Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
overigStaatscourant 2021, 36122ander besluit van algemene strekking

Besluit Handboek Vervanging Raad voor de Kinderbescherming te Den Haag

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op:

 • artikel 7 van de Archiefwet 1995

 • artikelen 2 en 6 van het Archiefbesluit 1995

 • artikel 26b van de Archiefregeling

 • de Archiefbeheerregels Veiligheid en Justitie 2014

 • de Uitvoeringsregeling Archiefbeheer Veiligheid en Justitie 2014

besluit:

Artikel 1

 • 1. Fysieke poststukken die na 1 juli 2018 binnenkomen en voor archivering in aanmerking komen conform het basisselectiecdocument.

  De digitale vervanging van archiefbescheiden heeft betrekking op: de vanaf 1 juli 2018 binnenkomende poststukken die door de RvdK worden ontvangen en die archiefbescheiden vormen die op grond van het geldende basisselectiedocument (Staatscourant datum 24-1-2021 nr 135) voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen.

 • 2. De vervanging geschiedt zoals omschreven in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming.

 • 3. Onder dit besluit vallen niet:

  • a. Ontvangen bescheiden die digitaal zijn opgesteld en waarvan is vastgesteld dat het archiefbescheiden betreft;

  • b. niet-scanbare objecten zoals usb-sticks;

  • c. bescheiden die krachtens verdragen of op grond van wettelijke bepalingen in hun oorspronkelijke vorm moeten worden bewaard, zoals aktes van geboorte en overlijden;

  • d. Overige documenten die de RvdK ontvangt, produceert, niet zijnde inkomende post t.b.v. het kinddossier, zoals poststukken aan de directie.

Artikel 2

De archiefbescheiden worden, na vervanging, opgenomen in het primair proces ondersteunende systeem, op de wijze omschreven in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming.

Artikel 3

De vervangen archiefbescheiden zullen na een periode van 6 maanden daadwerkelijk worden vernietigd.

Artikel 4 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2018.

Artikel 5 citeertitel

Dit besluit zal worden aangehaald als: Besluit Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming 2018.

Den Haag, 26 februari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze, algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming H. Elbers

BIJLAGE

Handboek Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming (Beschikbaar op www.raadvoordekinderbescherming.nl