Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 36090ander besluit van algemene strekking

Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg van 4 juni 2021, kenmerk 2369290-1009887-PZO, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de medische verklaring onder de Wet zorg en dwang

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 23 april 2021 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2020/21, 35 370, nr. 7) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1 Definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Medische verklaring:

medische verklaring als bedoeld in de Wet zorg en dwang.

Wet zorg en dwang:

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 3 Prestatiebeschrijvingen en tarieven

De Zorgautoriteit stelt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 een prestatiebeschrijving met een maximumtarief vast voor het opstellen van een medische verklaring.

Artikel 4 Financieel kader en macrobeheersbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 is het macrobeheersinstrument voor eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen1 van toepassing op de uitgaven voor de medische verklaring.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

TOELICHTING

Algemeen

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wet zorg en dwang) ingevoerd. Op grond van de Wet zorg en dwang kan onvrijwillige zorg worden verleend aan mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening of een daaraan gelijkgestelde aandoening.

Onderdeel van deze wet is de mogelijkheid tot onvrijwillige opname of verblijf. Een medische verklaring van een ter zake kundige arts2 is noodzakelijk voor een verzoek tot het verlenen van een machtiging van de rechter voor onvrijwillige opname en verblijf of voortzetting van het verblijf. Daarnaast is de medische verklaring noodzakelijk voor een beschikking tot inbewaringstelling van de burgemeester.

Het opstellen van een medische verklaring kan door diverse artsen worden gedaan. Hiervoor geef ik een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit, zodat het mogelijk wordt om ook binnen de Zorgverzekeringswet de kosten voor de medische verklaring in rekening te brengen.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark


X Noot
2

Artikel 26 lid 5 onder d van de Wet zorg en dwang.