Aankondiging terinzagelegging selectielijsten 4 januari 2021, Nationaal Archief

In het kader van de archiefwettelijke procedure tot vaststelling van selectielijsten (art. 4, lid 2 van het Archiefbesluit 1995) liggen de navolgende (ontwerp)selectielijsten tezamen met het verslag van het rond de selectielijst gevoerde overleg vanaf 4 januari 2021 voor een periode van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief, en zijn deze te raadplegen op de website van het Nationaal Archief:

  • Selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers vanaf 5 mei 1945;

  • Selectielijst van Normec Certification BV vanaf 1 maart 2006.

Eenieder kan gedurende de termijn van de inzage mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan:

Nationaal Archief, t.a.v. de algemene rijksarchivaris

Postbus 90520, 2509 LM Den Haag

Een zienswijze kan ook per mail worden verzonden naar contact@nationaalarchief.nl, onder vermelding van ‘zienswijze selectielijst’.

Uw zienswijze dient uiterlijk 14 februari 2021 ingediend te zijn.

Naar boven