Provincie Zeeland – Kennisgeving publicatie projectplan Waterwet en bestemmingsplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal, inclusief Nota van zienswijzen

Logo Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben het projectplan Herinrichting Kruispolder en gemaal Paal goedgekeurd op 1 juni 2021. De algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen heeft het projectplan op 8 april 2021 gewijzigd vastgesteld.

In het Waterbeheerplan 2016-2021 is opgenomen dat het watersysteem in het beheersgebied van het waterschap Scheldestromen in 2027 op orde moet zijn voor nu en de klimaatomstandigheden die worden verwacht in 2050. Bij toetsing is gebleken dat delen van het peilgebied Campen in Oost Zeeuws-Vlaanderen niet voldoen aan de norm om wateroverlast onder extreme omstandigheden te voorkomen. Het waterschap treft maatregelen om de knelpunten voor wateroverlast in het peilgebied Campen op te lossen. Hiervoor is het waterschap voornemens om het project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal uit te voeren. De Kruispolder ligt in de gemeente Hulst aan de Westerschelde, ten noorden van Lamswaarden en ten westen van de kern Paal.

Dit projectplan beschrijft de maatregelen die worden uitgevoerd voor het oplossen van de knelpunten voor wateroverlast bij extreme situaties en voor verbeteren van het dagelijks peilbeheer:

 • 1.

  Het vergroten van de capaciteit van het gemaal Paal;

 • 2.

  Het aanleggen van de watergang richting het gemaal Paal, voornamelijk bestaand uit een verbreding van bestaande sloten aangevuld met nieuwe watergangen;

 • 3.

  Het aanleggen van een duiker met afsluiter in de 2e waterkering, die zorgt voor de koppeling tussen de Kruispolder en de Melopolder;

 • 4.

  Het aanleggen van vier stuwen;

 • 5.

  Het aanleggen, verruimen en dempen van diverse watergangen, inclusief aanleggen en/of vernieuwen van diverse duikers;

 • 6.

  Het aanleggen van nieuwe peilgebieden.

De door de algemene vergadering aangebrachte wijzigingen betreffen:

 • Aanpassing watergang vervalt tussen Kruisstraat en Remortelstraat;

 • Dempen sloot vervalt ter hoogte van Lange Nieuwstraat 8d;

 • Te dempen sloot toegevoegd ter oosten van Langestraat 27.

De ambtshalve wijzigingen zijn aangegeven op de kaart in de bijlage en deze zijn tevens doorgevoerd in het definitieve projectplan Waterwet.

Voor de uitvoering van het projectplan heeft de gemeenteraad van de gemeente Hulst op 15 april 2021 een bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen betreffen:

 • Voor het gemaal is een maximale goothoogte van 7 meter opgenomen op de verbeelding;

 • De wijzigingen van de maatregelenkaart uit het projectplan Waterwet zijn op de verbeelding verwerkt.

Procedure

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 26 augustus 2020 besloten op dit project artikel 5.8 van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten de besluiten, die voor de uitvoering van het project nodig zijn, op gecoördineerde wijze zullen voorbereiden.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, mede op grond van artikel 5.12 van de Waterwet, van 21 januari tot en met 3 maart 2021 het ontwerpprojectplan Waterwet, inclusief MER-beoordelingsbesluit, het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is één zienswijze op het projectplan ingediend. De in deze periode ingediende zienswijze heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van het ontwerpprojectplan noch van de ontwerpbesluiten. Wel zijn een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen en de reactie op de zienswijze is door het waterschap verwoord in een Nota van zienswijzen.

Ter inzage

Het goedkeuringsbesluit wordt van donderdag 10 juni tot en met donderdag 22 juli 2021 ter inzage gelegd, samen met het vaststellingsbesluit van de algemene vergadering van het waterschap, het projectplan, inclusief MER-beoordeling, de Nota van zienswijze en het vastgestelde bestemmingsplan van de gemeente Hulst.

De stukken zijn te raadplegen op de volgende locaties:

Provinciale website van Zeeland: https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekenmakingen/nu-ter-inzage 

Op werkdagen kunnen de stukken worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

Waterschap Scheldestromen, kantoren Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen.

Gemeente Hulst, Grote Markt 24 te Hulst. Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 140114.

Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg.

Bovengenoemde stukken zijn ook digitaal in te zien via de website www.overheid.nl bij → “Bekendmakingen” → “officiële bekendmakingen”. Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenkruisp-001V.

Beroep

Gedurende de beroepstermijn van vrijdag 11 juni tot en met donderdag 22 juli 2021 kan beroep aangetekend worden tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de overige definitieve besluiten.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voldoen aan de inhoudsvereisten zoals aangegeven in artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het projectplan en de onderliggende besluiten vallen onder de Crisis- en herstelwet. Ingevolge deze Wet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet dienen de beroepsgronden op straffe van niet ontvankelijkheid in het beroepschrift te worden opgenomen en kunnen deze na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Dit betekent dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. De reden(en) waarom beroep wordt ingesteld, moeten bij het beroepschrift vermeld worden.

Verzoek om voorlopige voorziening

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van het projectplan, het bestemmingsplan en het goedkeuringsbesluit niet. Degene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen, indien sprake is van onverwijlde spoed op de betrokken belangen. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.R.F. de Keijzer, e-mail jrf.de.keijzer@zeeland.nl of telefoon 06-50419111.

Naar boven