Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2021, 27116Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan Boudewijnskerke 50 te Zoutelande

Logo Veere

 

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 3 juni 2021 t/m 14 juli 2021 het ontwerp wijzigingsplan Boudewijnskerke 50 te Zoutelande ter inzage ligt. Deze wijziging omvat het wijzigen van de functieaanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” met de maatvoering “maximum aantal standplaatsen 15” in functieaanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” met de maatvoering “maximum aantal standplaatsen 25” en “maximum aantal permanente standplaatsen 5”.

 

Het digitale ontwerp wijzigingsplan is vanaf 3 juni 2021 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer

NL.IMRO.0717.0172WPBouker50Zou-OW01. Ten slotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis. Van 3 juni 2021 t/m 14 juli 2021 kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgermeester en wethouders. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw J.J. Boone, tel. (0118) 555230.

 

 

Domburg, 2 juni 2021.

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag