiek in Nederland werkzame instellingen voor verslavingszorg

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Op welke wijze

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

         
 

Voorzieningen die inzicht bieden in speelgedrag

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Zelftest

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Overige voorzieningen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Welke voorzieningen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

         

Analyse speelgedrag

       

Methodiek

Methode van analyse

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Wijze van analyse

Handmatig/ automatisch

Handmatig/ automatisch

Handmatig/ automatisch

 

Continue analyse speelgedrag speler

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Frequentie rapportage door vergunninghouder

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Analyse speelgedrag beschikbaar voor speler

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Initiatief inzage analyse speelgedrag bij speler

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Risico-analyse

       
 

Gebruikte methode risicobeoordeling

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Is er een functionaris aangewezen voor de risico-analyses

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Wat is de functie

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Worden risico-analyses periodiek uitgevoerd

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Worden de resultaten vastgelegd

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         
 

Totaal risico-analyses sinds vorige rapportage

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel zeer hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel midden

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel zeer laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal gewijzigde risico potentiëlen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

         

Nieuwe spellen

Totaal risico-analyses nieuwe spellen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel zeer hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel midden

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel zeer laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

         

Gewijzigde spellen

Totaal risico-analyses gewijzigde spellen

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Risicopotentieel zeer hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel hoog

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel midden

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel zeer laag

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

 

Risicopotentieel overig

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Welke spellen

Vrij veld

Vrij veld

Vrij veld

         

Verslavingspreventie beleid (VPB)

Samenwerking met ervaringsdeskundigen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Samenwerking met deskundigen verslavingszorg

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Aantal ervaringsdeskundigen betrokken bij VPB

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

Aantal deskundigen verslavingszorg betrokken bij VPB

Numeriek veld

Numeriek veld

Numeriek veld

 

VPB wijkt af van advies deskundigen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Verslaglegging advies deskundigen over VPB

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Periodieke evaluatie VPB

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Verslaglegging evaluatie VPB

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Blad beleid

   

Vergunning-houder

Vestiging 1

Vestiging 2

         

Inrichting compliance

Hanteert u een kwaliteitsmanagementsysteem?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Is er een specifieke functionaris voor het beheer van dit kwaliteitsmanagement aangewezen?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Is deze functionaris betrokken bij de beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Legt u de uitkomst van dit beoordelingsproces vast?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         

Evaluatie Beleid

Is uw beleid het afgelopen jaar geëvalueerd?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Is hier een verslag van gemaakt?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Heeft deze evaluatie geleid tot beleidswijziging(en)?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

op het gebied van:

     
 

VP

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Informatiebeveiliging

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Werving en reclame

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Integriteit

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Opleidingen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

 

Uitbestedingen

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

         
Naar boven