Rectificatie van de Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2021 van het College voor Toetsen en Examens van 19 april 2021, gepubliceerd in de Staatscourant van 3 mei 2021 (Stcrt. 2021, 21791), houdende wijziging van de Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2021 in verband met een aanpassing van de tabel in de bijlage

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, zevende lid, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 60d, tweede lid, van het Besluit eindexamens 2021;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel in de bijlage bij de Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2021 wordt de regel:

Spaans

x

x

x

     

vervangen door:

Spaans

x

x

x

x

   

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

TOELICHTING

De bijlage bij de regeling wordt gewijzigd, omdat in de tabel ten onrechte een markering ontbrak in de kolom theoretische leerweg bij het vak Spaans voor het vmbo. Vakken die worden aangewezen door het College voor Toetsen en Examens worden in dat tijdvak onder geheimhouding afgenomen.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven