Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 25358Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 mei 2021, kenmerk 360636-1008429-PDC, tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius in verband met een wijziging in de aangewezen hoogrisicogebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN

Artikel 1, eerste lid, van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebiedenkomt te luiden:

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

De artikelen 1 en 1a van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire komen te luiden:

Artikel 1

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid, en als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, worden aangewezen alle gebieden buiten Bonaire, met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • Australië;

 • China;

 • Finland;

 • Griekenland, uitsluitend de Noord-Egeïsche eilanden, de Zuid-Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden;

 • Ierland;

 • IJsland;

 • Israël;

 • Malta;

 • Nieuw-Zeeland;

 • Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Agder;

 • Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren en Madeira;

 • Rwanda;

 • Spanje, uitsluitend de Balearen en de Canarische Eilanden;

 • Singapore;

 • Sint Maarten;

 • Thailand;

 • Zuid-Korea.

Artikel 1a

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en b, van de Wet publieke gezondheid en artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, worden aangewezen alle gebieden buiten Bonaire met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • Australië;

 • Aruba;

 • China;

 • Curaçao;

 • Finland;

 • Griekenland, uitsluitend de Noord-Egeïsche eilanden, de Zuid-Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden;

 • Ierland;

 • IJsland;

 • Israël;

 • Malta;

 • Nieuw-Zeeland;

 • Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Agder;

 • Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren en Madeira;

 • Rwanda;

 • Spanje, uitsluitend de Balearen en de Canarische Eilanden;

 • Singapore;

 • Sint Maarten;

 • Thailand;

 • Zuid-Korea.

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SABA

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid en als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, worden aangewezen alle gebieden buiten Saba met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • Australië;

 • Britse Maagdeneilanden;

 • China;

 • Dominica;

 • Finland;

 • Grenada;

 • Ierland;

 • IJsland;

 • Israël;

 • Malta;

 • Montserrat;

 • Nieuw-Zeeland;

 • Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren en Madeira;

 • Rwanda;

 • Singapore;

 • Sint Kitts and Nevis;

 • Thailand;

 • Zuid-Korea.

B

Artikel 1a vervalt.

ARTIKEL IV WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SINT EUSTATIUS

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid, en als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius, worden aangewezen alle gebieden buiten Sint Eustatius met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • Australië;

 • Britse Maagdeneilanden;

 • China;

 • Dominica;

 • Finland;

 • Grenada;

 • Ierland;

 • IJsland;

 • Israël;

 • Malta;

 • Montserrat;

 • Nieuw-Zeeland;

 • Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren en Madeira;

 • Rwanda;

 • Singapore;

 • Sint Maarten;

 • Thailand;

 • Zuid-Korea.

B

Artikel 1a vervalt.

ARTIKEL V INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius. De wijziging bevat zowel een technische wijziging in de opsomming als een inhoudelijke wijziging.

Per 15 mei 2021 wordt het huidig generiek negatief reisadvies omgezet naar een landenspecifiek reisadvies. Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hiervoor de grenswaarde van 100 besmettingen per 100.000 inwoners gedurende een periode van 14 dagen veranderd naar 150 besmettingen per 100.000 inwoners gedurende een periode van 14 dagen. De volgende gebieden zijn ten opzichte van de vorige wijziging van 8 mei 2021 (Staatscourant 2021, 24305) aangevuld in de uitzonderingen op de aangewezen gebieden:

 • Aruba;

 • Canarische eilanden;

 • Curaçao;

 • Ierland;

 • Ionische eilanden;

 • Israël;

 • Madeira;

 • Malta;

 • Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Agder.

Met de invoeging van Israël aan de lijst met uitzonderingen wordt tevens aangesloten bij de gelijktijdige opheffing van het EU-inreisverbod voor dit land. De Raad van de Europese Unie heeft op 6 mei 2021 aanbevolen om het inreisverbod voor Israël op te heffen.1 Een land kan uitgezonderd worden van de inreisbeperkingen indien in de voorafgaande 14 dagen de besmettingsgraad onder 25 besmettingen per 100.000 inwoners ligt en wanneer sprake is van een stabiele of dalende trend in die periode ten opzichte van de voorgaande 14 dagen. Daarnaast wordt de aard van het virus in acht genomen, met name de aanwezigheid van zorgwekkende varianten, als ook het aantal uitgevoerde tests, het percentage positieve tests, de algemene respons van het land op COVID-19 en de beschikbare informatie en de betrouwbaarheid daarvan. Het aantal besmettingen in Israël ligt onder de door de Europese Unie vastgestelde drempelwaarde. Ook is de trend ten aanzien van het aantal nieuwe besmettingen gedaald.

Voor Saba en Sint Eustatius blijven heel Griekenland, Spanje en heel Noorwegen op verzoek van de gezaghebbers vooralsnog een hoogrisicogebied. De gezaghebbers geven aan dat het voor Saba en Sint Eustatius niet goed mogelijk is om te bepalen vanaf welk deel van Griekenland, Spanje of Noorwegen een reiziger komt, waardoor niet gegarandeerd kan worden dat een reiziger niet uit een hoogrisicogebied komt. Hiermee lopen de eilanden extra risico. Daarnaast wordt Anguilla verwijderd uit de lijst met veilige landen voor Saba en Sint-Eustatius wegens het oplopende aantal besmettingen.

Sinds 28 april 2021 is een negatieve uitslag van een antigeentest niet langer verplicht voor reizigers naar Saba en Sint Eustatius (Stcrt. 2021, 21494 en Stcrt. 2021, 21494). Artikel 1a van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba en artikel 1a van Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius komen daarom te vervallen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, A.M.C. van Rijn


X Noot
1

Aanbeveling (EU) 2021/767 van de Raad van 6 mei 2021 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.