Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 36389ander besluit van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juli 2021, kenmerk 2354369-1007455-WJZ, tot wijziging van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, het Besluit aanwijzing negatieve testverplichtingen Sint Eustatius en het Besluit aanwijzing negatieve testverplichtingen Saba in verband met een wijziging van de aangewezen gebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Hoogrisicogebieden A

Als hoogrisicogebieden A waarvoor de artikelen 6.11, 6.12 en 6.12a, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, gelden, worden aangewezen alle gebieden buiten Bonaire.

B

Artikel 1a komt te luiden:

Artikel 1a. Hoogrisicogebieden B

Als hoogrisicogebieden B waarvoor artikel 6.12 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, niet geldt, worden aangewezen de navolgende gebieden:

 • Australië;

 • Bulgarije;

 • China;

 • Duitsland;

 • Finland;

 • Frankrijk, alleen maar Corsica;

 • Griekenland;

 • Hongarije;

 • Ierland;

 • IJsland;

 • Israël;

 • Italië;

 • Japan;

 • Kroatië;

 • Liechtenstein;

 • Luxemburg;

 • Malta;

 • Nieuw-Zeeland;

 • Noorwegen;

 • Oostenrijk;

 • Polen;

 • Roemenië;

 • Rwanda;

 • San Marino;

 • Singapore;

 • Slowakije;

 • Thailand;

 • Tsjechië;

 • Vaticaanstad;

 • Zuid-Korea;

 • Zwitserland.

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SINT EUSTATIUS

Artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius komt te luiden:

Artikel 1. Negatieve NAAT-testuitslag

Als hoogrisicogebieden A waarvoor de artikelen 6.12 en 6.14 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius, gelden, worden aangewezen alle gebieden buiten Sint Eustatius, met uitzondering van:

 • Britse Maagdeneilanden;

 • Dominica;

 • Grenada.

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SABA

Artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba komt te luiden:

Artikel 1. Negatieve NAAT-testuitslag

Als hoogrisicogebieden A waarvoor de artikelen 6.11 en 6.13 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, gelden, worden aangewezen alle gebieden buiten Saba, met uitzondering van:

 • Britse Maagdeneilanden;

 • Dominica;

 • Grenada.

ARTIKEL IV INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Covid-19, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, het Besluit aanwijzing negatieve testverplichtingen Sint Eustatius en het Besluit aanwijzing negatieve testverplichtingen Saba.

Op advies van het International Health Regulations Cariben Netwerk is in aanvulling op de categorie hoogrisicogebieden een extra risicocategorie, te weten hoogrisicogebieden B, toegevoegd. Deze risicocategorie treedt per 17 juli 2021 in werking. Hiervoor is het nodig om de gebieden die voorheen bekend stonden als hoogrisicogebieden te hernoemen naar hoogrisicogebieden A. Met dit aanwijzingsbesluit wordt het onderscheid geïntroduceerd tussen hoogrisicogebieden A en hoogrisicogebieden B.

De nieuwe categorie, hoogrisicogebieden B, wordt toegevoegd vanwege de relatief grote risico’s die reizigers uit voor Europees Nederland veilige gebieden met zich meebrengen en de toenemende aanwezigheid van de deltavariant in West-Europa. Introductie van deze variant kan, vanwege de nog onvoldoende hoge vaccinatiegraad, beperkte zorgcapaciteit en het eilandelijk karakter van Caribisch Nederland grote gevolgen hebben. Het RIVM acht het daarom op dit moment onverstandig om grote aantallen reizigers uit hoogrisicogebieden B toe te staan zonder inreismaatregelen. De NAAT-testverplichting die op Bonaire verplicht is voor reizigers uit hoogrisicogebieden A geldt daarom ook voor reizigers uit hoogrisicogebieden B. De antigeentest die verplicht is voor reizigers uit hoogrisicogebieden A is echter niet verplicht voor reizigers uit hoogrisicogebieden B. Alle landen die tot op heden aangemerkt werden als veilige gebieden zullen na de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangemerkt worden als hoogrisicogebied B.

Overeenkomstig het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden van Europees Nederland zullen Cyprus, Portugal en Spanje worden aangemerkt als hoogrisicogebied A. Hiermee vervalt voor deze landen de uitzondering op de testverplichting.

Voor Saba en Sint Eustatius wordt in de aanwijzing van gebieden in dit aanwijzingsbesluit geen onderscheid gemaakt tussen hoogrisicogebieden A en B. Voor alle reizigers geldt immers een verplichte negatieve NAAT-testuitslag. Onderscheid in maatregelen komt voor reizigers die uit deze gebieden naar Saba of Sint Eustatius reizen tot uiting in het eilandelijk quarantainebeleid dat gevoerd wordt. Vrijwel alle landen die tot op heden heden aangemerkt werden als veilige gebieden zullen na in werking treden van dit aanwijzingsbesluit aangemerkt worden als hoogrisicogebied A. In een aantal gebieden vindt geen circulatie van het virus plaats. Deze gebieden blijven uitgezonderd van alle testverplichtingen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Covid-19, A.M.C. van Rijn