Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 24305Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 mei 2021, met kenmerk: 2355467-1008089-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius in verband met een wijziging in de aangewezen hoogrisicogebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN

Artikel 1, eerste lid, van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen c tot en met h tot e tot en met j, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • c. Finland;

 • d. Griekenland, uitsluitend de gebieden in de Noord-Egeïsche eilanden en Zuid-Egeïsche eilanden;

2. Onder verlettering van de onderdelen i en j tot j en k, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • i. Spanje, uitsluitend de gebieden in de Balearen;

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire wordt als volgt gewijzigd:

A

1. Aan artikel 1 worden, onder verlettering van de onderdelen c tot en met g tot e tot en met i, twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • c. Finland;

 • d. Griekenland, uitsluitend de gebieden in de Noord-Egeïsche eilanden en Zuid-Egeïsche eilanden;

2. Aan artikel 1 wordt, onder verlettering van de onderdelen h en i tot i en j, een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • h. Spanje, uitsluitend de gebieden in de Balearen;

B

1. Aan artikel 1a worden, onder verlettering van de onderdelen c tot en met h tot e tot en met j, twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • c. Finland;

 • d. Griekenland, uitsluitend de gebieden in de Noord-Egeïsche eilanden en Zuid-Egeïsche eilanden;

2. Aan artikel 1a wordt, onder verlettering van de onderdelen i en j tot j en k, een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • i. Spanje, uitsluitend de gebieden in de Balearen;

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SABA

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt, onder verlettering van onderdeel f tot en met o tot g tot en met p, een onderdeel ingevoegd:

 • f. Finland;

B

In artikel 1a wordt, onder verlettering van onderdeel f tot en met p tot g tot en met q, een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • f. Finland;

ARTIKEL IV WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SINT EUSTATIUS

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt, onder verlettering van onderdeel f tot en met o tot g tot en met p, een onderdeel ingevoegd:

 • f. Finland;

B

In artikel 1a wordt, onder verlettering van onderdeel f tot en met p tot g tot en met q, een onderdeel ingevoegd, luidende:

f. Finland;

ARTIKEL V INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius.

Uit de wekelijkse rapportage van het RIVM is gebleken dat de incidentie in Finland, de Noord-Egeïsche eilanden in Griekenland, de Zuid-Egeïsche eilanden in Griekenland en de Balearen in Spanje lager is dan de gehanteerde grenswaarde van 100 besmettingen per 100.000 inwoners gedurende een periode van 14 dagen. Voor het Europees deel van Nederland en Bonaire zijn er geen andere indicaties op grond waarvan deze gebieden aangewezen moeten blijven als hoogrisicogebied. Op grond hiervan worden deze gebieden niet meer aangewezen als hoogrisicogebieden. Dit besluit voorziet hierin.

Met uitzondering van de Noord-Egeïsche eilanden en de Zuid-Egeïsche eilanden blijft Griekenland een hoogrisicogebied. Daarnaast blijft buiten de Balearen om Spanje een hoogrisicogebied. De reden hiervoor is dat de incidentiecijfers hier hoog blijven.

Voor Saba en Sint Eustatius blijven op verzoek van de gezaghebbers de Noord-Egeïsche eilanden, Zuid-Egeïsche eilanden en de Balearen vooralsnog hoogrisicogebied. De gezaghebbers geven aan dat het voor Saba en Sint Eustatius niet goed mogelijk is om te bepalen vanaf welk eiland een reiziger komt, waardoor niet gegarandeerd kan worden dat een reiziger niet uit een hoogrisicogebied komt. Hiermee lopen de eilanden extra risico.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, A.M.C. van Rijn