Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april 2021, 2021-0000066094, tot wijziging van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid in verband met het langer openstellen van het aanvraagtijdvak voor de vijfde tranche

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 7, tweede lid, onderdeel c, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt ‘van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021’ vervangen door ‘van 6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 april 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW 3) kent drie subsidietijdvakken, met een looptijd van drie maanden per subsidietijdvak. Gedurende de looptijd van het subsidietijdvak kan de werkgever een aanvraag indienen voor verlening van de subsidie voor het desbetreffende tijdvak. Dit loket is voor ieder subsidietijdvak telkens voor de duur van ongeveer vier weken opengesteld, in het midden van de aanvraagperiode.

Er is tot nu toe binnen de NOW 3 steeds gekozen voor een beperkte openstelling in verband met de belasting van UWV nu meerdere loketten naast elkaar geopend moesten worden. Inmiddels zijn er een aantal tijdvakken verstreken, en blijkt de samenloop tussen de loketten voor de voorschotaanvraag en de vaststellingsaanvraag mee te vallen.

In deze wijzigingsregeling wordt geregeld dat het loket voor de voorschotaanvraag voor de vijfde tranche langer openstaat. De openstelling van het loket gaat zoveel als mogelijk is gelijklopen met het subsidietijdvak. De verruimde openstelling geeft werkgevers meer tijd voor het doen van een aanvraag, en het gelijkstellen met het subsidietijdvak beperkt het risico op te laat indienen van een aanvraag. Het loket zal van donderdag 6 mei 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021 openstaan voor werkgevers die NOW-subsidie willen aanvragen voor de vijfde tranche.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven