Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 juli 2021, nr. PO/28682557 tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs in verband met de toevoeging van een aanvullend subsidieplafond voor het studiejaar 2021–2022 voor leraren wiens aanvraag in 2021 eerder werd afgewezen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluiten:

ARTIKEL I

In de Subsidieregeling lerarenbeurs wordt na artikel 26 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 26a. Aanvullend subsidiebedrag studiejaar 2021–2022

 • 1. In aanvulling op artikel 4, vijfde lid, is voor het studiejaar 2021–2022 een aanvullend bedrag van € 16.000.000 beschikbaar voor het verstrekken van subsidie aan aanvragers wiens aanvragen in 2021 uitsluitend zijn afgewezen wegens de dreigende overschrijding van het in dat lid bedoelde subsidieplafond.

 • 2. Van dit bedrag is:

  • a. € 3.886.209 is beschikbaar voor opleidingen van leraren werkzaam in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

  • b. € 6.997.046 is beschikbaar voor opleidingen van leraren werkzaam in het voortgezet onderwijs;

  • c. € 455.631 is beschikbaar voor opleidingen van leraren werkzaam in het beroepsonderwijs en educatie; en

  • d. € 4.661.115 is beschikbaar voor opleidingen van leraren werkzaam in het hoger beroepsonderwijs.

 • 3. De minister verstrekt de subsidie, bedoeld in het eerste lid, ambtshalve.

 • 4. In afwijking van artikel 11 verstrekt de minister de subsidie uiterlijk op 31 augustus 2021.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Op 30 juni 2021 zijn de subsidies verstrekt op grond van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Er zijn in totaal 5.895 aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs en daarvan zijn 4.676 aanvragen toegekend. Er zijn 1.219 aanvragen afgewezen op grond van het bereiken van het subsidieplafond (Kamerstukken II 2020/21, 27 923, nr. 419). Op donderdag 8 juli 2021 is een amendement van het lid Nijboer aangenomen (Kamerstukken II 2020/21, 35 850-VIII, nr. 7). Dit amendement regelt dat 17,1 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld voor de Lerarenbeurs. Dekking hiervoor wordt gevonden door het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) door het kabinet, waarvoor de komende jaren 60,3 miljoen euro was vrijgemaakt.

Deze regeling voorziet in een wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs, in lijn met het voornoemde amendement. Aan de Subsidieregeling lerarenbeurs wordt een nieuw artikel 26a toegevoegd. Op grond van dat artikel wordt een aanvullend bedrag van € 16.000.000 beschikbaar gesteld voor alsnog verstrekken van subsidie aan aanvragers wiens aanvragen eerder zijn afgewezen wegens alleen de dreigende overschrijding van het subsidieplafond. Naar verwachting is dit bedrag ruim voldoende om alle eerder afgewezen aanvragen alsnog toe te kennen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven