Verzekeringswezen: Overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering ingevolge Afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht

  • 1. Yarden Uitvaartverzekeringen N.V., gevestigd te Almere, kantoorhoudende te Transistorstraat 10, 1322 CE, deelt hierbij aan polishouders mee dat zij haar rechten en verplichtingen uit na te noemen overeenkomsten van levensverzekering en overeenkomsten van natura uitvaartverzekeringen met ingang van uiterlijk 30 augustus 2021 wenst over te dragen aan DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te Oude Stadsgracht 1, 5611 DD, in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.

  • 2. De Nederlandsche Bank N.V. heeft op 21 mei 2021 vastgesteld dat de gegevens overgelegd bij de aanvraag tot instemming met de overdracht, voldoende zijn voor de voorbereiding van haar beschikking. De Nederlandsche Bank N.V. heeft op grond van artikel 3:119, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. vervolgens opdracht gegeven om van het voornemen tot overdracht van rechten en verplichtingen mededeling te doen in de Staatscourant.

  • 3. De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van levensverzekering die behoren of behoord hebben tot de portefeuille van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V., gesloten in de branche(s) levensverzekeringen en natura uitvaartverzekeringen. De voorgenomen overdracht brengt geen enkele wijziging in de voorwaarden waaronder de overeenkomsten van levensverzekering zijn aangegaan. De polissen blijven dus onverminderd en ongewijzigd van kracht.

  • 4. Polishouders kunnen zich schriftelijk verzetten tegen de overdracht binnen 30 dagen na dagtekening van deze Staatscourant bij De Nederlandsche Bank N.V. bij verzetaantekenen@dnb.nl onder vermelding van polisnummer(s). Indien een vierde of meer van de polishouders zich binnen de gestelde termijn tegen de overdracht heeft verzet, zal de overdracht niet volgen. Dat geldt dan ook voor hen die zich niet tegen de overdracht hebben verzet.

  • 5. De Nederlandsche Bank N.V. verleent schriftelijk instemming met de overdracht als zich niet binnen de gestelde termijn een vierde of meer van de polishouders tegen de voorgenomen overdracht heeft verzet. Verder mogen er bij De Nederlandsche Bank N.V. geen bedenkingen tegen de overdracht bestaan of moet aan deze bedenkingen tegemoet gekomen zijn. De overdracht zal dan volgen en is van kracht voor alle betrokkenen.

Naar boven