Ontwerp wijzigingsplan Boudewijnskerke 50 te Zoutelande

Logo Veere

 

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 3 juni 2021 t/m 14 juli 2021 het ontwerp wijzigingsplan Boudewijnskerke 50 te Zoutelande ter inzage ligt. Deze wijziging omvat het wijzigen van de functieaanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” met de maatvoering “maximum aantal standplaatsen 15” in functieaanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” met de maatvoering “maximum aantal standplaatsen 25” en “maximum aantal permanente standplaatsen 5”.

 

Het digitale ontwerp wijzigingsplan is vanaf 3 juni 2021 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer

NL.IMRO.0717.0172WPBouker50Zou-OW01. Ten slotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis. Van 3 juni 2021 t/m 14 juli 2021 kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgermeester en wethouders. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw J.J. Boone, tel. (0118) 555230.

 

 

Domburg, 2 juni 2021.

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag

 

Naar boven