Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertStaatscourant 2021, 29278VerkeersbesluitenVerkeersbesluit reserveren 14 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op 7 locaties in de gemeente Zundert

Logo Zundert

KENMERK: Z21-002569

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op:

• het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

• het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

UIT HET OOGPUNT VAN

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

en vanuit het volgende belang van artikel 4 van de Wegenverkeerswet 1994:

• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

Is het gewenst om 7 laadpalen aan te leggen voor het opladen van elektrische voertuigen en daarvoor 14 parkeerplaatsen te reserveren.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;

• de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Zundert een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor ¨Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur¨;

• de gemeente Zundert via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

• de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

• de plankaart is opgesteld waarin 7 locaties in de gemeente Zundert zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

• de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit de gemeente Zundert;

• de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kunnen leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

• de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

• de genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Zundert;

• het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie;

• de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

• de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto´s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto´s;

• door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort;

• dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

• op basis van het “Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020” de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit gemandateerd is aan de directeur;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 1 juni 2021 positief advies gegeven;

BESLUIT

1. Het aanwijzen van 14 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ´Lijst laadlocaties´ en bijlage 2 ´Plaatsingskaart Openbaar Laadnetwerk´;

2. Om bovenstaande reden de borden E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) te plaatsen met onderbord ´alleen voor opladen elektrische voertuigen´, alsmede met onderbord OB504 (neerwijzende pijlen).

 

Zundert, 8 juni 2021

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans

Directeur

 

BIJLAGEN

Bijlage 1: Lijst laadlocaties

De gemeente Zundert heeft besloten om ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen parkeerplaatsen te reserveren in de gemeente Zundert.

1. Laadpaal ID 0879-17: Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Hogestraat 27, 4891 CA Rijsbergen

2. Laadpaal ID 0879-20: Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Poteindplein 7, 4881 WC Zundert

3. Laadpaal ID 0879-38: Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Wernhoutseweg 6, 4881 GB Zundert

4. Laadpaal ID 0879-45: Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Antoon Jurriensplein 15, 4884 BA Wernhout

5. Laadpaal ID 0879-46: Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Burgemeester Manderslaan 56A, 4881 EK Zundert

6. Laadpaal ID 0879-50: Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Beukenlaan 39, 4881 KA Zundert

7. Laadpaal ID 0879-55: Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Klein Zundertseweg 60, 4882 BH Zundert

 

Bijlage 2: Plaatsingskaart openbaar laadnetwerk

1. Laadpaal ID 0879-17: Hogestraat 27, 4891 CA Rijsbergen

Coördinaten: 51.51769650482859, 4.706301288699677

2. Laadpaal ID 0879-20: Poteindplein 7, 4881 WC Zundert

Coördinaten: 51.468647114808874, 4.656412843305105

3. Laadpaal ID 0879-38: Wernhoutseweg 6, 4881 GB Zundert

Coördinaten: 51.46612019755969, 4.655190582916163

4. Laadpaal ID 0879-45: Antoon Jurriensplein 15, 4884 BA Wernhout

Coördinaten: 51.454024945526896, 4.641206735796743

5. Laadpaal ID 0879-46: Burgemeester Manderslaan 56A, 4881 EK Zundert

Coördinaten: 51.469432408847666, 4.6657277293384425

6. Laadpaal ID 0879-50: Beukenlaan 39, 4881 KA Zundert

Coördinaten: 51.47238417384378, 4.6625634298672765

7. Laadpaal ID 0879-55: Klein Zundertseweg 60, 4882 BH Zundert

Coördinaten: 51.48180657158076, 4.653815818153106

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

De gemeente Zundert behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als een separaat verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.