Verlenen opsporingsvergunning aardwarmte Oude Rijn, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit 18-8-2021

DGKE-WO / V-3189

Procesverloop:

  • Yeager Energy B.V. (hierna: Yeager) heeft per bericht ontvangen op 20 juli 2020 een aanvraag ingediend voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte, ingevolge artikel 6 van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). Het aangevraagde gebied is genaamd Oude Rijn en is gelegen in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Kaag en Braassem, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude. De oppervlakte van het gebied is 165,44 km2. De aanvraag is beperkt voor een dieptebereik tot aan de onderkant van de formaties uit het Perm. De aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning is vijf jaar;

  • de aanvraag Oude Rijn is concurrerend ingediend op de aanvragen opsporingsvergunning aardwarmte Leiden 2, Leiden 3 en Rijnland. In de Staatscourant van 25 augustus 2020 (Staatscourant 2020, nr. 44135) is een uitnodiging geplaatst voor het indienen van concurrerende aanvragen voor het open deel van het aangevraagde gebied Oude Rijn. Binnen de termijn van dertien weken na publicatie van de aanvraag zijn twee concurrerende aanvragen ontvangen voor de gebieden Zoeterwoude en Katwijk. De aanvraag Oude Rijn concurreert daarmee in totaal met vijf andere aanvragen opsporingsvergunning aardwarmte;

  • de aanvraag is per bericht van 25 mei 2021 voor het laatst aangevuld;

  • TNO-AGE (hierna: TNO) heeft op verzoek van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: Minister van EZK) per bericht ontvangen op 13 april 2021 advies uitgebracht (kenmerk: AGE 21-10.024);

  • Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht ontvangen op 2 december 2020 advies uitgebracht (kenmerk: ADV-6605/20249333);

  • het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (hierna: GS) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht ontvangen op 18 februari 2021 advies uitgebracht (kenmerk: ODH-2020-00127979);

  • de Mijnraad heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht van 1 juni 2021 advies uitgebracht (kenmerk: MIJR/21151329).

Gelet op:

de artikelen 6, 7, 9, 11, eerste tot en met vierde lid, eerste volzin, 12, eerste lid, 13, 15, 16, 17, eerste lid en 105, derde lid, van de Mijnbouwwet, alsmede artikel 1.3.1 van de Mijnbouwregeling.

Besluit

Artikel 1

Aan Yeager Energy B.V. (hierna: de vergunninghouder) wordt een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het gebied genaamd Oude Rijn.

Artikel 2

De vergunning geldt voor twee deelgebieden. Deelgebied 1 ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1:

Punt

X

Y

1

99822,036

463703,388

2

100600,000

462750,000

3

92350,000

455700,000

4

85000,000

461500,000

5

86971,000

464394,913

6

90840,732

461005,697

7

94657,470

465313,566

8

94980,764

465072,744

9

96717,096

464626,259

10

98122,698

463700,216

11

98495,380

463557,267

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte van het gebied 69,63 km2.

Deelgebied 2 ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Wassenaar, voor een deel ruim 2 kilometer van de kustlijn, en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 2.

Tabel 2:

Punt

X

Y

1

83541,000

467399,000

2

87419,000

473791,000

3

88332,311

473249,523

4

86927,493

469372,232

5

86828,274

467420,926

6

88126,580

466193,437

7

86893,787

464462,538

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte van het gebied 19,10 km2.

Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD).

De gebieden begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1 en tabel 2, zijn verticaal begrensd met als ondergrens de basis van de Altena Groep.

Artikel 3

De vergunninghouder geeft uitvoering aan het werkplan dat onderdeel uitmaakt van de op 20 juli 2020 ingediende en op 22 maart 2021 aangevulde aanvraag.

Artikel 4

De vergunninghouder neemt bij de uitvoering van het werkplan de volgende voorwaarde in acht: zes maanden voorafgaand aan de uitvoering van fysieke activiteiten overlegt de vergunninghouder aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat een geactualiseerde organisatiestructuur en -invulling, conform de dan geldende technische standaarden, welke aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt voorgelegd.

Artikel 5

De vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot vier jaar na het tijdstip waarop zij onherroepelijk is geworden.

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

Naar boven