Voornemen aanwijzen gemeentelijk monument Zuidkade 33

Logo Waddinxveen

B&W hebben het voornemen om Zuidkade 33 (perceel D1875) aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 10 juni 6 weken ter inzage. Wilt u het ontwerpbesluit inzien? Neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van B&W. De ontvangen reacties betrekken wij bij de besluitvorming over de vaststelling van het aanwijsbesluit.

Naar boven