Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 mei 2021, nr. IENW/BSK-2021/93778, houdende wijziging van de Regeling beheer verpakkingen in verband met het invoeren van statiegeld op metalen drankverpakkingen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 14 en 15, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling beheer verpakkingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De minimale hoogte van het statiegeld, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld op € 0,15 voor metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder.

B

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

  • 1. Op de kunststof fles, bedoeld in artikel 12, eerste lid van het besluit, bestaat de vorm en inhoud van de aanduiding omtrent het statiegeld, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het besluit, uit het woord ‘Statiegeldfles’ in een lettergrootte van minimaal 1,2 millimeter.

  • 2. Op de metalen drankverpakking, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het besluit, bestaat de vorm en inhoud van de aanduiding omtrent het statiegeld, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het besluit, uit het woord ‘Statiegeld’ in een lettergrootte van minimaal 1,2 millimeter.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2022 met dien verstande dat zij in werking treedt nadat de onderdelen F en G van artikel I van het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen in werking zijn getreden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Inleiding

Met deze regeling wordt de Regeling beheer verpakkingen gewijzigd en worden bepalingen omtrent statiegeld op metalen drankverpakkingen toegevoegd.

De regeling (hierna wijzigingsregeling) behelst:

  • 1. het vastleggen van de minimale hoogte van statiegeld op metalen drankverpakkingen; en

  • 2. het vastleggen van de vorm en inhoud van de aanduiding die op een metalen drankverpakking moet worden vermeld teneinde duidelijk te maken dat op die verpakking statiegeld is geheven.

Statiegeldverplichting op metalen drankverpakkingen

Op 31 december 2022 wordt er statiegeld op metalen drankverpakkingen ingevoerd. Dit geschiedt met het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen1.

Het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen wijzigt het Besluit beheer verpakkingen 2014 en omvat:

  • het opnemen van een doelstelling voor gescheiden inzameling van metalen drankverpakkingen;

  • het vastleggen van een statiegeldverplichting voor metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder;

  • het opnemen van een grondslag om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen over de minimale hoogte van het statiegeld op metalen drankverpakkingen; en

  • het opnemen van een grondslag om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen over de vorm en inhoud van de aanduiding die op een verpakking geplaatst moet worden teneinde duidelijk te maken dat op deze verpakking statiegeld is geheven.

De statiegeldverplichting op metalen drankverpakkingen behelst dat een producent of importeur die drank in een metalen drankverpakking met een inhoud van 3 liter of minder in Nederland in de handel brengt, verplicht is om op die verpakking statiegeld in rekening te brengen en dit statiegeld, na gebruik van de verpakking, bij inname weer terug te betalen.

Deze statiegeldverplichting sluit aan op het statiegeldstelsel zoals dat met het Besluit maatregelen kunststof drankflessen in het Besluit beheer verpakkingen 2014 is vastgelegd. Dit statiegeldstelsel treedt op 1 juli 2021 in werking.

Inzameldoelstelling metalen drankverpakkingen

Met ingang van 2024 rust op producenten en importeurs die drank in een metalen drankverpakking met een inhoud van 3 liter of minder in Nederland in de handel brengen, de verplichting om per kalenderjaar ten minste 90 gewichtsprocent van het totaal van deze door hen in dat kalenderjaar in de handel gebrachte metalen drankverpakkingen gescheiden in te zamelen. Deze doelstelling is opgenomen in artikel 6b van het Besluit beheer verpakkingen 2014 zoals dat is gewijzigd met het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen.

De verwachting is dat het statiegeld op metalen drankverpakkingen dat op 31 december 2022 wordt ingevoerd in belangrijke mate zal bijdragen aan het verwezenlijken van de inzameldoelstelling.

Mocht echter op enig moment blijken dat voor consumenten de met de wijzigingsregeling in de Regeling beheer verpakkingen vastgelegde minimale hoogte van het statiegeld van € 0,15 voor metalen drankverpakkingen een onvoldoende prikkel vormt om de metalen drankverpakking in te leveren op de inleverpunten die producenten en importeurs daarvoor beschikbaar stellen, dan kunnen deze laatste er voor kiezen het statiegeldbedrag zelfstandig te verhogen. Een wijziging van de Regeling beheer verpakkingen is daarvoor niet nodig.

Het vaststellen van een lager bedrag aan statiegeld door producenten en importeurs dan het in de Regeling beheer verpakkingen vastgelegde bedrag is niet mogelijk.

Minimale hoogte statiegeld

De minimale hoogte van het statiegeld op metalen drankverpakkingen wordt met de wijzigingsregeling vastgelegd in artikel 6, tweede lid (nieuw) van de Regeling beheer verpakkingen en vastgesteld op € 0,15.

Dit bedrag dient minimaal als statiegeld door producenten en importeurs in rekening te worden gebracht op het moment dat zij een drank in een metalen drankverpakkingen in de handel brengen. Hetzelfde bedrag dient door hen te worden terugbetaald op het moment dat de metalen drankverpakking na gebruik wordt ingeleverd.

Het statiegeld op metalen drankverpakkingen wordt ingevoerd ter bestrijding van zwerfafval dat veroorzaakt wordt door deze verpakkingen. Dat betekent dat de prikkel om de metalen drankverpakkingen (blikjes) terug te brengen naar de innamepunten hoog genoeg moet zijn om invloed te hebben op het gedrag van de consument. Tegelijkertijd moet het een proportioneel bedrag zijn ten opzichte van de prijs van het product. Mede op basis van analyses van buitenlandse systemen is daarom gekozen voor een minimale hoogte van het statiegeldbedrag van € 0,15.

Vorm en inhoud aanduiding statiegeld

Met artikel 7, tweede lid, (nieuw) worden de vorm en inhoud vastgesteld van de aanduiding omtrent het statiegeld waarmee producenten en importeurs de metalen drankverpakkingen, waarop de statiegeldverplichtingen betrekking hebben, dienen te voorzien. Grondslag voor deze bepaling is artikel 15, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014, zoals dat luidt na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G, van het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen.

Op een metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder dient het woord ‘Statiegeld’ te worden geplaatst in een lettergrootte van minimaal 1,2 millimeter (mm). Deze minimale lettergrootte sluit aan bij de op de grond van de Verordening voedselinformatie2 voorgeschreven lettergrootte voor ingrediënten van levensmiddelen op etiketten.

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014 dient deze aanduiding duidelijk en onuitwisbaar op de metalen drankverpakkingen te worden aangebracht. De hoogte van het statiegeld behoeft niet op de metalen drankverpakking te worden vermeld.

Het woord ‘Statiegeld’ op de metalen drankverpakking maakt het voor de houder ervan duidelijk dat het om een zogenaamde statiegeldverpakking gaat en dat bij inlevering ervan door producenten en importeurs het door hen reeds geheven statiegeldbedrag moet worden terugbetaald.

De verplichting tot het opnemen van de aanduiding ‘Statiegeld’ op metalen drankverpakkingen die onder het statiegeldstelsel vallen, leidt ertoe dat de informatie op de metalen drankverpakking moet worden aangepast. De kosten hiervan worden als gering ingeschat.

In paragraaf 5 van de toelichting bij het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen wordt nader ingegaan op de nalevingskosten van de statiegeldverplichtingen op metalen drankverpakkingen. Kortheidshalve wordt daar naar verwezen.

Voorbereiding van de regeling

Deze regeling is van 18 maart tot en met 15 april 2021 aangemeld voor internetconsultatie. In het kader daarvan zijn 14 reacties ingediend. Indieners zijn particulieren en brancheorganisaties (LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond).

Algemeen beeld van de reacties is dat de meeste indieners aangeven de invoering van statiegeld op metalen drankverpakkingen in principe te verwelkomen. Wel worden door veel indieners nog kanttekeningen geplaatst bij de randvoorwaarden van de invoering, met name de hoogte van het statiegeldbedrag. Tevens wordt er door een aantal indieners aandacht gevraagd voor andere milieukwesties waaraan aandacht zou moeten worden geschonken.

Naar aanleiding van de reacties die betrekking hedden op datgene wat met deze regeling wordt vastgelegd – de hoogte van het statiegeld – wordt aangegeven dat het statiegeldbedrag van € 0,15 per metalen drankverpakking tot en met 3 liter, de minimale hoogte van het statiegeld betreft. Verwacht wordt dat met een dergelijk bedrag de gestelde inzameldoelen van 90% worden behaald en het zwerfafvalprobleem, veroorzaakt door metalen drankverpakkingen, afdoende wordt aangepakt. Mocht dit eerste niet het geval zijn dan kunnen producenten en importeurs besluiten het statiegeldbedrag te verhogen, ten einde hun wettelijke doelstelling van 90% wel te halen.

Voor een reactie op de overige onderdelen van de ingekomen reacties die buiten de reikwijdte van deze regeling vallen wordt verwezen naar de desbetreffende pagina op www.internetconsultatie.nl.

MKB-toets

Er is in het kader van de voorbereiding van deze regeling afgezien van een MKB-toets. Reden hiervoor is dat met deze regeling geen sprake is van een stelselwijziging die een dergelijke toets zou rechtsvaardigen. De stelselwijziging die met de invoering van een statiegeldverplichting plaatsvindt, vindt haar grondslag in het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen en niet op grond van deze wijzigingsregeling.

Adviescollege Toetsing Regeldruk

Een conceptversie van deze regeling is ter advisering aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). De ATR heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het naar verwachting geen omvangrijke gevolgen voor de regeldruk heeft.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 31 december 2022, zijnde het moment waarop het statiegeldstelsel voor metalen drankverpakkingen in werking treedt. Dat laatste gebeurt met de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, E, F en G, van het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen. Gegeven het feit dat in de onderdelen F en G van artikel I van dat besluit de grondslag voor hetgeen met deze wijzigingsregeling wordt geregeld, is opgenomen, treedt deze wijzigingsregeling tevens op 31 december 2022 in werking, maar pas nadat deze onderdelen van artikel I van het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen in werking zijn getreden.

De datum van inwerkingtreding van het statiegeldstelsel op metalen drankverpakkingen en daarmee samenhangend de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling op 31 december 2022, is de uitkomst van een politieke afweging na consultatie van het verpakkende bedrijfsleven. Daarbij is onderkend dat de datum van inwerkingtreding van het statiegeldstelsel afwijkt van de vaste verandermomenten voor regelgeving.

De regeling zal ruim voor inwerkingtreding van het statiegeldstelsel op metalen drankverpakkingen op 31 december 2022 in de Staatscourant worden geplaatst. Dit geeft de producenten en importeurs van metalen drankverpakkingen voldoende de tijd om de invoering van statiegeld op metalen drankverpakkingen voor te bereiden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Besluit van 30 april 2021 houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met het opnemen van een doelstelling voor gescheiden inzameling van metalen drankverpakkingen en het invoeren van statiegeld op metalen drankverpakkingen (Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen) (Stb 2021, 228)

X Noot
2

Verordening (EU) 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (Pb EU 2011 L 304)

Naar boven