Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 mei 2021, nr. 16504255, houdende regels voor de vaststelling van de kerstvakantie 2022, 2023 en 2024, de meivakantie in 2023, 2024 en 2025 en de spreiding en vaststelling van de zomervakantie 2023, 2024 en 2025 (Regeling vaststelling schoolvakanties 2022–2025)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 20, tweede lid van de Wet primair onderwijs BES, artikel 26, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 6g1, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 12b, vierde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

b. school voor basisonderwijs:

school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES;

c. school voor speciaal onderwijs:

school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder f, h, j, k, m of n, van de Wet op de expertisecentra, tenzij uit die wet het tegendeel blijkt;

d. school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder f, h, j, k, m of n, van de Wet op de expertisecentra, tenzij uit die wet het tegendeel blijkt;

e. school voor voortgezet speciaal onderwijs:

school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder f, h, j, k, m of n, van de Wet op de expertisecentra, tenzij uit die wet het tegendeel blijkt;

f. school voor voortgezet onderwijs:

school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES, met uitzondering van het voorbereidend beroepsonderwijs dat deel uitmaakt van een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en met uitzondering van een school voor voortgezet onderwijs die deel uitmaakt van een scholengemeenschap met een regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

g. regio:

regio Noord, regio Zuid of regio Midden, genoemd in artikel 3;

h. instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

instelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede of derde volzin, van de Wet op de expertisecentra, tenzij uit die wet het tegendeel blijkt;

i. school:

school dan wel instelling als bedoeld in de onderdelen b, c, d, e, f of h.

Artikel 2. Regio's en perioden zomervakantie

Voor de vaststelling van de perioden van de zomervakantie, genoemd in artikel 6, behoort een school tot één van de regio's. De plaats van vestiging is bepalend voor de regio waartoe een school behoort. Indien een school vestigingen heeft in meer dan één regio, behoort elke vestiging tot de regio waarin ze is gelegen.

Artikel 3. Regio-indeling

De regio's zijn:

 • a. Regio Noord, bestaande uit:

  • de provincie Groningen;

  • de provincie Friesland;

  • de provincie Drenthe;

  • de provincie Overijssel;

  • de provincie Flevoland, met uitzondering van de gemeente Zeewolde;

  • de provincie Noord-Holland;

  • wat betreft de provincie Gelderland, de gemeente Hattem;

  • wat betreft de provincie Utrecht, de gemeente Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude.

 • b. Regio Midden, bestaande uit:

  • de provincie Utrecht, met uitzondering van de gemeente Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude;

  • de provincie Zuid-Holland;

  • wat betreft de provincie Flevoland, de gemeente Zeewolde;

  • wat betreft de provincie Gelderland, de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem, Montferland, met uitzondering van de voormalige gemeente Didam, Neder-Betuwe, met uitzondering van de voormalige gemeente Dodewaard, Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen;

  • wat betreft de provincie Noord-Brabant, de gemeente Altena, voor zover het betreft de voormalige gemeente Woudrichem en de kernen Nieuwendijk, Sleeuwijk en Werkendam;

  Regio Zuid, bestaande uit:

  • de provincie Limburg;

  • de provincie Noord-Brabant, met uitzondering van de gemeente Altena, voor zover het betreft de voormalige gemeente Woudrichem en de kernen Nieuwendijk, Sleeuwijk en Werkendam.

  • de provincie Zeeland;

  • wat betreft de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Neder-Betuwe, voor zover het betreft de voormalige gemeente Dodewaard, Lingewaard, Maasdriel, Montferland, voor zover het betreft de voormalige gemeente Didam, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar.

Artikel 4. Samenvoeging gemeenten

Bij samenvoeging van gemeenten na publicatie van deze regeling behoort de nieuw te vormen gemeente tot dezelfde regio als die waartoe de samengevoegde gemeenten behoorden. Als de samen te voegen gemeenten tot verschillende regio’s behoorden, beslist de minister tot welke regio de nieuwe gemeente gaat behoren. Voordat de minister definitief beslist, wordt het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente gehoord.

Artikel 5. De kerst – en meivakanties 2022 tot en met 2025

De perioden voor de kerst- en meivakanties worden voor de jaren 2022 tot en met 2025 voor alle scholen, met uitzondering van de scholen, bedoeld in artikel 1 Wet primair onderwijs BES, en de scholen, bedoeld in artikel 1 Wet voortgezet onderwijs BES, en voor alle regio’s als volgt vastgesteld:

Schooljaar 2022 – 2023

Vakantie

Data

Kerst

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Mei

29 april t/m 7 mei 2023

Schooljaar 2023 – 2024

Vakantie

Data

Kerst

23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Mei

27 april t/m 5 mei 2024

Schooljaar 2024 – 2025

Vakantie

Data

Kerst

21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Mei

26 april t/m 4 mei 2025

Artikel 6. De zomervakanties 2023, 2024 en 2025

De perioden voor de zomervakanties worden voor de jaren 2023, 2024 en 2025 voor alle scholen als volgt vastgesteld:

Schooljaar 2022 – 2023

Regio Noord

22 juli t/m 3 september 2023

Regio Midden

8 juli t/m 20 augustus 2023

Regio Zuid

15 juli t/m 27 augustus 2023

Schooljaar 2023 – 2024

Regio Noord

20 juli t/m 1 september 2024

Regio Midden

13 juli t/m 25 augustus 2024

Regio Zuid

6 juli t/m 18 augustus 2024

Schooljaar 2024 – 2025

Regio Noord

12 juli t/m 24 augustus 2025

Regio Midden

19 juli t/m 31 augustus 2025

Regio Zuid

5 juli t/m 17 augustus 2025

Artikel 7. Mogelijkheden om af te wijken van regio’s en zomervakantieperioden

 • 1. Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs kan de periode, bedoeld in artikel 6, verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

 • 2. Indien meer dan de helft van de leerlingen van de school in een andere regio woont dan de regio waar de school gevestigd is, kan het bevoegd gezag, in afwijking van artikel 2, beslissen dat de vestiging van de school voor het vaststellen van de zomervakantie behoort tot de regio waarin het merendeel van de leerlingen woont. Voor de vaststelling van het aantal leerlingen wordt uitgegaan van het aantal leerlingen dat in het voorafgaande schooljaar op 1 oktober bij de vestiging stond ingeschreven.

 • 3. In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, indien gedurende drie achtereenvolgende schooljaren telkens meer dan zeventig procent van de leerlingen is doorgestroomd naar scholen voor voortgezet onderwijs in een andere regio dan die van de school, met ingang van het daaropvolgend schooljaar die andere regio aanwijzen om de zomervakantie vast te stellen.

 • 4. In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs met een tijdelijke nevenvestiging of nevenvestiging in een andere regio dan die van de hoofdvestiging, voor deze school de periode, bedoeld in artikel 6, zodanig vaststellen dat die periode niet eerder begint dan de vroegste periode en niet later eindigt dan de laatste periode van een van de vestigingen.

 • 5. Het bevoegd gezag van een school voor cluster 3 en 4 onderwijs, als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra, kan de perioden, bedoeld in artikel 6, bekorten.

 • 6. In afwijking van artikel 6 hebben in de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog de zomervakanties op de scholen voor primair onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs een duur van vijf weken. Deze gemeenten volgen de startdatum van de vakanties van regio Noord.

Artikel 8. Afwijkingen op verzoek

De minister kan op aanvraag van het bevoegd gezag van een school in bijzondere omstandigheden afwijking toestaan van de perioden, genoemd in de artikelen 5 en 6.

Artikel 9. Korter schooljaar in verband met spreiding zomervakanties

In afwijking van artikel 6g1, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, wordt op scholen voor voortgezet onderwijs in de regio waar een schooljaar vanwege de spreiding van de zomervakanties op grond van deze regeling korter duurt dan in de andere regio’s, in dat schooljaar op ten minste 184 dagen onderwijs verzorgd.

Artikel 10. Caribisch Nederland

Voor de scholen in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba begint en eindigt de grote vakantie op hetzelfde tijdstip als in de regio in het Europese deel van Nederland waar de zomervakantie op grond van artikel 6 het eerst begint en eindigt.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022 en vervalt met ingang van 1 oktober 2025.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling schoolvakanties 2022–2025.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

De momenteel geldende regeling over de vakantiespreiding, de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022, heeft betrekking op de schoolvakanties tot en met het schooljaar 2021–2022. Voor de schoolvakanties van 2023, 2024 en 2025 is het daarom nodig dat er een nieuwe regeling wordt vastgesteld en gepubliceerd. Het is belangrijk voor scholen, ouders en leerlingen dat deze vakantiedata tijdig bekend zijn.

Deze vakantiedata (zowel de centraal vastgestelde data als de adviesdata) zijn tot stand gekomen in overleg met onder andere betrokkenen in het onderwijs, vertegenwoordigd in de PO-Raad en de VO-raad, het CvTE in verband met de planning van de centrale eindtoets en de eindexamens, Ouders & Onderwijs, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, de ANWB en brancheorganisaties voor toerisme.

Sinds de zomer van 2014 duurt de centraal vastgestelde zomervakantie zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs zes aaneengesloten weken. In het onderwijs kunnen naast de centraal vastgestelde zomervakantie (zes weken), kerstvakantie (twee weken) en meivakantie (één week) nog twee vakantieweken (tien vakantiedagen) worden ingepland. Voor de hand liggende periodes daarvoor zijn in de herfst en in het voorjaar. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie worden adviesdata gegeven (zie hieronder), maar hier kunnen scholen in overleg met de medezeggenschapsraad van afwijken, bijvoorbeeld in verband met carnaval of om de meivakantie met een week uit te breiden. Om scholen voor basis- en voortgezet onderwijs meer houvast te geven over eventuele planning van een tweede week meivakantie, mede om ouders met kinderen in zowel primair als voortgezet onderwijs niet onverwacht te confronteren met een periode van drie weken waarop één of meerdere kinderen vakantie hebben, wordt sinds de meivakantie 2018 ook voor deze facultatieve tweede meivakantieweek een adviesdatum gegeven.1 Besluitvorming op schoolniveau over de indeling van de onderwijstijd en de regeling van de vakanties moet voldoen aan hetgeen hierover is bepaald in de Wet medezeggenschap op scholen.

Het aantal dagen waarop geen onderwijs verzorgd behoeft te worden, is in het voortgezet onderwijs aan een maximum gebonden. Voor het voortgezet onderwijs geldt, naast de weekenden, een maximum van 55 vakantiedagen (zes weken zomervakantie, twee weken kerstvakantie, één week meivakantie en tien overige vakantiedagen), twaalf roostervrije dagen en vier feestdagen die buiten de centraal vastgestelde vakanties vallen. Bij deze feestdagen gaat het altijd om tweede paasdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Afhankelijk van de precieze data van de meivakantie is de vierde feestdag buiten de centraal vastgestelde vakanties Koningsdag dan wel Bevrijdingsdag.

Verder kunnen scholen in voorkomende gevallen afwijken van het aantal onderwijsdagen, bedoeld in artikel 6g1, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs . Wanneer in een regio de zomervakantie in schooljaar Y een week eerder begint dan in het daaraan voorafgegane schooljaar X, dan is als gevolg daarvan schooljaar Y een week korter. In het voortgezet onderwijs hoeven in die regio in schooljaar Y daarom niet 189 onderwijsdagen te worden gerealiseerd, maar ten minste 184.

Verzoeken tot afwijking

Verzoeken tot afwijking van de vastgestelde periode van kerstvakantie, meivakantie en zomervakantie worden alleen gehonoreerd als het gaat om bijzondere omstandigheden. Een voorbeeld van een bijzondere omstandigheid is de Nijmeegse Vierdaagse. In Nijmegen en omgeving is het wenselijk dat de zomervakantie samenvalt met de Vierdaagseweek. Dit is niet altijd het geval. Op verzoek van de gemeente Nijmegen en andere gemeenten die op de route van de Vierdaagse liggen, wordt de zomervakantie dan verschoven.

De Inspectie van het Onderwijs toetst of de afwijkingen op grond van artikel 7, het tweede tot en met vijfde lid, voldoen aan de in deze leden genoemde voorschriften.

De regio-indeling

De regio-indeling is ongewijzigd ten opzichte van de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022. Wel zijn er namen geactualiseerd van gemeenten, die de afgelopen jaren zijn gefuseerd.

Caribisch Nederland

Voor Caribisch Nederland dient de grote vakantie te worden vastgesteld. Het betreft hier enkel de vaststelling van de grote vakantie, omdat de overige vakanties door de openbare lichamen in overleg met de schoolbesturen zullen worden vastgesteld. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van Caribisch Nederland om voor de overige vakanties aan te sluiten bij de Caribische regio.

Overige vakanties

Om een volledig overzicht te hebben van alle vakantieperioden in een bepaalde regio worden hieronder ook de adviesdata voor de overige vakanties gepubliceerd. Deze data zullen ook worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/.

Regio-indeling en adviesdata voor de herfst- en voorjaarsvakanties en voor de facultatieve tweede week meivakantie in de periode 2022–2025

Voor de herfst- en voorjaarsvakantie en voor de facultatieve tweede week meivakantie geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Schooljaar 2022 – 2023

Vakantie

Regio

Data

Herfst

Noord

Zuid/Midden

15 oktober t/m 23 oktober 2022

22 oktober t/m 30 oktober 2022

Voorjaar

Zuid

Midden/Noord

18 februari t/m 26 februari 2023

25 februari t/m 5 maart 2023

Adviesweek facultatieve tweede week meivakantie

alle

22 april t/m 30 april 2023

Schooljaar 2023 – 2024

Vakantie

Regio

Data

Herfst

Zuid/Midden

Noord

14 oktober t/m 22 oktober 2023

21 oktober t/m 29 oktober 2023

Voorjaar

Zuid

Noord/Midden

10 februari t/m 18 februari 2024

17 februari t/m 25 februari 2024

Adviesweek facultatieve tweede week meivakantie

alle

4 mei t/m 12 mei 2024

Schooljaar 2024 – 2025

Vakantie

Regio

Data

Herfst

Zuid

Midden/Noord

19 oktober t/m 27 oktober 2024

26 oktober t/m 3 november 2024

Voorjaar

Noord

Zuid/Midden

15 februari t/m 23 februari 2025

22 februari t/m 2 maart

Adviesweek facultatieve tweede week meivakantie

alle

19 april t/m 27 april 2025

Administratieve lasten

Deze regeling brengt geen administratieve lasten met zich mee voor het bevoegd gezag van de school.

Inwerkingtreding en publicatie

Deze regeling treedt op 1 augustus 2022 in werking. Deze regeling wordt behalve in de Staatscourant ook bekendgemaakt op de site van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Kamerbrief over een impact assessment inzake twee weken meivakantie (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 293, nr. 332).

Naar boven