Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 21 juni 2021, nummer CvTE21.00902, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2023, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi ten behoeve van het examenjaar 2022, tevens preliminaire vaststelling van een syllabus ten behoeve van het examenjaar 2024 (Regeling syllabi centrale examens vo 2023)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, bedoeld in artikel 2, achtste lid, van de Wet College voor toetsen en examens, gegeven op 6 juli 2021, kenmerk 28464842,

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling syllabi ten behoeve van het examenjaar 2023

De syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2023, worden vastgesteld dan wel nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 1a, 1b en 1c bij deze regeling.

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

De syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo die bij de Regeling syllabi centrale examens vo 2021 en Regeling syllabi centrale examens vo 2022 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Preliminaire vaststelling van een syllabus ten behoeve van het examenjaar 2024

De syllabus voor de centrale examens in het vwo ten behoeve van het examenjaar 2024 wordt vastgesteld voor het vak vermeld in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4. Bekendmaking syllabi

De syllabi, bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3, worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 5. Inwerkingtreding

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Artikel 1 en de daarbij behorende bijlagen vervallen met ingang van 1 januari 2024.

  • 3. Artikel 2 en de daarbij behorende bijlage vervallen met ingang van 1 januari 2023.

  • 4. Artikel 3 en de daarbij behorende bijlage vervallen met ingang van 1 januari 2025.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens vo 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE 1A SYLLABI VWO 2023

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens vwo 2023 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

beeldende vakken

biologie

filosofie

Fries

geschiedenis

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

maatschappijwetenschappen

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

BIJLAGE 1B SYLLABI HAVO 2023

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens havo 2023 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

beeldende vakken

biologie

filosofie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

maatschappijwetenschappen

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

BIJLAGE 1C SYLLABI VMBO 2023

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens vmbo 2023 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijkunde

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

media, vormgeving en ict

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

dienstverlening en producten

groen

BIJLAGE 2 NADERE VASTSTELLING SYLLABI

(Bijlage als bedoeld in artikel 2)

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

Syllabi voor de centrale examens 2022:

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

havo

De syllabi voor de centrale examens havo die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

Syllabi voor de centrale examens 2022:

filosofie

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

BIJLAGE 3 PRELIMINAIRE VASTSTELLING SYLLABI 2024

(Bijlage als bedoeld in artikel 3)

vwo

Voor de centrale examens vwo 2024 wordt een syllabus voor het volgende vak vastgesteld:

maatschappijwetenschappen

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs (vo). De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma’s vwo, havo en vmbo zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.

In de examenprogramma’s wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak in het centraal examen (ce) zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het ce-deel wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden.

De examenprogramma’s en de syllabi zijn te raadplegen op http://www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Vaststelling syllabi ten behoeve van het examenjaar 2023

Met dit artikel en de daarbij behorende bijlagen worden de syllabi voor de centrale examens van 2023 vastgesteld dan wel nader vastgesteld. Hierbij is het volgende van belang:

  • In de syllabi 2023 (http://www.examenblad.nl, jaarring 2023) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2022 duidelijk zichtbaar geel gemarkeerd, en

  • Er zijn geen vakken waarvoor de syllabus 2023 nog niet kan worden vastgesteld.

    Van de vakken waarvan de syllabus al eerder was vastgesteld, wordt de syllabus bij deze regeling nader vastgesteld.

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

Zoals ook in de toelichtingen bij eerdere regelingen syllabi centrale examens vo is vermeld, kunnen bijstellingen gegeven worden op vastgestelde syllabi. Dat volgt ook uit de bevoegdheid tot vaststelling van de syllabi, die is neergelegd in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens. Met artikel 2 en bijbehorende bijlage 2 worden de in deze bijlage genoemde syllabi bijgesteld.

Op http://www.examenblad.nl (kies de juiste jaarring) zijn de nader vastgestelde syllabi gepubliceerd.

De verschillen met de eerder vastgestelde syllabi zijn duidelijk zichtbaar blauw gemarkeerd.

Artikel 3. Preliminaire vaststelling van een syllabus ten behoeve van het examenjaar 2024

Met artikel 3 en de bijbehorende bijlage wordt de in deze bijlage genoemde syllabus ten behoeve van het examenjaar 2024 vastgesteld.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven