Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2021, 36046ander besluit van algemene strekking

Wijziging van het besluit van 10 juni 2021, nr. 2021-12740 Omzetbelasting. Registratiedrempel voor kleine ondernemers

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 13 juli 2021, nr. 2021-15805.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten

Dit besluit wijzigt het besluit van 10 juni 2021, nr. 2021-12740. In onderdeel 2 worden verschillende wijzigingen aangebracht, met name om de doelgroep waarvoor de goedkeuring niet kan gelden te verduidelijken. Ook wordt in de tekst achter het voorlaatste gedachtestreepje een onjuistheid in de berekening hersteld.

ARTIKEL I

Het besluit van 10 juni 2021, nr. 2021-12740 (Stcrt. nr. 30899), wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan onderdeel 1. wordt een alinea toegevoegd:

Dit besluit is gewijzigd bij het besluit van 13 juli 2021, nr. 2021-15805, Stcrt. nr. 2021-36046. De wijziging betrof een verduidelijking in onderdeel 2 van de doelgroep die geen gebruik kan maken van de goedkeuring en in de tekst achter het voorlaatste gedachtestreepje werd een onjuistheid in de berekening hersteld.

B

In onderdeel 2 wordt het zinsdeel achter de tweede komma in de goedkeuring dat luidt: ‘goed dat een ondernemer die zich nog niet als zodanig voor de omzetbelasting heeft gemeld bij de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst’ vervangen door ‘goed dat een ondernemer die zich nog niet voor de omzetbelasting heeft gemeld bij de Belastingdienst of bij de Kamer van Koophandel’.

C

In onderdeel 2 wordt de tekst achter het eerste gedachtestreepje vervangen door ‘Ondernemers die al voor de btw zijn of moeten worden geregistreerd, bijvoorbeeld omdat zij zich melden bij de Belastingdienst vanwege een recht op teruggaaf van btw of omdat ze verplicht zijn om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, kunnen de goedkeuring niet toepassen. Voor toepassing van de KOR dienen zij zich aan te melden bij de Belastingdienst conform artikel 25, zesde lid, Wet OB.’

D

In onderdeel 2 wordt de tekst achter het voorlaatste gedachtestreepje vervangen door ‘In het geval dat een forfait mag worden toegepast in plaats van de btw over de vergoeding, zoals bij particuliere zonnepaneelhouders, moet de omzet die uit dit forfait is terug te rekenen, worden meegeteld bij het bepalen van de jaaromzet. Te weten 100/21 x forfait als het algemene tarief van toepassing is op de onderliggende prestatie of 100/9 x forfait als het verlaagde tarief daarop van toepassing is. ’

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst met dien verstande dat artikel I, letter D, terugwerkt tot en met 10 juni 2021.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 juli 2021

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, H.G. Roodbeen, Hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken