Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 19 april 2021, nummer CvTE- 21.00582, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het derde tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2021)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, zevende lid, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 60d, tweede lid, van het Besluit eindexamens 2021;

Besluit:

Artikel 1

Het College voor Toetsen en Examens neemt in het derde tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO, af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE. AANGEWEZEN VAKKEN DERDE TIJDVAK DIE ONDER GEHEIMHOUDING WORDEN AFGENOMEN

(bijlage bedoeld als in artikel 1)

Vak/niveau

basis-beroeps-gerichte leerweg

kader-beroeps-gerichte leerweg

gemengde leerweg

theoretische leerweg

havo

vwo

 

vmbo

vmbo

vmbo

vmbo

   

aardrijkskunde BB/KB papier

x

x

       

Arabisch

x

x

x

x

x

x

beeldende vakken

   

x

x

   

biologie BB/KB papier

x

x

       

dans

   

x

x

   

drama

   

x

x

   

Duits BB/KB papier

x

x

       

economie BB/KB papier

x

x

       

Engels BB/KB papier

x

x

       

Frans

x

x

       

Fries

   

x

x

x

x

geschiedenis BB/KB papier

x

x

       

maatschappijkunde BB/KB papier

x

x

       

nask 1 BB/KB papier

x

x

       

Nederlands BB/KB papier

x

x

       

Russisch

       

x

x

Spaans

x

x

x

     

tehatex

         

x

Turks

x

x

x

x

x

x

wiskunde BB/KB papier

x

x

       

TOELICHTING

Algemeen

In deze regeling wijst het College voor Toetsen en Examens vakken aan die in het derde tijdvak onder geheimhouding worden afgenomen, waarbij de geheimhouding betrekking heeft op de opgaven en de daarbij behorende beoordelingsnormen. Het centraal examen in het derde tijdvak wordt afgenomen namens het College voor Toetsen en Examens op een staatsexamenlocatie. Deze vakken worden aangewezen vanwege het zeer geringe aantal kandidaten.

Voor het tweede tijdvak zijn de aangewezen vakken vastgesteld en gepubliceerd met de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2021. Op het moment van vaststellen van die regeling was reeds duidelijk dat er ook een derde tijdvak voor een extra herkansingsmogelijkheid zou worden vastgesteld voor dit examenjaar.1 De bevoegdheid van het College ook ten behoeve van dit derde tijdvak vakken aan te wijzen op grond van het Eindexamenbesluit vo ontbrak evenwel nog. Met het Besluit eindexamens 2021 regelt die grondslag en is op 17 april 2021 in werking getreden.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven