Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 31525Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2021, kenmerk 2379239-1011097-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba in verband met een wijziging in de aangewezen gebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire; artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint-Eustatius en artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

Bijlage I bij het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel ‘Griekenland, alleen maar de Noord-Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden;’ wordt vervangen door ‘Griekenland, alleen maar de Noord-Egeïsche eilanden, de Zuid-Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden;’.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het onderdeel ‘Zuid Korea’ door een puntkomma wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • Zwitserland.

3. In de alfabetische volgorde worden de volgende onderdelen ingevoegd:

 • Cyprus;

 • Kroatië, behalve Zagreb en de andere gebieden in de regio Sjeverna Hrvatska;

 • Liechtenstein;

 • San Marino;

 • Vaticaanstad;

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

Artikelen 1 en 1a van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire worden als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel ‘Griekenland, alleen maar de Noord-Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden;’ wordt vervangen door ‘Griekenland, alleen maar de Noord-Egeïsche eilanden, de Zuid-Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden;’.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het onderdeel ‘Zuid Korea’ door een puntkomma wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • Zwitserland.

3. In de alfabetische volgorde worden de volgende onderdelen ingevoegd:

 • Cyprus;

 • Kroatië, behalve Zagreb en de andere gebieden in de regio Sjeverna Hrvatska;

 • Liechtenstein;

 • San Marino;

 • Vaticaanstad;

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SINT-EUSTATIUS

Artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de punt aan het slot van het onderdeel ‘Zuid Korea’ door een puntkomma wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • Zwitserland.

2. In de alfabetische volgorde worden de volgende onderdelen ingevoegd:

 • Cyprus;

 • Liechtenstein;

 • San Marino;

 • Vaticaanstad;

ARTIKEL IV WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SABA

Artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de punt aan het slot van het onderdeel ‘Zuid Korea’ door een puntkomma wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • Zwitserland.

2. In de alfabetische volgorde worden de volgende onderdelen ingevoegd:

 • Cyprus;

 • Liechtenstein;

 • San Marino;

 • Vaticaanstad;

ARTIKEL V INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba.

De volgende gebieden hebben blijkens de RIVM-rapportage ‘Wekelijkse inventarisatie landen binnen en buiten de EU voor risico op import COVID-19 in Nederland’ van 14 juni 2021 geen verhoogd risico meer:

 • Cyprus;

 • de Zuid-Egeïsche eilanden;

 • Kroatië, behalve de regio Sjeverna Hrvatska (inclusief Zagreb);

 • Liechtenstein;

 • Zwitserland.

Voor San-Marino en Vaticaanstad geldt dat hierover geen aparte data beschikbaar is bij de ECDC. Gelet hierop volgen San-Marino en Vaticaanstad de situatie in Italië, wat geen gebied is met verhoogd risico.

Dit besluit strekt ertoe dat deze gebieden vanaf 17 juni 2021 geen hoogrisicogebieden meer zijn.

Voor Saba en Sint Eustatius blijven heel Griekenland en Kroatië op verzoek van de gezaghebbers vooralsnog een hoogrisicogebied. De gezaghebbers geven aan dat het voor Saba en Sint Eustatius niet goed mogelijk is om te bepalen vanaf welk deel van deze landen een reiziger komt, waardoor niet gegarandeerd kan worden dat een reiziger niet uit een hoogrisicogebied komt. Hiermee lopen de eilanden extra risico.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn