Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KapelleStaatscourant 2021, 30520Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Smokkelhoek 2e herziening (Smokkelhoekweg)

Logo Kapelle

Burgemeester en wethouders van Kapelle maken ingevolge artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb bekend dat met ingang van donderdag 17 juni 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

een ontwerp van het bestemmingsplan Smokkelhoek 2e herziening (Smokkelhoekweg)

Plangebied

Het plangebied betreft de volgende kadastrale percelen: gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3201 en sectie S, nummers 852, 853 en 854. Dit gebied ligt tussen de Smokkelhoekweg en de Ambachtsweg op het bedrijventerrein Smokkelhoek.

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan regelt dat op het perceel van een te slopen woning aan de Smokkelhoekweg 5, gezamenlijk met enkele aangrenzende percelen, twee bedrijfspercelen met bedrijfsvilla’s kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast, ten oosten van deze percelen, is het voornemen om de gronden om te zetten in bedrijfsgronden voor bestaande bedrijven om in hun uitbreidingsbehoefte te voorzien of om nieuwe bedrijven zich te vestigen.

Het plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Het plan is tevens in pdf-versie te raadplegen op de gemeentelijke website www.kapelle.nl onder Bestemmingsplannen. Een volledig digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan, met code NL.IMRO.0678.smokkelhoekHZ002-OW01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC te Kapelle. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14-0113. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.kapelle.nl. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

 

Kapelle, 16 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Kapelle