Verlenen opsporingsvergunning aardwarmte Leiden 2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit 17-8-2021

DGKE-WO / V-108

Procesverloop:

  • Eavor Europe B.V. (hierna: Eavor) heeft per bericht ontvangen op 28 januari 2020 een aanvraag ingediend voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte, ingevolge artikel 6 van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). Het aangevraagde gebied is genaamd Leiden 2 en is gelegen in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De oppervlakte van het gebied is 95,62 km2. De aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning is vijf jaar;

  • De aanvraag is concurrerend ingediend op de op 11 december 2019 ingediende aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Zoetermeer;

  • in de Staatscourant van 7 mei 2020 (Staatscourant 2020, nr. 24796) is een uitnodiging geplaatst voor het indienen van concurrerende aanvragen op het open deel van het gebied Leiden 2. Binnen de termijn van dertien weken na publicatie van de aanvraag zijn vijf concurrerende aanvragen ontvangen voor de gebieden Leiden 3, Rijnland, Oude Rijn, Katwijk en Zoeterwoude. De aanvraag Leiden 2 concurreert daarmee in totaal met zes andere aanvragen;

  • de aanvraag is per bericht van 14 oktober 2020 voor het laatst aangevuld;

  • TNO-AGE (hierna: TNO) heeft op verzoek van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: Minister van EZK) per bericht ontvangen op 13 april 2021 advies uitgebracht (kenmerk: AGE 21-10.024);

  • Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht ontvangen op 21 september 2020 advies uitgebracht (kenmerk: ADV-532);

  • het College van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland (hierna: GS) heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht ontvangen op 30 september 2020 advies uitgebracht (kenmerk: ODH-2020-00094207);

  • de Mijnraad heeft op verzoek van de Minister van EZK per bericht van 1 juni 2021 advies uitgebracht (kenmerk: MIJR/21151329).

Gelet op:

de artikelen 6, 7, 9, 11, eerste tot en met vierde lid, eerste volzin, 12, eerste lid, 13, 15, 16, 17, eerste lid en 105, derde lid, van de Mijnbouwwet, alsmede artikel 1.3.1 van de Mijnbouwregeling.

Besluit

Artikel 1

Aan Eavor Europe B.V. (hierna: de vergunninghouder) wordt een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het gebied genaamd Leiden 2.

Artikel 2

De vergunning geldt voor het gebied dat ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1:

Punt

X

Y

1

95 959,300

469202,900

2

88 446,800

463581,700

3

91 378,200

460999,400

4

90 634,800

460151,200

5

97 362,233

454252,890

6

101 201,969

457639,733

7

99 694,200

459808,300

8

98 965,600

464825,900

Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte van het gebied 95,62 km2.

Het gebied begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1, is verticaal begrensd met als bovengrens de basis van de Altena Groep.

Artikel 3

De vergunninghouder geeft uitvoering aan het werkplan dat onderdeel uitmaakt van de op 28 januari 2020 ingediende aanvraag.

Artikel 4

De vergunninghouder neemt bij de uitvoering van het werkplan de volgende voorwaarde in acht: zes maanden voorafgaand aan de uitvoering van fysieke activiteiten overlegt de vergunninghouder aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat een geactualiseerde organisatiestructuur en -invulling, conform de dan geldende technische standaarden, welke aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt voorgelegd.

Artikel 5

De vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot drie jaar na het tijdstip waarop zij onherroepelijk is geworden.

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

Naar boven