35 850 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

Ontvangen 6 juli 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 17.100 (x € 1.000).

Toelichting

Het kabinet heeft per brief van 28 mei 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingetrokken. De BIK zou worden uitgevoerd door het RVO, hiervoor is de komende jaren 60,3 miljoen euro vrijgemaakt. Nu de BIK niet meer door gaat is deze intensivering voor het RVO niet meer nodig. Voor 2021 betreft het 17,1 miljoen euro.

Indiener stelt voor deze 60,3 miljoen euro ter beschikking te stellen aan de lerarenbeurs. Van de ingediende initiële aanvragen over 2021 kon slechts de helft worden toegekend vanwege het bereiken van het subsidieplafond. Dit is zeer teleurstellend, omdat Nederland al jaren kampt met een lerarentekort. De lerarenbeurs is een succesvolle methode om dat tekort terug te dringen. Dit amendement regelt dat 17,1 miljoen euro per direct extra ter beschikking wordt gesteld aan de lerarenbeurs. Tot en met 2024 loopt dit als het aan indiener ligt op tot 60,3 miljoen euro door de gelden voor de uitvoeringskosten van de BIK toe te voegen aan het budget voor de lerarenbeurs.

Nijboer

Naar boven