Verlenen opsporingsvergunning aardwarmte Rijnland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit 24-8-2021

DGKE-WO / V-153

Procesverloop:

  • Shell Geothermal B.V. (hierna: Shell) en D4 B.V. (hierna D4) hebben per bericht ontvangen op 17 april 2020 een aanvraag ingediend voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte, ingevolge artikel 6 van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). Het aangevraagde gebied genaamd Rijnland en is gelegen in gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Hillegom, Teylingen, Lisse, Leiden, Leiderdorp (allen provincie Zuid-Holland) en Haarlemmermeer (provincie Noord-Holland). De oppervlakte van het gebied is 266,90 km2. De aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning is zes jaar;

  • de aanvraag Rijnland is concurrerend ingediend op de aanvragen opsporingsvergunning aardwarmte Leiden 2 en Leiden 3. In de Staatscourant van 27 mei 2020 (Staatscourant 2020, nr. 28039) is een uitnodiging geplaatst voor het indienen van concurrerende aanvragen voor het open deel van het aangevraagde gebied Rijnland. Binnen de termijn van dertien weken na publicatie van de aanvraag zijn twee concurrerende aanvragen ontvangen voor de gebieden genaamd Oude Rijn en Katwijk. De aanvraag Rijnland concurreert daarmee in totaal met vier andere aanvragen opsporingsvergunning;

  • de aanvraag is per bericht van 5 maart 2021 voor het laatst aangevuld;

  • TNO-AGE (hierna: TNO) heeft op verzoek van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: Minister van EZK) per bericht ontvangen op 13 april 2021 advies uitgebracht (kenmerk: AGE 21-10.024);

  • Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht ontvangen op 24 september 2020 advies uitgebracht (kenmerk: ADV-1560/20234848);

  • het College van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland (hierna: GS ZH) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht ontvangen op 30 september 2020 advies uitgebracht (kenmerk: ODH-2020-00094072);

  • het College van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland (hierna: GS NH) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht ontvangen op 10 september 2020 advies uitgebracht (kenmerk: 1474472/1474474);

  • de Mijnraad heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht van 1 juni 2021 advies uitgebracht (kenmerk: MIJR/21151329).

Gelet op:

de artikelen 6, 7, 9, 11, eerste tot en met vierde lid, eerste volzin, 12, eerste lid, 13, 15, 16, 17, eerste lid en 105, derde lid, van de Mijnbouwwet, alsmede artikel 1.3.1 van de Mijnbouwregeling.

Besluit

Artikel 1

Aan Shell Geothermal B.V. en D4 B.V. (hierna: de vergunninghouder) wordt een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het gebied genaamd Rijnland.

Artikel 2

Shell Geothermal B.V. wordt degene die de werkzaamheden uitvoert of daartoe opdracht verleent, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, Mbw.

Artikel 3

De vergunning geldt voor het gebied dat ligt in de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen (provincie Zuid-Holland) en Haarlemmermeer (provincie Noord-Holland) en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1:

Punt

X

Y

1

88 380,815

473383,395

2

93 533,213

482713,181

3

98 900,238

480266,361

4

105 941,602

471544,549

5

105 951,854

464378,542

6

98 495,380

463557,267

7

98 122,698

463700,216

8

96 717,096

464626,259

9

94 980,764

465072,744

10

94 657,470

465313,566

11

93 360,188

466279,908

12

92 301,853

467735,120

13

89 576,525

468059,356

14

88 670,068

466956,010

15

88 126,580

466193,437

16

86 828,274

467420,926

17

86 927,493

469372,232

Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte van het gebied 235,14 km2.

Het gebied begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1, is verticaal begrensd met als ondergrens de basis van de Altena Groep.

Artikel 4

De vergunninghouder geeft uitvoering aan het werkplan dat onderdeel uitmaakt van de op 17 april 2020 ingediende en op 5 maart 2021 aangevulde aanvraag.

Artikel 5

De vergunninghouder neemt bij de uitvoering van het werkplan de volgende voorwaarde in acht: zes maanden voorafgaand aan de uitvoering van fysieke activiteiten overlegt de vergunninghouder aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat een geactualiseerde organisatiestructuur en -invulling, conform de dan geldende technische standaarden, welke aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt voorgelegd.

Artikel 6

De vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot zes jaar na het tijdstip waarop zij onherroepelijk is geworden.

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

Naar boven